Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0065
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet1)

I medfør af § 39, stk. 2, og § 40, stk. 6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009, som ændret ved lov nr. 1269 af 16. december 2009, fastsættes:

Radio- og tv-nævnets organisation

§ 1. Radio- og tv-nævnet består af 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 7 medlemmer, herunder formand og næstformand, mens Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer udpeger 1 medlem. Nævnet nedsættes for 4 år ad gangen.

Stk. 2. De medlemmer, som udpeges af kulturministeren, skal repræsentere juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab.

§ 2. Radio- og tv-nævnet kan oprette sagsforberedende underudvalg vedrørende nævnets opgaver.

§ 3. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at knytte tilforordnede med særlig sagkundskab til sig eller til de nævnte underudvalg.

Stk. 2. Tilforordnede har ikke stemmeret.

Radio- og tv-nævnets opgaver

§ 4. Radio- og tv-nævnets opgaver fremgår af §§ 40- 44 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Behandling af sager

§ 5. Radio- og tv-nævnet kan på grundlag af ansøgninger, klager eller lignende eller på eget initiativ tage sager op til behandling.

Stk. 2. Nævnet kan afvise åbenbart grundløse klager, ansøgninger m.v. uden at inddrage DR, de regionale TV 2-virksomheder, vedkommende tilladelsesindehaver, udbyder af on-demand audiovisuel programvirksomhed eller registrerede virksomhed.

§ 6. Klager skal være skriftlige og modtaget i Radio- og tv-nævnet senest 3 måneder efter, at det forhold, der har givet anledning til klagen, er indtruffet. Nævnet kan i særlige tilfælde fravige fristen.

Stk. 2. Klager over indholdet af reklameindslag, jf. lovens § 44, skal dog være modtaget i nævnet senest 4 uger efter, at indslaget eller programmet er udsendt.

§ 7. Radio- og tv-nævnet kan afkræve DR, de regionale TV 2-virksomheder, vedkommende tilladelsesindehaver, udbyder af on-demand audiovisuel programvirksomhed eller registrerede virksomhed enhver oplysning, som er af betydning for nævnets sager, ligesom de nævnte foretagender skal stille optagelser til rådighed for nævnet af reklamer, udsendelser m.v., jf. lovens § 87.

§ 8. Ved høring af en sags parter fastsætter Radio- og tv-nævnet en frist for indsendelse af svar. Fristen bør normalt ikke overstige 14 dage.

§ 9. Radio- og tv-nævnets afgørelser skal ledsages af en begrundelse, der skal indeholde oplysning om eventuelle forskellige meninger under afstemningen vedrørende såvel afgørelsen som begrundelsen for denne.

§ 10. Radio- og tv-nævnets formand sørger for, at afgørelser og udtalelser snarest bringes til adressatens kundskab, samt for, at principielle afgørelser og udtalelser offentliggøres.

§ 11. Radio- og tv-nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog lovens § 40, stk. 5.

Udtalelser

§ 12. Nævnet afgiver årligt udtalelser om DRs og de regionale TV 2-virksomheders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne, jf. lovens § 40, stk. 2.

§ 13. Nævnet udtaler sig endvidere om de værditests af nye public service-tjenester, som DR skal foretage i henhold til public service-kontrakten, jf. lovens § 40, stk. 3.

Stk. 2. Herudover afgiver nævnet udtalelse om andre forhold, hvis dette er fastsat i radio- og fjernsynsforetagenders public service-kontrakter, tilladelser eller lignende, jf. lovens § 40, stk. 3.

§ 14. Til brug for nævnets udtalelser om DRs værditests anmoder nævnet DR om ved fremmøde for nævnet at redegøre for udførte værditests og resultatet heraf, jf. § 13, stk. 1. Nævnet kan afkræve DR sådanne oplysninger, der er af betydning for nævnets udtalelser.

Stk. 2. Nævnets udtalelse om en udført værditest skal afgives inden 5 uger efter, at DR har forelagt nævnet værditesten, jf. stk. 1. Fristen kan i særlige tilfælde fraviges.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnets formand skal under iagttagelse af reglerne i lovens § 86 og offentlighedsloven sørge for, at nævnets udtalelser om de af DR udførte værditests offentliggøres. En udtalelse kan først offentliggøres efter, at DR har haft adgang til at gøre sig bekendt med udtalelsen.

Nævnets møder m.v.

§ 15. Radio- og tv-nævnets formand tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder. Formanden fastsætter tid og sted for møderne og påser, at de for nævnet forelagte sager fremmes med tilbørlig hurtighed.

Stk. 2. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbistand til nævnet. Styrelsen indkalder og udsender materiale til nævnsmøderne senest 1 uge før mødernes afholdelse.

Stk. 3. Formanden kan træffe beslutning om, at sager af rutinemæssig karakter behandles skriftligt.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan formanden, når praktiske hensyn tilsiger dette, træffe beslutning om, at sager behandles skriftligt.

§ 16. Radio- og tv-nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2. I sager, der ikke tåler opsættelse, kan formanden træffe afgørelse på nævnets vegne, såfremt det ikke er praktisk muligt at indkalde nævnsmedlemmerne eller at behandle sagen skriftligt.

§ 17. Formanden sørger for, at der tages referat af de stedfundne forhandlinger og de trufne beslutninger. Et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.

Stk. 2. Kopi af referatet udsendes til medlemmerne senest i forbindelse med indkaldelse til det efterfølgende nævnsmøde. Hvis der ikke på dette møde fremkommer indsigelser mod referatets indhold, betragtes dette som godkendt.

§ 18. Ved udgangen af hvert finansår udarbejder nævnet en beretning om nævnets virksomhed i det forløbne år. Beretningen sendes til kulturministeren.

Samarbejde med andre tilsynsorganer

§ 19. Radio- og tv-nævnet samarbejder med tilsynsorganer i andre EU-lande, lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og øvrige europæiske lande, jf. lovens § 40, stk. 6.

§ 20. Hvis Radio- og tv-nævnet vurderer, at et fjernsynsforetagende, som hører under en anden EU-medlemsstats eller EFTA-medlemsstats myndighed, ved udbud af en fjernsynsudsendelse, der er rettet helt eller fortrinsvis mod Danmark, overtræder bestemmelser i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed eller bestemmelser fastsat i medfør af loven vedrørende offentlighedens interesse, der er mere restriktive end bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester, kan nævnet fremsætte en begrundet anmodning til den anden medlemsstat med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning.

Stk. 2. Hvis Radio- og tv-nævnet vurderer, at det resultat, der er opnået ved anvendelsen af stk. 1, ikke er tilfredsstillende, og at fjernsynsforetagendet har etableret sig i den anden medlemsstat, der har myndighed over foretagendet, for på de områder, der samordnes ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester, at omgå de mere restriktive regler, der ville være gældende hvis foretagendet var etableret i Danmark, kan Radio- og tv-nævnet træffe passende foranstaltninger over for det pågældende fjernsynsforetagende hvis sådanne foranstaltninger er objektivt nødvendige, anvendes på en ikke-diskriminerende måde og ikke er mere vidtgående end nødvendigt for at opnå disse resultater samt hvis de betingelser, der er nævnt i stk. 3, er opfyldt.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan alene træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Radio- og tv-nævnet har meddelt Kommissionen og den medlemsstat, hvor fjernsynsforetagendet er etableret, at nævnet har til hensigt at træffe sådanne foranstaltninger, og nævnet har angivet de grunde, nævnet baserer sin vurdering på, og

2) Kommissionen træffer afgørelse om, at foranstaltningerne er forenelige med fællesskabsretten, og at den vurdering, der er foretaget af nævnet i forhold til foranstaltningerne, hviler på et korrekt grundlag.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet skal hvis en anden medlemsstat har fremsat en begrundet anmodning som nævnt i stk. 1 til Danmark, vurdere om anmodningen vedrører et fjernsynsforetagende under dansk myndighed, som udbyder en fjernsynsudsendelse, som helt eller fortrinsvis er rettet mod denne anden medlemsstat, og om anmodningen vedrører overtrædelse af en bestemmelse vedrørende offentlighedens interesse, som er mere restriktiv end bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester. Hvis Radio- og tv-nævnet vurderer, at dette er tilfældet, skal nævnet opfordre fjernsynsforetagendet til at overholde bestemmelsen. Radio- og tv-nævnet skal senest 2 måneder efter, at nævnet har modtaget anmodningen, underrette den anden medlemsstat om de trufne foranstaltninger og om det resultat, der er opnået.

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1626 af 13. december 2006 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet.

Kulturministeriet, den 28. januar 2010

Carina Christensen

/ Lars M. Banke

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed, EU-Tidende 2007 L 332, s. 27, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997, EU-Tidende 1997 L 202, s. 60.