Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0060
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet1)

I medfør af § 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse anvendes ved udøvelse af de beføjelser, som i lov om kystbeskyttelse er tillagt transportministeren og som ved bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 er overladt til Kystdirektoratet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende begreber:

1) Oversvømmelse: en midlertidig vanddækning af arealer, der normalt ikke er dækket med vand hidrørende fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

2) Oversvømmelsesrisiko: Kombinationen af sandsynligheden for oversvømmelse og de potentielle negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, der er forbundet med oversvømmelser.

3) Vanddistrikt: Et område udpeget efter miljømålslovens § 2, stk. 1

Stk. 2. For oversvømmelser, der ikke kan afgrænses til udelukkende at komme fra enten søterritoriet eller fra vandløb og søer, skal de kompetente myndigheder indgå i et samarbejde på området.

§ 3. Kystdirektoratet udpeger risikoområder omfattet af denne bekendtgørelse, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko, eller hvor en væsentlig oversvømmelse må anses som sandsynlig. Udpegningen sker på baggrund af en vurdering af oversvømmelsesrisikoen.

Stk. 2. Udpegning af risikoområder sker hvert sjette år efter forhandling med miljøministeren og efter høring af berørte kommunalbestyrelser.

Stk. 3. Denne vurdering sker på baggrund af foreliggende eller let tilgængelige oplysninger, såsom arkivfortegnelser eller beretninger om tidligere oversvømmelser i risikoområdet. Vurderingen skal være i overensstemmelse med kravene i § 4, og skal være udarbejdet senest 22. december 2011.

Stk. 4. Senest 22. december 2018 skal den foreløbige vurdering efter stk. 1 revideres og ajourføres. Herefter skal vurderingen revideres og ajourføres hvert 6. år.

Stk. 5. Kystdirektoratet gør den foreløbige vurdering af oversvømmelsesrisikoen og udpegning af risikoområder efter stk. 1 tilgængelige for offentligheden på Kystdirektoratets hjemmeside.

Stk. 6. Kystdirektoratet kan beslutte ikke at foretage en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen for de kystområder, hvor der inden 22. december 2010:

1) Allerede er foretaget en risikovurdering, som fastslår, at der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko eller

2) Er besluttet at udarbejde kort over faren for oversvømmelse og at udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser.

§ 4. Vurderingen af oversvømmelsesrisikoen skal indeholde følgende:

1) Topografiske kort, som viser arealanvendelsen i vanddistriktet.

2) En beskrivelse af historiske oversvømmelser, som har forårsaget omfattende skader på menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, og som sandsynligvis gentages, herunder en beskrivelse af oversvømmelsernes omfang og strømningsveje (vandets bevægelse i et oversvømmet område beskrevet f.eks. ved hastigheds- og retningsangivelser) samt en vurdering af de skader, der er sket.

3) En beskrivelse af større oversvømmelser, der har fundet sted tidligere, hvor der kan forventes omfattende skader, som følge af lignende hændelser i fremtiden.

4) Evt. en beskrivelse af hvilke skader fremtidige oversvømmelser vil kunne forårsage på menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, idet forhold som topografi, vandløbs beliggenhed og deres generelle hydrologiske og geomorfologiske kendetegn, herunder lavbundsarealer som ferske enge og ådale som naturlige overløbsområder, effektiviteten af de eksisterende menneskeskabte infrastrukturer til oversvømmelsessikring, befolkningsområders beliggenhed, områder med økonomisk aktivitet og udviklinger på lang sigt, herunder klimaændringers indvirkning på forekomsten af oversvømmelser, så vidt muligt tages i betragtning.

5) Hensynet til klimaændringernes sandsynlige indvirkning på forekomsten af oversvømmelser.

§ 5. Kystdirektoratet udarbejder kort over faren for oversvømmelser på vanddistriktsniveau og kort over risikoen for oversvømmelser for risikoområder udpeget efter § 3, stk. 1. Kortene skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 1.

Stk. 2. Kortene udarbejdet efter stk. 1 skal være færdiggjorte senest 22. december 2013.

Stk. 3. Senest den 22. december 2019 skal kortene efter stk. 1 revideres. Herefter skal kortene revideres hvert 6 år.

Stk. 4. Kystdirektoratet gør kortene udarbejdet efter stk. 1 tilgængelige for offentligheden på Kystdirektoratets hjemmeside.

Stk. 5. Kystdirektoratet kan beslutte at anvende kort over faren for oversvømmelser og kort over risikoen for oversvømmelser udarbejdet før 22. december 2010, hvis disse giver samme informationer som nævnt i bilag 1.

§ 6. Kommunalbestyrelsen udarbejder en risikostyringsplan i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 2 for områder udpeget efter § 3. Planerne skal omfatte foranstaltninger for at mindske de potentielle negative følger af oversvømmelse inden for kommunens geografiske område ved forebyggelse, sikring og beredskab.

§ 7. Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til risikostyringsplan. Offentliggørelsen skal indeholde den efter § 8, stk. 2 fastsatte indsigelsesfrist.

Stk. 2. Risikostyringsplanerne kan ændres efter reglerne i § 8.

§ 8. Forslaget skal sendes i høring til de statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 6 måneder for fremsættelse af indsigelser til planforslaget.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen som følge af indsigelser efter stk. 2 foretager ændringer i planforslaget, skal berørte parter have en rimelig frist til at udtale sig, inden planen kan vedtages endeligt.

Stk. 4. Et forslag til risikostyringsplan kan ikke vedtages, hvis andre kommunalbestyrelser har gjort skriftlig indsigelse over for kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen fastsat efter stk. 2. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed om nødvendige ændringer

Stk. 5. Såfremt der efter forhandling mellem de berørte kommunalbestyrelser ikke kan opnås enighed, om hvilke ændringer der skal foretages, forelægges sagen Kystdirektoratet, der træffer afgørelse om nødvendige ændringer.

§ 9. Kommunalbestyrelsen vedtager senest den 22. september 2015 en endelig risikostyringsplan.

Stk. 2. Senest den 22. september 2021 skal risikoplanen efter stk.1 revideres og ajourføres. Herefter skal den revideres og ajourføres hvert 6. år.

Stk. 3. Den endeligt vedtagne risikostyringsplan skal offentliggøres. Ved offentliggørelse skal der gives klagevejledning samt oplysning om klagefrist.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen sender den vedtagne risikostyringsplan til Kystdirektoratet og Miljøministeriet.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan efter godkendelse fra Kystdirektoratet beslutte at anvende risikostyringsplaner for oversvømmelser, der er udarbejdet før 22. december 2010, hvis indholdet af disse planer svarer til vilkårene i bekendtgørelsens bilag 2.

§ 10. Kystdirektoratet kan indgå i forhandling med de kompetente myndigheder i Forbundsrepublikken Tyskland for så vidt angår vurdering og risikostyring for oversvømmelser efter § 2, stk. 2 nr. 1 i det internationale vanddistrikt.

§ 11. Den endeligt vedtagne risikostyringsplan efter § 8 og senere revisioner heraf kan påklages til Kystdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2. Udpegning af risikoområder efter § 3 kan påklages til transportministeren for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 3. Klageberettigede er følgende:

1) Enhver der har væsentlig individuel interesse i planernes indhold

2) Offentlige myndigheder med væsentlig interesse i planernes indhold.

3) Foreninger og interesseorganisationer med væsentlig interesse i planernes indhold.

§ 12. Klage skal indgives skriftligt senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til følgende hverdag.

Stk. 2. Klagen efter § 11, stk. 1 indgives til kommunalbestyrelsen, som videresender den til Kystdirektoratet.

Stk. 3. Klagen efter § 11, stk. 2 indgives til Kystdirektoratet, som videresender den til transportministeren

Stk. 4. Klagen efter § 11, stk. 1 har ikke opsættende virkning, med mindre Kystdirektoratet bestemmer andet.

Stk. 5. Klagen efter § 11, stk. 2 har ikke opsættende virkning, med mindre transportministeren bestemmer andet.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft 5. februar 2010.

Kystdirektoratet, den 2. februar 2010

Jesper Holt Jensen

/ Winnie Vestergård


Bilag 1

Kort over faren for oversvømmelse skal dække de geografiske områder, der vil kunne blive oversvømmet efter følgende scenarier:

a) ringe sandsynlighed for oversvømmelse eller ekstreme hændelser,

b) middelstor sandsynlighed for oversvømmelse (100 års hændelse),

c) stor sandsynlighed for oversvømmelse, hvor det er relevant.

Hvert scenario skal indeholde oplysninger om:

a) oversvømmelsesgrad,

b) vanddybde eller vandstand,

c) strømhastighed eller relevante vandmængder.

Kort over oversvømmelsesrisikoen skal vise de negative følger i forbindelse med oversvømmelser, som fremgår af kort over faren for oversvømmelse.

Kortene skal indeholde oplysninger om:

a) anslået antal indbyggere, der potentielt vil blive berørt,

b) arten af økonomisk aktivitet i det område, der potentielt vil blive berørt,

c) listevirksomheder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, godkendte husdyrbrug, jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 12, der vil kunne forårsage forureningsuheld i tilfælde af oversvømmelse og potentielt berørte beskyttede områder, jf. miljømålslovens § 7, stk. 1, nr. 1, 3 og 5, og

d) andre nyttige oplysninger, såsom angivelse af områder, hvor der kan forekomme oversvømmelser med et stort indhold af sediment og debris, og oplysninger om andre vigtige forureningskilder.


Bilag 2

I risikostyringsplaner fastsættes passende mål for styring af oversvømmelsesrisiciene for udpegede risikoområder med særlig vægt på at mindske de potentielle negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter og, hvis dette anses for relevant, med sigte på ikkestrukturelle initiativer (f.eks. friholdelse af arealer til brug for oversvømmelse) eller nedbringelse af sandsynligheden for oversvømmelse.

Risikostyringsplanerne skal tage relevante aspekter i betragtning, såsom: omkostninger og fordele, oversvømmelsesomfang, afløbsveje og arealer, der kan virke som overløb ved oversvømmelser, som f.eks. lavbundsarealer (ferske enge og ådale), fastsatte miljømål, jf. miljømålslovens § 10, jordbunds- og vandforvaltning, fysisk planlægning, arealanvendelse, naturbevaring, sejlads og havneinfrastruktur.

Planerne skal omfatte alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab, herunder oversvømmelsesprognoser og systemer for tidlig varsling, og hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for de forskellige vandløbsoplande eller deloplande. I planerne kan fremme af bæredygtige arealanvendelsesmetoder, forbedring af vandbindingen og kontrolleret oversvømmelse i visse områder i tilfælde af oversvømmelse også indgå.

De første risikostyringsplaner skal indeholde:

1) konklusionerne af vurderingen af risikoen for oversvømmelse, i form af et oversigtskort for det udpegede område,

2) kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse, og de konklusioner, der kan drages af kortene,

3) en beskrivelse af passende mål for oversvømmelsesrisikostyringen,

4) en oversigt over de foranstaltninger og prioriteringen heraf, der tager sigte på at nå de relevante mål for oversvømmelsesrisikostyringen og de oversvømmelsesrelaterede tiltag der er truffet i henhold til gældende lovgivning, f.eks. planloven, lov om miljøvurdering af planer og programmer, og lov om kystbeskyttelse.

5) for grænseoverskridende vandløbsoplande eller deloplande, en beskrivelse, hvis en sådan foreligger, af enten DK eller Tysklands anvendte metode til cost-benefit analyse, der har været anvendt til vurdering af foranstaltninger med grænseoverskridende virkninger.

Endvidere skal planens gennemførelse beskrives:

1) en beskrivelse af prioriteringen og af, hvordan fremskridtene med hensyn til planens gennemførelse vil blive overvåget

2) en oversigt over de foranstaltninger, der er truffet med henblik på offentlig oplysning og høring

3) en fortegnelse over ansvarlige myndigheder og hvis det er hensigtsmæssigt, en beskrivelse af samarbejdsforløbet vedrørende det internationale vanddistrikt og koordineringen med vandrammedirektivet (2000/60/EF).

De efterfølgende ajourføringer af risikostyringsplaner for oversvømmelser skal indeholde:

1) eventuelle ændringer og ajourføringer siden offentliggørelsen af den tidligere version af risikostyringsplanen for oversvømmelser, herunder et resume af de revisioner, der er foretaget i planperioden,

2) en vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå de fastsatte mål jf. § 5, stk. 1.

3) en beskrivelse af og en forklaring på eventuelle foranstaltninger, der var planlagt i den tidligere version af risikostyringsplanen for oversvømmelser, men som ikke er iværksat,

4) en beskrivelse af eventuelle andre foranstaltninger siden offentliggørelsen af den foregående version af risikostyringsplanen for oversvømmelser,

5) hensynet til klimaændringernes sandsynlige indvirkning på forekomsten af oversvømmelser.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 2007/60EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser, EU-Tidende 2007 nr. L 288, s. 27