Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0065
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om korte nyhedsuddrag fra begivenheder af stor interesse for offentligheden1)

I medfør af § 90, stk. 5, og § 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009, som ændret ved lov nr. 1269 af 16. december 2009, fastsættes:

Adgangen til korte nyhedsuddrag

§ 1. Et fjernsynsforetagende, der med eneret transmitterer en begivenhed af stor interesse for offentligheden, skal på anmodning give andre fjernsynsforetagender, der er etableret inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, adgang til korte uddrag fra det transmitterende signal med henblik på anvendelse i generelle nyhedsprogrammer. Dette gælder dog kun, hvis anmodningen fremsættes af et fjernsynsforetagende, der er etableret i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor der ikke findes et fjernsynsforetagende, der med eneret transmitterer den pågældende begivenhed.

Begivenheder af stor interesse for offentligheden

§ 2. Ved begivenheder af stor interesse for offentligheden forstås begivenheder, som har en nyhedsværdi, der tiltaler en større kreds af personer, og samtidig er af interesse for andre end dem, der normalt følger med i begivenheder af lignende karakter.

Stk. 2. Såfremt der er tale om en sportsbegivenhed, der består af flere konkurrencer i forskellige discipliner, vil hver disciplin for sig kunne betragtes som en begivenhed af stor interesse for offentligheden.

Stk. 3. Såfremt der er tale om en enkelt idrætsgren, der finder sted over flere dage, vil hver konkurrencedag kunne betragtes som en begivenhed af stor interesse for offentligheden.

Uddragenes anvendelse

§ 3. De korte uddrag fra det transmitterende signal, der kan kræves adgang til, kan ikke være af en varighed, der er længere end, hvad informationsformålet tilsiger. Dog kan et uddrag kun i særlige situationer overstige 90 sekunder.

Stk. 2. Retten til at anvende korte nyhedsuddrag indtræder først, når transmissionen af den begivenhed, der skal sendes korte uddrag fra, er afsluttet.

Stk. 3. Uddrag, der er givet adgang til efter § 1 kan anvendes så længe, de har nyhedsværdi.

Stk. 4. Uddrag, der er givet adgang til efter § 1, må kun anvendes i overensstemmelse med ophavsretslovens § 25 a.

Generelle nyhedsprogrammer

§ 4. Uddrag, der er givet adgang til efter § 1 må kun anvendes i generelle nyhedsprogrammer i enhver kanal, herunder rene sportskanaler og andre temakanaler. Adgangen til at bringe korte uddrag omfatter ikke kompilering af uddrag af underholdningsprogrammer.

Stk. 2. Et generelt nyhedsprogram er kendetegnet ved at være et program, der består af begivenheder, der har nyhedsværdi, og som i løbet af programmet behandler mere end et enkelt tema eller en enkelt begivenhed. Et generelt nyhedsprogram kan efter omstændighederne udelukkende bestå af begivenheder inden for en enkelt kategori, eksempelvis sport.

Benyttelse on-demand

§ 5. Uddrag i et generelt nyhedsprogram, jf. § 4, må kun anvendes i on-demand audiovisuelle medietjenester, når det samme program tilbydes tidsforskudt af den samme medietjenesteudbyder.

Stk. 2. Ved en on-demand audiovisuel medietjeneste forstås en audiovisuel medietjeneste, der udbydes af en medietjenesteudbyder med henblik på, at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt og på den enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af medietjenesteudbyderen.

Stk. 3. Ved en medietjenesteudbyder forstås den fysiske eller juridiske person, der har det redaktionelle ansvar for valget af audiovisuelt indhold i en audiovisuel medietjeneste, og som bestemmer, hvordan det audiovisuelle indhold tilrettelægges.

Øvrige betingelser

§ 6. Det fjernsynsforetagende, der har fået adgang til korte uddrag, skal ved anvendelsen heraf som minimum angive dets kilde, medmindre dette af praktiske grunde ikke er muligt.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at anvende lyden fra den kommentator, som kommenterer for det eneretstransmitterende fjernsynsforetagende.

Stk. 3. Det fjernsynsforetagende, der er forpligtet til at give adgang til korte uddrag, kan ikke kræve godtgørelse for udgifter forbundet hermed.

Overtrædelse

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, § 3, stk. 1-3, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, og § 6 kan straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder alene anvendelse på eneretstransmissioner, hvorom der er indgået eller forlænget aftale efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Kulturministeriet, den 28. januar 2010

Carina Christensen

/ Lars M. Banke

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed, EU-Tidende 2007 L 332, s. 27, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997, EU-Tidende 1997 L 202, s. 60.