Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 AL1491_1.GIF Size: (440 X 5) Særlige sejladsbestemmelser
Bilag 2 Fiskeri
Bilag 3 Vilkår for broer, havne, større anlæg og søbredssikring i Furesøen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

 

I medfør af § 29, stk. 2, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, jf. § 15, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 963 af 21. september 2004 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrelsen og som ejer af Furesøen fastsætter Skov- og Naturstyrelsen nedenstående regler for færdsel m.v. på søen. Reglerne er tiltrådt af Bredejerlauget Enghaven som repræsentant for ejerne af de 12 parceller, der grænser op til matr. nr. 4 b og 4 c Furesø, Farum, og som udøver af ejendomsretten på disse 2 parceller.

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål:

1) At beskytte naturværdierne i og omkring Furesøen og herunder specielt beskytte de naturværdier, som har begrundet, at Furesøen er udpeget til EF-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde.

2) At sikre en rekreativ benyttelse af Furesøen og dens bredarealer, der giver borgerne gode muligheder for et aktivt friluftsliv i harmoni med hinanden, floraen og faunaen.

3) At sikre de landskabelige værdier på og omkring Furesøen.

Færdsel og ordensregler

§ 2. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder for Furesøen som vist i kortbilag 1.

§ 3. Færdsel med robåde, sejlbåde, joller, kanoer, kajakker og sejlbrædder, der drives uden motorkraft, er tilladt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 2. Sejlads med motor kræver tilladelse af Skov- og Naturstyrelsen, og må kun finde sted i overensstemmelse med de i bilag 1 nævnte bestemmelser samt de vilkår, der fastsættes i motortilladelsen, jf. Skov- og Naturstyrelsens »Retningslinier for sejlads med motor på Furesøen«.

Stk. 3. Sejlads på Furesøen er underlagt de til enhver tid gældende regler for sejlads m.v. i visse danske farvande og dermed de internationale søvejsregler med den tilføjelse, at sejlfartøjer skal gå af vejen for fartøjer under roning.

Stk. 4. Der må gøres landgang på landgangsstederne, der er markeret ved skiltning.

Stk. 5. Anden færdsel, herunder dykning med flasker, kræver tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

§ 4. Udlejning af fartøjer samt erhvervsmæssig personbefordring på søen må ikke drives uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Enhver form for kommercielle aktiviteter, reklame- og filmoptagelser og lignende på Furesøen må ikke finde sted uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

§ 5. Alle, der færdes på søen, skal optræde hensynsfuldt.

Stk. 2. Færdsel på søen sker på eget ansvar.

Stk. 3. Brug af musikinstrumenter, radio, højttalere eller lignende må kun finde sted, hvis det ikke giver anledning til ulempe for andre.

Stk. 4. Det er ikke tilladt at medtage skydevåben, forstyrre dyrelivet, indsamle planter, færdes i siv- og rørbevoksninger eller bevoksninger af åkander.

Stk. 5. Al jagt på Furesøen er forbudt.

Stk. 6. Der må ikke efterlades affald i eller ved søen.

Stk. 7. Udlægning af bøjer og lignende kan kun ske efter tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 8. Alle, der færdes på søen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives af ejeren eller dennes repræsentant.

Fiskeri

§ 6. Lystfiskeri i Furesøen er tilladt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 2.

Reklamer

§ 7. Reklamer på broer og andre faste installationer på søfladen er forbudt.

Stk. 2. På bådskrog må placeres reklametekst, hvor skriftsnittet ikke er større end 10 x 10 cm eller et logo, der ikke overstiger 50 x 50 cm eller tilsvarende areal. Gæstebåde, som kortvarigt deltager i konkurrencer og lignende, er ikke omfattet af disse begrænsninger.

Broer, havne, anvendelse af sø- og opgrødearealer m.v.

§ 8. Etablering af nye og hovedrenovering af eksisterende anlæg (broer, moler, søbredssikringer, havne, ramper og lignende) på sø- eller opgrødeareal kræver en tilladelse af ejeren. Tilladelse gives i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3.

Stk. 2. Afgravning, rørskær, fældning af træer og buske, opfyldning eller lignende på sø- eller opgrødeareal kan kun ske efter tilladelse fra ejeren.

Stk. 3. Det er tilladt bredejere at have en enkelt båd liggende for svaj ud for sin ejendom inden for 20 m fra ejendommen. Reklametekster, som nævnt i § 7 stk. 2, må ikke anvendes på svajliggende både.

Dispensationer og klage m.v.

§ 9. Som ejer af størstedelen af Furesøen kan Skov- og Naturstyrelsen dispensere fra de i disse regler fastsatte bestemmelser eller fastsætte konkrete regler, der afviger fra de generelle bestemmelser.

Stk. 2. Eksisterende tilladelser, som ikke er i overensstemmelse med disse regler, er som hovedregel gældende til udløb eller til konditionerne for tilladelsen ikke længere er til stede. Skov- og Naturstyrelsen kan dog, hvis det skønnes nødvendigt, opsige gældende tilladelser med varsel.

§ 10. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke påklages.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4 eller § 5, stk. 1 og 3-8.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 509 af 26. maj 2004 om færdsel m.v. på Furesøen ophæves.

Skov- og Naturstyrelsen, den 20. november 2006

Hans Henrik ChristensenBilag 1

1.GIF Size: (440 X 5) Særlige sejladsbestemmelser

1) Reglerne for sejlads på Furesøen er gældende for sejladsområdet. Dette afgrænses af Fiskebækkens og Vejlesøkanalens udløb i Furesøen og Hjortholmbroen, jf. kortbilag 1.

2) Udenfor sejladsområdet er Vejlesøkanal og Vejlesø, men Rudersdal kommune tillader sejlads med motor, såfremt Skov- og Naturstyrelsen har meddelt motortilladelse til Furesøen til de pågældende. På strækningen mellem Vejlesø og Furesø må der maksimalt sejles med en hastighed på 5 knob.

3) Udenfor sejladsområdet er ligeledes strækningen fra Hjortholmbroen til Frederiksdal Sluse, hvor sejladsen er reguleret af vandløbsregulativet for Mølleåen. Kommunalbestyrelsen administrerer som vandløbsmyndighed sejladsbestemmelserne for denne strækning. For de lodsejere og brugere, der er hjemmehørende ved kanalen, giver vandløbsregulativet adgang til motorsejlads på denne strækning med en maksimal hastighed på 3 knob, såfremt Skov- og Naturstyrelsen har meddelt motortilladelse til Furesøen til de pågældende. Skov- og Naturstyrelsens repræsentant har på samme vilkår tilladelse til at sejle med motorbåd på kanalen.

4) I den afmærkede korridor mellem vandskiområdet og søbred må der ikke sejles med motor eller sejl.

5) Når der dyrkes vandskisport skal andre fartøjer holde klar af vandskiområdet.

6) Der må ikke sejles ind i de markerede badearealer ved Furesøbad, Kinabugten og Frederiksdal Fribad.

7) I perioden fra 1. oktober til 31. marts er brætsejlads kun tilladt i den del af Furesøen, som ligger NV for en linie, der går fra Lille Kalv til Fandens Hage. Brætsejlere, som er medlem af Yachtklubben »Furesøen« og Birkerød Sejlklub, tillades at sejle t/r fra klub til området. Andre brætsejlere henvises til at sejle ud fra Furesøbad.

8) Fartøjer, som ikke er nævnt i § 3 stk.1, skal inden sejlads godkendes af Skov- og Naturstyrelsen.

9) De nærmere vilkår for motorsejlads findes i Skov- og Naturstyrelsens »Retningslinier for sejlads med motor på Furesøen«Bilag 2

Fiskeri

1) Lystfiskeri er tilladt med gyldigt lystfiskertegn. Personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension, er undtaget fra kravet om lystfiskertegn.

2) Det erhvervsmæssige fiskeri er forbeholdt Skov- og Naturstyrelsens fiskeriforpagter.

3) Lystfiskeri er tilladt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, dog med de nedennævnte begrænsninger.

4) Der må ikke fiskes ål.

5) Fiskeri er tilladt med kaste- og medegrej samt med liner trukket efter fartøj, hvor linelængden målt fra stangspids til agn/blink ikke overstiger 25 m.

6) Der må ikke anvendes harpun, lyster eller selvfangende redskaber af nogen art, således hverken krebse- og åleruser, åleliner, net eller lignende, dog kan sænkenet anvendes til fangst af agnfisk.

7) Forfodring er ikke tilladt.

8) Der må ikke anvendes fiskegrej af bly.

9) Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der kun anvendes agnfisk eller rogn, der stammer fra Mølleåsystemet.Bilag 3

Vilkår for broer, havne, større anlæg og søbredssikring i Furesøen

Skov- og Naturstyrelsen fastsætter som søejer følgende vilkår:

Broer

1) Broer og andre anlæg kan ikke etableres uden skriftlig tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

2) Broen er udelukkende til brug for broejeren og dennes husstand.

3) Broen udføres som en enkeltbro uden sidebroer. Skov- og Naturstyrelsen kan dog efter en konkret vurdering tillade sidebroer, såfremt forhold taler herfor.

4) Broen udføres i træ enten som en åben pælebro eller som en flydebro, der forankres med glidebeslag til pæle eller forankres til svajringe, svajsten og lignende på søbunden.

5) Broens længde er højst 6 m fra det punkt fra bredden, hvor vanddybden er 0,5 m. Brodække ikke højere end 0,3 m over vandspejl. Begge målt ved kote GI 20,45.

6) Broen må være op til 1,5 m bred.

7) Broen må ikke bygges af træ, som er trykimprægneret, tjæreimprægneret eller lignende.

8) Broen må ikke påmonteres flagstænger, bænke, rækværk og lignende.

9) Det skal påses, at der i forbindelse med brobyggeriet ikke ændres ved tilstanden af bred og sø, det være sig træer, buske, rør- og sivbevoksninger, samt at resterne af en eventuel tidligere bro fjernes.

10) Broen klarmeldes skriftligt til Skov- og Naturstyrelsen, når den er opført, vedlagt fotos af søbred optaget før og efter byggeriet samt af den opførte bro. Skov- og Naturstyrelsen kontrollerer, at vilkår er overholdt og fremsender tilladelse til ibrugtagning samt et bronummer, der skal monteres yderst på broen, så det er synligt fra søsiden.

11) Broen skal vedligeholdes forsvarligt, i modsat fald kan Skov- og Naturstyrelsen kræve broen fjernet.

12) Broen må kun træbeskyttes med miljøvenlige midler.

13) Skov- og Naturstyrelsens repræsentant er til enhver tid berettiget til at anløbe, betræde og inspicere broen med henblik på at kontrollere vilkårenes overholdelse.

14) Tilladelsen er afgiftsfri og meddeles indtil videre.

15) Tilladelsen kan opsiges med et års varsel, hvis det besluttes at opkræve en årlig lejeafgift for tilladelsen til at holde bro på Skov- og Naturstyrelsens ejendom.

Andre anlæg

1) Ovenstående vilkår finder ligeledes anvendelse ved etablering af andre anlæg.

2) Broer, der ønskes etableret ud for et areal, der tilhører en grundejerforening, udelukkende til brug for dennes medlemmer og disses husstande, kan tillades med en større længde end nævnt i ovenstående vilkår.

3) Søbredssikring kan ikke etableres uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Eksisterende anlæg

Ændring af eksisterende anlæg eller genopførelse af tidligere anlæg må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Dispensationer

Skov- og Naturstyrelsen kan, såfremt forholdene taler herfor, dispensere fra ovennævnte vilkår.

Myndighedsbehandling

Det påhviler ansøger at indhente øvrige nødvendige tilladelser fra andre myndigheder, herunder kommunalbestyrelsen, i henhold til lov om naturbeskyttelse § 3 og § 16


Kortbilag 1.

AL1491_2.JPG Size: (529 X 333)