Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om Budgetvejledning 2010

(Til samtlige ministerier, styrelser, øvrige statsinstitutioner mv.)

§ 1. Budgetvejledning 2010 afløser Budgetvejledning 2006. Ændringerne i forhold til Budgetvejledning 2006 er beskrevet i indledningen til budgetvejledningen.

Budgetvejledning 2010 er optaget i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der er tilgængelig på internettet på adressen www.oav.dk. Trykte eksemplarer af budgetvejledningen kan bestilles hos Rosendahls -Schultz Grafisk. Budgetvejledningen kan endvidere hentes på Finansministeriets hjemmeside på adressen www.fm.dk.

§ 2. Budgetvejledning 2010 har virkning fra og med finansåret 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende cirkulærer:

Cirkulære af 16. juni 2003 om statens tjenestebiler.

Cirkulære af 22. marts 2006 om Budgetvejledning 2006.

Cirkulære af 28. januar 2008 om personalekantiner mv.

Cirkulære nr. 87 af 5. december 2008 om ændring af Budgetvejledning 2006 (Ændring af reglerne om låneramme og lønsumsloft).

Cirkulære nr. 88 af 15. december 2008 om ændring af Budgetvejledning 2006 (Ændring af overheadsats på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed).

Finansministeriet, den 27. januar 2010

Claus Hjort Frederiksen

/ Mogens Pedersen