Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område og definitioner

Kapitel 2   Registrering af eksportører

Kapitel 3   Udførsel til andre lande i samhandelsområdet

Kapitel 4   Udførsel til tredjelande

Kapitel 5   Betaling

Kapitel 6   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

I medfør af § 37, § 53, stk. 2 og 3, § 70, stk. 3 og 4, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udførsel til andre EU-lande eller tredjelande af avlsmateriale og animalske nonfood produkter samt hø og halm.

§ 2. Ved veterinærkontrol forstås fødevareregionens kontrol af:

1) Ved samhandel: At produkterne opfylder gældende bestemmelser og er egnede til fri omsætning i samhandelsområdet.

2) Ved udførsel til tredjelande: At produkterne opfylder gældende bestemmelser og de eventuelle yderligere garantier, som fremgår at eksportcertifikatet for det pågældende produkt.

Stk. 2. Ved udførsel forstås afsendelse af avlsmateriale og animalske produkter m.v. ved samhandel i samhandelsområdet samt eksport til tredjelande.

Stk. 3. Ved avlsmateriale forstås sæd, oocytter og embryoner samt rugeæg.

Stk. 4. Ved animalske nonfood produkter forstås produkter af animalsk oprindelse eller produkter med indhold af produkter af animalsk oprindelse, som ikke er bestemt til menneskeføde.

Stk. 5. Ved produkter forstås avlsmateriale, animalske nonfood produkter samt hø og halm.

Stk. 6. Ved foreskrevet dokument forstås et sundhedscertifikat, handelsdokument eller veterinærdokument, f.eks. en veterinær tillægsattestation eller andet dokument, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.

Stk. 7. Ved eksportør forstås en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som foranlediger udførsel til andre lande i samhandelsområdet eller tredjelande af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Stk. 8. Ved samhandelsområdet forstås et EU-land, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra og San Marino samt for fisk og fiskeprodukter desuden Færøerne og Island.

Stk. 9. Ved tredjeland forstås et land uden for samhandelsområdet, jf. stk. 8.

Kapitel 2

Registrering af eksportører

§ 3. Eksportører skal registreres hos Fødevarestyrelsen før udførsel af produkter må påbegyndes.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte registrering skal omfatte produktkategori og bestemmelsesland.

Stk. 3. Ansøgning om registrering skal sendes til fødevareregionen således, at ansøgningen er fødevareregionen i hænde senest fem arbejdsdage (mandag-fredag) før den første udførsel af de registrerede produktkategorier må påbegyndes.

Stk. 4. Eksportørerne skal føre optegnelser over udførte partier med angivelse af

1) dato for udførslen,

2) antal partier,

3) produktkategori,

4) afsender,

5) afsendelsessted,

6) modtager og

7) bestemmelsessted.

Stk. 5. Eksportørerne skal opbevare de i stk. 4 nævnte optegnelser i mindst fem år og skal på forlangende forevise optegnelserne for fødevareregionen.

Kapitel 3

Udførsel til andre lande i samhandelsområdet

§ 4. Eksportører af produkter til et andet land i samhandelsområdet skal senest en arbejdsdag (mandag-fredag) før udførslen anmelde udførslen skriftligt til den lokale fødevareregion.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, når produkterne

1) skal ledsages af sundhedscertifikater, eller

2) er omfattet af et krav om TRACES notifikation.

§ 5. Produkterne skal under transporten altid være ledsaget af de foreskrevne dokumenter.

Kapitel 4

Udførsel til tredjelande

§ 6. Udførsel af produkter fra Danmark direkte til et tredjeland skal, hvis det pågældende tredjelands kompetente myndigheder eksplicit forlanger det, finde sted via et af de i bilag 1 nævnte grænsekontrolsteder, der er godkendt til kontrol af pågældende produktkategori.

Stk. 2. Eksportøren skal i de i stk. 1 nævnte tilfælde senest en arbejdsdag (mandag-fredag) før udførslen skriftligt forhåndsanmelde udførslen til det pågældende grænsekontrolsted.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved udførsel af produkter fra Danmark til et tredjeland via et eller flere EU-lande.

Stk. 4. Eksportøren skal i de i stk. 3 nævnte tilfælde senest en arbejdsdag (mandag-fredag) før udførslen skriftligt forhåndsanmelde udførslen til fødevareregionen. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om, via hvilket grænsekontrolsted den endelige udførsel fra EU skal finde sted.

§ 7. Produkter skal ved udførslen være ledsaget af de foreskrevne dokumenter, der kræves af det pågældende tredjeland.

Stk. 2. Eksportøren skal forud for udførslen fremskaffe betingelserne for udførsel til det pågældende tredjeland og sende disse betingelser til det pågældende grænsekontrolsted. I de i § 6, stk. 3 nævnte tilfælde, skal betingelserne sendes til fødevareregionen.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte foreskrevne dokumenter skal være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Ved krav om at de foreskrevne dokumenter skal attesteres af en embedsdyrlæge, skal eksportøren underrette fødevareregionen herom senest en arbejdsdag (mandag-fredag) før udførslen.

Kapitel 5

Betaling

§ 8. Et parti produkter omfattet af kapitel 4 må først frigives til udførsel, når eksportøren har betalt omkostningerne i forbindelse med veterinærkontrollen efter gældende takster eller stillet den fornødne sikkerhed for betaling af disse.

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4, stk. 1, eller §§ 5-7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskabet m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. februar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 221 af 24. marts 2009 om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Fødevarestyrelsen, den 2. februar 2010

Esben Egede Rasmussen

/ Erik Engelst


Bilag 1

Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af avlsmateriale, animalske nonfood produkter samt hø og halm

Grænsekon­trolsted
Nr.
Inspek­tionscen­ter
Produktkategori
Adresse, tlf. og fax
Københavns Lufthavn
DK CPH 4
SAS Øst
NHC(1)
Kystvejen 16, 2770 Kastrup
Tlf. 32 46 00 99 /
72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 /
72 27 64 51
Københavns Havn
DK CPH 1
 
NHC-T(FR)
NHC-NT
Glückstadsvej 8, 2100 Kbh. Ø
Tlf. 32 46 00 99 /
72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 /
72 27 64 51
Fredericia Havn
DK FRC 1
 
NHC(1)
NHC-NT(2)
Centerhavn 23, 7000 Fredericia
Tlf. 72 27 55 00
Fax 72 17 55 03
Kolding Havn
DK KOL 1
 
NHC-NT(2)
Søndre Havnegade 82,
6000 Kolding
Tlf. 72 27 55 00
Fax 72 17 55 03
Billund Lufthavn
DK BLL 4
 
NHC(1)
Lufthavnsvej, 7190 Billund
Tlf. 72 27 55 00
Fax 72 27 56 02
Esbjerg Havn
DK EBJ 1
 
NHC-T(FR)(1)
NHC-NT(2)
Trafikhavnskaj 19, 6700 Esbjerg
Tlf. 72 27 55 00
Fax 72 27 56 02
Århus Havn
DK AAR 1
 
NHC-T(FR)
NHC-NT(1)(2)
Hjortholmsvej 2A,
8000 Århus
Tlf. 86 13 11 33
Fax 86 13 10 40
Aalborg (Grønlandshavnen)
DK AAL 1b
 
NHC(1)
Langerak,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
Skagen Havn
DK SKA 1
 
NHC(3)
Coasterkajen,
9990 Skagen
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
 
NHC:
Animalske nonfood produkter m.v., der transporteres frosne, kølede eller ved omgivelsestemperatur.
NHC-T:
Kun animalske nonfood produkter m.v., der transporteres under temperaturkontrol.
NHC-T(FR):
Kun animalske nonfood produkter m.v., der transporteres frosne.
NHC-NT
Kun animalske nonfood produkter m.v., der transporteres ved omgivelsestemperatur(*).
(1):
Kun emballerede animalske nonfood produkter m.v.
(2):
Kun foder af animalsk oprindelse i løs afladning.
(3)
Kun fiskeolie, der ikke er bestemt til konsum.
(*)
Partier af frossen sæd samt frosne æg, embryoner, animalske biprodukter og blodprodukter, der transporteres ved omgivelsestemperatur i plomberede pakninger eller beholdere med egen temperaturregulering med henblik på teknisk, herunder farmaceutisk, brug, må underkastes veterinærkontrol på grænsekontrolsteder, der er opført på ovenanførte liste og udelukkende er godkendt til håndtering af emballerede produkter, der transporteres ved omgivelsestemperatur.