Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om inseminering af heste1)

I medfør af § 41, stk. 3, § 42, § 43, § 67 og § 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

§ 1. Inseminering af heste må kun foretages af autoriserede dyrlæger og af hesteinseminører, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ved hesteinseminør forstås en person, som:

1) af Fødevarestyrelsen har fået tilladelse til at foretage inseminering af heste på grundlag af at have gennemført og bestået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen,

2) med henblik på etablering i Danmark som hesteinseminør har fået Fødevarestyrelsens fulde anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer efter reglerne i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. bekendtgørelse nr. 1292 af 15. december 2009 om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr, eller

3) til Fødevarestyrelsen har anmeldt, at den pågældende midlertidigt eller lejlighedsvist agter at inseminere heste i Danmark, og som opfylder kravene hertil i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. bekendtgørelse nr. 1292 af 15. december 2009 om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr.

Stk. 3. Ved tjenestemodtager forstås enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende en tjenesteydelse.

Stk. 4. Inseminering af andres heste skal foretages i overensstemmelse med bilag 1.

§ 2. Ansøgning om tilladelse til at foretage inseminering af heste som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 indsendes til Fødevarestyrelsen, der træffer afgørelse senest 4 uger efter modtagelse af ansøgning.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren må ikke udføre opgaver som inseminør, før vedkommende er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om godkendelse og alle nødvendige dokumenter, sender Fødevarestyrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som inseminør, før vedkommende er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen, samt

3) klagemuligheder.

§ 3. Inseminører skal oplyse tjenestemodtageren om:

1) deres erhvervsfaglige titel og EU/EØS-landet, hvor tilladelsen til anvendelsen af titlen er givet,

2) navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndighed i etableringslandet hvis inseminørvirksomheden dér er omfattet af en godkendelsesordning, eller kontaktoplysninger på Fødevarestyrelsen,

3) de brancheorganisationer, som vedkommende er medlem af, samt

4) eventuelle forsikringer til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtageren anmoder tjenesteyderen om det, skal denne oplyse om de regler der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan tjenestemodtageren får adgang hertil.

§ 4. Den ansvarlige for et hestehold, hvori der er foretaget inseminering, skal føre en fortegnelse over hver enkelt hoppe, der er insemineret, med angivelse af hoppens navn og eventuelle stambogsnummer, hingstens navn og stambogsnummer samt insemineringsdato.

Stk. 2. Fortegnelsen skal opbevares i mindst 2 år efter sidste inseminering og skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

§ 5. Hingstesæd, der benyttes til inseminering, skal enten være opsamlet i Danmark eller være lovligt indført hertil.

§ 6. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1 eller 4, § 2 stk. 3, § 3, § 4, eller § 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 842 af 30. september 1994 om kunstig sædoverføring på heste.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 27. januar 2010

Esben Egede Rasmussen

/ Ina Elise Jensen


Bilag 1

Betingelser for inseminering af andres heste

1) Inden en hoppe modtages til inseminering, skal inseminøren så vidt muligt sikre sig, at der ikke i oprindelsesbesætningen eller på ejendommen, hvor inseminering skal finde sted, befinder sig akut syge dyr. Såfremt der i oprindelsesbesætningen eller på ejendommen, hvor inseminering skal finde sted, befinder sig akut syge dyr, bør hoppen ikke modtages til inseminering.

2) Inden en ejendom med heste besøges, skal inseminøren så vidt muligt sikre sig, at der ikke befinder sig akut syge dyr på ejendommen. I så fald bør besøget aflægges som sidste besøg den pågældende dag.

3) Under arbejdet med insemineringen skal inseminøren være iført fod- og overtrækstøj, der kan rengøres og desinficeres, eller som kasseres umiddelbart efter insemineringen. Når en ejendom med heste besøges, kan inseminøren dog benytte fod- og overtrækstøj der forefindes og efterlades på ejendommen.

4) Instrumenter og andet nødvendigt udstyr skal transporteres hygiejnisk forsvarligt. Til inseminering skal benyttes engangsudstyr eller udstyr, som tåler desinfektion ved kogning eller tørsterilisation, og insemineringen skal udføres under iagttagelse af god hygiejne.

5) Nødvendig afvaskning og desinfektion af hænder samt omhyggelig rengøring og eventuel desinfektion af fod- og overtrækstøj skal foretages mellem inseminering af hver hoppe og inden en ejendom med heste, hvor inseminering har fundet sted, forlades. Til aftørring skal anvendes papirhåndklæder, der efterlades på den ejendom, hvor inseminering har fundet sted.

6) Inseminøren skal føre en fortegnelse over hvert enkelt hestehold, hvori der er insemineret, og over hver enkelt hoppe, der er insemineret, med angivelse af hoppens navn og eventuelle stambogsnummer, hingstens navn og stambogsnummer, opsamlingssted og opsamlingsdato for den anvendte sæd samt insemineringsdato(er). De registrerede oplysninger skal opbevares i mindst 2 år og skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-Tidende 2005 nr. L 255, s. 22) og dele af Europa- Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006 nr. L 376, s.36)