Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0082
 
32012L0018
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 BEKENDTGØRELSENS ANVENDELSESOMRÅDE
Bilag 2 ANMELDELSE EFTER §4, STK.1, NR. 1, OG §5, STK.1, NR. 1, SKAL INDEHOLDE FØLGENDE OPLYSNINGER:
Bilag 3 DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL FORELIGGE I DET I §4, STK.1, NR. 2, OMHANDLEDE SIKKERHEDSDOKUMENT
Bilag 4 DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL FORELIGGE I DEN I §5, STK.1, NR. 2, OMHANDLEDE SIKKERHEDSRAPPORT
Bilag 5 RETNINGSLINjER FOR, HVORNÅR DER KAN SKE BEGRÆNSNING I SIKKERHEDSRAPPORTENS ELLER SIKKERHEDSDOKUMENTETS INDHOLD I HENHOLD TIL §6, STK.1 ELLER STK.2.
Bilag 6 DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL INDGÅ I DE I §5, STK.1, NR. 3, OMHANDLEDE INTERNE BEREDSKABSPLANER
Bilag 7 OPLYSNINGER, SOM VIRKSOMHEDEN SKAL FREMSENDE TIL TILSYNSMYNDIGHEDERNE I TILFÆLDE AF, AT ET STØRRE UHELD ELLER TILLØB TIL STØRRE UHELD, SOM DEFINERET I §1, STK.5, HAR FUNDET STED, jF. §9, STK.3
Bilag 8 TILSYNSMYNDIGHEDERNES OPGAVER OG SAMARBEJDE
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 1)

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8, § 7a, § 33, stk. 3, § 35, § 39, stk. 3 og 4, § 67, § 73, stk. 1, § 80, § 92 og § 110, stk. 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 220 af 31. marts 2004, lov nr. 385 af 25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005, lov nr. 244 af 27. marts 2006 og § 1 i lov nr. 1571 af 20. december 2006, § 3, stk. 1, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, § 74 stk. 1, og 80 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, og § 33, stk. 1, § 33, stk. 2, nr. 2, § 36, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, 2)  fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder regler vedrørende miljøbeskyttelse samt om forebyggelse af brand og eksplosion . Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for forebyggelse af større uheld på og omkring virksomheder, herunder enkeltanlæg og oplag, hvor farlige stoffer kan forekomme, samt regler vedrørende begrænsning af følgerne af større uheld.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for:

1) virksomheder, hvor et eller flere af de stoffer eller kategorier af stoffer, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1, kan forekomme i mængder, der er større end eller lig med de angivelser, der fremgår af bilag 1, del 1, kolonne 3, eller bilag 1, del 2, kolonne 3, (herefter benævnt som kolonne 3-virksomheder) og

2) virksomheder, der ikke er omfattet af nr. 1,

a) men hvor et eller flere af de stoffer eller kategorier af stoffer, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1, kan forekomme i mængder, der er større end eller lig med de angivelser, der fremgår af bilag 1, del 1, kolonne 2, eller bilag 1, del 2, kolonne 2, eller

b) som har anlæg eller oplag, der ligger nærmere end 200 meter fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig, og hvor et eller flere stoffer, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1, kan forekomme på de pågældende anlæg eller oplag i mængder, der er større eller lig med de angivelser, der fremgår ()-mærket af bilag 1, del 1, kolonne 2. Virksomheder omfattet af a) og b) er herefter benævnt som kolonne 2-virksomheder.

Stk. 3. Et stof anses for at kunne forekomme på en virksomhed, hvis det

1) påregnes at være til stede, eller

2) påregnes at kunne dannes, såfremt en industriel proces kommer ud af kontrol.

Stk. 4. I tvivlstilfælde træffer miljømyndigheden, jf. § 10, stk. 1, efter høring af de øvrige i bestemmelsen nævnte myndigheder og den lokale politidirektør, afgørelse om, hvorvidt virksomheden er omfattet af stk. 2, og om hvorvidt virksomheden er en kolonne 2- eller kolonne 3-virksomhed.

Stk. 5. Ved større uheld forstås i denne bekendtgørelse en hændelse af større omfang, som f.eks. udslip, brand eller eksplosion, som følge af et ukontrolleret hændelsesforløb i forbindelse med driften af en virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, hvori et eller flere af de i bilag 1 nævnte stoffer indgår, og som umiddelbart eller senere kan medføre væsentlig fare for personer på virksomheden eller uden for virksomheden eller for miljøet.

Stk. 6. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Militære anlæg eller lagre.

2) Farer som følge af ioniserende stråling.

3) Transport, omlastning og midlertidig henstilling undervejs, der sker uden for virksomhedens område, herunder transport i faste rørledninger og pumpestationer, med mindre der er tale om:

a) Midlertidig henstilling af farlige stoffer i bygninger.

b) Arealer, der jævnligt anvendes til midlertidig henstilling af farlige stoffer i forbindelse med transport, f.eks. havnearealer og godsbanegårde. Ved opgørelse af stofmængden medregnes ikke den mængde, som befinder sig om bord på et skib.

c) Arealer, hvor farlige stoffer under transport henstilles i mere end 48 timer i sammenhæng, dog mere end 60 timer i sammenhæng på en jernbanegodsterminal eller rangerbanegård.

d) Omlastning undervejs af uemballerede flydende og gasformige stoffer fra skib til jernbanetankvogn eller tankbil og mellem jernbanetankvogn og tankbil. Ved opgørelse af stofmængden medregnes ikke den mængde, som befinder sig om bord på et skib.

4) Udvindingsindustriens aktiviteter i forbindelse med efterforskning, udvinding og forædling af stoffer af mineralsk oprindelse i miner, stenbrud og ved boringer. Hvis der i forbindelse med udvinding og efterforskning sker kemisk og termisk forædling og hermed forbunden oplagring, er disse aktiviteter dog omfattet af bekendtgørelsen.

5) Efterforskning efter og udvinding af mineraler offshore, herunder kulbrinter.

6) Anlæg for slutdeponering af affald.

Kapitel 2

Planlægning og virksomhedernes placering

§ 2. Ved planlægning af arealanvendelsen, herunder ved revision af kommuneplaner og lokalplaner, omkring virksomheder, som er omfattet af denne bekendtgørelse, skal planmyndighederne tage hensyn til behov for passende afstand mellem virksomheden og anden arealudnyttelse, herunder f.eks. offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, ligeledes boligområder, veje og andre transportanlæg samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, og bygninger og områder, som er svært evakuerbare. Dette gælder også for fysisk planlægning omkring bestående virksomheder, der efterfølgende bliver omfattet af bekendtgørelsen, samt for fysisk planlægning omkring bestående virksomheder omfattet af bekendtgørelsen, hvor ny viden eller nye oplysninger medfører, at virksomheden må antages at udgøre en øget risiko for større uheld med farlige stoffer i forhold til, hvad der tidligere har været vurderet.

Stk. 2. Planmyndighederne foretager høring af de i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder og den lokale politidirektør ved tilvejebringelsen og ændring af planer, der berører de virksomheder, der er omfattet af denne bekendtgørelse, eller disses omgivelser.

Stk. 3. Ved miljømyndighedens stillingtagen til etablering af nye virksomheder eller til væsentlige ændringer eller udvidelser af bestående virksomheder, som er omfattet af denne bekendtgørelse, skal miljømyndigheden, på grundlag af en indhentet udtalelse fra planmyndighederne, vurdere, om der er valgt en hensigtsmæssig placering.

Stk. 4. De i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder og den lokale politidirektør underretter hver især planmyndighederne, hvis de inden for deres område bliver opmærksom på forhold, hvor ny viden eller nye oplysninger medfører, at en virksomhed, som er omfattet af denne bekendtgørelse, må antages at udgøre en øget risiko for større uheld med farlige stoffer i forhold til, hvad der hidtil har været vurderet. Den pågældende myndighed underretter tilsvarende de øvrige i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder og den lokale politidirektør.

Kapitel 3

Generelle retningslinjer

§ 3. Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og begrænse virkningerne for mennesker og miljø af sådanne uheld.

Stk. 2. Godkendelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 af virksomheder, som er omfattet af denne bekendtgørelse, skal indeholde vilkår om sikkerhedsmæssige forhold indenfor miljøbeskyttelseslovens område, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Stk. 3. Virksomheder, som er omfattet af denne bekendtgørelse, og som opbevarer, anvender eller fremstiller brandfarlige eller eksplosive stoffer, herunder fyrværkeri og andre stoffer, der i forbindelse med brand eller anden skade kan medføre en risiko for personer, ejendom eller miljøet, i mængder, der er større end eller lig med de mængder, der er angivet i bilag 1, skal i medfør af beredskabslovens § 34, stk. 1, godkendes af kommunalbestyrelsen med henblik på at forebygge eller formindske brandfare, og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Stk. 4. For virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse gælder tillige reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.

Kapitel 4

Virksomhedens generelle forpligtelser

§ 4. Kolonne 2-virksomheder skal inden etablering, væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring, jf. stk. 2, og samtidig med indsendelse af ansøgning om godkendelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, og beredskabslovens § 34, stk. 1, indsende følgende til kommunalbestyrelsen:

1) En anmeldelse med de oplysninger, som er nævnt i bilag 2.

2) Et sikkerhedsdokument, der beskriver virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld . Sikkerhedsdokumentet skal udarbejdes efter retningslinjerne i bilag 3.

Stk. 2. Ved væsentlig ændring, jf. stk. 1, forstås også en forøgelse af stofmængden, således at den samlede stofmængde på virksomheden medfører, at denne bliver en kolonne 2-virksomhed, eller en ændring af virksomheden, der i væsentlig grad vil kunne indvirke på risikoen for større uheld.

§ 5. Kolonne 3-virksomheder skal inden etablering, væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring, herunder vedrørende mængden af farlige stoffer, og samtidig med indsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, samt beredskabslovens § 34, indsende til kommunalbestyrelsen:

1) En anmeldelse med de data og oplysninger, som er nævnt i bilag 2.

2) En sikkerhedsrapport med de data og oplysninger, som er nævnt i bilag 4.

3) En intern beredskabsplan med de data og oplysninger, som er nævnt i bilag 6, og som er udarbejdet efter høring af virksomhedens ansatte og af tredjemands ansatte, som jævnligt opholder sig på virksomheden. Beredsskabsplanen har til formål:

a) at styre uheldsforløbet og iværksætte foranstaltninger med henblik på begrænsning af skader på mennesker og miljøet og

b) at sikre, at beredskabsmyndighederne får tilstrækkelige oplysninger i tilfælde af uheld.

4) Oplysninger til brug for myndighedernes udarbejdelse af ekstern beredskabsplan.

Stk. 2. Ved væsentlig ændring, jf. stk. 1, forstås også forøgelse af stofmængden, således at den samlede stofmængde på virksomheden medfører, at denne bliver en kolonne 3-virksomhed, eller en ændring af virksomheden, der i væsentlig grad vil kunne indvirke på risikoen for større uheld.

§ 6. Hvis virksomheden dokumenterer, at nogle af de stoffer, der bevirker, at virksomheden er en kolonne 3-virksomhed, foreligger i en sådan tilstand, at de ikke kan forårsage eller medvirke til et større uheld, kan de i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder inden for hvert deres område efter ansøgning fra virksomheden tillade, at de oplysninger, der skal angives i virksomhedens sikkerhedsrapport, indskrænkes til at omfatte de forhold, der har betydning for forebyggelse af større uheld eller begrænsning af følgerne af større uheld. Afgørelsen træffes på baggrund af kriterierne i bilag 5. Den enkelte myndigheds afgørelse fremsendes til miljømyndigheden, som videresender alle afgørelserne samlet til virksomheden. En tilladelse til virksomheden forudsætter, at de øvrige i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder og den lokale politidirektør er enige herom.

Stk. 2. Hvis virksomheden dokumenterer, at nogle af de stoffer, der bevirker, at virksomheden er en kolonne 2-virksomhed, foreligger i en sådan tilstand, at de ikke kan forårsage eller medvirke til et større uheld, kan de i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder inden for hvert deres område efter ansøgning fra virksomheden tillade, at de oplysninger, der skal angives i virksomhedens sikkerhedsdokument, indskrænkes til at omfatte de forhold, der har betydning for forebyggelse af større uheld eller begrænsning af følgerne af større uheld. Afgørelsen træffes på baggrund af kriterierne i bilag 5. Den enkelte myndigheds afgørelse fremsendes til miljømyndigheden, som videresender alle afgørelserne samlet til virksomheden med kopi til de øvrige i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder og den lokale politidirektør. En tilladelse til virksomheden forudsætter, at de øvrige i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder og den lokale politidirektør er enige herom.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 og stk. 2 fremsendes til miljømyndigheden, der snarest fremsender kopi af de modtagne oplysninger til de øvrige i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder samt den lokale politidirektør.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal underrette Miljøstyrelsen om tilladelser efter stk. 1.

§ 7. Kolonne 2-virksomheder skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument. Kolonne 3-virksomheder skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapport.

Stk. 2. Kolonne 2-virksomheder, skal regelmæssigt gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden fremsender ajourført sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år. Hvor Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde er miljømyndighed, fremsender kommunalbestyrelsen det ajourførte sikkerhedsdokument til det relevante center, som fremsender det til de øvrige i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder og den lokale politidirektør. Hvor kommunalbestyrelsen er miljømyndighed, fremsender kommunalbestyrelsen det ajourførte sikkerhedsdokument til Arbejdstilsynet og den lokale politidirektør.

Stk. 3. Kolonne 3-virksomheder skal regelmæssigt gennemgå sikkerhedsrapporten. Virksomheden fremsender ajourført sikkerhedsrapport til kommunalbestyrelsen, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år. For virksomheder, hvor Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde er miljømyndighed, videresender kommunalbestyrelsen den ajourførte sikkerhedsrapport til det relevante center, som fremsender den til de øvrige i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder og den lokale politidirektør. Hver af tilsynsmyndighederne, jf. § 11, stk. 1 kan kræve, at sikkerhedsrapporten ajourføres, hvis der er fremkommet nye oplysninger om risikoens omfang, herunder i forbindelse med tilløb til uheld, eller hvis ny teknisk viden begrunder dette.

Stk. 4. På kolonne 3-virksomheder skal den interne beredskabsplan ajourføres og afprøves regelmæssigt, dog mindst hvert tredje år, efter aftale med tilsynsmyndighederne, jf. § 11, stk. 1, og den lokale politidirektør.

§ 8. Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse skal straks underrette miljømyndigheden, jf. § 10, stk. 1, såfremt der i forhold til tidligere meddelte oplysninger sker væsentlig ændring i det tilstedeværende stofs karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i den proces, hvori det anvendes. Tilsvarende skal miljømyndigheden, jf. § 10, stk. 1, straks underrettes, hvis virksomheden lukkes, eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af denne bekendtgørelse, ophører. Virksomheden skal endvidere underrette miljømyndigheden, såfremt der uden at være tale om en ændring, der falder ind under § 4 eller § 5, sker en ændring, der vil kunne indvirke på risikoen for større uheld.

Stk. 2. Virksomheder omfattet af § 3, stk. 3, skal, når Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde er miljømyndighed, tillige underrette kommunalbestyrelsen om forhold som nævnt i stk. 1.

Kapitel 5

Virksomhedens forpligtelser ved større uheld eller tilløb til større uheld

§ 9. Virksomheden skal straks, når et større uheld har fundet sted, foretage anmeldelse til alarmcentralen (telefon 112).

Stk. 2. Ved et større uheld samt ved en ukontrolleret hændelse, som kan føre til et større uheld, iværksætter virksomheden straks den interne beredskabsplan.

Stk. 3. Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til større uheld, meddele tilsynsmyndighederne, jf. § 11, stk. 1, de oplysninger, der fremgår af bilag 7.

Kapitel 6

Myndighedernes opgaver og samarbejde

§ 10. Administrationen af regler om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i samarbejde mellem miljømyndigheden, kommunalbestyrelsen og Arbejdstilsynet. Miljømyndigheden er den myndighed, der er godkendelsesmyndighed efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte myndigheder udøver inden for hvert deres område de beføjelser, der er tillagt dem i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen, beredskabslovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen.

Stk. 3. Hvis Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde er miljømyndighed, jf. stk. 1, fremsender kommunalbestyrelsen kopi af de modtagne oplysninger samt ansøgning om miljøgodkendelse til det relevante center ledsaget af en udtalelse om miljømæssige forhold og om planmæssige forhold, jf. § 2. Det relevante center fremsender snarest kopi af de modtagne oplysninger til de øvrige i stk. 1 nævnte myndigheder samt til den lokale politidirektør. Oplysninger, som miljømyndigheden modtager i medfør af § 7, stk. 3 og § 8, skal også snarest fremsendes i kopi til de øvrige nævnte myndigheder og den lokale politidirektør.

Stk. 4. Hvor kommunalbestyrelsen er miljømyndighed, jf. stk. 1, fremsender kommunalbestyrelsen snarest kopi af de modtagne oplysninger til Arbejdstilsynet samt til den lokale politidirektør.

Stk. 5. Behandlingen af de oplysninger, som virksomheder indsender i henhold til denne bekendtgørelse, foretages af de i stk. 1 nævnte myndigheder inden for hver enkelt myndigheds område. De pågældende myndigheder indhenter om nødvendigt yderligere oplysninger hos virksomheden efter indbyrdes koordinering.

Stk. 6. Godkendelse af virksomheder omfattet af § 3, stk. 3, meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 9, i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1, jf. dog stk. 7 og 8.

Stk. 7. Godkendelse af kolonne 3-virksomheder, som tillige er omfattet af § 3, stk. 3, og som ikke er omfattet af andre regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 9, på vilkår der fastsættes af Beredskabsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 8. Godkendelse af kolonne 2-virksomheder, som tillige er omfattet af § 3, stk. 3, og som ikke er omfattet af andre regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 10, eventuelt efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan for disse virksomheder bestemme, at virksomheden placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen formindskes mest muligt, og at forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt.

Stk. 9. For virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse træffer de i stk. 1 nævnte myndigheder en afgørelse inden for hvert deres område, hvori i givet fald fastsættes vilkår om forholdsregler vedrørende sikkerhedsmæssige forhold, som virksomheden skal træffe. Miljømyndighedens afgørelse indgår i virksomhedens miljøgodkendelse. Myndighedernes afgørelser fremsendes til miljømyndigheden, som videresender alle afgørelserne samlet til virksomheden. Såfremt virksomheden ikke er omfattet af § 3, stk. 3, skal der dog ikke træffes afgørelse i medfør af beredskabslovens § 34, stk. 1.

Stk. 10. For kolonne 3-virksomheder, kan der kun gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, når de i stk. 1 nævnte myndigheder har foretaget en konkret vurdering inden for hvert deres område af de sikkerhedsmæssige forhold af betydning for placeringen og af de bygningsmæssige forhold.

§ 11. Tilsyn og kontrol med virksomhedernes overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse, herunder meddelelse af påbud og forbud, varetages af de i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder samt af Sikkerhedsstyrelsen for så vidt angår virksomheder, der fremstiller eller opbevarer fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler og sker efter reglerne i henholdsvis miljøbeskyttelseslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og beredskabslovgivningen. Tilsynet sker efter retningslinjerne i bilag 8.

Stk. 2. Myndighederne omfattet af § 10, stk. 1, samt Sikkerhedsstyrelsen for så vidt angår virksomheder, der fremstiller eller opbevarer fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler tilrettelægger i samarbejde et fælles inspektionsprogram, jf. bilag 8.1

§ 12. I tilfælde, hvor der er indtruffet et større uheld, sikrer de i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder straks i samarbejde med politiet, at alle nødvendige foranstaltninger iværksættes. Myndighederne, og for så vidt angår virksomheder, der fremstiller eller opbevarer fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, tillige Sikkerhedsstyrelsen, foretager desuden efterfølgende en fuldstændig gennemgang af omstændighederne ved uheldet. Det vurderes herunder, om virksomheden har truffet alle nødvendige afhjælpende foranstaltninger samt passende forholdsregler for at undgå fremtidige uheld. Der henvises til bilag 8.2

§ 13. Kommunalbestyrelsen udarbejder en ekstern beredskabsplan for kolonne 3-virksomheder. Beredskabsplanen har til formål at beskytte personer og omgivelser i tilfælde af uheld omfattet af denne bekendtgørelse samt at begrænse og genoprette skader som følge af sådan uheld. Eksterne beredskabsplaner udarbejdes i overensstemmelse med de forskrifter, der fremgår af bilag 8.3.

Stk. 2. Justitsministeriet fastsætter nærmere regler om politiets forpligtelser til at udarbejde eksterne beredskabsplaner samt til regelmæssigt at informere offentligheden, herunder alle personer og institutioner, der betjener offentligheden, om eksterne beredskabsplaner, sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler i øvrigt samt hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af uheld, som må påregnes at kunne berøre de pågældende personer og institutioner, jf. bilag 8.4.

Stk. 3. Den eksterne beredskabsplan udarbejdes inden idriftsætningen af nye virksomheder. Ved udvidelser eller ændringer af bestående virksomheder udarbejdes den eksterne beredskabsplan inden idriftsætning af udvidelsen eller ændringen. Den eksterne beredskabsplan fremsendes til miljømyndigheden og den lokale politidirektør.

Stk. 4. Den eksterne beredskabsplan skal gennemgås og afprøves regelmæssigt, dog mindst hvert tredje år. Om nødvendigt revideres og ajourføres planen.

Stk. 5. Ved større uheld eller ved en ukontrolleret hændelse, der kan påregnes at kunne føre til et større uheld, iværksættes den eksterne beredskabsplan straks.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan på grundlag af sikkerhedsrapporten, jf. § 5, stk. 3, og efter høring af politiet træffe beslutning om, at der ikke udarbejdes ekstern beredskabsplan for en virksomhed eller et anlæg. Beredskabsstyrelsen skal orienteres herom.

§ 14. Myndighederne som nævnt i § 10, stk. 1, samt Sikkerhedsstyrelsen for så vidt angår virksomheder, der fremstiller eller opbevarer fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, drager i samarbejde omsorg for, at der sker samordning af de forebyggende foranstaltninger ved tilstedeværelsen af flere virksomheder og anlæg, som indbyrdes kan medføre en forværring af følgerne af større uheld.

Stk. 2. Miljømyndigheden, jf. § 10, stk. 1, drager omsorg for, at virksomheder omfattet af stk. 1 modtager oplysninger, der gør det muligt for virksomheden at tage hensyn til den samlede potentielle fare for større uheld i virksomhedens sikkerhedsrapport eller sikkerhedsdokument og i den interne beredskabsplan.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen og politiet, jf. herved § 13, stk. 2, drager i samarbejde omsorg for, at der sker samordning af de eksterne beredskabsplaner ved tilstedeværelsen af flere virksomheder og anlæg, som indbyrdes kan medføre en forværring af følgerne af større uheld.

§ 15. Miljømyndigheden bekendtgør ved offentlig annoncering, at kolonne 3-virksomheders sikkerhedsrapport, herunder den indeholdte fortegnelse over farlige stoffer, som findes på virksomheden, er tilgængelig for offentligheden. Retten til aktindsigt i sikkerhedsrapporten finder dog anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 2. Ved mulighed for grænseoverskridende følger i andre stater af større uheld på kolonne 3-virksomheder, skal kommunalbestyrelsen orientere Beredskabsstyrelsen herom. Beredskabsstyrelsen foranlediger, at den ansvarlige myndighed i den pågældende stat modtager de nødvendige oplysninger til udarbejdelse af beredskabsplaner, fysisk planlægning og oplysning til offentligheden. Såfremt det i henhold til § 13, stk. 6, er besluttet, at der ikke udarbejdes en ekstern beredskabsplan, underretter Beredskabsstyrelsen den ansvarlige myndighed i den pågældende stat herom.

§ 16. Når kommunalbestyrelsen er miljømyndighed, underretter denne snarest Miljøstyrelsen om større uheld.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fremsender desuden Miljøstyrelsen de oplysninger, som styrelsen anmoder om med henblik på styrelsens afrapportering til EU-Kommissionen.

§ 17. For afgørelser meddelt i henhold til denne bekendtgørelse gælder de administrative bestemmelser, der fremgår af den lovgivning, der har dannet grundlag for afgørelsen, jf. § 10, stk. 2.

Kapitel 7

Klage

§ 18. Afgørelser, der træffes i henhold til denne bekendtgørelse, kan påklages efter reglerne i den lovgivning, der, jf. § 17, har ligget til grund for afgørelsen.

Kapitel 8

Straf

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der,

1) overtræder § 3, stk. 1, § 7 eller § 9, stk. 1 og 2, eller

2) undlader at afgive oplysninger i medfør af § 4, § 5, § 8, § 9, stk. 3, § 21 eller § 22.

Stk. 2. På samme vis straffes i henhold til beredskabslovens § 70, stk. 4, den, der

1) overtræder § 3, stk. 1 eller § 7.

2) undlader at ansøge om godkendelse i medfør af § 3, stk. 3,

3) undlader at afgive oplysninger i medfør af § 4, § 5, § 8, § 9 stk. 3, § 21 eller § 22,

4) overtræder vilkår fastsat i godkendelse meddelt i medfør af § 10, stk. 6-8.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 4. Straffen efter stk. 2 kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade for personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1156 af 18. november 2005 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ophæves.

Stk. 3. Anmeldelser, sikkerhedsdokumenter, sikkerhedsrapporter, beredskabsplaner og oplysninger til offentligheden, udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1156 af 18. november 2005 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, eller tidligere regler, bevarer deres gyldighed indtil de skal fornys efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 21. Eksisterende virksomheder, der ved ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse bliver kolonne 2-virksomheder, skal senest den 1. april 2007 fremsende de oplysninger, som er nævnt i § 4, til kommunalbestyrelsen. Virksomheder, der ikke er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, skal desuden senest den 1. april 2007 indsende ansøgning om miljøgodkendelse, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

§ 22. Eksisterende virksomheder, der ved ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse bliver kolonne 3-virksomheder, skal senest den 1. april 2007 fremsende en anmeldelse, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, til kommunalbestyrelsen. Disse virksomheder skal desuden senest den 1. januar 2008 fremsende de øvrige oplysninger, som er nævnt i § 5, stk. 1, til kommunalbestyrelsen. Virksomheder, der ikke er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 skal desuden senest den 1. april 2007 indsende ansøgning om miljøgodkendelse, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

§ 23. Oplysninger modtaget i henhold til § 21 eller § 22 behandles efter reglerne i § 10, idet myndighederne snarest muligt træffer de i denne bestemmelse nævnte afgørelser. Tilsvarende udarbejdes snarest muligt eksterne beredskabsplaner for de af § 22 omfattede virksomheder.

§ 24. § 2 finder anvendelse ved revision af regionsplaner indtil disse ophæves, jf. § 3 i lov nr. 571 af 9. juni 2005 om ændring i lov om planlægning.

§ 25. Pligten til at indsende oplysninger, anmelde samt indsende ansøgning om miljøgodkendelse i medfør af § 21, § 22 og § 23 i bekendtgørelse nr. 1156 af 18. november 2005 opretholdes. Overtrædelse af § 21, § 22 og § 23 straffes efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 14. december 2006

Connie Hedegaard

/Karsten SkovBilag 1

BEKENDTGØRELSENS ANVENDELSESOMRÅDE

INDLEDNING

1. Dette bilag gælder ved tilstedeværelse af farlige stoffer på virksomheder og angiver tærskelmængder for, hvornår bekendtgørelsen skal anvendes, og om virksomheden falder ind under reglerne for kolonne 2- eller kolonne 3-virksomheder og dermed § 4 eller § 5.

2. Blandinger og kemiske produkter behandles sidestillet med rene stoffer, forudsat at de overholder de koncentrationsgrænser, der er fastsat i overensstemmelse med deres egenskaber i Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, bekendtgørelse af listen over farlige stoffer og bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler som anført i del 2, note 1 i dette bilag, medmindre den procentvise sammensætning eller anden form for beskrivelse specifikt er anført.

3. De nedenfor anførte tærskelmængder er mængder på den enkelte virksomhed. For visse stoftyper er under kolonne 2 angivet en stofmængde i (). Denne mængde skal lægges til grund ved bedømmelsen, hvis anlægget ligger nærmere end 200 meter fra særlig følsom arealanvendelse, jf. § 2, stk. 1.

4. De mængder, der skal lægges til grund for anvendelsen af bekendtgørelsen, er de maksimumsmængder, som er eller kan være til stede på et hvilket som helst tidspunkt. Farlige stoffer, der kun er til stede på en virksomhed i mængder svarende til højst 2 % af den anførte tærskelmængde, tages ikke i betragtning ved beregning af den samlede tilstedeværende mængde, hvis de er placeret på en sådan måde i den givne virksomhed, at de ikke kan fremkalde et større uheld andetsteds på virksomhedens område.

5. Reglerne om sammenlægning af farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer findes i del 2, note 4 i dette bilag.

6. I dette bilag forstås ved gas et stof, der har et absolut gastryk, der er lig med eller større end 101,3 kPa ved 20 0C.

7. I dette bilag forstås ved væske et stof, der ikke svarer til definitionen af gas, og som ikke har fast form ved 20 0C og et tryk på 101,3 kPa.


DEL 1
Navngivne stoffer

Hvis et stof eller en gruppe stoffer opført i del 1 også falder ind under en kategori i del 2, skal de i del 1 anførte tærskelmængder anvendes.

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

 

Tærskelmængde (tons) for anvendelse af

Farligt stof

Ammoniak bemærkning 1)

§ 4

50 (5)

§ 5

200

Ammoniumnitrat bemærkning 2)

5000

10000

Ammoniumnitrat bemærkning 3)

1250

5000

Ammoniumnitrat bemærkning 4)

350

2500

Ammoniumnitrat bemærkning 5)

10

50

Kaliumnitrat bemærkning 6)

5000

10000

Kaliumnitrat bemærkning 7)

1250

5000

Arsenpentaoxid, arsen (V) syre og/eller salte heraf

1

2

Arsentrioxid, arsen (III) syrling og/eller salte heraf

 

0,1

Brom

20

100

Klor

10 (5)

25

Nikkelforbindelser i pulverform, der kan indåndes (nikkelmonoxid, nikkeldioxid, nikkelsulfid, trinikkeldisulfid, dinikkeltrioxid)

 

1

Ethylenimin

10

20

Fluor

10

20

Formaldehyd (koncentration ≥ 90 % )

5

50

Hydrogen

5

50

Hydrogenchlorid (flydende gas)

25

250

Blyalkyler

5

50

Yderst letantændelig flydende gas (inklusive F-gas) og naturgas

50

200

Acetylen

5

50

Ethylenoxid

5

50

Propylenoxid

5

50

Methanol

500

5000

4,4'-Methylen-bis (2-chloranilin) og / eller salte heraf i pulverform

 

0,01

Methylisocyanat

 

0,15

Oxygen

200

2000

Toluylendiisocyanat

10

100

Carbonyldichlorid (phosgen)

0,3

0,75

Arseniktrihydrid (arsin)

0,2

1

Phosphortrihydrid (phosphin)

0,2

1

Svovldichlorid

 

1

Svovltrioxid

15

75

Polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin (inklusive TCDD), beregnet i TCDD-ækvivalent bemærkning 8)

 

0,001

Følgende CARCINOGENER i koncentrationer over 5 vægtprocent:

4-Aminobiphenyl og/eller salte heraf, Benzotrichloride, Benzidin og/eller salte heraf, Bischlormethylether, Chlormethyl-methylether, 1,2-Dibromethan, Diethylsulphat, Dimethylsulpfat, Dimethylcarbamoylchlorid, 1,2-Dibrome-3-chlorpropan, 1,2-Dimethylhydrazin, Dimethylnitrosamin, Hexamethylphosphortriamid, Hydrazin, 2-Naphtylamin og eller salte heraf, og 1,3-Propansulton og 4-Nitrodiphenyl

 

0,5

 

2

Olieprodukter bemærkning 9):

a. Benzin og nafta

b. Petroleum (inklusive jetbrændstof)

c. Gasolie (inklusive dieselolie, fyringsolie og gasolieblandinger)

 

2500

 

25000

Bemærkninger

1. Ammoniak. Ammoniak med CAS nr. 7664-41-7 ved koncentrationer større end eller lig med 5%.

2. Ammoniumnitrat (5000/10000): Gødningsstoffer, som kan gå i selvnærende dekomponering.
Dette gælder for ammoniumnitratblandinger, eller sammensatte gødningsstoffer og blandinger, eller sammensatte gødningsstoffer, som indeholder ammoniumnitrat med fosfat eller kaliumkarbonat, som kan gå i selvnærende dekomponering i henhold til FN's Trough-test (jf. FN's Anbefalinger for transport af farligt gods: Manual of Tests and Criteria, del III, afsnit 38.2), og hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat er

– mellem 15,75 1)  og 24,5 vægtprocent 2)  og enten med højst i alt 0,4 % brændbare eller organiske stoffer, eller som opfylder kravene i artikel 27 i Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 2003/2003,

– 15,75 3)  vægtprocent eller mindre og brændbare stoffer i ubegrænset omfang.

3. Ammoniumnitrat (1250/5000): Gødningssammensætning.
Dette gælder for rene ammoniumnitratgødningsstoffer og for ammoniumnitratblandinger og sammensatte gødningsstoffer, hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat:

– overstiger 24,5 vægtprocent, bortset fra blandinger af ammoniumnitrat med dolomit, kalksten eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90 %.

– overstiger 15,75 vægtprocent for blandinger af ammoniumnitrat og ammoniumsulfat.

– overstiger 28 4)  vægtprocent for blandinger af ammoniumnitrat med dolomit, kalksten eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90 %, og som opfylder kravene i artikel 27 i Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 2003/2003 .

4. Ammoniumnitrat (350/2500): Teknisk kvalitet.
Dette gælder for ammoniumnitrat og ammoniumnitratprodukter, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat

– Er mellem 24,5 og 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,4 % brændbare stoffer

– overstiger 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,2 % brændbare stoffer.

– vandige ammoniumnitratopløsninger, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 80 vægtprocent.

5. Ammoniumnitrat (10/50): »Off-specs« og gødningsstoffer, der ikke opfylder kravene i detonerbarhedsprøven.
Dette gælder for

– fejlproduktion i forbindelse med produktionsprocessen og for ammoniumnitrat og ammoniumnitratprodukter, rene ammoniumnitratgødningsstoffer og ammoniumnitratblandinger og sammensatte gødningsstoffer, som er omhandlet i note 2 og 3, og som returneres eller er returneret fra slutbrugeren til fabrikanten, til midlertidig oplagring eller til et oparbejdningsanlæg til genbearbejdning, genbehandling eller behandling med henblik på sikker brug, fordi de ikke længere er i overensstemmelse med specifikationerne i note 2 og 3.

– gødningsstoffer, der er omhandlet i note 1, første led og note 2, og som ikke opfylder kravene i artikel 27 i Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 2003/2003.

6. kaliumnitrat (5000/10000): Blandede kaliumnitratbaserede gødninger bestående af kaliumnitrat i granuleret eller prillet form.

7. kaliumnitrat (1250/5000): Blandede kaliumnitratbaserede gødninger bestående af kaliumnitrat i krystallinsk form.

8. mængderne af polychlordibenzofuran og Polychlordibenzodioxin beregnes med følgende internationale vægtningsfaktorer (ITEF):

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeDD

0,5

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

 

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

OCDD

0,001

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,001

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)

9. Summation jf. note 4 foretages efter følgende retningslinier: Olieprodukter i gruppe a), b) eller c), som er klassificeret som miljøfarlige med risikosætningerne R50 (inklusive R50/53) eller R51/53, summeres med stoffer eller produkter omfattet af del 2 henholdsvis kategori 9 i og 9 ii. Olieprodukter i gruppe a), b) eller c), som er klassificeret som antændelige eller letantændelige, summeres med stoffer eller produkter omfattet af del 2 henholdsvis kategori 6 og 7b.


DEL 2
Kategorier af stoffer og produkter, der ikke udtrykkeligt er anført i del 1

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kategorier af farlige stoffer klassificeret som:

Tærskelmængde i tons farligt stof, for anvendelse af

 

§ 4

§ 5

1.

MEGET GIFTIGE

5

20

2.

GIFTIGE

50

200

3.

BRANDNÆRENDE

50

200

4.

EKSPLOSIV, se note 2, når stoffet, produktet eller genstanden er omfattet af UN/ADR fareklasse 1.4

50

200

5.

EKSPLOSIV, se note 2, når stoffet, produktet eller genstanden er omfattet af UN/ADR fareklasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 eller risikosætning R2 eller R3

10

50

6.

ANTÆNDELIGE (når stoffet eller produktet er omfattet af definitionen i note 3a)

5 000

50 000

7a.

LETANTÆNDELIGE (når stoffet eller produktet er omfattet af definitionen i note 3b, nr. 1)

50

200

7b.

LETANTÆNDELIGE væsker (når stoffet eller produktet er omfattet af definitionen i note 3b, nr. 2)

5 000

50 000

8.

YDERST LETANTÆNDELIGE (når stoffet eller produktet er omfattet af definitionen i note 3c)

10

50

9.

MILJØFARLIGE STOFFER MED FØLGENDE RISIKOSÆTNINGER:

i) R50: »Meget giftig for organismer, der lever i vand« (inklusive R50/53)

ii) R51/53: »Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet”

 

 

100

 

200

 

 

200

 

500

10.

ENHVER KLASSIFICERING (note 1), der ikke falder ind under de ovenstående, kombineret med risikosætningerne:

i) R14: »Reagerer voldsomt med vand« (inklusiv R14/15)

ii) R29: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand

 

 

 

100

 

50

 

 

 

500

 

200

NOTER

1. Stoffer og produkter er klassificeret i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, bekendtgørelse om listen over farlige stoffer og bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

For stoffer og produkter, der ikke er klassificeret i henhold til ovennævnte bekendtgørelser, f.eks. affald, men som ikke desto mindre er til stede eller kan være til stede i en virksomhed, og som, under de betingelser der hersker på virksomheden, har eller kan have tilsvarende egenskaber med hensyn til muligheden for at bevirke større uheld, følges procedurerne for klassificering i henhold til Miljøministeriets ovennævnte bekendtgørelser.

For stoffer og produkter, som på grund af deres egenskaber kan henføres til mere end en kategori, skal de laveste tærskelværdier anvendes i forbindelse med denne bekendtgørelse. Med hensyn til note 4 skal den anvendte tærskelværdi altid være den, der svarer til den pågældende klassifikation.

2. Ved »eksplosiv« forstås :

– Et stof eller produkt, der giver anledning til eksplosionsrisiko ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder (risikosætning R2),

– et stof eller produkt, der giver anledning til store eksplosionsrisici ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder (risikosætning R3), eller

– et stof eller produkt eller en genstand, der er omfattet af klasse 1 i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Denne definition omfatter pyrotekniske stoffer, der defineres som stoffer (eller blandinger af stoffer), der er beregnet til at frembringe varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af selvforbrændende eksoterme kemiske reaktioner. Såfremt et stof både er klassificeret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og risikosætning R2 og R3, har reglerne i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods forrang frem for risikosætningerne.

Stoffer og genstande af klasse 1 klassificeres i underklasse 1.1 til 1.6 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

3. Ved »antændelig«, »letantændelig« og »yderst letantændelig« forstås:

a) Antændelige væsker:

Flydende stoffer og produkter, som har flammepunkt lig med eller højere end 21 °C og lavere end eller lig med 55 °C.

Et produkt, som har flammepunkt lig med eller højere end 21 °C og lavere end eller lig med 55 °C, behøver dog ikke at klassificeres som brandfarligt, hvis det ikke på nogen måde kan nære en brand, og der ikke er grund til at frygte, at det medfører fare for de personer, der håndterer det, eller for andre personer (risikosætning R 10).

b) Letantændelige væsker:

1) stoffer og produkter, som ved normal temperatur og uden energitilførsel kan udvikle varme og derefter antændes (risikosætning R 17).

– stoffer og produkter, som har et flammepunkt på under 55 °C, og som forbliver flydende under tryk, såfremt særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk eller høj temperatur, kan medføre risiko for større uheld.

2) flydende stoffer og produkter, som har et flammepunkt lavere end 21 °C, men som ikke er yderst brandfarlige (risikosætning R 11, andet led).

c) Yderst letantændelige gasser og væsker:

1) flydende stoffer og produkter, som har et flammepunkt på lavere end 0 °C og et kogepunkt (ved kogepunktsinterval gælder begyndelseskogepunktet) der ved normalt tryk er lavere end eller lig med 35 °C (risikosætning R 12, første led), og

2) gasser, som er antændelige ved luftens påvirkning ved normal temperatur og normalt tryk (risikosætning R12, andet led) og som optræder i gasform eller superkritisk tilstand, og

3) letantændelige og yderst letantændelige flydende stoffer og produkter, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt.

4. Hvis der på en virksomhed ikke findes noget individuelt stof eller produkt i en mængde større end eller lig med de relevante tærskelværdier, gælder følgende formler for at afgøre, om virksomheden er omfattet af denne bekendtgørelse, og om virksomheden er en kolonne 2- eller kolonne 3-virksomhed:

Kolonne 3-virksomhed:

q1 /QU 1 + q2 / QU 2 + q3 / QU 3 + q4 / QU 4 + q5 / QU 5 + ... er større end eller lig med 1,

hvor: qx = den tilstedeværende mængde farligt stof x (eller kategori af farlige stoffer) under del 1 eller 2 i dette bilag,

og QU X = den relevante tærskelværdi for stof eller kategori x fra kolonne 3 i del 1 eller 2.

Kolonne 2-virksomhed:

q1 /QL 1 + q2 / QL 2 + q3 / QL 3 + q4 / QL 4 + q5 / QL 5 + ... er større end eller lig med 1,

hvor: qx = den tilstedeværende mængde farligt stof x (eller kategori af farlige stoffer) under del 1 eller 2 i dette bilag

og QLx = den relevante tærskelværdi for stof eller kategori x fra kolonne 2 i del 1 eller 2.

Formlerne anvendes til at vurdere de samlede farer i forbindelse med giftighed, antændelighed og miljøfarlighed. De skal derfor anvendes i følgende tre tilfælde:

1) Til sammenlægning af stoffer og produkter nævnt i del 1 og klassificeret som giftige eller meget giftige, sammen med stoffer og produkter under kategori 1 eller 2.

2) Til sammenlægning af stoffer og produkter nævnt i del 1 og klassificeret som oxiderende , eksplosive, antændelige, letantændelige og yderst letantændelige, sammen med stoffer og produkter under kategori 3, 4, 5, 6, 7a, 7b eller 8.

3) Til sammenlægning af stoffer og produkter, der er nævnt i del 1 og klassificeret som miljøfarlige (R50 (herunder R50/53) eller R51/53), sammen med stoffer og produkter i kategori 9 i) eller 9 ii).

De relevante bestemmelser i denne bekendtgørelse gælder, hvis en af summerne, der fremkommer ved 1, 2 eller 3, er større end eller lig med 1.


1) 15,75 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 45 % ammoniumnitrat.

2) 24,5 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 70 % ammoniumnitrat.

3) 15,75 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 45 % ammoniumnitrat.

4) 28 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 80 % ammoniumnitrat.Bilag 2

ANMELDELSE EFTER § 4, STK. 1, NR. 1, OG § 5, STK. 1, NR. 1, SKAL INDEHOLDE FØLGENDE OPLYSNINGER:

1) Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer samt P-nummer, hvis dette findes, og ellers entydig identifikation af den produktionsenhed, som anmeldelsen gælder.

2) Navn, stilling og telefonnummer på virksomhedens kontaktperson vedrørende risikoforhold.

3) Oplysninger til identifikation af de pågældende farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer på virksomheden.

4) Mængde og fysiske tilstand af de farlige stoffer på virksomheden.

5) Aktivitet eller påtænkt aktivitet på virksomheden, herunder oplag.

6) Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser (forhold, der kan forårsage et større uheld eller forværre følgerne heraf).Bilag 3

DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL FORELIGGE I DET I § 4, STK. 1, NR. 2, OMHANDLEDE SIKKERHEDSDOKUMENT

Sikkerhedsdokumentet, som skal udarbejdes i henhold til § 4, stk. 1, nr. 2, skal påvise et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. Sikkerhedsdokumentet skal beskrive, hvordan virksomheden vil forebygge større uheld og begrænse konsekvenserne af større uheld samt beskrive, hvordan virksomheden sikrer, at de nødvendige tiltag gennemføres.

Sikkerhedsdokumentet skal udarbejdes skriftligt og omfatte virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld. Der skal herunder redegøres for, hvorledes målsætningen vil blive opfyldt.

Navnene på de virksomheder eller organisationer, der har medvirket ved udarbejdelsen af rapporten skal oplyses.

Dokumentets omfang bør stå i rimeligt forhold til de risici, virksomheden giver anledning til. Sikkerhedsdokumentet vil således normalt indeholde de samme elementer, men være mindre uddybende end en sikkerhedsrapport, som nævnt i § 5, stk. 1, nr. 2 (kolonne 3-virksomheder). Nogle kolonne 2-virksomheder adskiller sig dog ikke meget fra kolonne 3-virksomheder med hensyn til mængden af farlige stoffer. I disse tilfælde skal sikkerhedsdokumentet i vidt omfang have samme indhold som en sikkerhedsrapport for kolonne 3-virksomheder.

Sikkerhedsdokumentet skal udarbejdes med henblik på at:

a) godtgøre, at der er udarbejdet en plan for forebyggelse af større uheld og et system, der sikrer gennemførelse heraf,

b) godtgøre, at faren for større uheld er identificeret, og der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld for mennesker og miljø,

c) godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktion, bygninger, drift og vedligeholdelse af anlæg, lagre, udstyr og kommunikations- og servicesystemer, der har indflydelse på faren for større uheld på virksomheden, og

d) godtgøre, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe afgørelser om placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller udviklingen omkring bestående virksomheder.

Sikkerhedsdokumentet skal indeholde:
I. Oplysninger om virksomhedens kontrolprocedurer og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld

A. Organisation og personale: Opgaver og ansvar for det personale, der skal forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen. Fastlæggelse af dette personales uddannelsesbehov og gennemførelsen af den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og af tredjemands ansatte, som arbejder på virksomheden.

B. Identifikation og vurdering af risiko for større uheld: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til systematisk identifikation af risici for større uheld i forbindelse med såvel normal som unormal drift, herunder vurdering af graden af sandsynligheden for og de mulige konsekvenser af sådanne uheld.

C. Driftskontrol: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer og instruktioner for sikker drift, herunder vedligehold af anlæg, processer, udstyr samt sikkerhed i forbindelse med midlertidige driftsstop.

D. Kontrol af ændringer: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til planlægning af såvel ændringer i eksisterende anlæg og lagre, som ved konstruktion af nye anlæg, processer og lagre.

E. Håndtering af nødsituationer: Gennem systematiske analyser at fastlægge og gennemføre procedurer til identifikation af forudsigelige nødsituationer.

F. Løbende overvågning af opfyldelsen af de målsætninger, der er opstillet i sikkerhedsdokumentet, samt krav om ændringer, hvor dette viser sig at være påkrævet, herunder dokumentation af ledelsens gennemgang og ajourføring af sikkerhedsdokumentet. Endvidere beskrives procedurer og metoder til undersøgelse af større uheld eller tilløb til sådanne uheld og forebyggende opfølgning på grundlag af undersøgelsens resultat, navnlig hvor der er tale om svigt i beskyttelsesforanstaltningerne, samt undersøgelse og opfølgning heraf.

II. Redegørelse for virksomhedens omgivelser

A. Beskrivelse af virksomhedens beliggenhed og omgivelser samt øvrige oplysninger, som er nødvendige for at bedømme virksomhedens risikomæssige forhold.

B. Identificering af anlæg og andre aktiviteter på virksomheden, som kan udgøre en fare for et større uheld.

C. Beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld.

III. Beskrivelse af virksomheden

A. Beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og produktioner i de dele af virksomheden, som er vigtige ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Beskrivelse af årsager til risici for større uheld samt de forhold, hvorunder et sådant uheld kan indtræffe, samt en beskrivelse af de planlagte forebyggende foranstaltninger.

B. Beskrivelse af processer, navnlig driftsbetingelserne

C. Beskrivelse af de farlige stoffer:

1) Mængderne af farlige stoffer, herunder en ajourført fortegnelse over de farlige stoffer, der findes på virksomheden:

– identifikation af de farlige stoffer: Kemisk navn, CAS-nummer, navn efter IUPAC-nomenklaturen.

– den maksimale mængde af det eller de stoffer, der er til stede, eller som kan være til stede.

2) Fysiske, kemiske og toksikologiske karakteristika samt angivelse af såvel umiddelbare som senere risici for mennesker eller miljø.

3) Fysisk og kemisk opførsel under normale anvendelsesbetingelser og forudseelige uheldsbetingelser.

IV. Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmidler

A. Beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og mulighederne eller betingelserne for, at de kan indtræffe, herunder en oversigt over hændelser, der kan have indflydelse på initiering af disse scenarier, hvad enten årsagerne er interne eller eksterne forhold.

B. Vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de identificerede mulige større uheld, der viser de områder, der vil kunne blive berørt af et uheld på virksomheden.

C. Beskrivelse af de tekniske specifikationer og det udstyr, der er installeret med henblik på anlæggenes sikkerhed.

V. Beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld

A. Beskrivelse af det udstyr, der er opstillet i forbindelse med anlægget for at begrænse følgerne af større uheld.

B. Beskrivelse af håndtering af nødsituationer.

C. Beskrivelse af de ressourcer, der kan mobiliseres internt og eksternt.Bilag 4

DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL FORELIGGE I DEN I § 5, STK. 1, NR. 2, OMHANDLEDE SIKKERHEDSRAPPORT

Sikkerhedsrapporten, som skal udarbejdes i henhold til § 5, stk. 1, nr. 2, skal påvise et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. Sikkerhedsrapporten skal beskrive, hvordan virksomheden vil forebygge større uheld og begrænse konsekvenserne af større uheld og ved et sikkerhedsledelsessystem beskrive, hvordan virksomheden sikrer, at dette bliver gennemført.

1) Sikkerhedsrapporten skal udarbejdes skriftligt og omfatte virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

2) Oplysningerne om virksomhedens sikkerhedsledelsessystem skal omfatte den del af virksomhedens organisation, der har ansvaret for såvel planlægning som arbejdets udførelse, herunder anvendelse af ressourcer, processer og procedurer, der er væsentlige for at efterleve virksomhedens politik for forebyggelse af større uheld.

3) Navnene på de virksomheder og organisationer, der har medvirket ved udarbejdelsen af rapporten skal oplyses.

4) Sikkerhedsrapporten skal udarbejdes med henblik på at:

a) Godtgøre, at der er iværksat en plan for forebyggelse af større uheld og et sikkerhedsledelsessystem til gennemførelse heraf.

b) Godtgøre, at faren for større uheld er identificeret, og der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld for mennesker og miljø.

c) Godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, bygningen, driften og vedligeholdelsen af anlæg, lagre, udstyr og kommunikations- og servicesystemer, der har indflydelse på faren for større uheld på virksomheden.

d) Godtgøre, at der er udarbejdet interne beredskabsplaner, og give de oplysninger, der er nødvendige for at udforme den eksterne plan med henblik på at træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af større uheld.

e) Godtgøre, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe afgørelser om placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller udviklingen omkring bestående virksomheder.

Sikkerhedsrapporten skal indeholde:

I. Oplysninger om virksomhedens sikkerhedsledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld.

A. Organisation og personale: Opgaver og ansvar for det personale, der skal forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen. Fastlæggelse af dette personales uddannelsesbehov og gennemførelse af den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og af tredjemands ansatte som arbejder på virksomheden.

B. Identifikation og vurdering af risiko for større uheld: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til systematisk identifikation af risici for større uheld i forbindelse med såvel normal som unormal drift, herunder vurdering af graden af sandsynligheden for – og de mulige konsekvenser af sådanne uheld.

C. Driftskontrol: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer og instruktioner for sikker drift, herunder vedligeholdelse af anlæg, processer, udstyr samt sikkerhed i forbindelse med midlertidige driftsstop.

D. Kontrol af ændringer: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til planlægning af såvel ændringer i eksisterende anlæg og lagre, som ved konstruktion af nye anlæg, processer og lagre.

E. Beredskabsplanlægning: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til identifikation af forudsigelige nødsituationer gennem systematiske analyser samt udarbejdelse, afprøvning og revision af beredskabsplaner for at kunne imødegå og reagere korrekt på sådanne nødsituationer, samt for at kunne sørge for specifik uddannelse af personalet i virksomheden og tredjemands ansatte, som jævnligt arbejder på virksomheden.

F. Løbende overvågning af validiteten af sikkerhedsledelsessystem: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer for løbende evaluering af opfyldelsen af de målsætninger, der er opstillet i sikkerhedsledelsessystemet, samt krav om ændringer, hvor dette viser sig at være påkrævet. Endvidere beskrives procedurer og metoder til undersøgelse af større uheld eller tilløb til sådanne uheld og forebyggende opfølgning på grundlag af undersøgelsernes resultat, navnlig hvor der er tale om svigt i beskyttelsesforanstaltningerne, samt undersøgelse og opfølgning heraf.

G. Revision og evaluering: Procedure for periodisk gennemgang og vurdering af sikkerhedsledelsessystemets effektivitet og hensigtsmæssighed, herunder dokumentation af ledelsens gennemgang og ajourføring af sikkerhedsledelsessystemet.

II. Redegørelse for virksomhedens omgivelser

A. Beskrivelse af virksomhedens beliggenhed og dens omgivelser, herunder den geografiske beliggenhed, de meteorologiske, geologiske, hydrografiske data og eventuelt dens historie.

B. Identificering af anlæg og andre aktiviteter i virksomheden, som kan udgøre en fare for et større uheld.

C. Beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld.

III. Beskrivelse af virksomheden

A. Beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og produktioner i de dele af virksomheden, som er vigtige ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt - af årsager til risici for større uheld samt af de forhold, hvorunder et sådant uheld kunne indtræffe, tillige med en beskrivelse af de planlagte forebyggende foranstaltninger.

B. Beskrivelse af processer, navnlig driftsbetingelserne.

C. Beskrivelse af de farlige stoffer, herunder en ajourført fortegnelse over de farlige stoffer, der findepå virksomheden:

1) mængderne af farlige stoffer herunder:

– identifikation af de farlige stoffer: kemisk navn, CAS-nummer, navn efter IUPAC-nomenklaturen, og

– den maksimale mængde af det eller de stoffer, der er til stede, eller som kan være til stede.

2) fysiske, kemiske og toksikologiske karakteristika samt angivelse af såvel umiddelbare som senere risici for mennesker eller miljø,

3) fysisk og kemisk opførsel under normale anvendelsesbetingelser og forudseelige uheldsbetingelser.

IV. Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmidler

A. Detaljeret beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og mulighederne eller betingelserne for, at de kan indtræffe, herunder en oversigt over hændelser, der kan have indflydelse på initiering af disse scenarier, hvad enten årsagerne er interne eller eksterne forhold.

B. Vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de identificerede mulige større uheld, herunder kort, afbildninger eller tilsvarende beskrivelser, der viser de områder, der vil kunne blive berørt af et uheld på virksomheden.

C. Beskrivelse af de tekniske specifikationer og det udstyr, der er installeret med henblik på anlæggenes sikkerhed.

V. Beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld

A. Beskrivelse af det udstyr, der er opstillet i forbindelse med anlægget for at begrænse følgerne af større uheld.

B. Tilrettelæggelse af alarmering og indsats.

C. Beskrivelse af de ressourcer, der kan mobiliseres internt eller eksternt.

D. Sammenfatning af de forhold i punkt A, B og C, som er nødvendige for at udarbejde den interne beredskabsplan, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 3.

VI. Et ikke-teknisk resume af sikkerhedsrapportenBilag 5

RETNINGSLINjER FOR, HVORNÅR DER KAN SKE BEGRÆNSNING I SIKKERHEDSRAPPORTENS ELLER SIKKERHEDSDOKUMENTETS INDHOLD I HENHOLD TIL § 6, STK. 1 ELLER STK. 2.

De i § 10, stk. 1, nævnte myndigheder kan inden for hvert deres område tillade begrænsning af mængden af oplysninger i virksomhedens sikkerhedsrapport eller sikkerhedsdokument, når mindst et af følgende kriterier er opfyldt.

1. Stoffets fysiske tilstand

De omhandlede stoffer foreligger i fast tilstand, således at udslip af stof eller energi, som kan medføre fare for et større uheld under normale eller usædvanlige forhold, der med rimelighed kan forudses, ikke kan forekomme.

2. Emballeringsform og opbevaring

De omhandlede stoffer er emballeret eller opbevaret på en sådan måde og i sådanne mængder, at det størst mulige udslip ikke kan medføre fare for et større uheld.

3. Placering og mængder

De omhandlede stoffer findes i sådanne mængder og i sådanne afstande fra andre farlige stoffer (på eller uden for virksomheden), at de hverken selv udgør fare for et større uheld eller kan initiere et større uheld med andre farlige stoffer.

4. Klassifikation

De omhandlede stoffer er defineret som farlige stoffer i medfør af deres klassifikation i bilag 1, del 2, i denne bekendtgørelse, men kan ikke udgøre fare for et større uheld, og deres generiske klassifikation er derfor uhensigtsmæsig i forbindelse med denne bekendtgørelses anvendelse.Bilag 6

DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL INDGÅ I DE I § 5, STK. 1, NR. 3, OMHANDLEDE INTERNE BEREDSKABSPLANER

1) Navn og stilling på de personer, der er bemyndiget til at sætte beredskabsprocedurene i gang, og på den person, der er ansvarlig for og koordinerer den uheldsbegrænsende indsats på virksomheden.

2) Navn og stilling på den person, der er ansvarlig for forbindelsen med den myndighed, hvorunder den eksterne beredskabsplan hører.

3) For forudselige forhold eller hændelser, som vil kunne spille en væsentlig rolle som årsag til et større uheld: En beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge de pågældende situationer eller hændelser og begrænse følgerne heraf, herunder en beskrivelse af sikkerhedsudstyret og ressourcer, der er til rådighed.

4) Foranstaltninger til begrænsning af risikoen for personer på virksomheden, herunder alarmsystemer, og oplysninger om, hvordan personer på virksomheden skal forholde sig i tilfælde af alarm.

5) Besøgende skal orienteres om sikkerhedsforhold.

6) Plan for hurtig alarmering af redningsberedskabet i tilfælde af større uheld, oplysninger som den første alarmering bør indeholde og planer til formidling af mere detaljerede oplysninger, efterhånden som de foreligger.

7) Planer til uddannelse af medarbejdere, herunder tredjemands ansatte, i de opgaver, de forventes at skulle udføre, og om nødvendigt koordineret med redningsberedskabet.

8) Eventuelle aftaler om at yde bistand med uheldsbegrænsende foranstaltninger uden for virksomheden.Bilag 7

OPLYSNINGER, SOM VIRKSOMHEDEN SKAL FREMSENDE TIL TILSYNSMYNDIGHEDERNE I TILFÆLDE AF, AT ET STØRRE UHELD ELLER TILLØB TIL STØRRE UHELD, SOM DEFINERET I § 1, STK. 5, HAR FUNDET STED, jF. § 9, STK. 3

1. Tilsynsmyndighederne informeres straks om:

a. Dato, tidspunkt og sted for det større uheld, herunder virksomhedens navn og adresse.

b. Omstændighederne ved uheldet.

c. De involverede farlige stoffer.

d. De oplysninger, der er til rådighed til vurdering af uheldets følger for mennesker og miljø.

e. De nødforanstaltninger, der er truffet.

2. Tilsynsmyndigheden informeres hurtigst muligt om, hvilke foranstaltninger der påtænkes

a. til at afhjælpe følgerne af uheldet på mellemlangt og langt sigt og

b. til at undgå en gentagelse af et sådant uheld.

3. Virksomheden ajourfører de afgivne oplysninger, hvis en nærmere undersøgelse påviser andre forhold, som ændrer de givne oplysninger eller de konklusioner, der er draget på grundlag af dem.Bilag 8

TILSYNSMYNDIGHEDERNES OPGAVER OG SAMARBEJDE

1. Inspektioner eller andre kontrolforanstaltninger

Miljømyndigheden, Arbejdstilsynet og kommunalbestyrelsen samarbejder om at planlægge og gennemføre et systematisk inspektionsprogram eller andre kontrolforanstaltninger, der er passende i forhold til den enkelte virksomhed.

Dette inspektionsprogram skal sikre, at der gennemføres en systematisk vurdering af de systemer, der anvendes på virksomheden af teknisk eller ledelsesmæssig art, som grundlag for at afgøre om

– virksomheden har påvist, at der er truffet passende foranstaltninger i forhold til aktiviteterne på virksomheden til forebyggelse af større uheld,

– virksomheden har påvist, at der er passende udstyr til rådighed til begrænsning af større uheld på anlægget, og

de informationer og data, der fremgår af sikkerhedsrapporten og sikkerhedsdokument, er dækkende for forholdene på virksomheden i tilstrækkeligt omfang.

Inspektionsprogrammet skal mindst omfatte en årlig inspektion på kolonne 3-virksomheder og en inspektion hvert fjerde år (og i særlige tilfælde oftere) på kolonne 2- virksomheder. Tilsynsmyndighederne kan dog på grundlag af en systematisk vurdering fastlægge et længere interval som passende. Dette berører ikke myndighedernes tilsynspligt efter anden lovgivning

Efter hver inspektion udarbejder de nævnte tilsynsmyndigheder en rapport, hvis indhold forelægges virksomhedens ledelse snarest muligt efter inspektionen til opfølgning.

2. Inspektioner mv. i tilfælde af større uheld

Miljømyndigheden, Arbejdstilsynet og kommunalbestyrelsen påser på deres respektive områder efter et større uheld, at nødvendige nødforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger træffes samt

– samarbejder om indhentning af de oplysninger, der er nødvendige for en fuldstændig analyse af de tekniske organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter ved det pågældende uheld, samt ved inspektion, undersøgelser mv.,

– pålægger virksomheden, på hver deres område, at træffe fornødne forebyggende foranstaltninger og

– samarbejder om vurdering af behovet for fremtidige forebyggende foranstaltninger og udarbejder i samarbejde de fornødne anbefalinger herom.

3. Ekstern beredskabsplan og grundlaget herfor

Kommunalbestyrelsen udarbejder en ekstern beredskabsplan for kolonne 3-virksomheder, jf. § 13, stk. 1.

Den eksterne beredskabsplan udarbejdes bl.a. på grundlag af de i virksomhedens sikkerhedssrapport, jf. bilag 4, anførte oplysninger. Ved udarbejdelsen af eksterne beredskabsplaner samarbejder kommunalbestyrelsen i fornødent omfang med den lokale politidirektør. Om politiets forpligtelser til at udarbejde eksterne beredskabsplaner, som bl.a. skal omfatte indsatslederens opgaver, fastsættes nærmere regler af Justitsministeriet, jf. § 13, stk. 2.

Kommunens eksterne beredskabsplan skal indeholde følgende punkter:

– Indsatslederens opgaver.

– Ansvarsfordelingen i forbindelse med iværksættelsen af de eksterne beredskabsplaner.

– Iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger på og uden for virksomheden.

– Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndighed, såfremt der foreligger fare for grænseoverskridende konsekvenser.

Offentligheden høres om eksterne beredskabsplaner i forbindelse med udarbejdelse og opdatering.

4. Oplysninger, der skal meddeles offentligheden

Justitsministeriet fastsætter nærmere regler om politiets forpligtelser til at informere offentligheden, jf. § 13, stk. 2.

Der skal herunder fastsættes regler om information om sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler i tilfælde af uheld, herunder ved tilstedeværelsen af flere virksomheder, der indbyrdes kan forøge den samlede risiko, samt om sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd ved hospitaler og andre institutioner. Informationsmaterialet ajourføres løbende.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EF-Tidende 1997 nr. L 10, side 13), Kommissionens beslutning 98/433/EF om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EF-Tidende 1998 nr. L 192, side 19) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU-Tidende 2003 nr. L 345, side 97).

2) Ved kongelig resolution nr. 965 af 6. december 2006 er det bestemt, at der overføres kompetence fra beskæftigelsesministeren til miljøministeren, til i medfør af § 74, stk. 1 i lov om arbejdsmiljø at fastsætte bestemmelser om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, med henblik på gennemførelsen af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Kommissionens beslutning 98/433/EF om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Tilsvarende overføres kompetence fra forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren til miljøministeren, til i medfør af § 33, stk. 1, § 33, stk. 2, § 36, stk. 2, § 70, stk. 4 og § 70, stk. 5, i beredskabsloven at fastsætte bestemmelser om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer med henblik på gennemførelsen af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Kommissionens beslutning 98/433/EF om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.