Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2010

(Teknisk vejledning)

Kapitel 1

Indledning

Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste inklusive naturalydelser i året før arbejdsskaden. Kun når særlige ansættelsesforhold gør sig gældende, eller når tilskadekomne på grund af sygdom ikke har været beskæftiget hos arbejdsgiveren til samme løn i hele det foregående år eller når tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før erhvervssygdommen er anmeldt, fastsættes årslønnen efter skøn.

Der henvises i øvrigt til Arbejdsskadestyrelsens Vejledning nr. 10286 af 1. november 2007 om at fastsætte årsløn og Arbejdsskadestyrelsens Vejledning om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller.

Årslønnen fastsat efter nedenstående regler må aldrig overstige det løntalsregulerede maksimumbeløb (451.000 kr.), jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1017 af 29. oktober 2009, og afrundes altid til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb.

Kapitel 2

Unge personer og personer under uddannelse

Som udgangspunkt benyttes tilskadekomnes alder på afgørelsens dato. Hvis erstatningen udbetales som en løbende erstatning, benyttes tilskadekomnes alder på datoen hvorfra erstatningen skal løbe.

Hvis tilskadekomne er 13 år eller derunder, fastsættes årslønnen til den løntalsregulerede minimumsårsløn (168.000 kr.), jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1017 af 29. oktober 2009.

Hvis tilskadekomne er fyldt 14 år, men endnu ikke 18 år, beregnes årslønnen på følgende måde:

minimumsårsløn + [ (alder – 13) / 5 ] × (forventet årsløn som 18-årig – minimumsårsløn)

og afrundes til nærmeste med 1000 delelige kronebeløb.

Den forventede årsløn som 18-årig fastsættes efter forholdene på arbejdsskadens dato.

Årslønnen, udregnet efter ovenstående regler, anvendes kun ved beregning af erstatning indtil tilskadekomnes fyldte 18. år.

Fra tilskadekomnes fyldte 18. år anvendes den årsløn tilskadekomne ville kunne forvente at opnå som 18-årig, eller, hvis tilskadekomne var under uddannelse, da arbejdsskaden indtraf, den årsløn tilskadekomne ville kunne forvente at opnå efter uddannelsens afslutning, fastsat efter forholdene på arbejdsskadens dato, hvis skaden ikke var indtruffet.

Hvis der ikke foreligger oplysninger om den indtægt, som tilskadekomne kunne forvente at opnå som 18-årig eller efter uddannelsens afslutning, hvis skaden ikke var indtruffet, fastsættes tilskadekomnes årsløn til 322.000 kr., svarende til et beregnet udtryk for gennemsnitslønnen for arbejdere i hele landet (”normalårslønnen”).

Eksempler
Årsløn som 18-årig
   
451.000 kr.
350.000 kr.
322.000 kr.
250.000 kr.
200.000 kr.
 
13 år
168.000 kr.
168.000 kr.
168.000 kr.
168.000 kr.
168.000 kr.
 
14 år
225.000 kr.
204.000 kr.
199.000 kr.
184.000 kr.
174.000 kr.
Alder
15 år
281.000 kr.
241.000 kr.
230.000 kr.
201.000 kr.
181.000 kr.
 
16 år
338.000 kr.
277.000 kr.
260.000 kr.
217.000 kr.
187.000 kr.
 
17 år
394.000 kr.
314.000 kr.
291.000 kr.
234.000 kr.
194.000 kr.

Kapitel 3

Personer, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Ved indførelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) er der foretaget ændringer i skattelovgivningen, som medfører, at lønindkomst optjent ved ansættelse om bord på skibe registreret i DIS i princippet er skattefri.

Ved fastsættelsen af årslønnen for personer omfattet af DIS-overenskomst indgået af en dansk faglig organisation, jf. lov om Dansk Internationalt Skibsregister § 10, stk. 2, er der derfor behov for at justere den optjente lønindkomst (DIS-indkomst), så indkomsten kommer til at svare til lønniveauet for søfolk ansat uden for DIS-området.

Oplysninger om årslønnen indhentes fra forskellige kilder, f.eks. de månedlige hyresedler eller skattemyndighedernes årsopgørelse.

Justering af DIS-indkomst skal ske efter fratræk af bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Et eventuelt udbetalt kompensationstillæg skal også fratrækkes. Kompensationstillæg kan udbetales til søfolk med DIS-indkomst som erstatning for værdien af mistede individuelle skattefradrag som følge af skattefriheden. Fastsættelsen af kompensationstillæg til søfolk med DIS-indkomst varetages af Udligningskontoret for Dansk Søfart.

Hvis skattemyndighedernes oplysninger fra indkomstårene 1999 eller tidligere benyttes ved fastsættelsen af årslønnen, skal den skattemæssige værdi af fri kost om bord ligeledes fratrækkes DIS-indkomsten, før justering foretages.

Justering af DIS-indkomst foretages herefter ved brug af særlige skalatrin og omregningsfaktorer, der afhænger af, om tilskadekomne har sejlet i begrænset fart eller ej. Skalatrin og omregningsfaktorer til justering af DIS-indkomst opgjort på årsbasis er for de seneste tre indkomstår angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Den justerede årlige indkomst omregnes til indkomst før arbejdsmarkedsbidrag ved at dividere den justerede indkomst med omregningsfaktorer, der ligeledes er angivet i bilagene til denne vejledning.

Ved den endelige fastsættelse af årslønnen tillægges samlet bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt værdi af eventuel fri kost om bord. Værdien af fri kost pr. dag for de seneste tre indkomstår er angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Eksempel

En sømand under DIS-ordningen, der sejler uden for begrænset fart, kommer til skade i maj 2010. Af arbejdsgiver bliver det oplyst, at DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) for perioden januar-april 2010 udgør 78.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 6.000 kr. For perioden maj-december 2009 udgør DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) 155.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 11.500 kr.

DIS-indkomster efter fradrag af kompensationstillæg udgør herefter 72.000 kr. (4 måneder af 2010) og 143.500 kr. (8 måneder af 2009). Omregnet til helårsbasis udgør indkomsterne 216.000 kr. (2010) og 215.250 kr. (2009). Disse indkomster justeres som følger:

År 2010:

99.800 × 1,00 + 116.200 × 1,60 = 285.720,00 kr.

285.720,00 kr. / 0,92 = 310.565,22 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden januar-april 2010 udgør herefter:

310.565,22 kr. × 4/12 = 103.521,74 kr.

År 2009:

99.800 × 1,00 + 115.450 × 1,64 = 289.138,00 kr.

289.138,00 kr. / 0,92 = 314.280,43 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden maj-december 2009 udgør herefter:

314.280,43 kr. × 8/12 = 209.520,29 kr.

Af arbejdsgiver er det tillige oplyst, at de samlede indbetalte bidrag til ATP og arbejdsgiveradministreret pensionsordning for perioden maj 2009-april 2010 udgør 16.500 kr. samt at tilskadekomne har oppebåret fri kost om bord i alt 165 dage til søs i perioden fordelt på 55 dage i 2010 og 110 dage i 2009.

Værdien af fri kost bliver herefter:

55 sødage × 77 kr. pr. dag + 110 sødage × 74 kr. pr. dag = 12.375 kr.

Årsløn: 103.521,74 kr. + 209.520,29 kr. + 16.500 kr. + 12.375 kr. = 341.917,03 kr., som afrundes til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb: 342.000 kr.

Kapitel 3

Delvist hjemmearbejdende

Det maksimale tillæg til den faktiske årsindkomst for delvist hjemmearbejdende udgør 75.000 kr.

Kapitel 4

Personer uden egentligt erhverv

Årslønnen udgør 34.000 kr.

Kapitel 5

Værdien af fri kost og logi

Værdien af fri kost og logi udgør 34.700 kr. pr. år, jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1017 af 29. oktober 2009. Værdien af fri kost alene udgør 77 kr. pr. dag i 2010.

Arbejdsskadestyrelsen, den 20. januar 2010

Mette Thiesen

/ Torben Øhlenschlæger


Bilag 1

Indkomstår 2010

DIS-indkomst, ej begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 99.800 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 99.801 kr. – 280.973 kr. ganges med faktor 1,60.

3. Årlig indkomst mellem 280.974 kr. og derover ganges med faktoren 2,10.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1200 af 9. december 2009.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 42.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 42.901 kr. – 259.608 kr. ganges med faktor 1,60.

3. Årlig indkomst mellem 259.609 kr. og derover ganges med faktoren 2,10.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1200 af 9. december 2009.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 77 kr.


Bilag 2

Indkomstår 2009

DIS-indkomst, ej begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 99.800 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 99.801 kr. – 250.541 kr. ganges med faktor 1,64.

3. Årlig indkomst mellem 250.542 kr. og derover ganges med faktoren 2,50.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1155 af 4. december 2008.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 42.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 42.901 kr. – 228.310 kr. ganges med faktor 1,64.

3. Årlig indkomst mellem 228.311 kr. og derover ganges med faktoren 2,50.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1155 af 4. december 2008.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 74 kr.


Bilag 3

Indkomstår 2008

DIS-indkomst, ej begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 97.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 97.901 kr. – 208.142 kr. ganges med faktor 1,65.

3. Årlig indkomst mellem 208.143 kr. – 238.744 kr. ganges med faktor 1,83.

4. Årlig indkomst mellem 238.745 kr. og derover ganges med faktoren 2,50.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1372 af 10. december 2007.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 41.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 41.001 kr. – 181.411 kr. ganges med faktor 1,65.

3. Årlig indkomst mellem 181.412 kr. – 211.376 kr. ganges med faktor 1,83.

4. Årlig indkomst mellem 211.377 kr. og derover ganges med faktoren 2,50.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1372 af 10. december 2007.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 72 kr.