Den fulde tekst
L 110
Forslag til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 27/1 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 27/1 10 Tillæg A
1.beh 11/2 10 FF
Betænkning 8/4 10 Tillæg B
2.beh 13/4 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 13/4 10 Tillæg H
Tillægsbet 22/4 10 Tillæg B
3.beh 29/4 10 FF
Lovf som vedt 29/4 10 Tillæg C
Lov nr 492 af 12. maj 2010
Beh sammen: L 110 og L 109
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Orla Hav (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Lovforslaget var sammen med forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter (L 109) en del af regeringens konkurrencepakke.
Loven fastsætter, at grove overtrædelser af udbudsreglerne kan eller skal føre til, at en kontrakt erklæres for uden virkning. Hvis f.eks. væsentlige hensyn til almenhedens interesser imidlertid gør det nødvendigt, at kontrakten opretholdes, pålægges ordregiver i stedet en økonomisk sanktion.
Loven fastsætter frister for, hvor længe der kan klages over visse beslutninger i udbudsprocessen og indeholder bestemmelser, der skal sikre en let og effektiv klageadgang.
Derudover lægger loven op til en justering af reglerne om standstill-perioden, dvs. den periode, som ordregiveren skal afholde, efter tilbudsgiveren er valgt, og før kontrakten underskrives.
Loven implementerer direktiv 2007/66/EF om effektiv håndhævelse af udbudsreglerne (kontroldirektiverne) og træder i stedet for lov om Klagenævnet for Udbud. Loven indeholder derudover tiltag, der giver Klagenævnet mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 108 stemmer.