Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område

(Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret ved lov nr. 1524 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes før afsnit I:

»§ 1 a. Nyuddannede, der deltager i kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, jf. lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede, kan få støtte efter afsnit II a.«

2. I § 46, stk. 1, indsættes som nr. 3:

»3) Grundlaget for tildeling, beregning og tilbagebetaling af støtte efter afsnit II a.«

3. Efter § 59 indsættes:

»Afsnit II a

Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Kapitel 13

Støttebetingelser, støtteform, administration og klageadgang

§ 60. Nyuddannede kan efter ansøgning få støtte til et særligt kompetenceudvidende forløb, når de

1) er indskrevet på og gennemgår et særligt kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, jf. lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede,

2) opfylder de betingelser, der følger af § 2 a og regler fastsat i medfør heraf,

3) ikke tidligere har modtaget støtte til et særligt kompetenceudvidende forløb og

4) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

§ 60 a. Nyuddannede, der opfylder betingelserne i § 60, kan i op til 6 måneder få støtte i form af et stipendium, der i størrelse svarer til stipendium efter § 8, stk. 1.

Stk. 2. Sammen med stipendium efter stk. 1 kan der gives støtte i form af følgende:

1) Lån med et beløb, der i størrelse svarer til studielån efter § 9.

2) Stipendium som tillæg til nyuddannede, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde, med et beløb, der i størrelse svarer til stipendium efter § 10 a.

3) Stipendium som tillæg til nyuddannede, der er enlige forsørgere, med et beløb, der i størrelse svarer til stipendium efter § 10 b, stk. 1.

4) Stipendium som tillæg til nyuddannede, der er forsørgere og bor sammen med en uddannelsessøgende, der modtager SU, med et beløb, der i størrelse svarer til stipendium efter § 10 b, stk. 2.

5) Supplerende lån til nyuddannede, der er forsørgere, med et beløb, der svarer til supplerende studielån efter § 10 b, stk. 3.

§ 60 b. Støtte efter § 60 a, stk. 1, gives med enten udeboendesats eller hjemmeboendesats på samme betingelser som stipendium med udeboendesats eller hjemmeboendesats inden for klippekortet, jf. kapitel 5 og regler fastsat i medfør af § 8, stk. 4.

Stk. 2. Støtte efter § 60 a, stk. 2, nr. 2, gives på samme betingelser som stipendium efter § 10 a og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. Støtte efter § 60 a, stk. 2, nr. 3-5, gives på samme betingelser som stipendium efter § 10 b og regler fastsat i medfør heraf, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Afgørende for tildeling af støtte efter § 60 a til hele det særlige kompetenceudvidende forløb er den nyuddannedes forhold den 1. i den måned, som den nyuddannede tidligst kan få støtte fra, jf. § 60 d, stk. 3.

§ 60 c. Lån efter § 60 a, stk. 2, nr. 1 og 5, forrentes og tilbagebetales efter de bestemmelser i kapitel 8 og regler fastsat i medfør heraf, der gælder for studielån og slutlån, jf. § 33, stk. 1.

Stk. 2. § 33, stk. 2 og 3, og regler fastsat i medfør af § 35, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse for det særlige kompetenceudvidende forløb.

§ 60 d. Styrelsen træffer på baggrund af ansøgning fra den nyuddannede og indberetning fra uddannelsesinstitutionen afgørelse om støtte efter dette afsnit.

Stk. 2. Styrelsen udbetaler støtten forud i månedlige rater til den nyuddannedes Nemkonto.

Stk. 3. Første månedlige rate af støtten udbetales tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor den nyuddannede har ret til støtte, herunder begynder på det særlige kompetenceudvidende forløb. Hvis forløbet begynder efter den 20. i en måned, udbetales støtte først fra begyndelsen af den følgende måned. Støtten udbetales dog tidligst fra den måned, hvor ansøgning herom er modtaget på uddannelsesinstitutionen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Lån efter § 60 a, stk. 2, nr. 1 og 5, udbetales efter de betingelser, der følger af § 38 c, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og regler fastsat i medfør af § 38 c, stk. 4. Beløb, der er til disposition, men ikke er udbetalt, bortfalder ved afbrydelse eller afslutning af det særlige kompetenceudvidende forløb og ved støtteårets udgang.

Stk. 5. Styrelsen kan kræve beløb, der er udbetalt for måneder, hvor den nyuddannede ikke opfylder støttebetingelserne, tilbagebetalt efter § 31 og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 6. Bestemmelsen i § 38 a, stk. 1 og 2, og regler fastsat i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse på styrelsens afgørelser og meddelelser om støtte efter dette afsnit.

§ 60 e. Den nyuddannede skal straks give oplysning til uddannelsesinstitutionen, hvis den pågældende afbryder det særlige kompetenceudvidende forløb.

Stk. 2. Den nyuddannede skal oplyse sit navn og personnummer ved ansøgning om støtte efter dette afsnit og ved henvendelse til styrelsen i øvrigt.

§ 60 f. Styrelsen kan hos offentlige myndigheder og institutioner samt private institutioner om de nyuddannede indhente oplysninger, der er nødvendige for tildeling og tilbagebetaling af støtte efter dette afsnit.

Stk. 2. Styrelsen kan til uddannelsesinstitutionerne og til andre offentlige myndigheder videregive oplysninger om de nyuddannede, der er nødvendige for vejledning om støtte efter dette afsnit.

Stk. 3. Økonomistyrelsen kan hos offentlige myndigheder om låntager indhente oplysninger, der er nødvendige for at administrere krav efter § 36.«

§ 2

I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »jf. § 4, stk. 1, nr. 1«: »og 5«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 3, ændres »i gang med, og« til: »i gang med,«.

3. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres »uddannelsesstøtte til.« til: »uddannelsesstøtte til, og«.

4. I § 4, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) særlige kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, jf. lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Støtten kan gives til det særlige kompetenceudvidende forløb uanset tidligere forbrug af specialpædagogisk støtte, jf. kapitel 5.«

5. I § 12, stk. 1, indsættes efter »§ 4, stk. 1, nr. 1-3«: »og 5«.

§ 3

I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 14. marts 2007, som ændret ved § 33 i lov nr. 551 af 6. juni 2007 og § 3 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, foretages følgende ændring:

1. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter endvidere måneder, hvor en nyuddannet får støtte efter afsnit II a i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven).«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2010 og har gyldighed til og med den 31. januar 2011, jf. dog stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på kompetenceudvidende forløb, som den nyuddannede påbegynder i perioden fra den 1. februar 2010 til og med den 31. januar 2011.

Givet på Amalienborg, den 27. januar 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder