Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om genudbud af den sjette FM-kanal

I medfør af § 40, stk. 5, og § 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009, fastsættes:

§ 1. Radio- og tv-nævnet udbyder den sjette jordbaserede FM-radiokanal, jf. bilag 1.

Stk. 2. Tilladelseshaveren har mulighed for networking-samarbejde med lokale radiostationer i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 3. Programtilladelse i henhold til stk. 1 kan ikke meddeles DR.

Stk. 4. Programtilladelse i henhold til stk. 1 kan ikke meddeles tilladelseshaveren til den femte jordbaserede FM-radiokanal.

Stk. 5. Tilladelseshaveren er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 6. Det er ikke tilladt at opdele sendefladen geografisk, hvilket medfører, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele tilladelseshaverens sendeområde. Dette gælder såvel programvirksomheden på FM som på DAB, jf. § 2.

Stk. 7. Såfremt der træffes beslutning om slukning af de analoge FM-signaler i tilladelsesperioden, skal tilladelseshaveren uden kompensation acceptere, at FM-sendemuligheden bortfalder fra det tidspunkt, det måtte blive besluttet, og at tilladelsen herefter alene omfatter den i § 2 nævnte DAB-kapacitet.

§ 2. Tilladelseshaveren vil få rådighed over 288 kbit/s i den landsdækkende DAB-blok 2.

Stk. 2. Med rådighed over DAB-kapacitet, jf. stk. 1, følger en forpligtelse til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer.

Stk. 3. Den digitale programvirksomhed skal senest påbegyndes samtidig med påbegyndelse af programvirksomhed på FM.

Skønhedskonkurrence

§ 3. Programtilladelsen tildeles af Radio- og tv-nævnet efter en skønhedskonkurrence.

Stk. 2. Deltagelse i konkurrencen sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene i udbudsmaterialet.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet fastsætter de nærmere regler om proceduren og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger og hvilken dokumentation og bilag, ansøgningen skal indeholde, samt frist for indlevering af ansøgning.

Stk. 4. Der skal ved indlevering af ansøgningen til konkurrencen stilles en ubetinget og uigenkaldelig bankgaranti på kr. 5 mio. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody’s Investors Service Limited på mindst A2.

Stk. 5. Når programtilladelsen er tildelt, vil bankgarantierne jf. stk. 4. blive frigivet, jf. dog § 10, hvorefter tilladelseshaverens garanti forbliver i kraft i hele tilladelsesperioden.

§ 4. Ansøger skal redegøre for sine økonomiske forhold, belyst ved de i bilag 2 anførte hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår afhængig af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, såfremt sådanne tal foreligger. Der skal for konsortier e. lign. redegøres for hver enkelt deltagers økonomiske forhold, jf. bilag 2. Er ansøgeren et konsortium e.l., skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af forpligtelser og udpege en fælles befuldmægtiget.

Stk. 2. Ansøger skal fremlægge en forretningsplan, dækkende tilladelsesperioden, jf. § 7, stk. 1. Forretningsplanen skal som minimum indeholde en konkurrent- og markedsanalyse, oplysninger om planlagt programudbud og årsbaserede økonomiske overslag over virksomheden i tilladelsesperioden.

Stk. 3. Ansøger skal redegøre for sine kompetencer til at drive radio- eller anden medievirksomhed. I redegørelsen kan indgå dokumenterede erfaringer eller anden dokumentation for kompetencer.

Stk. 4. Ansøger kan basere sit tilbud på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen). I givet fald skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer og kompetencer mv., der skal indgå i vurderingen af tilbuddet. Dette kan ske ved fremlæggelse af erklæringer eller anden form for dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer og kompetencer til rådighed i hele tilladelsesperioden.

§ 5. Radio- og tv-nævnet udsteder programtilladelsen til den ansøger, som af nævnet vurderes at være bedst egnet til at drive den sjette jordbaserede FM-radiokanal ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningerne i forhold til følgende evalueringskriterier:

1) Kvaliteten af ansøgers forretningsplan forstået som:

a) Den økonomiske realisme af forretningsplanen, jf. § 4, stk. 2. Der lægges vægt på dokumentationen for, at ansøgers økonomiske soliditet, jf. § 4, stk. 1, er tilstrækkelig i forhold til gennemførelse af forretningsplanen gennem hele tilladelsesperioden. Det vurderes i den forbindelse positivt, at der fremkommer et positivt likviditetsbudget. Dette delkriterium vægter 20 pct.

b) Den markedsmæssige realisme af forretningsplanen , jf. § 4, stk. 2. Der lægges vægt på kvaliteten af og realismen i konkurrent- og markedsanalysen i forretningsplanen belyst ved beskrivelsen af de planlagte aktiviteter og det planlagte programudbud. Dette delkriterium vægter 40 pct.

2) Ansøgers kompetence til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed, jf. § 4, stk. 3, og stk. 4, vurderet ud fra følgende delkriterier under litra a), b) og c). Dette kriterium vægter samlet 40 pct. De enkelte delkriterier vægter i den forbindelse lige.

a) Ansøgers generelle kompetencer til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kompetencer i forhold til programformattering og anden redaktionel kompetence vægter i denne forbindelse højere end radioteknisk og radioøkonomisk kompetence.

b) Ansøgers kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed vægter højere end kendskab til eller indsigt i anden medievirksomhed. Nyere kendskab eller indsigt vægter højere end ældre kendskab eller indsigt.

c) Ansøgers kendskab til eller indsigt i mediemarkedet. Kendskab til eller indsigt i det danske mediemarked vægter højere end kendskab til eller indsigt i mediemarkeder i andre lande. Nyere kendskab eller indsigt vægter højere end ældre kendskab eller indsigt.

Stk. 2. Ved kendskab til jf. stk. 1, nr. 2, litra b og c forstås, at ansøgeren har praktisk erhvervserfaring med den pågældende virksomhed eller på det pågældende marked. Ved indsigt i jf. stk. 1 nr. 2, litra b og c forstås, at ansøgeren har analyseret de nævnte virksomheder eller markeder.

Stk. 3. Nævnet kan indhente sagkyndig bistand fra en revisor, et konsulentfirma eller lignende i forbindelse med sin vurdering af evalueringskriterierne i stk. 1.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet opstiller en pointskala, der for hvert af de ovennævnte evalueringskriterier anvendes ved bedømmelsen af ansøgningerne. Herefter beregnes den samlede bedømmelse ved anvendelse af de i stk. 1 nævnte procentvægte. Pointskalaen fremgår af udbudsmaterialet.

Stk. 5. Såfremt to eller flere ansøgere opnår samme højeste pointantal, jf. stk. 4, foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning af notaren.

§ 6. Radio- og tv-nævnet er berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger.

Tilladelse

§ 7. Tilladelsen udstedes for en periode på 8 år af Radio- og tv-nævnet til vinderen af konkurrencen. Programtilladelsen træder i kraft på udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Virksomheden skal udføres i overensstemmelse med forretningsplanen i hele tilladelsesperioden. Radio- og tv-nævnet skal godkende alle væsentlige ændringer i forhold til det i forretningsplanen forudsatte, forinden disse ændringer sættes i værk. Ved væsentlige ændringer forstås bl.a. ændringer i programformat, udskiftning af konsortiedeltagere eller udskiftning af væsentlige underleverandører.

Stk. 3. Tilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis

1) tilladelseshaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne,

2) tilladelseshaveren tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på,

3) tilladelseshaveren i forbindelse med skønhedskonkurrencen og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger, eller

4) tilladelsesindehaveren gennemfører væsentlige ændringer i forretningsplanen, der ikke er godkendt i overensstemmelse med stk. 2.

Stk. 4. Tilladelseshaveren skal påbegynde programvirksomheden på alle de radiofrekvenser, som tilladelsen omfatter, senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelsen.

Stk. 5. Tilladelsen kan overdrages, hvis tilladelseshaver inden overdragelsen har indhentet Radio- og tv-nævnets forudgående godkendelse heraf. Radio og tv-nævnet kan af tilladelseshaver kræve de oplysninger, som nævnet skønner nødvendige for en stillingtagen til, om vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter overdragelsen.

Stk. 6. Overdragelser efter stk. 5 omfatter også indirekte overdragelser, herunder overdragelser af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelseshaver.

Stk. 7. Der betales frekvensafgift i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser.

Koncessionsafgift

§ 8. Der betales en variabel omsætningsafhængig koncessionsafgift på 5 pct. af den del af kanalens afgiftsgrundlag, jf. § 9, det pågældende år, der ligger over 75 mio. kr. og op til 100 mio. kr., 10 pct. af afgiftsgrundlaget fra og med 100 mio. kr. op til 200 mio. kr. og 15 pct. af afgiftsgrundlaget fra og med 200 mio. kr. og derover.

Stk. 2. Tilladelseshaveren forpligter sig til at betale variabel koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden eller frem til tilladelsen tilbageleveres eller inddrages jf. § 12.

Stk. 3. Den variable koncessionsafgift betales bagud hvert år senest en måned efter Radio- og tv-nævnets modtagelse af årsregnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget, dog senest den 1. juni.

§ 9. Grundlaget for beregning af den variable afgift, jf. § 8, stk. 1, er de samlede direkte og indirekte indtægter, eksemplificeret og præciseret i bilag 3, vedrørende kanalen og de radiofrekvenser/DAB-kapacitet, der er tilknyttet tilladelsen, med undtagelse af:

1) Tilskud til langtidsledige

2) Ansatte i henhold til jobskabelsesordning

3) Aktionærtilskud til underskudsdækning

4) Finansielle indtægter

Stk. 2. Værdien af lovlige egenreklamer indgår ikke i afgiftsgrundlaget.

§ 10. Tilladelseshavers bankgaranti efter § 3, stk. 4, forbliver i kraft i tilladelseshaverens tilladelsesperiode til dækning af udestående variable koncessionsafgift.

Stk. 2. Tilladelseshaverens bankgaranti frigives efter afregning af eventuelt udestående variabel koncessionsafgift ved tilladelsens ophør, tilbagelevering eller inddragelse, jf. § 8, stk. 2.

Regnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget

§ 11. Tilladelseshaver skal hvert år senest den 1. maj indsende et selvstændigt årsregnskab for kanalen med opgørelse af afgiftsgrundlaget til Radio- og tv-nævnet. Afgiftsgrundlaget skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte til den enkelte kanal, uanset om de oppebæres af tilladelseshaver eller af tredjemand, herunder reklamesalgs- og produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, fremgår særskilt. Ved indirekte støtte forstås refusion af kanalens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for kanalen. Alle beløb opgøres eksklusiv moms.

Stk. 2. Regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget skal opfylde følgende krav:

1) Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne kontroller, der sikrer at alle indtægter faktureres og medtages i opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, at fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker til markedspris, og at der sker en korrekt fordeling af indtægterne.

2) En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisorerklæring, hvori revisoren erklærer, at de nævnte principper for opgørelsen af afgiftsgrundlaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at de ovenstående forretningsgange og de heri indbyggede interne kontroller har fungeret tilfredsstillende i hele perioden.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage kontrol af opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revisor. Tilladelseshaver skal i så fald give Radio- og tv-nævnets egen revisor de oplysninger, som revisor anser for nødvendige for at bedømme opgørelsen.

Ophør af tilladelsen

§ 12. Tilladelseshaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tv-nævnet forpligtet til at betale variabel koncessionsafgift for perioden frem til tilbageleveringen af tilladelsen.

Stk. 2. Hvis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet i henhold til radio- og fjernsynslovens § 50 eller § 51 er tilladelseshaveren forpligtet til at betale variabel koncessionsafgift frem til inddragelsen af tilladelsen.

Stk. 3. Regnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget jf. § 11 skal indsendes til Radio- og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen eller inddragelsen, jf. stk. 1 og stk. 2. Den variable koncessionsafgift for perioden frem til tilbageleveringen eller inddragelsen skal betales senest ved udgangen af den femte måned efter tilbageleveringen eller inddragelsen, jf. stk. 1 og stk. 2.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2010.

Kulturministeriet, den 9. februar 2010

Carina Christensen

/ Bente Skovgaard Kristensen


Bilag 1

Senderettigheder til det sjette FM-sendenet

Station(1)
Frekvens
i MHz
Samlet
udstrålet
sendeeffekt
i vandret
plan angivet
i watt
(e.r.p.)
Retningsdiagram
Antenne-
højde
i meter
over terræn
Position
(længde- og
breddegrad)
(1)
Randers
(Lysnet)
99,9
500
180º-190º max. 354 watt
200º-210º max. 316 watt
40
09E58/56N22
København
 
(København
Vest, Hove)
100,0
60.000
20º-110º max. 15.000 watt
120º-160º max. 12.000 watt
170º max. 15.000 watt
180º max. 24.000 watt
190º max. 38.000 watt
190
12E14/55N43
(1)
Den anførte station og position beskriver det geografiske sted, som senderettigheden kan benyttes fra. Det er en forudsætning for at tage senderettighederne i brug, at koncessionshaveren får en frekvenstilladelse til at tage senderettighederne i brug. Frekvenstilladelsen og koncessionen giver ikke ret til at etablere senderen på den pågældende station og position. Etablering af sendere i de pågældende sendemaster, Lysnet og Hove, forudsætter således en aftale med den relevante masteejer herom. Koncessionshaveren har desuden mulighed for at ansøge om at flytte senderettigheden til en anden station og position. Det vil kunne indebære ændringer i de anførte tekniske data.
 

Beskyttelse af senderettigheder til det sjette FM-sendenet

Ovennævnte senderettigheder vil give koncessionshaveren adgang til at anvende de beskrevne frekvenser til det sjette FM-sendenet i overensstemmelse med de anførte tekniske karakteristika. Koncessionsindehaveren må alene benytte senderettighederne til brug for udsendelse af FM-radio og inden for rammerne af ovennævnte tekniske data.

Der sker til stadighed ændringer i den øvrige anvendelse af FM-båndet (87,5-108,0 MHz) som følge af udstedelse af nye frekvenstilladelser, flytning af eksisterende sendepositioner og ændret frekvensanvendelse i udlandet. IT- og Telestyrelsen tager i sin frekvensplanlægning højde for eksisterende frekvenstilladelser. Ved de ovenfor nævnte løbende ændringer sikrer IT- og Telestyrelsen således i videst mulige omfang beskyttelse af eksisterende tilladelsesindehavere, herunder indehaveren af frekvenstilladelsen til det sjette FM-sendenet.

I forhold til den udenlandske frekvensanvendelse bliver de enkelte senderettigheder i det sjette FM-sendenet beskyttet som beskrevet i slutdokumentet fra FM-planlægningskonferencen i Geneve 1984 (GE84) eller andre relevante internationale aftaler. GE84-aftalen bliver i gensidig forståelse med Danmarks nabolande forvaltet således, at den enkelte ændring (nye og ændrede frekvenstilladelser i Danmark eller i udlandet) maksimalt afstedkommer en forøgelse af forstyrrelsen (»usable field strength«) på 0,2 dBµV/m.

I forhold til den indenlandske frekvensanvendelse bliver de enkelte senderettigheder i det sjette FM-sendenet beskyttet i videst muligt omfang og som minimum i samme omfang som i forhold til den udenlandske frekvensanvendelse, jf. beskrivelsen ovenfor.


Bilag 2

Vedrørende økonomiske forhold

Ansøgers økonomiske forhold forudsættes belyst ved nedenstående hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår.

Nettoomsætning

Årets resultat

Aktiver i alt

Egenkapital

Likvider ultimo

EBIT-margin

Afkast af investeret kapital (ROIC)

Egenkapitalandel

Egenkapitalforrentning


Bilag 3

Vedrørende afgiftsgrundlaget

Nedenfor er angivet eksempler på direkte og indirekte indtægter, der skal medregnes afgiftsgrundlaget:

Reklameindtægter inklusive barterindtægter (byttehandel). Værdien af eventuelle barterindtægter skal opgøres til markedspris, det vil sige den pris, som for eksempel reklametid ville have indbragt ved salg i fri handel. Markedspris beregnes som den gennemsnitlige kontraktspris for det pågældende kvartal.

Sponsorindtægter og –bidrag.

Gaver.

Lytterbidrag, herunder overtakserede tjenester som for eksempel opkald via 90-numre og sms-tjenester.

Bingoindtægter.

Tilskud.

Salg af sendetid.

Administrationsbidrag.

Værdien af arbejdsydelser betalt af tredjemand for kanalen eller til dennes drift.

Naturalieydelser. Der kan for eksempel være tale om betalt husleje.

Indtægter vedrørende salg af udsendelser, som sendes direkte på kanalen.

Direkte og indirekte indtægter hidrørende fra immaterielle rettigheder.

Værdien af andre ydelser stillet til rådighed af tredjemand.

Indtægter fra videretransmission via kabel og satellit. Vedrørende videretransmission på æterbårne stationer/frekvenser se nedenfor.

Nedenfor er angivet præciseringer til opgørelsen af afgiftsgrundlaget:

Ved videretransmission – helt eller delvist – af programmerne fra kanalen på andre æterbårne stationer/frekvenser – men ikke videretransmission på kabel eller satellit – skal omsætningen (reklameindtægterne), inkluderes i afgiftsgrundlaget for kanalen. Hvis der sker fælles salg af reklamer for kanalen og andre æterbårne radioer i et samarbejde, skal reklameindtægterne inkluderes i afgiftsgrundlaget for kanalen.

Hvis der i indtægterne indgår reklamekampagner, som kører i flere medier indenfor for eksempel en koncern eller et salgssamarbejde (for eksempel tv, internet, trykte medier eller andre radiostationer), skal indtægterne for kanalens andel af kampagnen opgøres til markedspris, det vil sige den pris, som for eksempel reklametid ville have indbragt ved salg i fri handel. Markedspris beregnes som den gennemsnitlige kontaktpris for det pågældende kvartal.

Hvis kampagnen er solgt til en samlet »pakkepris« eller kampagnepris, skal kanalens andel af »pakkeprisen« svare til den andel den ville have haft, hvis alle reklamerne i »pakken« havde været solgt til deres respektive listepriser. Det vil sige at der ikke må være ydet en lavere rabatsats på de andre reklamer, end der bliver for reklamerne på kanalen.

Hvis reklamesalget og indgåelse af sponsoraftaler og aftaler om anden direkte og indirekte støtte sker gennem et salgsselskab, reklamebureau eller lignende, der er en del af samme koncern1) som tilladelseshaveren eller tilladelseshaveren ejes af, skal den samlede indtægt indregnes i afgiftsgrundlaget. Eventuel salgsprovision eller andre omkostninger må ikke fratrækkes ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget.

Hvis reklamesalget sker gennem en koncernforbundet virksomhed i henhold til ovenstående definition, skal der ske en adskillelse af prisen på »kreativ tid« og prisen for selve annonceringen på kanalen. Det er således kun prisen for annonceringen, der indgår i afgiftsgrundlaget.

Reklamespots skal opgøres til markedspris uanset, om der foreligger kontant betaling.

Officielle noter

1) Ved en koncern som tilladelseshaveren indgår i, forstås et selskab eller anden virksomhed som direkte eller indirekte – under hensyntagen til bestemmende indflydelse – ejes af samme ejerkreds eller koncern eller er et associeret selskab med en ejerandel på 20 % eller mere.