Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0769
 
32005L0069
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om blødgøringsolier, der indeholder visse
polycykliske aromatiske kulbrinter til fremstilling af dæk og
dækdele 1)

 

I medfør af § 30, § 31, § 45, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997, lov nr. 256 af 12. april 2000, lov nr. 296 af 30. april 2003, lov nr. 441 af 10. juni 2003, lov nr. 189 af 24. marts 2004, § 1 i lov nr. 315 af 5. maj 2004, § 107 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 5 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, fastsættes:

Begrænsninger i import, salg og anvendelse af blødgøringsolier

§ 1. Import, salg og anvendelse af blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele, der indeholder de i bilag 1 nævnte polycykliske aromatiske kulbrinter, er forbudt, hvis disse blødgøringsolier indeholder:

1) mere end 1 mg/kg benzo[a]pyren eller

2) mere end 10 mg/kg af de i bilag 1 nævnte polycykliske aromatiske kulbrinter tilsammen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte grænser anses for overholdt, hvis ekstraktet af polycykliske aromatiske kulbrinter er på under 3 masseprocent som målt efter Institute of Petrolium-standard IP346:1998.

Stk. 3. Producenten eller importøren af dæk og dækdele skal kontrollere grænserne for de i stk. 1 nævnte stoffer hver 6. måned eller efter hver større operationsændring.

Stk. 4. Producenten eller importøren af dæk og dækdele skal desuden kontrollere korrelationen mellem de målte værdier og PCA-ekstraktet hver 6. måned eller efter hver større operationsændring.

Begrænsninger i import og salg af dæk og slidbaner

§ 2. Import og salg af dæk og slidbaner til regummiering, er forbudt, hvis de indeholder blødgøringsolier, som overskrider de i § 1, stk. 1, nævnte grænser.

Stk. 2. For regummierede dæk gælder de i § 1, stk. 1, nævnte grænser kun for slidbanen.

Stk. 3. Grænserne i stk. 1 og 2 anses for overholdt, hvis de vulkaniserede gummiforbindelser ikke overstiger en grænse på 0,35 % Bay protoner som målt og beregnet efter ISO 21461.

Tilsyn og kontrol

§ 3. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Straf

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes den, der overtræder bestemmelserne i § 1 og § 2 med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

§ 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. § 2 finder anvendelse for dæk og slidbaner, der er fremstillet efter den 1. januar 2010, og for dæk, der er regummieret efter den 1. januar 2010.

Miljøministeriet, den 5. december 2006

Connie Hedegaard

/Helge AndreassenBilag 1

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), som er omfattet af bekendtgørelsen.

1. Benzo[a]pyren (BaP)

CAS nr. 50-32-8

2. Benzo[e]pyren (BeP)

CAS nr. 192-97-2

3. Benzo[a]anthracen (BaA)

CAS nr. 56-55-3

4. Chrysen (CHR)

CAS nr. 218-01-9

5. Benzo(b)fluoranthen (BbFA)

CAS nr. 205-99-2

6. Benzo(j)fluoranthen (BjFA)

CAS nr. 205-82-3

7. Benzo(k)fluoranthen (BkFA)

CAS nr. 207-08-9

8. Dibenzo(a, h)anthracen (DBAhA)

CAS nr. 53-70-3

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/69/EF af 16. november 2005 om 27. ændring af Rådets direktiv af 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (polycykliske aromatiske kulbrinter i blødgøringsolier til gummi og dæk) (EU-Tidende 2005 nr. L 323, side 51).