Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3 i lov om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber

I medfør af § 4, stk. 3, i lov nr. 1422 af 21. december 2005 om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber bestemmes, at lovens § 3 træder i kraft den 8. februar 2010.

Transportministeriet, den 25. januar 2010

Lars Barfoed

/ Mikkel Sune Smith