Den fulde tekst
L 112
Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 27/1 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 27/1 10 Tillæg A
1.beh 23/3 10 FF
Betænkning 12/5 10 Tillæg B
2.beh 28/5 10 FF
3.beh 1/6 10 FF
Lovf som vedt 1/6 10 Tillæg C
Lov nr 724 af 25. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S), Mikkel Dencker (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ændrer den særlige danske regel med at blåstemple obligationer ved at indføre generel skattepligt af privates gevinst og tab på fordringer.

Ændringerne gennemføres for at sikre, at EU-retten overholdes. Det sker ved at fjerne forskellen i beskatningen af obligationer i danske kroner og i fremmed valuta.
Ophævelsen af skattefriheden omfatter kun obligationer, der erhverves fra og med den 27. januar 2010. Privates eksisterende beholdning af blåstemplede obligationer vil fortsat være skattefri efter de hidtil gældende regler.
Merprovenuet fra ophævelsen af skattefriheden for blåstemplede obligationer anvendes på kompenserende skattenedsættelser. Den højeste skattesats for positiv kapitalindkomst nedsættes gradvis i løbet af de næste 5 år fra de nuværende 51,5 pct. til 42 pct.
Herudover indføres en bagatelgrænse for kursgevinster på 2.000 kr.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 2 (EL); 50 (S, SF og RV) stemte hverken for eller imod.