Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

I bekendtgørelse nr. 1269 af 16. december 2008 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 818 af 27. august 2009 og bekendtgørelse nr. 1477 af 15. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. For identitetskontrol af dyr som tilføres et hestemarked betaler arrangøren af markedet det i bilag 1, nr. 19, anførte gebyr, jf. bekendtgørelse om identifikation af dyr af hesteslægten.«

2. I § 17, stk. 2, 2. pkt., ændres »15.500« til: »30.000«.

3. I bilag 1 indsættes som nr. 19 :

»19. For kontrol i henhold til bekendtgørelse om identifikation af dyr af hesteslægten betales følgende takst: For identitetskontrol jf. § 11 a, stk. 1, betales 110 kr. pr. dyr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. februar 2010.

Fødevarestyrelsen, den 2. februar 2010

Esben Egede Rasmussen

/ Flemming Simonsen