Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. februar 2010

Forslag

til

Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område

(Behandling af klager over bedømmelse af prøver)

§ 1

I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 24. juli 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1526 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 39, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 2

I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 27. august 2008, som ændret ved § 3 i lov nr. 289 af 15. april 2009 og § 2 i lov nr. 1526 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 37, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 3

I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj 2007, som ændret ved § 36 i lov nr. 311 af 30. april 2008, § 21 i lov nr. 475 af 17. juni 2008 og § 3 i lov nr. 1526 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 35, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 4

I lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005, som ændret ved § 5 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, lov nr. 1153 af 7. december 2005 og lov nr. 557 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 19 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver i forberedende voksenundervisning, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 5

I lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven) foretages følgende ændring:

1. § 25 affattes således:

»§ 25. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 6

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1527 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 69 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klager over afgørelser i forbindelse med prøver, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 7

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1527 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »klagefrist«: »og om, at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

2. I § 38 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 8

I lov nr. 207 af 31. marts 2008 om er­hvervs­aka­de­mi­ud­dannel­ser og pro­fes­sions­bache­lor­ud­dan­nel­ser, som ændret ved § 1 i lov nr. 537 af 12. juni 2009 og ved § 3 i lov nr. 590 af 26. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 30 indsættes efter »afgørelse«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 9

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »prøver«: », og at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 10

I lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, som ændret ved § 70 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 3«: », samt om at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 11

I lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, som ændret ved § 71 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 11, nr. 6, indsættes efter »klagefrist«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 12

I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 9. november 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 2, indsættes efter »afgørelse»: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 13

I lov om åben uddannelse (er­hvervs­ret­tet vok­sen­ud­dan­nel­se) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1525 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 2, indsættes efter »ministeren«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 14

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret ved § 71 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 100 af 10. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. § 34, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser truffet i medfør af regler fastsat efter stk. 2 kan indbringes for ministeren, og at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter.«

§ 15

I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 15 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter.«

§ 16

Loven træder i kraft den 1. september 2010.

Folketinget, den 4. februar 2010

Thor Pedersen

/ Jens Vibjerg