Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31975L0439
 
31975L0442
 
31987L0101
 
31991L0156
 
31991L0689
 
31994L0031
 
31994L0062
 
32004L0012
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Affaldskategorier
Bilag 2 Listen over affald, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 og 2
Bilag 3 Egenskaber, der gør affald farligt
Bilag 4 Procentgrænser, der gør affald farligt
Bilag 5 Eksempler på affaldstyper, som ikke er forbrændingsegnede, jf. § 3, stk. 1, nr. 7
Bilag 6 A Former og metoder for bortskaffelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 12
Bilag 6 B Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, stk.1, nr. 11
Bilag 7 Anmeldelses- og indberetningspligtige affaldsbehandlingsanlæg, jf. § 15 og § 17
Bilag 8 Forskrifter for registrering og indberetning, jf. § 16 og § 17
Bilag 9 Anmeldelse til Miljøstyrelsen, jf. § 15
Bilag 10 Landekoder for Europa og OECD-lande
Bilag 11 Indberetningsforskrifter - STANDAT
Bilag 12 Forskrifter for registrering og indberetning, jf. § 18 og § 19
Bilag 13 Definition af oplysningstyper, der skal føres register over jf. § 18
Bilag 14
Bilag 15 Homogene biprodukter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om affald 1)

 

I medfør af § 44, stk. 1, § 45, stk. 2, § 45 a, § 47, stk. 3 og 4, § 50 b, stk. 2, § 51, stk. 4, § 67, § 73, § 80, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 260 af 8. maj 2002, lov nr. 385 af 25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005, lov 572 af 24. juni 2005, lov nr. 244 af 27. marts 2006 og lov nr. 1571 af 20. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning samt deklarering, anmeldelse, planlægning og registrering.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke håndtering af restprodukter fra røggasrensning på kraftværker baserede på fossile brændsler.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Ethvert stof og enhver genstand, som henhører under en af kategorierne i bilag 1, jf. bilag 2, og som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.

2) Farligt affald: Affald, der er opført på listen over affald i bilag 2 og markeret som farligt affald, og som opfylder kriterierne i bilag 3 og 4, samt affald, der opfylder kriterierne i bilag 3 og 4.

3) Emballageaffald: Enhver emballage eller ethvert emballagemateriale, der er omfattet af definitionen på affald i nr. 1, bortset fra spildprodukter fra produktionen.

4) Emballage: Alle produkter af en hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage. I bilag 14 er der fastsat yderligere kriterier, som skal anvendes til klassificering af produkter som emballage. Emballage omfatter kun:

a) salgsemballage eller primæremballage, dvs. emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger,

b) multipak eller sekundær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges sådan til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet; den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber,

c) transportemballage eller tertiær emballage, dvs. emballage, udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.

5) Forebyggelse af emballageaffald: Reduktion, navnlig gennem udvikling af renere produkter og teknologier, af mængden og miljøskadeligheden

a) af materialer og stoffer i emballage og emballageaffald eller

b) af emballage og emballageaffald på produktions-, markedsførings-, distributions-, anvendelses- og bortskaffelsesstadiet.

6) Genanvendeligt affald: Affald, der teknisk er egnet til genanvendelse.

7) Forbrændingsegnet affald: Affald med en positiv brændværdi, herunder dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, bortset fra:

a) affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde,

b) affald omfattet af bilag 5 samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer og

c) affald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen skal anvises til genanvendelse eller speciel behandling.

8) Dagrenovation: Affald, der naturligt fremkommer fra husholdninger, bortset fra haveaffald og storskrald.

9) Håndtering: Indsamling og transport af affald samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

10) Indsamling: Emballering, mærkning, opbevaring herunder oplagring, afhentning, sortering eller sammenblanding af affald med henblik på transport.

11) Nyttiggørelse: De former og metoder, som er anført i bilag 6 B, samt former og metoder, som kan sidestilles hermed.

12) Bortskaffelse: De former og metoder, som er anført i bilag 6 A, samt former og metoder, som kan sidestilles hermed.

13) Genanvendelse: Nyttiggørelse bortset fra de former og metoder, som er anført i R 1, R 12 og R 13, jf. bilag 6 B.

14) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam.

15) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer, herunder sortering, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed, gøre den videre håndtering lettere eller fremme genanvendelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgør, om et stof eller en genstand er omfattet af stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen afgør, om affald er omfattet af stk. 1, nr. 2, nr. 3 eller nr. 6 – 8.

Håndteringshierarki

§ 4. Affaldshåndtering skal ske med udgangspunkt i følgende prioritering:

1) Genanvendelse

2) Forbrænding med energiudnyttelse

3) Bortskaffelse

Kapitel 2

Planlægning

§ 5. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert 4. år en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald indeholdende:

1) en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen,

2) en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet og

3) en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 4 år af planperioden.

Stk. 2. Affaldsplanen vedtages af kommunalbestyrelsen hvert 4. år.

§ 6. Kortlægningen af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

1) Opgørelser over mængderne af affald, som produceres i kommunen, fordelt på erhvervsmæssige kilder, affaldstyper, behandlingsformer og affaldsfraktioner, jf. bilag 8. Farligt affald opgøres desuden efter affaldets art (affaldskatalogkoden).

2) Opgørelser og beskrivelser af indsamlings- og anvisningsordninger for affald, herunder genanvendelige materialer, som produceres i kommunen.

3) Opgørelse og beskrivelser af deponerings- og forbrændingsanlæg som kommunen anvender, herunder tilførte mængder af affald og kapacitet til rådighed.

4) Oplysninger om sorterings-, behandlings- og genanvendelsesanlæg mv. beliggende i kommunen.

5) Oplysninger om kommunens omkostninger ved håndtering af affald.

Stk. 2. Kortlægningen udarbejdes af kommunalbestyrelsen 1 gang årligt dækkende det foregående kalenderår.

§ 7. Planlægningsdelen skal indeholde en redegørelse for:

1) Skønnet over de fremtidige affaldsmængder i kommunen.

2) Planlagt import af affald til genanvendelse, forbrænding eller deponering.

3) Håndteringen af affald i kommunen, indeholdende nye initiativer samt en tidsplan for, hvornår de enkelte initiativer iværksættes.

4) Initiativer til forebyggelse af emballageaffald og genbrug af emballage.

5) Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt samt hvor store mængder affald, der forventes tilført de enkelte anlæg.

6) Deponerings- og forbrændingskapacitet, herunder behovet for etablering af yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder af affald sammenholdt med de anvendte anlægs kapacitet og levetid.

7) Planens økonomiske konsekvenser for kommunalbestyrelsens budget og gebyrernes størrelse.

Stk. 2. Redegørelserne i stk. 1, nr. 2 - 5 og nr. 7 skal være detaljerede for de første 4 år og overordnede for den resterende del af planperioden.

Stk. 3. Redegørelserne i stk. 1, nr. 1 og 6 skal være detaljerede for hele planperioden.

§ 8. Kommunalbestyrelsen indberetter følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Oplysninger efter § 6, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, og § 7, stk. 1, nr. 6 og 7, første gang senest den 1. juli 2001 og herefter hvert 4. år senest den 1. juli.

2) Oplysninger efter § 6, stk. 1, nr. 5, hvert år senest den 1. juli.

Stk. 2. Oplysningerne kan forlanges afgivet i en bestemt form.

§ 9. For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig inden der træffes afgørelse om affaldsplanen, skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering i lokale blade af forslag til affaldsplan eller ændringer af affaldsplan. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysning om:

1) Kommunalbestyrelsens adresse.

2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget til planen eller ændringen af planen.

3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 8 uger fra annonceringen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens forslag til affaldsplan sendes samtidig med offentliggørelsen til Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og regionsrådene.

§ 10. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering i lokale blade af planens vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for planens vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Affaldsplanen skal være offentlig tilgængelig og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

§ 11. I det omfang kommunalbestyrelsens opgaver efter dette kapitel varetages af et fælleskommunalt selskab, kan planlægningen og indberetningen foretages af selskabet.

Kapitel 3

Registrering af transportører

§ 12. Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer affald produceret i kommunen, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen.

§ 13. Virksomheder, der er registreringspligtige efter § 12 og transporterer ikke farligt affald, skal føre register over transporterede mængder, affaldsfraktion og -type, affaldets producent og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år.

Stk. 2. Virksomhederne skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgive oplysninger fra registeret og dokumentation for disse oplysninger.

Stk. 3. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer affald og som benytter de i § 12 nævnte virksomheder, er forpligtet til at afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger til transportøren. Oplysninger om mængder kan angives efter skøn.

§ 14. Virksomheder, der er registreringspligtige efter § 12 og transporterer farligt affald, skal føre register over transporteret mængde og art af farligt affald (affaldskatalogkoden), det farlige affalds producent og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år.

Stk. 2. Virksomhederne skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgive oplysninger fra registeret og dokumentation for disse oplysninger.

Stk. 3. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer farligt affald og som benytter de i § 12 nævnte virksomheder, er forpligtet til at afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger til transportøren.

Kapitel 4

Anmeldelse, registrering og indberetning af data om affald

Informationssystem for Affald og Genanvendelse (ISAG)

Affaldsbehandlere

§ 15. De affaldsbehandlingsanlæg, som er optaget i bilag 7, skal senest 30 dage efter virksomhedens etablering anmelde sig skriftligt til Miljøstyrelsen efter bestemmelserne i bilag 9.

§ 16. De affaldsbehandlingsanlæg, som er optaget i bilag 7, skal føre register efter forskrifterne og definitionerne i bilag 8 over transportør, type, fraktion, geografisk kilde, erhvervsmæssig kilde og mængde af affald, herunder genanvendelige materialer.

Stk. 2. Containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv. skal ved aflevering af affald til behandlingsanlæg optaget i bilag 7 angive en fordeling af affaldet på kommunekode og affaldstype, jf. bilag 8.

Stk. 3. De affaldsbehandlingsanlæg, som er optaget i bilag 7, skal registrere de i stk. 1 nævnte oplysninger for containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv. på baggrund af den angivne fordeling, som de har modtaget efter stk. 2.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravene til at føre register, herunder kravene til registerets omfang.

§ 17. De affaldsbehandlingsanlæg, som er optaget i bilag 7, skal indberette de i § 16 nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen på edb-læsbart medie efter forskrifterne i bilag 11. Oplysningerne skal indberettes senest den 31. januar dækkende det forudgående kalenderår.

Stk. 2. De affaldsbehandlingsanlæg, som er optaget i bilag 7, nr. 17 og 18, skal indberette de i § 16 nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen efter anmodning.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravene til at indberette oplysninger til Miljøstyrelsen, herunder kravene til indberetningens form og indhold.

Affaldsproducenter

§ 18. Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, skal føre register over deres affaldsproduktion. Registret skal føres efter forskrifterne i bilag 12 og definitionerne i bilag 14 over fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald, herunder muligheder for yderligere sortering, samt indhold af visse miljøbelastende stoffer. Registrets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravene til at føre register efter stk. 1, herunder kravene til registreringens omfang.

§ 19. Oplysninger registreret efter § 18, stk. 1, skal efter anmodning indberettes til kommunalbestyrelsen, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøstyrelsen efter forskrifterne i bilag 12.

Stk. 2. Stamkortet i bilag 13 kan indgå i oplysningerne om virksomhedens affaldshåndtering i grønne regnskaber og EMAS- og ISO-redegørelser.

Kapitel 5

Oplysninger om import og eksport af grønt affald

§ 20. Oplysninger, som kommunalbestyrelsen skal modtage om import og eksport af grønt affald efter Miljøministeriets bekendtgørelse om import og eksport af affald, skal hvert år senest den 31. januar indberettes af kommunalbestyrelsen til Miljøstyrelsen.

Kapitel 6

Regulativpligt

§ 21. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et eller flere regulativer forskrifter om indsamlingsordningers omfang og tilrettelæggelse samt om anvisning af affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning.

Stk. 2. Det skal af et regulativ fremgå, at affald, der på grund af materialesammensætning mv. ikke er egnet til at blive håndteret i overensstemmelse med en generel anvisningsmulighed i regulativet, håndteres efter en konkret anvisning, der meddeles ved henvendelse til kommunen, herunder at virksomheden selv skal varetage håndteringen af affaldet.

§ 22. I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om ordningernes omfang.

Stk. 2. Endvidere kan kommunalbestyrelsen i regulativer, der omhandler indsamlingsordninger, fastsætte forskrifter om:

1) beholdertype,

2) antal beholdere,

3) anbringelse af beholdere,

4) anvendelse af beholdere,

5) fyldning af beholdere,

6) renholdelse af beholdere,

7) tømning af beholdere,

8) sortering af affald,

9) oplysninger om affald og

10) miljømæssige målsætninger.

§ 23. I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger for dagrenovation, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om:

1) beholdertype,

2) antal beholdere,

3) anbringelse af beholdere,

4) anvendelse af beholdere,

5) fyldning af beholdere,

6) renholdelse af beholdere,

7) tømning af beholdere og

8) sortering af affald.

§ 24. I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger for genanvendeligt affald, herunder emballageaffald, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om, at indsamling sker med henblik på genanvendelse.

Stk. 2. I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger for genanvendeligt affald, bortset fra farligt affald, skal det bestemmes, jf. lov om miljøbeskyttelse § 45, stk. 7, at kommunalbestyrelsen skal fritage en virksomhed fra pligten til at benytte en kommunal indsamlingsordning, såfremt:

1) virksomheden godtgør, at den senest samtidig med den kommunale indsamlingsordnings iværksættelse, har indgået aftale om, at affaldstyper, der er omfattet af indsamlingsordningen, afleveres til anden side til genanvendelse, eller

2) virksomheden er etableret efter indsamlingsordningens iværksættelse og virksomheden ved etableringen godtgør, at den har indgået aftale om, at affaldstyper, der er omfattet af indsamlingsordningen, afleveres til anden side til genanvendelse.

§ 25. I regulativer, der omhandler indsamlingsordninger for forbrændingsegnet affald, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om, at borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal udsortere forbrændingsegnet affald.

§ 26. I regulativer, der omhandler anvisningsordninger, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om:

1) ordningernes omfang,

2) håndtering af genanvendeligt affald,

3) håndtering af forbrændingsegnet affald og

4) håndtering af andet affald.

Stk. 2. Endvidere kan kommunalbestyrelsen i regulativer, der omhandler anvisningsordninger, fastsætte forskrifter om:

1) anmeldelse af affald,

2) sortering af affald,

3) emballering af affald,

4) mærkning af containere mv.,

5) oplagring af affald,

6) forudgående behandling, herunder neddeling af affald med henblik på forbrænding,

7) forudgående behandling, herunder makulering mv., af affald i form af dokumenter, der indeholder fortrolige oplysninger, med henblik på genanvendelse af affaldet,

8) anvisning af affald til midlertidig oplagring,

9) behandling af affald med henblik på genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller bortskaffelse,

10) undtagelse af store og uhåndterlige emner fra kravet om forbrænding, hvis de kræver særlig forbehandling udover forbehandling med kompaktor eller lignende,

11) deklarering af affald,

12) oplysninger om affald og

13) miljømæssige målsætninger.

§ 27. I regulativer, der omhandler anvisningsordninger for genanvendeligt affald, herunder emballageaffald, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om, at anvisning sker med henblik på genanvendelse.

§ 28. I regulativer, der omhandler anvisningsordninger for forbrændingsegnet affald, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om, at borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal udsortere forbrændingsegnet affald.

§ 29. I regulativer kan fastsættes forskrifter om gebyrer for affaldshåndtering, jf. § 48 i lov om miljøbeskyttelse.

§ 30. I regulativer kan fastsættes forskrifter om afbrænding af haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter mv.

§ 31. Der kan fastsættes forskrifter i et regulativ om, at affaldstransportører:

1) skal håndtere affald i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen anviste muligheder for håndtering,

2) over for kommunalbestyrelsen skal afgive oplysninger om og dokumentation for transporterede mængder, affaldsfraktion og -type, affaldsproducenter og afleveringssted, for så vidt angår det ikke farlige affald,

3) over for kommunalbestyrelsen skal afgive oplysninger om og dokumentation for transporterede mængder, art (affaldskatalogkode), affaldsproducenter og afleveringssted, for så vidt angår det farlige affald,

4) kun må afhente affald, der er sorteret efter regulativets bestemmelser herom,

5) kun må afhente affald, der er emballeret efter regulativets bestemmelser herom,

6) kun må afhente affald, der er anbragt i mærkede containere mv. efter regulativets bestemmelser herom,

7) kun må afhente affald, såfremt dette er deklareret efter regulativets bestemmelser herom og

8) kun må anvende særligt indsamlingsmateriel.

Stk. 2. I regulativet kan fastsættes foreskrift om, at oplysninger og dokumentation jf. stk. 1, nr. 2 og 3. skal afgive hvert hele eller halve år.

§ 32. I regulativer, der omhandler anvisningsordninger for genanvendeligt affald, skal det bestemmes, at virksomheder, offentlige eller private institutioner kan lade affaldet håndtere af virksomheder og anlæg, der opfylder nærmere angivne betingelser fastsat i regulativet, jf. § 26, stk. 1, nr. 2.

§ 33.. I regulativer, der omhandler håndtering af erhvervsaffald, skal det fastlægges, at større partier af homogene biprodukter, kan undtages fra anvisningen af erhvervsaffaldet, jf. dog stk. 3 og 4, såfremt partiet af erhvervsaffald hidrører fra én produktion, og det uden nogen anden form for videre behandling eller sortering afsættes og transporteres direkte til genanvendelse i anden produktion.

Stk. 2. Et affaldsprodukt kan karakteriseres som et homogent biprodukt, hvis det opfylder samtlige kriterier i bilag 15.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på affaldsprodukter, der klassificeres som farligt affald.

Stk. 4. Forbrænding af erhvervsaffald med energiudnyttelse betragtes ikke som genanvendelse i relation til stk. 1.

Stk. 5. I regulativer, der omhandler håndtering af erhvervsaffald, skal kommunalbestyrelsen fastsætte bestemmelser om registerforpligtelsen i henhold til § 18.

§ 34. Regulativer skal sendes til Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense og Miljøcenter Roskilde og bekendtgøres i de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen, eller i øvrigt på den på stedet almindeligt anvendte måde.

Kapitel 7

Anvisningspligt

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal anvise håndtering af det af bekendtgørelsen omfattede affald, som ikke er omfattet af en indsamlingsordning. Anvisningerne skal fremgå af kommunalbestyrelsens regulativer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan anvise håndtering af affald i kommunen, der er frembragt uden for kommunen, når affaldet ikke er håndteret i overensstemmelse med den kompetente kommunalbestyrelses anvisning.

Stk. 3. Anvisning skal ske til virksomheder eller anlæg, der modtager affald med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse, jf. § 4.

Stk. 4. Anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber, herunder nødvendige prøvetagninger og analyser.

§ 36. Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt affald i form af papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf fra virksomheder, offentlige og private institutioner til genanvendelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt emballageaffald af plast fra virksomheder, offentlige og private institutioner til genanvendelse. Anvisningen skal ske til en genanvendelsesform, hvor emballageaffaldet genanvendes som plastmateriale.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt emballageaffald af metal fra virksomheder, offentlige og private institutioner til genanvendelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt emballageaffald af træ fra virksomheder, offentlige og private institutioner til genanvendelse.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal anvise genanvendeligt PVC-affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner til genanvendelse, jf. dog stk. 11.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal anvise ikke-genanvendeligt PVC-affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner til deponering.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal anvise imprægneret træ fra virksomheder, offentlige og private institutioner til deponering. Neddelt kreosotbehandlet træ kan dog forbrændes.

Stk. 8. Anvisningsordninger, der er iværksat efter stk. 1-5, skal tilrettelægges med det sigte, at væsentlige dele af det genanvendelige affald udnyttes til genanvendelse.

Stk. 9. Anvisningsordninger, der er iværksat efter stk. 4, kan desuden tilrettelægges således, at de kun er gældende for virksomheder, offentlige og private institutioner, der producerer mere end 1.000 kg genanvendeligt træemballageaffald pr. måned.

Stk. 10. Anvisningsordninger, der er iværksat efter stk. 6 og stk. 7, 1. pkt., skal tilrettelægges med det sigte, at væsentlige dele af mængden af ikke-genanvendeligt PVC-affald og imprægneret træ anvises til deponering.

Stk. 11. Hvis genanvendeligt PVC-affald kun forekommer i mindre mængder i kommunen, kan kommunalbestyrelsen i et regulativ beslutte, at fraktionen skal anvises til deponering.

§ 37. Kommunalbestyrelsen skal anvise forbrændingsegnet affald til forbrænding på anlæg med energiudnyttelse.

Stk. 2. Affald, der af kommunalbestyrelsen efter stk. 1 anvises til forbrænding, men forinden kræver forudgående behandling, herunder neddeling, anvises til behandling på anlæg, der er egnet hertil.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, hvis forholdene nødvendiggør det, anvise forbrændingsegnet affald til midlertidig oplagring på anlæg, der er godkendt til midlertidig oplagring efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, dog højst i 1 år. Anvisning til midlertidig oplagring kan ikke omfatte dagrenovation eller andet let fordærveligt affald.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan dispensere fra den i stk. 3 nævnte frist ved midlertidig oplagring af affald, hvis der opstår midlertidige kapacitetsproblemer på forbrændingsanlæggene.

Stk. 5. Miljøstyrelsen kan, til konkret anvendelse ved etablering af nye anlæg for deponering af affald eller etaper heraf, dispensere fra anvisningspligten, jf. stk. 1.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at pligten til at benytte de i stk. 1 nævnte anlæg ikke gælder, hvis det eller de anlæg, hvortil det er muligt at anvise affaldet, er ude af drift midlertidigt som følge af driftsuheld.

Stk. 7. Bornholms kommunalbestyrelse kan bestemme, at pligten til at benytte de i stk. 1 nævnte anlæg ikke gælder i tilfælde af renoveringer af forbrændingsanlæg hvortil der normalt anvises, hvis renoveringsarbejdet gør anlægget uegnet til at modtage og behandle affald.

Stk. 8. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for kommunalbestyrelsens regulativer for øer, der ikke råder over et forbrændingsanlæg, og som ikke har landfast forbindelse til et sådant.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan anvise spildevandsslam til anden behandling end forbrænding.

§ 38. Kommunalbestyrelsen kan etablere aftaler med anlæg, der modtager affald til genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller bortskaffelse, som forpligter anlæggene til at modtage det anviste affald.

Benyttelsespligt

§ 39. Borgere, grundejere, virksomheder, offentlige og private institutioner er forpligtet til at benytte den af kommunalbestyrelsen anviste håndtering af affald, jf. dog § 39 a.

Stk. 2. For det i § 36, stk. 1, nævnte affald, kan virksomheder, offentlige og private institutioner undtages fra pligten til at benytte anvisningsordningen, jf. stk. 1, for så vidt angår affald i form af dokumenter, der indeholder fortrolige oplysninger, hvis kommunalbestyrelsen ikke i et regulativ har fastsat krav til forbehandling af sådant affald, jf. § 26, stk. 2, nr. 7.

Stk. 3. Erhvervsvirksomheden, den offentlige eller private institution afgør selv, hvornår affald i form af dokumenter indeholder fortrolige oplysninger.

Stk. 4. Borgere, grundejere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal over for kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisning.

§ 40. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at virksomheder, der indgår i en ordning for indsamling af plastemballageaffald organiseret af affaldsproducenternes brancheforening eller af kædevirksomheder inden for detailhandlen, kan undtages fra benyttelsespligten til den af kommunen fastsatte anvisningsordning, jf. § 36, stk. 2.

Stk. 2. Der kan kun gives tilladelse til at etablere en ordning efter stk. 1, hvis ansøgerne dokumenterer, at der via ordningen som minimum vil kunne indsamles 400 tons plastemballageaffald årligt.

Stk. 3. Miljøstyrelsen fastsætter i afgørelser efter stk. 1 vilkår for ordningerne, herunder krav til rapportering og dokumentation for de indsamlede mængder og vilkår om bortfald af tilladelsen efter stk. 1, hvis ikke indsamlingspotentialet opnås på årligt plan m.v.

Stk. 4. Miljøstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside www.mst.dk godkendte indsamlingsordninger efter stk. 1.

Stk. 5. Miljøstyrelsen fører tilsyn med de efter stk. 1 etablerede ordninger.

Indsamlingsordninger

§ 41. I bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere, skal kommunalbestyrelsen iværksætte indsamling af dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner.

Stk. 2. I andre områder kan kommunalbestyrelsen iværksætte indsamling af det i stk. 1 nævnte affald.

Stk. 3. I udlagte sommerhusområder efter lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen erstatte en indsamlingsordning, iværksat efter stk. 2 med en anvisningsordning for dagrenovation i en del af kalenderåret.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at dagrenovationslignende affald fra virksomheder, offentlige eller private institutioner ikke skal være omfattet af indsamlingsordningen.

§ 42. I bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere, skal kommunalbestyrelsen iværksætte indsamling fra husholdninger af affald af papirkategorierne:

1) dagblade,

2) distriktsblade,

3) uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade,

4) adresseløse tryksager,

5) adresserede forsendelser og

6) telefonbøger.

Stk. 2. Indsamling efter stk. 1 skal ske ved hjælp af fast opsamlingsmateriel, der gør det mindst lige så nemt for husholdningerne at aflevere papiraffaldet som den øvrige dagrenovation, dog bortset fra emballageaffald af glas.

Stk. 3. I bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere, skal kommunalbestyrelsen iværksætte indsamling fra husholdninger af affald af andet papir og pap, herunder papemballager.

Stk. 4. I bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 2000 husstande, skal der etableres indsamlingsordninger for emballageaffald af glas fra husholdninger.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for PVC-affald fra husholdninger, dog ikke fra dagrenovation.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for imprægneret træ fra husholdninger.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendeligt emballageaffald af metal fra husholdninger.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendelig plastemballage fra husholdninger, herunder for plastflasker og dunke. Den indsamlede plastemballage skal oparbejdes og genanvendes som plastmateriale.

Stk. 9. Indsamlingsordninger for PVC-affald iværksat efter stk. 5, skal tilrettelægges således, at genanvendeligt PVC-affald indsamles særskilt til genanvendelse.

Stk. 10. Indsamlingsordninger for PVC-affald iværksat efter stk. 5, skal tilrettelægges således, at ikke-genanvendeligt PVC-affald udsorteres til deponering.

Stk. 11. Indsamlingsordninger for imprægneret træ iværksat efter stk. 6 skal tilrettelægges således, at imprægneret træ udsorteres til deponering. Neddelt kreosotbehandlet træ kan dog forbrændes.

Stk. 12. Hvis genanvendeligt PVC-affald kun forekommer i mindre mængder i kommunen, kan kommunalbestyrelsen i et regulativ beslutte, at fraktionen skal indsamles til deponering.

§ 43. Indsamlingsordninger iværksat efter § 42, stk. 1-5, jf. § 42, stk. 9, og § 41, stk. 7-8, skal tilrettelægges med det sigte, at væsentlige dele af det genanvendelige affald udnyttes til genanvendelse.

Stk. 2. Indsamlingsordninger iværksat efter § 42, stk. 5, jf. § 42, stk. 10, og § 41, stk. 6, jf. § 42, stk. 11, 1. pkt., skal tilrettelægges med det sigte, at væsentlige dele af affaldet anvises til deponering.

§ 44. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte indsamlingsordninger eller andre fælles ordninger for andet affald, herunder genanvendelige materialer og produkter end det, der er nævnt i § 41 og § 42.

Stk. 2. For farligt affald gælder dog § 54, stk. 1 og 2.

Benyttelsespligt

§ 45. Når en kommunal ordning er iværksat, er borgere, grundejere, virksomheder, offentlige og private institutioner forpligtet til at benytte ordningen som foreskrevet, jf. dog § 24, stk. 2 og lov om miljøbeskyttelse § 45, stk. 7.

Stk. 2. I de i kapitel 6 omhandlede affaldsregulativer kan kommunalbestyrelsen fastsætte bestemmelser om tilladelse til kompostering af den vegetabilske del af dagrenovationen på ejerens egen grund.

Stk. 3. Borgere, grundejere, virksomheder, offentlige og private institutioner, der følger reglerne om kompostering af affald, er ikke forpligtede til at benytte en indsamlingsordning for så vidt angår den del af affaldet, der komposteres.

§ 46. I tilfælde, hvor en borger, grundejer, virksomhed, offentlig eller privat institution ikke er omfattet af en kommunal indsamlingsordning, skal kommunalbestyrelsen anvise den pågældende mulighed for håndtering af affald, jf. § 35. Anvisningen skal fremgå af de regulativer, der udarbejdes af kommunen efter kapitel 6.

Stk. 2. Borgeren, grundejeren, virksomheden, den offentlige eller private institution skal benytte den anviste håndtering af affald, jf. § 39.

Oplysningspligt

§ 47. Ved væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette kommunalbestyrelsen herom.

§ 48. De i § 35, stk. 3, nævnte virksomheder eller anlæg skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afgive alle oplysninger om modtaget affald, herunder oplysning om, hvilke affaldstyper og fraktioner og hvilke mængder, der er modtaget fra hver enkelt virksomhed samt oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens kortlægning efter § 6, stk. 1, nr. 2 og 3. For farligt affald skal tillige afgives oplysninger om affaldets art (affaldskatalogkoden).

Stk. 2. De i § 35, stk. 3, nævnte virksomheder eller anlæg samt virksomheder, der forhandler eller videresælger emballageaffald skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen, afgive alle oplysninger om modtaget emballageaffald, herunder oplysning om hvilke emballageaffaldstyper og hvilke emballageaffaldsmængder, der er modtaget fra henholdsvis husholdninger og erhvervsvirksomheder. Oplysninger om modtaget emballageaffald skal opbevares i 5 år.

Stk. 3. Om nødvendigt skal de i § 35, stk. 3, nævnte virksomheder for egen regning udsortere affaldet i forskellige materialetyper for at fremskaffe ovennævnte oplysninger.

§ 49. Virksomheder, offentlige eller private institutioner skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afgive alle oplysninger vedrørende affaldshåndteringen, herunder oplysning om de af virksomheden, den offentlige eller private institution eventuelt anvendte transportvirksomheder og affaldsbehandlere.

Kapitel 8

Anlæg for forbrænding af affald

§ 50. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af, at det fornødne affaldsgrundlag er til stede, efter lovens § 50 b, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen forelægger projektansøgninger efter varmeforsyningsloven om nye affaldsforbrændingsanlæg og om udvidelse af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg for Miljøstyrelsen med henblik på godkendelse af affaldsgrundlaget, jf. lovens § 50 b.

§ 51. Projektansøgningerne, jf. § 50, stk. 2, skal indeholde oplysninger om og en redegørelse for

1) anlæggets nuværende kapacitet,

2) faktiske nuværende mængder af affald tilført til anlægget angivet i tons/år,

3) brændværdi af det nuværende tilførte affald,

4) kapacitet på det planlagte anlæg angivet i tons/år,

5) forventede, tilførte mængder af affald til det planlagte anlæg angivet i tons/år,

6) brændværdi af det affald, der forventes brændt på anlægget,

7) affaldets geografiske kilde (kommune) og

8) forventet udvikling i forbrændingsegnet affald i de kommuner, som anlægget skal modtage affald fra.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og projektansøgeren skal til brug for afgørelsen på anmodning fra Miljøstyrelsen give supplerende oplysninger, ud over de i stk. 1 nævnte.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan gøre godkendelsen af affaldsgrundlaget betinget af, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelsen efter varmeforsyningsloven sikrer, at bestemte betingelser er opfyldt, herunder om

1) dimensioneringen af anlægget udtrykt ved maksimal kapacitet og gennemsnitlig brændværdi,

2) udnyttelse af eventuelt overskydende forbrændingskapacitet, og

3) indgåelse af kontrakt om forbrænding af de i ansøgningen forudsatte mængder.

Forbrænding af affald

§ 52. Forbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset forbudet i stk. 1 i et regulativ bestemme, at det er tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter mv.

Stk. 3. Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde (skovbrug).

Deponering af affald

§ 53. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer affald, skal ved enhver aflevering af affald til deponering på et deponeringsanlæg fremlægge dokumentation for affaldsfraktionen og -typen.

§ 54. Affaldstransportører, der er omfattet af § 12, er ved enhver aflevering af affald til deponering på et deponeringsanlæg forpligtet til at udlevere de oplysninger om affaldet, der foreligger i henhold til §§ 13 og 14, til anlægget.

§ 55. Affald må ikke fortyndes eller blandes med det formål at opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering.

Stk. 2. Spildevand må ikke afleveres til deponering.

§ 56. Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering:

1) Flydende affald, jf. § 3, stk. 1, nr. 14.

2) Affald, som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. bilag 3, pkt. 1, 2, 3 og 6.

3) Klinisk risikoaffald, jf. bilag 2, punkt 18 01 00 og 18 02 00.

4) Dæk, bortset fra cykeldæk og dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter.

5) Affald, der ikke har været underkastet forbehandling, jf. § 3, stk. 1, nr. 15. Kravet om forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet.

Kapitel 9

Farligt affald

§ 57. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldets art (affaldskatalogkoden), affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber.

§ 58. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer affald, som efter sin art (affaldskatalogkode) er markeret som farligt affald i bilag 2, men som ikke opfylder kriterierne i bilag 3 og 4, skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen.

§ 59. Virksomheder, offentlige eller private institutioner skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag 3 og 4.

§ 60. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer farligt affald, skal føre register over mængde og art af farligt affald (affaldskatalogkoden) og dets håndtering. Registerets oplysninger og dokumentation for oplysningerne skal opbevares i 5 år.

Stk. 2. Efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller tilsynsmyndigheden skal virksomheden, den offentlige eller private institution afgive oplysningerne i registeret og dokumentation for oplysningerne.

Indsamlingsordninger for farligt affald

§ 61. For farligt affald kan kommunalbestyrelsen etablere indsamlingsordninger i form af henteordninger, jf. dog § 62.

Stk. 2. For farligt affald i mindre mængder, særlige fraktioner og fra husholdninger skal kommunalbestyrelsen etablere indsamlingsordninger.

Stk. 3. Borgere, grundejere, virksomheder, offentlige og private institutioner er forpligtet til at benytte de ordninger, der er fastsat efter stk. 1 og 2.

§ 62. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, som frembringer eksplosivt affald, skal sikre, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt på et dertil godkendt anlæg eller på områder udpeget og godkendt af miljømyndighederne.

§ 63. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning meddele virksomheder, den offentlige eller private institution fritagelse for benyttelsespligten i § 61, stk. 3, hvis virksomheden, den offentlige eller private institution godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens, den offentlige eller private institutions foranstaltning. En fritagelse kan højst meddeles for 4 år ad gangen.

Andre bestemmelser om farligt affald

§ 64. Ved håndtering af olieaffald i form af industriolie eller smøreolie af mineralsk oprindelse, navnlig fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt mineralolie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger, skal regenerering til baseolie prioriteres frem for andre former for behandling, hvor dette ud fra tekniske, økonomiske og organisatoriske hensyn er muligt.

§ 65. Udledning af farligt affald i spildevand er forbudt.

§ 66. Affald, som indeholder stofferne aldrin (CAS nr. 309-00-2), chlordan (CAS nr. 57-74-9), dieldrin (CAS nr. 60-57-1), DDT (CAS nr. 50-29-3), endrin (CAS nr. 72-20-8), heptachlor (CAS nr. 76-44-8), hexachlorbenzen (CAS nr. 118-74-1), mirex (CAS nr. 2385-85-5), toxaphen (CAS nr. 8001-35-2), polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og polychlorerede dibenzofuraner, skal bortskaffes på en sådan måde, at det ikke længere besidder persistente organiske forbindelsers egenskaber.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at affaldet bortskaffes på anden miljømæssig forsvarlig måde, såfremt bortskaffelse i henhold til stk. 1 ikke er teknisk mulig.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at affaldet kan håndteres på anden miljømæssig forsvarlig måde, såfremt indholdet af persistente organiske stoffer er lavt.

§ 67. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at kategorier af farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der er givet tilladelse hertil i medfør af lov om miljøbeskyttelse eller et regulativ, jf. kapitel 6.

§ 68. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

Kommunalbestyrelsens indberetningspligt for farligt affald

§ 69. Kommunalbestyrelsen orienterer Miljøstyrelsen om afgørelser, hvor affald, der løbende fremkommer fra en virksomhed, offentlig eller privat institution og som opfylder kriterierne i bilag 3 og 4, men som ikke fremgår af bilag 2, er blevet klassificeret som farligt affald i henhold til bilag 3 og 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen orienterer ligeledes Miljøstyrelsen om affald, der løbende fremkommer fra en virksomhed, en offentlig eller privat institution og som ikke opfylder kriterierne i bilag 3 og 4, men som fremgår af bilag 2 markeret som farligt affald.

Kapitel 10

Administrative bestemmelser

§ 70. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud eller forbud med henblik på at forebygge forurening og sikre, at affald anmeldes og håndteres på forsvarlig måde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, med henblik på at undgå en ophobning på den enkelte virksomhed, meddele påbud om regelmæssig aflevering af farligt affald.

§ 71. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 11

Straf

§ 72. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) undlader at lade sig registrere efter § 12,

2) undlader at føre register efter § 13, stk. 1 og § 14, stk. 1,

3) undlader at afgive oplysninger eller dokumentation efter § 13, stk. 2 og § 14, stk. 2,

4) undlader at afgive oplysninger som nævnt i § 13, stk. 3 og § 14, stk. 3,

5) undlader at anmelde sig efter § 15,

6) undlader at føre register eller afgive oplysninger efter § 16,

7) undlader at indberette oplysninger efter § 17,

8) undlader at føre register efter § 18, stk. 1,

9) undlader at indberette efter § 19, stk. 1,

10) overtræder forskrifter fastsat af kommunalbestyrelsen efter § 22, stk. 2, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9, § 23, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8, § 25, § 26, stk. 1, nr. 2, 3 og 4, § 26, stk. 2, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 12, § 27, § 28, § 30, § 31, § 33, stk. 5 og § 76, stk. 6,

11) undlader at benytte anviste håndteringsmuligheder efter § 35, jf. § 39,

12) overtræder vilkår i afgørelser truffet i henhold til § 40,

13) undlader at benytte indsamlingsordninger iværksat efter § 41, § 42, § 44, jf. § 45,

14) undlader at give underretning om væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber efter § 47,

15) undlader at afgive oplysninger efter § 48, stk. 1, 2 eller stk. 3,

16) undlader at afgive oplysninger efter § 49,

17) overtræder forbudet i § 52, stk. 1,

18) overtræder forbudet i § 52, stk. 3,

19) undlader at afgive oplysninger eller dokumentation efter § 53 eller § 54,

20) overtræder § 55 eller § 56,

21) undlader at foretage anmeldelse efter § 57, stk. 1, jf. stk. 2,

22) undlader at foretage anmeldelse efter § 58,

23) undlader at tilvejebringe dokumentation efter § 59,

24) undlader at føre register efter § 60, stk. 1,

25) undlader at afgive oplysninger og dokumentation efter § 60, stk. 2,

26) undlader at benytte indsamlingsordninger iværksat efter § 61, stk. 1 eller stk. 2, jf. § 61, stk. 3,

27) overtræder § 62,

28) overtræder § 64

29) overtræder forbudet i § 65,

30) overtræder 66,

31) overtræder § 67, stk. 1,

32) overtræder § 68,

33) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter bekendtgørelsen, eller

34) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 73. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald ophæves.

§ 74. Regulativer udstedt efter bekendtgørelse nr. 118 af 23. februar 1989 om bortskaffelse af affald, nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald, nr. 131 af 1. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald, bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald og bekendtgørelse nr. 881 og 882 af 11. december 1986, bekendtgørelser nr. 299 af 30. april 1997 og nr. 619 af 27. juni 2000 om affald og cirkulære nr. 93 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om forbrændingsegnet affald om indsamling af genanvendelige materialer opretholdes indtil de afløses af regulativer udstedt efter denne bekendtgørelse, medmindre andet følger af bekendtgørelsen. Overtrædelse af regulativerne straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 75. Pligten efter bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 til at udstede regulativer, der omhandler håndtering af forbrændingsegnet affald, jf. § 22, § 23 og § 26, og som skulle være vedtaget senest den 1. januar 1996 og som skulle være trådt i kraft den 1. januar 1997 opretholdes.

Stk. 2. Pligten efter bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 til at udstede regulativer, der omhandler håndtering af genanvendeligt affald i form af ståltromler, papir, pap, karton og papmateriale og produkter heraf og transportemballageaffald af plast, jf. § 36, stk. 3, § 36, stk. 1, § 41 og § 36, stk. 2, jf. § 22, § 23 og § 26 og som skulle være trådt i kraft den 1. juli 1998 opretholdes.

§ 76. Regulativer om indsamling af affald af papir og pap, jf. § 42, stk. 1-3, skal være vedtaget senest den 1. oktober 2002 og senest træde i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 2, 3 og 4.

Stk. 2. Regulativer om indsamling af affald af papir og pap, jf. § 42, stk. 1 - 3, skal være vedtaget senest den 1. juli 2003 og senest træde i kraft den 1. oktober 2003, hvis den af kommunalbestyrelsen dokumenterede indsamlingsmængde er mindre end 40 % af det samlede papir- og pappotentiale fra husholdninger i hele kommunen for kalenderåret 2001.

Stk. 3. Regulativer om indsamling af affald af papir og pap, jf. § 42, stk. 1 - 3, skal være vedtaget senest den 1. juli 2004 og senest træde i kraft den 1. oktober 2004, hvis den af kommunalbestyrelsen dokumenterede indsamlingsmængde er mindre end 55 % af det samlede papir- og pappotentiale fra husholdninger i hele kommunen for kalenderåret 2002.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen sender til Miljøstyrelsen den dokumenterede indsamlingsmængde for kalenderåret 2001 og 2002, jf. stk. 2 og 3, senest den 15. april henholdsvis i år 2002 og 2003. Miljøstyrelsen kan ikke dispensere fra tidsfristen. Ved manglende overholdelse af tidsfristen gælder tidsfristerne for regulativpligten i henholdsvis stk. 1 og stk. 2.

Stk. 5. Regulativer om indsamling af affald af papir og pap, jf. § 42, stk. 1 - 3, skal efter den 31. december 2004 være vedtaget og træde i kraft senest 20 måneder efter, at den indsamlede mængde udgør mindre end 55 % af det samlede papir- og pappotentiale fra husholdninger i hele kommunen i to på hinanden følgende kalenderår regnet fra og med kalenderåret 2003.

Stk. 6. I regulativer efter stk. 1, 2, 3, 4 og 5, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forskrifter om, at indsamling efter § 42, stk. 1, skal ske ved hjælp af fast opsamlingsmateriel, der gør det mindst lige så nemt for husholdningerne at aflevere papiraffaldet som den øvrige dagrenovation, dog bortset fra emballageaffald af glas.

§ 77. Regulativer, der omhandler håndtering af PVC-affald og imprægneret træ, jf. § 41, stk. 5-10 og § 36, stk. 4 - 9, skal være vedtaget senest den 1. januar 2001 og senest træde i kraft den 1. april 2001.

§ 78. For virksomheder, der er etableret før 1. januar 2007 opretholdes pligten i § 15, stk. 1, 2. pkt.

Potentialeberegning for papir og pap

§ 79. Miljøstyrelsen forestår udarbejdelsen og offentliggørelsen af beregningerne af de samlede papir- og pappotentialer fra husholdninger for hver omfattet kommune. I kommuner, hvor over 50 % af indbyggerne bor i landdistrikter, hvorved forstås områder med bebyggelser på under 200 indbyggere, vil potentialet blive beregnet med 100 % af husstande i byer med over 200 indbyggere og 50 % af husstande i landdistrikter.

Stk. 2. Miljøstyrelsen afgør tvivlspørgsmål om, hvorvidt en kommune er omfattet af § 42, stk. 1 - 3 og § 76.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelse efter stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Indberetningspligt til ISAG

§ 80. Indberetningspligten for år 2000 til Informationssystem for Affald og Genanvendelse skal ske efter forskrifterne i bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 og skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 31. januar 2001. Overtrædelse af anmeldelses- og indberetningspligten straffes efter denne bekendtgørelse. Overtrædelse begået før denne bekendtgørelses ikrafttræden straffes dog efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 13. december 2006

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

Affaldskategorier

Reststoffer fra produktion eller forbrug, som ikke er specificeret nedenfor. Produkter, som ikke opfylder gældende normer.

Produkter, hvis holdbarhedsdato er overskredet.

Materialer, der er spildt eller tabt ved uheld, eller som på anden måde er involveret i et uheld, herunder materialer, udstyr o.s.v., der er kontamineret som følge af det pågældende uheld.

Materialer, der er kontamineret eller forurenet som følge af tilsigtede aktiviteter (f.eks. reststoffer fra rengøringsvirksomhed, emballeringsmaterialer, beholdere o.s.v.).

Ubrugelige dele (f.eks. brugte batterier, opbrugte katalysatorer o.s.v.).

Stoffer, der ikke længere er egnet til brug (f.eks. kontaminerede syrer, kontaminerede opløsningsstoffer, brugte hærdesalte o.s.v.).

Reststoffer fra industriprocesser (f.eks. gasvaskeslam, luftfilterstøv, brugte filtre o.s.v.).

Reststoffer fra forureningsbekæmpelsesprocesser (f.eks. slagger, rester fra destillation o.s.v.).

Reststoffer fra bearbejdning/efterbehandling (f.eks. drejespåner, fræsespåner o.s.v).

Reststoffer fra udvinding og forarbejdning af råstoffer (f.eks. reststoffer fra minedrift eller olieudvinding o.s.v.).

Kontaminerede materialer (f.eks. olie, der er forurenet med PCB o.s.v.).

Ethvert materiale, stof eller produkt, hvis brug er ulovlig.

Produkter, som indehaveren ikke længere har brug for (f.eks. kasserede artikler fra landbrug, husholdninger, kontorer, forretninger, værksteder o.s.v.).

Kontaminerede materialer, stoffer eller produkter stammende fra genetablering af kontaminerede arealer.

Ethvert stof, materiale eller produkt, som ikke indgår i ovennævnte kategorier.

Der henvises i øvrigt til bilag 2, der indeholder listen over affald.Bilag 2

Listen over affald, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 og 2

Indledning

Listen over affald gennemfører Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), som er udarbejdet i henhold til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald. Listen er en ikke udtømmende liste over affald.

Det forhold, at et stof eller en genstand er opført på listen, betyder ikke, at stoffet eller genstanden er affald under alle omstændigheder. Der er kun tale om affald, når definitionen af affald i § 3, stk. 1, nr.1, er opfyldt.

Affald, som er opført på listen og markeret med fed skrift, betegnes som farligt affald, når kriterierne i bilag 3 og 4 er opfyldt, jf. § 3, stk. 1, nr. 2. Affaldsarterne i listen må ikke læses uafhængigt af det afsnit, de optræder i.

INDHOLDSFORTEGNELSE

EAK-kode

Affaldsart

01

Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler

02

Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler

03

Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer, møbler, papir, pap og papirmasse

04

Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien

05

Affald fra olieraffinering, rensning af naturgas og pyrolyse af kul

06

Affald fra uorganisk-kemiske processer

07

Affald fra organisk-kemiske processer

08

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af maling, lak og keramisk emalje samt klæbestoffer, fugemasser og trykfarver

09

Affald fra den fotografiske industri

10

Affald fra termiske processer

11

Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer samt affald fra hydrometallurgiske processer

12

Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast

13

Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier, 05 og 12)

14

Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og drivmidler (undtagen 07 og 08)

15

Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret

16

Affald ikke andetsteds specificeret i listen

17

Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)

18

Affald fra læge- eller dyrlægepraksis og/eller hermed forbundne forskningsaktiviteter (undtagen storkøkken- og kantineaffald, som ikke har direkte tilknytning til patientbehandling)

19

Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug

20

Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner

 

 

 

01

AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF MINERALER

 

 

01 01

Affald fra brydning af mineraler

 

01 01 01

Affald fra brydning af metalholdige mineraler

 

01 01 02

Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler

 

 

01 03

Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler

 

01 03 04

Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af sulfidholdig malm

 

01 03 05

Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende farlige stoffer

 

01 03 06

Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under 01 03 04 og 01 03 05

 

01 03 07

Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler

 

01 03 08

Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 03 07

 

01 03 09

Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald henhørende under 01 03 07

 

01 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

01 04

Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler

 

01 04 07

Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler

 

01 04 08

Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

 

01 04 09

Kasseret sand og ler

 

01 04 10

Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

 

01 04 11

Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

 

01 04 12

Fast og flydende mineaffald samt andet affald fra vask og rensning af mineraler, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 og 01 04 11

 

01 04 13

Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

 

01 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

01 05

Boremudder og andet boreaffald

 

01 05 04

Ferskvandsboremudder og -boreaffald

 

01 05 05

Boremudder og boreaffald indeholdende olie

 

01 05 06

Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer

 

01 05 07

Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06

 

01 05 08

Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06

 

01 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

02

AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER

 

 

02 01

Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri

 

 

 

 

02 01 01

Slam fra vask og rengøring

 

02 01 02

Affald i form af animalske vævsdele

 

02 01 03

Affald i form af vegetabilske vævsdele

 

02 01 04

Plastaffald (undtagen emballager)

 

02 01 06

Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet

 

02 01 07

Affald fra skovbrug

 

02 01 08

Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

 

02 01 09

Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 08

 

02 01 10

Metalaffald

 

02 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

02 02

Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse

 

02 02 01

Slam fra vask og rengøring

 

02 02 02

Affald i form af animalske vævsdele

 

02 02 03

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

02 02 04

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

02 03

Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og fra produktion og fermentering af melasse

 

02 03 01

Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering

 

02 03 02

Affald fra konserveringsmidler

 

02 03 03

Affald fra opløsningsmiddelekstraktion

 

02 03 04

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

02 03 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

02 04

Affald fra sukkerfremstilling

 

02 04 01

Jord fra rengøring og vask af roer

 

02 04 02

Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne

 

02 04 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

02 05

Affald fra fremstilling af mejeriprodukter

 

02 05 01

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

02 05 02

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

02 06

Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker

 

02 06 01

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

02 06 02

Affald fra konserveringsmidler

 

02 06 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

02 07

Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)

 

02 07 01

Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer

 

02 07 02

Affald fra spritdestillation

 

02 07 03

Affald fra kemisk behandling

 

02 07 04

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

02 07 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

02 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

03

AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PLADEMATERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE

 

 

03 01

Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler

 

03 01 01

Bark- og korkaffald

 

03 01 04

Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer indeholdende farlige stoffer

 

03 01 05

Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset fra affald henhørende under 03 01 04

 

03 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

03 02

Affald fra træbeskyttelse

 

03 02 01

Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler

 

03 02 02

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser

 

03 02 03

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser

 

03 02 04

Uorganiske træbeskyttelsesmidler

 

03 02 05

Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer

 

03 02 99

Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret

 

 

03 03

Affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasse, papir og pap

 

03 03 01

Bark- og træaffald

 

03 03 02

Grønludslam (fra genvinding af kogelud)

 

03 03 05

Slam fra afsværtning af returpapir

 

03 03 07

Mekanisk udskilt rejekt fra opløsning af returpapir og -pap

 

03 03 08

Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genbrug

 

03 03 09

Kalkslamaffald

 

03 03 10

Mekanisk udskilt fiberrejekt, fiber-, fyldstof-, og bestrygningsrestprodukt

 

03 03 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 03 03 10

 

03 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

04

AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN

 

 

04 01

Affald fra læder- og pelsindustrien

 

04 01 01

Affald fra skavning og spaltning med kalk

 

04 01 02

Affald fra kalkbehandling

 

04 01 03

Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase

 

04 01 04

Garvelud indeholdende chrom

 

04 01 05

Garvelud uden chrom

 

04 01 06

Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende chrom

 

04 01 07

Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, uden chrom

 

04 01 08

Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerestøv) indeholdende chrom

 

04 01 09

Affald fra beredning og efterbehandling

 

04 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

04 02

Affald fra tekstilindustrien

 

04 02 09

Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer)

 

04 02 10

Organiske materialer fra naturlige produkter (som fedt, voks)

 

04 02 14

Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler

 

04 02 15

Efterbehandlingsaffald, bortset fra affald henhørende under 04 02 14

 

04 02 16

Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer

 

04 02 17

Farvestoffer og pigmenter, bortset fra affald henhørende under 04 02 16

 

04 02 19

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

04 02 20

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 04 02 19

 

04 02 21

Affald fra uforarbejdede tekstilfibre

 

04 02 22

Affald fra forarbejdede tekstilfibre

 

04 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

05

AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL

 

 

05 01

Affald fra olieraffinering

 

05 01 02

Slam fra afsaltning

 

05 01 03

Bundslam fra tanke

 

05 01 04

Surt alkylslam

 

05 01 05

Oliespild

 

05 01 06

Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr

 

05 01 07

Svovlsur tjære

 

05 01 08

Andre former for tjære

 

05 01 09

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

05 01 10

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 05 01 09

 

05 01 11

Affald fra rensning af brændstoffer med baser

 

05 01 12

Olie indeholdende syrer

 

05 01 13

Slam fra kedelfødevand

 

05 01 14

Affald fra køletårne

 

05 01 15

Brugt filterjord

 

05 01 16

Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie

 

05 01 17

Bitumen

 

05 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

05 06

Affald fra pyrolyse af kul

 

05 06 01

Svovlsur tjære

 

05 06 03

Andre former for tjære

 

05 06 04

Affald fra køletårne

 

05 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

05 07

Affald fra rensning og transport af naturgas

 

05 07 01

Kviksølvholdigt affald

 

05 07 02

Svovlholdigt affald

 

05 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06

AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER

 

 

06 01

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer

 

06 01 01

Svovlsyre og svovlsyrling

 

06 01 02

Saltsyre

 

06 01 03

Flussyre

 

06 01 04

Phosphorsyre og phosphorsyrling

 

06 01 05

Salpetersyre og salpetersyrling

 

06 01 06

Andre syrer

 

06 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06 02

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af baser

 

06 02 01

Calciumhydroxid

 

06 02 03

Ammoniumhydroxid

 

06 02 04

Natrium- og kaliumhydroxid

 

06 02 05

Andre baser

 

06 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06 03

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af salte og opløsninger heraf samt metaloxider

 

06 03 11

Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende cyanider

 

06 03 13

Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende tungmetaller

 

06 03 14

Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13

 

06 03 15

Metaloxider indeholdende tungmetaller

 

06 03 16

Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15

 

06 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06 04

Metalholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 03

 

06 04 03

Arsenholdigt affald

 

06 04 04

Kviksølvholdigt affald

 

06 04 05

Affald indeholdende andre tungmetaller

 

06 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

06 05 02

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

06 05 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 06 05 02

 

 

06 06

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af svovlforbindelser, kemiske processer, hvori indgår svovlforbindelser, samt fra afsvovlingsprocesser

 

06 06 02

Affald indeholdende farlige sulfider

 

06 06 03

Sulfidholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 06 02

 

06 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06 07

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af halogener og kemiske processer, hvori indgår halogenforbindelser

 

06 07 01

Asbestholdigt affald fra elektrolyse

 

06 07 02

Aktivt kul fra chlorproduktion

 

06 07 03

Kviksølvholdigt bariumsulfatslam

 

06 07 04

Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre

 

06 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06 08

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af silicium og siliciumderivater

 

06 08 02

Affald indeholdende farlig silicone

 

06 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06 09

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af phosphorforbindelser og kemiske processer, hvori indgår phosphor

 

06 09 02

Phosphorslagge

 

06 09 03

Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

 

06 09 04

Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald henhørende under 06 09 03

 

06 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06 10

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af kunstgødning

 

06 10 02

Affald indeholdende farlige stoffer

 

06 10 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06 11

Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler

 

06 11 01

Calciumbaseret reaktionsaffald fra fremstilling af titandioxid

 

06 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

06 13

Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret

 

06 13 01

Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider

 

06 13 02

Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02)

 

06 13 03

Carbon black

 

06 13 04

Affald fra asbestforarbejdning

 

06 13 05

Sod

 

06 13 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

07

AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER

 

 

07 01

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske forbindelser

 

07 01 01

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 01 03

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 01 04

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 01 07

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 01 08

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 01 09

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 01 10

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 01 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

07 01 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 01 11

 

07 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

07 02

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre

 

07 02 01

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 02 03

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 02 04

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 02 07

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 02 08

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 02 09

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 02 10

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 02 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

07 02 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 02 11

 

07 02 13

Plastaffald

 

07 02 14

Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer

 

07 02 15

Affald fra tilsætningsstoffer, bortset fra affald henhørende under 07 02 14

 

07 02 16

Affald indeholdende farlig silicone

 

07 02 17

Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16

 

07 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

07 03

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer og pigmenter (med undtagelse af 06 11)

 

07 03 01

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 03 03

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 03 04

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 03 07

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 03 08

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 03 09

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 03 10

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 03 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

07 03 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 03 11

 

07 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

07 04

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske plantebeskyttelsesmidler (med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), træbeskyttelsesmidler (med undtagelse af 03 02) og andre biocider

 

07 04 01

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 04 03

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 04 04

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 04 07

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 04 08

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 04 09

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 04 10

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 04 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

07 04 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 04 11

 

07 04 13

Fast affald indeholdende farlige stoffer

 

07 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

07 05

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler

 

07 05 01

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 05 03

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 05 04

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 05 07

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 05 08

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 05 09

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 05 10

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 05 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

07 05 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 05 11

 

07 05 13

Fast affald indeholdende farlige stoffer

 

07 05 14

Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13

 

07 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

07 06

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler

 

07 06 01

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 06 03

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 06 04

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 06 07

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 06 08

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 06 09

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 06 10

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 06 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

07 06 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11

 

07 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

07 07

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og kemiske produkter, uspecificerede

 

07 07 01

Vaskevand og vandig moderlud

 

07 07 03

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 07 04

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

07 07 07

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 07 08

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

07 07 09

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 07 10

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

07 07 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

07 07 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 07 11

 

07 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

08

AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER

 

 

08 01

Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak

 

08 01 11

Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

08 01 12

Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

 

08 01 13

Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

08 01 14

Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13

 

08 01 15

Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

08 01 16

Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 15

 

08 01 17

Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

08 01 18

Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 17

 

08 01 19

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

08 01 20

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19

 

08 01 21

Affald fra fjernelse af maling eller lak

 

08 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

08 02

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægningsmaterialer (herunder keramiske materialer)

 

08 02 01

Affald fra pulverbelægningsmaterialer

 

08 02 02

Vandigt slam indeholdende keramiske materialer

 

08 02 03

Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer

 

08 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

08 03

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver

 

08 03 07

Vandigt slam indeholdende trykfarver

 

08 03 08

Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver

 

08 03 12

Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

 

08 03 13

Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12

 

08 03 14

Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

 

08 03 15

Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14

 

08 03 16

Kasserede ætsevæsker

 

08 03 17

Kasseret toner indeholdende farlige stoffer

 

08 03 18

Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17

 

08 03 19

Dispergeringsolie

 

08 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

08 04

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)

 

08 04 09

Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

08 04 10

Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

 

08 04 11

Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

08 04 12

Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 04 11

 

08 04 13

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser og som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

08 04 14

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 13

 

08 04 15

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

08 04 16

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 15

 

08 04 17

Harpiksolie

 

08 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

08 05

Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08

 

08 05 01

Isocyanataffald

 

 

09

AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI

 

 

09 01

Affald fra den fotografiske industri

 

09 01 01

Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade

 

09 01 02

Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader

 

09 01 03

Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade

 

09 01 04

Fixerbade

 

09 01 05

Blegebade og blege-fixerbade

 

09 01 06

Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet

 

09 01 07

Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser

 

09 01 08

Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser

 

09 01 10

Engangskameraer uden batterier

 

09 01 11

Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

 

09 01 12

Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald henhørende under 09 01 11

 

09 01 13

Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 09 01 06

 

09 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10

AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

 

 

10 01

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)

 

10 01 01

Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04)

 

10 01 02

Flyveaske stammende fra kul

 

10 01 03

Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ

 

10 01 04

Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie

 

10 01 05

Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling

 

10 01 07

Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling

 

10 01 09

Svovlsyre

 

10 01 13

Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel

 

10 01 14

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

 

10 01 15

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14

 

10 01 16

Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

 

10 01 17

Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16

 

10 01 18

Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 01 19

Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18

 

10 01 20

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

10 01 21

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 01 20

 

10 01 22

Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 01 23

Vandigt slam fra kedelrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 22

 

10 01 24

Sand fra fluid bed-forbrænding

 

10 01 25

Affald fra brændselsoplagring og -behandling til kulfyrede kraftværker

 

10 01 26

Affald fra behandling af kølevand

 

10 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 02

Affald fra jern- og stålindustrien

 

10 02 01

Affald fra slaggebehandling

 

10 02 02

Ubehandlet slagge

 

10 02 07

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 02 08

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 07

 

10 02 10

Glødeskal

 

10 02 11

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

10 02 12

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 02 11

 

10 02 13

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 02 14

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 13

 

10 02 15

Andet slam og filterkager

 

10 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 03

Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

 

10 03 02

Anodeaffald

 

10 03 04

Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning

 

10 03 05

Aluminiumoxidaffald

 

10 03 08

Saltslagge fra sekundær forarbejdning

 

10 03 09

Sort slagge fra sekundær forarbejdning

 

10 03 15

Afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

 

10 03 16

Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15

 

10 03 17

Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling

 

10 03 18

Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 03 17

 

10 03 19

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 03 20

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19

 

10 03 21

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

 

10 03 22

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), bortset fra affald henhørende under 10 03 21

 

10 03 23

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 03 24

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 23

 

10 03 25

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 03 26

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 25

 

10 03 27

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

10 03 28

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 03 27

 

10 03 29

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

 

10 03 30

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald henhørende under 10 03 29

 

10 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 04

Affald fra termisk baserede blyværker

 

10 04 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

 

10 04 02

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

 

10 04 03

Calciumarsenat

 

10 04 04

Støv fra røggasrensning

 

10 04 05

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 04 06

Fast affald fra røggasrensning

 

10 04 07

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

10 04 09

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

10 04 10

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 04 09

 

10 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 05

Affald fra termisk baserede zinkværker

 

10 05 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

 

10 05 03

Støv fra røggasrensning

 

10 05 04

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 05 05

Fast affald fra røggasrensning

 

10 05 06

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

10 05 08

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

10 05 09

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 05 08

 

10 05 10

Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

 

10 05 11

Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 05 10

 

10 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 06

Affald fra termisk baserede kobberværker

 

10 06 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

 

10 06 02

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

 

10 06 03

Støv fra røggasrensning

 

10 06 04

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 06 06

Fast affald fra røggasrensning

 

10 06 07

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

10 06 09

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

10 06 10

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 06 09

 

10 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 07

Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker

 

10 07 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

 

10 07 02

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

 

10 07 03

Fast affald fra røggasrensning

 

10 07 04

Andet partikelformet materiale og støv

 

10 07 05

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

10 07 07

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

10 07 08

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 07 07

 

10 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 08

Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

 

10 08 04

Partikelformet materiale og støv

 

10 08 08

Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning

 

10 08 09

Andre slagger

 

10 08 10

Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

 

10 08 11

Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 08 10

 

10 08 12

Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling

 

10 08 13

Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 08 12

 

10 08 14

Anodeaffald

 

10 08 15

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 08 16

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15

 

10 08 17

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 08 18

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 17

 

10 08 19

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

10 08 20

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 08 19

 

10 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 09

Affald fra jernstøberier

 

10 09 03

Ovnslagge

 

10 09 05

Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

 

10 09 06

Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 05

 

10 09 07

Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

 

10 09 08

Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07

 

10 09 09

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 09 10

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09

 

10 09 11

Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer

 

10 09 12

Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11

 

10 09 13

Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer

 

10 09 14

Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 09 13

 

10 09 15

Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer

 

10 09 16

Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 09 15

 

10 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 10

Affald fra metalstøberier

 

10 10 03

Ovnslagge

 

10 10 05

Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

 

10 10 06

Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 05

 

10 10 07

Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

 

10 10 08

Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07

 

10 10 09

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 10 10

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09

 

10 10 11

Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer

 

10 10 12

Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11

 

10 10 13

Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer

 

10 10 14

Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13

 

10 10 15

Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer

 

10 10 16

Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 10 15

 

10 10 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 11

Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter

 

10 11 03

Affaldsglasbaserede fibermaterialer

 

10 11 05

Partikelformet materiale og støv

 

10 11 09

Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige stoffer

 

10 11 10

Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald henhørende under 10 11 09

 

10 11 11

Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)

 

10 11 12

Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11

 

10 11 13

Slam fra polering og slibning af glas indeholdende farlige stoffer

 

10 11 14

Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende under 10 11 13

 

10 11 15

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 11 16

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15

 

10 11 17

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 11 18

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 17

 

10 11 19

Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

10 11 20

Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 11 19

 

10 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 12

Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer

 

10 12 01

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

 

10 12 03

Partikelformet materiale og støv

 

10 12 05

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

10 12 06

Kasserede forme

 

10 12 08

Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk behandling)

 

10 12 09

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 12 10

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09

 

10 12 11

Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller

 

10 12 12

Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11

 

10 12 13

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

10 12 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 13

Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå

 

10 13 01

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

 

10 13 04

Affald fra brænding og læskning af kalk

 

10 13 06

Partikelformet materiale og støv (med undtagelse af 10 13 12 og 10 13 13)

 

10 13 07

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

10 13 09

Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest

 

10 13 10

Affald fra fremstilling af asbestcement, bortset fra affald henhørende under 10 13 09

 

10 13 11

Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10

 

10 13 12

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

10 13 13

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 13 12

 

10 13 14

Betonaffald og betonslam

 

10 13 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

10 14

Affald fra krematorier

 

10 14 01

Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv

 

 

11

AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA IKKE-JERNHOLDIGE HYDROMETALLURGISKE PROCESSER

 

 

11 01

Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, phosphatering, basisk affedtning og anodisering)

 

11 01 05

Bejdsesyrer

 

11 01 06

Syrer, ikke andetsteds specificeret

 

11 01 07

Bejdsebaser

 

11 01 08

Phosphateringsbade

 

11 01 09

Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer

 

11 01 10

Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09

 

11 01 11

Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer

 

11 01 12

Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11

 

11 01 13

Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer

 

11 01 14

Affald fra affedtning, bortset fra affald henhørende under 11 01 13

 

11 01 15

Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer

 

11 01 16

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

 

11 01 98

Andet affald indeholdende farlige stoffer

 

11 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

11 02

Affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer

 

11 02 02

Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inkl. jarosit, goethit)

 

11 02 03

Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer

 

11 02 05

Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

 

11 02 06

Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 11 02 05

 

11 02 07

Andet affald indeholdende farlige stoffer

 

11 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

11 03

Slam og faste produkter fra hærdning

 

11 03 01

Cyanidholdigt affald

 

11 03 02

Andet affald

 

 

11 05

Affald fra varmforzinkningsprocesser

 

11 05 01

Hårdzink

 

11 05 02

Zinkaske

 

11 05 03

Fast affald fra røggasrensning

 

11 05 04

Kasserede flusmidler

 

11 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

12

AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST

 

 

12 01

Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast

 

12 01 01

Filspåner og drejespåner af jern

 

12 01 02

Metalstøv og -partikler af jern

 

12 01 03

Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal

 

12 01 04

Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal

 

12 01 05

Plastspåner

 

12 01 06

Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)

 

12 01 07

Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)

 

12 01 08

Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger

 

12 01 09

Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger

 

12 01 10

Syntetiske skæreolier

 

12 01 12

Brugt voks og fedt

 

12 01 13

Affald fra svejsning

 

12 01 14

Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer

 

12 01 15

Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14

 

12 01 16

Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer

 

12 01 17

Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16

 

12 01 18

Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)

 

12 01 19

Let bionedbrydelige skæreolier

 

12 01 20

Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer

 

12 01 21

Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 12 01 20

 

12 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

12 03

Affald fra vand- og dampaffedtning (med undtagelse af 11)

 

12 03 01

Vandigt vaskevand

 

12 03 02

Affald fra dampaffedtning

 

 

13

OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITLERNE 05, 12 OG 19)

 

 

13 01

Affald fra hydraulikolier

 

13 01 01

Hydraulikolier indeholdende PCB 1)

 

13 01 04

Chlorerede emulsioner

 

13 01 05

Ikke-chlorerede emulsioner

 

13 01 09

Mineralske, chlorerede hydraulikolier

 

13 01 10

Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier

 

13 01 11

Syntetiske hydraulikolier

 

13 01 12

Let bionedbrydelige hydraulikolier

 

13 01 13

Andre hydraulikolier

 

 

13 02

Motor-, gear- og smøreolieaffald

 

13 02 04

Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier

 

13 02 05

Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

 

13 02 06

Syntetiske motor-, gear- og smøreolier

 

13 02 07

Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier

 

13 02 08

Andre motor-, gear- og smøreolier

 

 

13 03

Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier

 

13 03 01

Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB

 

13 03 06

Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende under 13 03 01

 

13 03 07

Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier

 

13 03 08

Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier

 

13 03 09

Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier

 

13 03 10

Andre isolations- og varmetransmissionsolier

 

 

13 04

Bundolie (fra skibe)

 

13 04 01

Bundolie fra sejlads på indre vandveje

 

13 04 02

Affald fra modtageanlæg for bundolie

 

13 04 03

Bundolie fra anden sejlads

 

 

13 05

Materiale fra olieseparatorer

 

13 05 01

Fast affald fra sandfang og olieseparatorer

 

13 05 02

Slam fra olieseparatorer

 

13 05 03

Slam fra olieudskillere

 

13 05 06

Olie fra olieseparatorer

 

13 05 07

Olieholdigt vand fra olieseparatorer

 

13 05 08

Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer

 

 

13 07

Affald fra flydende brændstoffer

 

13 07 01

Brændselsolie og dieselolie

 

13 07 02

Benzin

 

13 07 03

Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)

 

 

13 08

Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret

 

13 08 01

Afsaltningsslam eller -emulsioner

 

13 08 02

Andre emulsioner

 

13 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

14

KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)

 

 

14 06

Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler

 

14 06 01

Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC

 

14 06 02

Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

14 06 03

Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

14 06 04

Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

 

14 06 05

Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler

 

 

15

EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET

 

 

15 01

Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)

 

15 01 01

Papir- og papemballage

 

15 01 02

Plastemballage

 

15 01 03

Træemballage

 

15 01 04

Metalemballage

 

15 01 05

Kompositemballage

 

15 01 06

Blandet emballage

 

15 01 07

Glasemballage

 

15 01 09

Tekstilemballage

 

15 01 10

Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

 

15 01 11

Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere

 

 

15 02

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter

 

15 02 02

Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer

 

15 02 03

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02

 

 

16

AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN

 

 

16 01

Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08)

 

16 01 03

Udtjente dæk

 

16 01 04

Udtjente køretøjer.

 

16 01 06

Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele

 

16 01 07

Oliefiltre

 

16 01 08

Kviksølvholdige komponenter

 

16 01 09

Komponenter indeholdende PCB

 

16 01 10

Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)

 

16 01 11

Bremseklodser indeholdende asbest

 

16 01 12

Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11

 

16 01 13

Bremsevæsker

 

16 01 14

Frostvæsker indeholdende farlige stoffer

 

16 01 15

Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14

 

16 01 16

Tanke til flydende gas

 

16 01 17

Jernholdigt metal

 

16 01 18

Ikke-jernmetal

 

16 01 19

Plast

 

16 01 20

Glas

 

16 01 21

Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07 - 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14

 

16 01 22

Komponenter, ikke andetsteds specificeret

 

16 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

16 02

Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

 

16 02 09

Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB

 

16 02 10

Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09

 

16 02 11

Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC

 

16 02 12

Kasseret udstyr, som indeholder fri asbest

 

16 02 13

Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele 2), bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 12

 

16 02 14

Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 13

 

16 02 15

Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr

 

16 02 16

Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15

 

 

16 03

Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer

 

16 03 03

Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer

 

16 03 04

Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03

 

16 03 05

Organisk affald indeholdende farlige stoffer

 

16 03 06

Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05

 

 

16 04

Kasserede eksplosive stoffer

 

16 04 01

Kasseret ammunition

 

16 04 02

Kasseret fyrværkeri

 

16 04 03

Andre kasserede eksplosive stoffer

 

 

16 05

Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier

 

16 05 04

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

 

16 05 05

Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04

 

16 05 06

Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier

 

16 05 07

Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

 

16 05 08

Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

 

16 05 09

Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

 

 

16 06

Batterier og akkumulatorer

 

16 06 01

Blyakkumulatorer

 

16 06 02

Ni-Cd-batterier

 

16 06 03

Kviksølvholdige batterier

 

16 06 04

Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)

 

16 06 05

Andre batterier og akkumulatorer

 

16 06 06

Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer

 

 

16 07

Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)

 

16 07 08

Olieholdigt affald

 

16 07 09

Affald indeholdende andre farlige stoffer

 

16 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

16 08

Brugte katalysatorer

 

16 08 01

Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller palladium (undtagen 16 08 07)

 

16 08 02

Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller 3) eller farlige overgangsmetalforbindelser

 

16 08 03

Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller overgangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret

 

16 08 04

Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (med undtagelse af 16 08 07)

 

16 08 05

Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre

 

16 08 06

Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer

 

16 08 07

Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer

 

 

16 09

Oxiderende stoffer

 

16 09 01

Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat

 

16 09 02

Chromater, f.eks. kaliumchromat, kalium- eller natriumdichromat

 

16 09 03

Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid

 

16 09 04

Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret

 

 

16 10

Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet

 

16 10 01

Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer

 

16 10 02

Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01

 

16 10 03

Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer

 

16 10 04

Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03

 

 

16 11

Affald fra foringer og ildfaste materialer

 

16 11 01

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

 

16 11 02

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 01

 

16 11 03

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

 

16 11 04

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 03

 

16 11 05

Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

 

16 11 06

Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 05

 

 

17

BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

 

 

17 01

Beton, mursten, tegl og keramik

 

17 01 01

Beton

 

17 01 02

Mursten

 

17 01 03

Tegl og keramik

 

17 01 06

Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

 

17 01 07

Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06

 

 

17 02

Træ, glas og plast

 

17 02 01

Træ

 

17 02 02

Glas

 

17 02 03

Plast

 

17 02 04

Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

 

 

17 03

Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter

 

17 03 01

Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære

 

17 03 02

Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01

 

17 03 03

Kultjære og tjærede produkter

 

 

17 04

Metaller (og legeringer heraf)

 

17 04 01

Kobber, bronze, messing

 

17 04 02

Aluminium

 

17 04 03

Bly

 

17 04 04

Zink

 

17 04 05

Jern og stål

 

17 04 06

Tin

 

17 04 07

Blandet metal

 

17 04 09

Metalaffald forurenet med farlige stoffer

 

17 04 10

Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer

 

17 04 11

Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10

 

 

17 05

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer

 

17 05 03

Jord og sten indeholdende farlige stoffer

 

17 05 04

Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03

 

17 05 05

Klapmateriale indeholdende farlige stoffer

 

17 05 06

Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05

 

17 05 07

Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer

 

17 05 08

Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07

 

 

17 06

Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer

 

17 06 01

Isolationsmateriale indeholdende asbest

 

17 06 03

Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige stoffer

 

17 06 04

Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 - 17 06 03

 

17 06 05

Asbestholdige byggematerialer 4)

 

17 06 06

Asbestholdige byggematerialer, støvende

 

 

17 08

Gipsbaserede byggematerialer

 

17 08 01

Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer

 

17 08 02

Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01

 

 

17 09

Andet bygnings- og nedrivningsaffald

 

17 09 01

Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald

 

17 09 02

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer)

 

17 09 03

Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer

 

17 09 04

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

 

 

18

AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING)

 

 

18 01

Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker

 

18 01 01

Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 01 03)

 

18 01 02

Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod) (med undtagelse af 18 01 03)

 

18 01 03

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

 

18 01 04

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)

 

18 01 06

Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

 

18 01 07

Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06

 

18 01 08

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

 

18 01 09

Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08

 

18 01 10

Amalgamaffald fra tandpleje

 

 

18 02

Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller forebyggelse af sygdomme i forbindelse med dyr

 

18 02 01

Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 02 02)

 

18 02 02

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

 

18 02 03

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

 

18 02 05

Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

 

18 02 06

Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 02 05

 

18 02 07

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

 

18 02 08

Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 07

 

 

19

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG

 

 

19 01

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald

 

19 01 02

Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske

 

19 01 05

Filterkage fra røggasrensning

 

19 01 06

Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald

 

19 01 07

Fast affald fra røggasrensning

 

19 01 10

Brugt aktivt kul fra røggasrensning

 

19 01 11

Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

 

19 01 12

Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11

 

19 01 13

Flyveaske indeholdende farlige stoffer

 

19 01 14

Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13

 

19 01 15

Kedelstøv indeholdende farlige stoffer

 

19 01 16

Kedelstøv, bortset fra affald henhørende under 19 01 15

 

19 01 17

Affald fra pyrolyse indeholdende farlige stoffer

 

19 01 18

Affald fra pyrolyse, bortset fra affald henhørende under 19 01 17

 

19 01 19

Sand fra fluid bed-forbrænding

 

19 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

19 02

Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af chrom eller cyanid samt neutralisering)

 

19 02 03

Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald

 

19 02 04

Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald

 

19 02 05

Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer

 

19 02 06

Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende under 19 02 05

 

19 02 07

Olie og koncentrater fra separering

 

19 02 08

Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer

 

19 02 09

Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer

 

19 02 10

Brændbart affald, bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 02 09

 

19 02 11

Andet affald indeholdende farlige stoffer

 

19 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

19 03

Stabiliseret eller solidificeret affald 5)

 

19 03 04

Affald, som er markeret som farligt affald og som er delvis 6) stabiliseret

 

19 03 05

Stabiliseret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 04

 

19 03 06

Affald, som er markeret som farligt affald og som er solidificeret

 

19 03 07

Solidificeret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 06

 

 

19 04

Forglasset affald og affald fra forglasning

 

19 04 01

Forglasset affald

 

19 04 02

Flyveaske og andet affald fra røggasrensning

 

19 04 03

Ikke-forglasset fast fase

 

19 04 04

Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald

 

 

19 05

Affald fra aerob behandling af fast affald

 

19 05 01

Ikke-komposteret fraktion af kommunalt indsamlet affald og lignende affald

 

19 05 02

Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilsk affald

 

19 05 03

Kompost, som ikke overholder specifikationerne

 

19 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

19 06

Affald fra anaerob behandling af affald

 

19 06 03

Væske fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald

 

19 06 04

Fermentat fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald

 

19 06 05

Væske fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald

 

19 06 06

Fermentat fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald

 

19 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

19 07

Perkolat fra lossepladser

 

19 07 02

Perkolat fra lossepladser indeholdende farlige stoffer

 

19 07 03

Perkolat fra lossepladser, bortset fra affald henhørende under 19 07 02

 

 

19 08

Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret

 

19 08 01

Ristegods

 

19 08 02

Affald fra sandfang

 

19 08 05

Slam fra behandling af byspildevand

 

19 08 06

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

 

19 08 07

Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere

 

19 08 08

Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller

 

19 08 09

Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt

 

19 08 10

Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09

 

19 08 11

Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk behandling af industrispildevand

 

19 08 12

Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 11

 

19 08 13

Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand

 

19 08 14

Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 13

 

19 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

19 09

Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug

 

19 09 01

Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist

 

19 09 02

Slam fra klaring af drikkevand

 

19 09 03

Slam fra karbonatfjernelse

 

19 09 04

Brugt aktivt kul

 

19 09 05

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

 

19 09 06

Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere

 

19 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

19 10

Affald fra fragmentering af metalholdigt affald

 

19 10 01

Jern- og stålaffald

 

19 10 02

Ikke-jernmetal

 

19 10 03

Den lette fraktion og støv indeholdende farlige stoffer

 

19 10 04

Den lette fraktion og støv, bortset fra affald henhørende under 19 10 03

 

19 10 05

Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer

 

19 10 06

Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under 19 10 05

 

 

19 11

Affald fra regenerering af olie

 

19 11 01

Brugt filterjord

 

19 11 02

Svovlsur tjære

 

19 11 03

Vandigt flydende affald

 

19 11 04

Affald fra rensning af brændstoffer med baser

 

19 11 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

19 11 06

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 19 11 05

 

19 11 07

Affald fra røggasrensning

 

19 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

19 12

Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret

 

19 12 01

Papir og pap

 

19 12 02

Jernholdigt metal

 

19 12 03

Ikke-jernmetal

 

19 12 04

Plast og gummi

 

19 12 05

Glas

 

19 12 06

Træ indeholdende farlige stoffer

 

19 12 07

Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06

 

19 12 08

Tekstiler

 

19 12 09

Mineraler (f.eks. sand, sten)

 

19 12 10

Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)

 

19 12 11

Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald indeholdende farlige stoffer

 

19 12 12

Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11

 

 

19 13

Affald fra rensning af jord og grundvand

 

19 13 01

Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer

 

19 13 02

Fast affald fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 01

 

19 13 03

Slam fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer

 

19 13 04

Slam fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 03

 

19 13 05

Slam fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer

 

19 13 06

Slam fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 05

 

19 13 07

Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer

 

19 13 08

Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 07

 

 

20

KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER

 

 

20 01

Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01)

 

20 01 01

Papir og pap

 

20 01 02

Glas

 

20 01 08

Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald

 

20 01 10

Tøj

 

20 01 11

Tekstiler

 

20 01 13

Opløsningsmidler

 

20 01 14

Syrer

 

20 01 15

Baser

 

20 01 17

Fotokemikalier

 

20 01 19

Pesticider

 

20 01 21

Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

 

20 01 23

Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner

 

20 01 25

Spiselig olie og fedt

 

20 01 26

Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25

 

20 01 27

Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer

 

20 01 28

Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27

 

20 01 29

Detergenter indeholdende farlige stoffer

 

20 01 30

Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

 

20 01 31

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

 

20 01 32

Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 31

 

20 01 33

Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse batterier

 

20 01 34

Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 33

 

20 01 35

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele 7)

 

20 01 36

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35

 

20 01 37

Træ indeholdende farlige stoffer

 

20 01 38

Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37

 

20 01 39

Plast

 

20 01 40

Metaller

 

20 01 41

Affald fra skorstensfejning

 

20 01 99

Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret

 

 

20 02

Have- og parkaffald (inkl. affald fra kirkegårde)

 

20 02 01

Bionedbrydeligt affald

 

20 02 02

Jord og sten

 

20 02 03

Andet ikke-bionedbrydeligt affald

 

 

20 03

Andet kommunalt indsamlet affald

 

20 03 01

Blandet kommunalt indsamlet affald

 

20 03 02

Affald fra markedspladser

 

20 03 03

Affald fra gadefejning

 

20 03 04

Slam fra septiktanke

 

20 03 06

Affald fra rensning af kloakker

 

20 03 07

Storskrald

 

20 03 99

Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret

1) Til brug for denne affaldsliste defineres PCB som i PCB-bekendtgørelsen.

2) Farlige dele fra elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier omtalt under 16 06 og markeret som farlige; kviksølvkontakter, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas osv.

3) Ved overgangsmetaller forstås i denne position: scandium, vanadium, mangan, cobalt, kobber, yttrium, niobium, hafnium, wolfram, titan, chrom, jern, nikkel, zink, zirconium, molybdæn og tantal. Disse metaller eller deres forbindelser er farlige, hvis de er klassificerede som farlige stoffer. Klassifikationen af farlige stoffer er bestemmende for, hvilke af disse overgangsmetaller og hvilke overgangsmetalforbindelser der er farlige.

4) Denne rubrik anvendes først fra ikrafttrædelsen af passende foranstaltninger for behandling og bortskaffelse af asbestholdige byggematerialer, som skal fastsættes efter proceduren i artikel 17 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1)

5) Stabiliseringsprocesser ændrer farligheden af affaldets bestanddele og omdanner herved farligt affald til ikke-farligt affald. Solidifikationsprocesser ændrer kun affaldets fysiske tilstand (f.eks. omdannelse fra flydende til fast form) gennem anvendelse af tilsætningsstoffer uden at ændre affaldets kemiske egenskaber.

6) Affald anses for at være delvis stabiliseret, hvis farlige bestanddele, som ikke er blevet fuldstændig omdannet til ikke-farlige bestanddele efter stabiliseringsprocessen, kan frigives til miljøet på kort, mellemlang eller lang sigt.

7) Farlige dele af elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier omtalt under 16 06 og markeret som farlige; kviksølvkontakter, glas fra katoderør og andet aktiveret glas osv.Bilag 3

Egenskaber, der gør affald farligt

Affald anses for farligt, hvis det udviser en eller flere af følgende egenskaber 1)  /. Hvis affaldet indeholder en blanding, hvori der indgår en eller flere kemiske stoffer, som opfylder egenskaberne, skal der ved vurderingen tages hensyn til det samlede indhold af disse stoffer, som anført i bilag 4.

Brandfare

1. Eksplosiv: Faste, flydende, pastaagtige eller gelatinøse stoffer og produkter, der også uden tilførsel af ilt kan reagere stærkt varmeudviklende med hurtig gasudvikling, og som på fastlagte prøvebetingelser detonerer, hurtigt deflagerer eller ved opvarmning ved delvis indeslutning eksploderer.

 

2. Brandnærende: Stoffer og produkter, som i berøring med andre stoffer, reagerer stærkt varmeudviklende.

 

3. Brandfarlig: Stoffer og produkter (herunder meget brandfarlige og yderst brandfarlige), der:

- ved normal temperatur og uden energitilførsel kan udvikle varme og derefter antændes ved luftens påvirkning.

- i fast form let kan antændes ved kortvarig påvirkning fra en antændelseskilde, og som efter dennes fjernelse, fortsætter med at brænde eller gløde.

- i flydende tilstand har et meget lavt flammepunkt.

- i berøring med vand eller fugtig luft udvikler yderst brandfarlige gasser i farlige mængder.

- flydende stoffer og produkter, der har et lavt flammepunkt.

Sundhedsfare

4. Giftig: Stoffer og produkter (herunder meget giftige), der ved indånding, indtagelse eller optagelse gennem huden i meget små mængder medfører døden eller forårsager akutte eller kroniske forgiftninger.

 

5. Sundhedsskadelig: Stoffer og produkter, der ved indånding, indtagelse og ved optagelse gennem huden, kan medføre døden eller forårsage akutte eller kroniske forgiftninger.

 

6. Ætsende: Stoffer og produkter, som ved berøring med levende væv kan bevirke ødelæggelse af disse.

 

7. Lokalirriterende: Stoffer eller produkter, der uden at være ætsende kan frembringe betændelse ved direkte, langvarig eller gentagen berøring af huden eller slimhinderne.

 

8. Sensibiliserende: Stoffer og produkter, som ved indånding eller optagelse gennem huden kan fremkalde overfølsomhedsreaktion, således at der ved yderligere eksponering af stoffet eller produktet fremkommer karakteristiske symptomer.

 

9. Kræftfremkaldende: Stoffer og produkter, der ved indånding, indtagelse eller optagelse gennem huden kan fremkalde eller øge hyppigheden af kræft.

 

10. Mutagene: Stoffer eller produkter, der ved indånding, indtagelse eller optagelse gennem huden kan fremkalde eller øge hyppigheden af arvelige genetiske skader.

 

11. Reproduktionsskadende: Stoffer eller produkter, der ved indånding, indtagelse eller optagelse gennem huden kan fremkalde eller øge hyppigheden af ikke-arvelige bivirkninger hos afkommet eller en forringelse af den mandlige eller kvindelige forplantningsfunktion eller -evne.

Miljøfare

12. Miljøfarlige: Stoffer eller produkter, som frembryder eller kan frembryde øjeblikkelige eller senere optrædende skader på en eller flere dele af miljøet.

Smitsom

13. Smitsom: Stoffer, der indeholder levedygtige mikroorganismer eller disses toksiner, hvorom det vides eller kan formodes, at de fremkalder sygdom hos mennesket eller andre levende organismer.

Øvrige

14. Affald, der ved berøring med vand, luft eller syre frigør giftige eller meget giftige luftarter.

 

15. Affald, der efter bortskaffelse kan resultere i et andet stof, f.eks. et udvaskningsprodukt, med en af de oven for anførte egenskaber.

 

 

Vurdering for egenskaberne 1 til 12 skal ske efter kriterierne i Miljø- og Energiministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Undersøgelsesmetoder

Ved testning for egenskaberne 1 til 12 skal de undersøgelsesmetoder benyttes, som er angivet i Miljø- og Energiministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.


1) KriterierBilag 4

Procentgrænser, der gør affald farligt

Ved vurderingen af om affald, som indeholder en blanding af en eller flere kemiske stoffer, er farligt, skal der tages hensyn til alle egenskaberne (1 til 15), som er nævnt i bilag 3.

Affald er under alle omstændigheder farligt, hvis:

affaldet har et flammepunkt mindre end eller lig med 55°

og/eller hvis:

summen af det eller de indgående kemiske stoffer, som udviser de i bilag 3 anførte egenskaber, er tilstede i en koncentration, som er lig med eller overstiger følgende procentgrænser (vægtprocent):

Egenskab

%

Meget giftig (R26, R27, R28, R39)1)

0,1

Giftig (R23, R24, R25)1)

3

Giftig (R48, R39)1)

1

Sundhedsskadelig (R20, R21, R22)1)

25

Sundhedsskadelig (R48)1)

10

Ætsende (R35)1)

1

Ætsende (R34)1)

5

Lokalirriterende (R36, R37, R38)1)

20

Lokalirriterende (R41)1)

10

Sensibiliserende (R42, R43)1)

12)

Kræftfremkaldende, kategori 1 eller 2 (R45, R49)1)

0,12)

Kræftfremkaldende, kategori 3 (R40)1)

12)

Mutagen, kategori 1 eller 2 (R46)1)

0,12)

Mutagen, kategori 3 (R40)1)

12)

Reproduktionsskadende, kategori 1 eller 2 (R60, R61)1)

0,52)

Reproduktionsskadende, kategori 3 (R62, R63)1)

52)

Miljøfarlig, vandmiljøet (R50, R51, R52, R53) og øvrige økosystemer (R54, R55, R56, R57, R58, R59)1)

ikke fastsat

Smitsom

ikke fastsat

Øvrige

ikke fastsat

1) Der henvises til Miljø- og Energiministeriets til enhver tid gældende regler om klassificering, emballering, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

2) Koncentrationsgrænsen gælder for det enkelte kemiske stof med den pågældende egenskab.Bilag 5

Eksempler på affaldstyper, som ikke er forbrændingsegnede, jf. § 3, stk. 1, nr. 7

1. Olieforurenet jord.

2. PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning.

3. Tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger.

4. Imprægneret træ bortset fra neddelt kreosotbehandlet træ.Bilag 6 A

Former og metoder for bortskaffelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 12

D1 Deponering på eller i jorden (f.eks. på lossepladser o.s.v.).

D2 Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden o.s.v.).

D3 Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f.eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter o.s.v.).

D4 Deponering i overfladevand (f.eks. udledning af flydende affald eller slam i boringer, småsøer eller laguner o.s.v.).

D5 Deponering på specielt indrettet losseplads (f.eks. placering i vandtætte tildækkede rum, der er adskilt indbyrdes og isoleret fra hinanden og fra det omgivende miljø o.s.v.).

D6 Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning.

D7 Dumpning, herunder nedgravning i havbunden.

D8 Biologisk behandling, ikke specificeret andetsteds i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D1-D12 omhandlede metoder.

D9 Fysisk-kemisk behandling, ikke specificeret andetsteds i dette bilag, der resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D1-D12 omhandlede metoder (f.eks. fordampning, tørring, kalcinering o.s.v.).

D10 Forbrænding på landjorden.

D11 Forbrænding på havet.

D12 Permanent oplagring (f.eks. placering af beholdere i en mine o.s.v.).

D13 Blanding forud for en af de i D1-D12 omhandlede bortskaffelsesformer.

D14 Omlastning eller ompakning forud for en af de i D1-D13 omhandlede bortskaffelsesformer.

D15 Oplagring forud for en af de i D1-D14 omhandlede bortskaffelsesformer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret).Bilag 6 B

Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, stk.1, nr. 11

R1 Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling.

R2 Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler.

R3 Recirkulering eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse).

R4 Recirkulering eller genvinding af metaller og metalforbindelser.

R5 Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer.

R6 Regenerering af syrer eller baser.

R7 Genvinding af produkter, der anvendes til opfangning af forurenende stoffer.

R8 Genvinding af produkter fra katalysatorer.

R9 Regenerering eller andre genanvendelser af olie.

R10 Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller økologi.

R11 Anvendelse af affald hidrørende fra en af formerne R1 til R10.

R12 Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af formerne R1 til R11.

R13 Oplagring af affald forud for en af formerne R1 til R12 (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor det er produceret).Bilag 7

Anmeldelses- og indberetningspligtige affaldsbehandlingsanlæg, jf. § 15 og § 17

1) Virksomheder, der er registreringspligtige i medfør af § 11 i lov nr. 838 af 19. december 1989 om afgift af affald og råstoffer, som senest ændret ved lov nr. 1034 af 23. december 1998.

2) Virksomheder, herunder returpapirhandlere med sorteringskapacitet og returpapirforbrugende fabrikker, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret papir og pap.

3) Virksomheder, herunder flaskeskyllerier og glasværker, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlede, kildesorterede og ikke-pantbelagte flasker og glas.

4) Virksomheder, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret plast, herunder spildprodukter fra produktion.

5) Virksomheder, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret madaffald fra storkøkkener.

6) Virksomheder, der behandler mere end 100 tons indsamlet og kildesorteret organisk affald pr. år med henblik på kompostering og biogasproduktion. I denne forbindelse betragtes husdyrgødning ikke som organisk affald.

7) Virksomheder, herunder smelteværker, der ved omsmeltning oparbejder indsamlet og kildesorteret jern og metal.

8) Virksomheder, herunder regummieringsvirksomheder og gummipulverfabrikker, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret autogummi.

9) Virksomheder, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet og kildesorteret asfalt.

10) Virksomheder, herunder mobile knuseanlæg, der erhvervsmæssigt oparbejder kildesorteret beton, tegl og andet bygge- og anlægsaffald.

11) Virksomheder, der erhvervsmæssigt oparbejder indsamlet farligt affald.

12) Virksomheder, der deponerer eller forbrænder farligt affald.

13) Virksomheder, herunder mobile anlæg, der foretager særlig behandling i form af aftapning af CFC-holdigt kølemiddel fra kasserede køleskabe og frysere.

14) Behandlingsanlæg for forurenet jord.

15) Virksomheder, der erhvervsmæssigt sorterer, oparbejder eller separerer indsamlede og kildesorterede elektriske og elektroniske produkter.

Registreringspligtige affaldsbehandlende virksomheder, jf. § 16

16) Anmeldelses- og indberetningspligtige virksomheder (1-15 ovenfor).

17) Øvrige virksomheder, hvor der erhvervsmæssigt behandles, oparbejdes eller nedknuses indsamlet affald, herunder genanvendelige materialer.

18) Virksomheder, der anvender affald, herunder genanvendelige materialer, som ikke er registreret på et behandlingsanlæg, i produktionen.Bilag 8

Forskrifter for registrering og indberetning, jf. § 16 og § 17

ISAG stiller krav om registrering af en række oplysninger for hvert læs affald, der bliver tilført eller fraført et affaldsbehandlingsanlæg. Nedenstående figur viser et eksempel på en registrering.

Struktur

Indhold

Eksempel

STANDAT

Eksempel på registrering

 

 

Group 00008000

 

P- nr for anlæg

1234567890 (fiktivt)

1234567890

 

Dato

20010901

20010901

 

Mængde

7815.46

7815.46

 

Enhed

Tons

0093

 

Løbenummer

417

417

 

Geografisk kilde

Holstebro

661

 

Landekode

Danmark

008

 

CVR-nr for affaldstransportør

32165498 (fiktivt)

32165498

 

Erhvervsmæssig kilde

Husholdninger

01

 

Kildespecifikation

(tom, til eget brug)

 

 

Affaldstype

Storskrald

21

 

Behandlingsform

Oparbejdning

01

 

Affaldsfraktion
niveau 1

Papir og pap

50.00

 

EAK-kode

(tom, kun for farligt affald)

 

 

Affaldsfraktion
niveau 2

Bølgepap

50.02

 

 

 

END GROUP

Figur 1 Eksempel på registrering af affald

Bemærk, at der nu stilles krav om angivelse af affaldsfraktion niveau 2 for visse af fraktionerne i niveau 1. En anden nyhed er registrering af den affaldstransportør, der afleverer affaldet på anlægget. Virksomheder, som efter bekendtgørelsens § 16 skal føre register, skal registrere tilstrækkelig information til at kunne indberette til Miljøstyrelsen efter bekendtgørelsens § 17 efter forskrifter og definitioner i dette bilag samt bilag 12.

Indberetning til Miljøstyrelsen af oplysninger om behandlet og bortskaffet affald skal omfatte stamoplysninger, basisoplysninger, geografisk kilde, landekode, erhvervsmæssig kilde, kildespecifikation, affaldstype, behandlingsform, affaldsfraktion niveau 1, affaldsfraktion niveau 2 og Det Europæiske Affaldskatalogs kodenummer, som angivet nedenfor.

Stamoplysninger for affaldsbehandlingsanlæg

Alle affaldsbehandlingsanlæg:

Virksomhedens CVR-nummer

Virksomhedens navn

Adresse

Postnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Forbrændingsanlæg endvidere:

Gennemsnitlig brændværdi for indfyret affald i GJ/tons

Bruttoindtægt fra modtagelse af affald, i kr. eksklusive affaldsafgift og moms.

For hver eksisterende og planlagt ovnlinie:

Etableringsår

Nominel kapacitet i tons/time

Nominel brændværdi i GJ/tons

Driftstid i timer

Termisk virkningsgrad

Lossepladser og fyldpladser endvidere:

Startår

Godkendt volumen

Restvolumen

Bruttoindtægt fra modtagelse af affald, eksklusive affaldsafgift og moms.

Basisoplysninger

Anlæggets produktionsstedskode i henhold til CVR, dato, mængde, transportør, enhed og løbenummer skal angives ved registrering af hvert læs.

Kommunekode

Brugen af kommunekode afhænger af behandlingsform og affaldets oprindelse:

Ved indvejning af affald skal kommunekode angive nummeret på den kommune, hvor affaldet er produceret. Kommunekode 000 ( Ikke oplyst ) må kun efter dispensation fra Miljøstyrelsen anvendes ved indvejning.

Ved indvejning af læs opsamlet fra flere kommuner - blandede læs - skal den samlede mængde, efter bedste skøn, registreres separat på de enkelte kommuner. Specielt skal affald fra containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv. registreres i henhold til pladsens fordelingskort, jf. afsnittet »Fordelingskort« sidst i bilaget.

Når affald fraføres et anlæg (herunder eksporteres) skal kommunekode være nummeret på den kommune, hvor anlægget er beliggende.

Ved import af affald angives kommunekode som 999 ( Ikke navngivet ).

Kommunenumrene er indeholdt i værdikodeliste STD00001 i STANDAT systemet.

Landekode

Alle registreringer skal forsynes med en landekode:

Ved indvejning af affald produceret i Danmark og ved fraførsel af affald angives koden for Danmark (008).

Ved eksport af affald angives koden for det land, der eksporteres til.

Ved import af affald angives koden for det land, der importeres fra.

For lande i Europa og lande, der er medlem af OECD, er koderne optrykt i Bilag10. Øvrige landekoder kan findes i værdikodeliste STD00171.

Erhvervsmæssig kilde

Ved indvejning af affald skal erhvervsmæssig kilde beskrive affaldsproducenten.

Ved indvejning af læs opsamlet fra flere erhvervsmæssige kilder - blandede læs - skal mængden registreres separat efter bedste skøn, på de enkelte erhvervsmæssige kilder.

Når affald fraføres et anlæg (herunder eksporteres) skal erhvervsmæssig kilde beskrive anlægget (kode 10 til 15).

Kode

Erhvervsmæssig kilde

Direkte kilder

01

Husholdninger

02

Institutioner, handel og kontor

05

Byggeri og anlægsvirksomhed

07

Rensningsanlæg

08

Container/Omlastestation

20

Nærings- og nydelsesmiddelindustri

21

Tekstil-, beklædnings- og læderindustri

22

Træ- og møbelindustri

23

Papir- og grafisk industri

24

Kemisk industri mv.

25

Gummi- og plastindustri

26

Sten-, ler- og glasindustri

27

Jern- og metalindustri

28

Anden fremstillingsvirksomhed

29

Forsyningsvirksomhed

30

Landbrug, skovbrug, fiskeri mv.

Anlægskilder

10

Oparbejdningsanlæg

11

Komposterings- og biogasanlæg

12

Forbrændingsanlæg

13

Deponeringsanlæg

14

Slamforbrændingsanlæg

15

Anlæg til særlig behandling

Erhvervsmæssig kilde er indeholdt i værdikodeliste STD00086.

Kildespecifikation

Kildespecifikation er et såkaldt servicefelt og kan anvendes efter krav fra anvisningskommunerne eller til internt brug. Ved indberetning til Miljøstyrelsen accepteres vilkårligt indhold, herunder tomt felt. STANDAT begrænser længden af feltindholdet til 25 tegn.

Affaldstype

Ved indvejning af affald skal affaldstypen angives. Affaldstype 99 (Ikke oplyst) må kun efter dispensation fra Miljøstyrelsen anvendes ved indvejning.

Ved indvejning af læs bestående af flere affaldstyper - blandede læs - skal mængden, efter bedste skøn, registreres separat på de enkelte affaldstyper. Specielt skal affald fra containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv. registreres i henhold til pladsens fordelingskort, jf. afsnittet »Fordelingskort« sidst i bilaget.

Når affald fraføres et anlæg (herunder eksporteres) skal affaldstype angives som 99 (Ikke oplyst).

Affaldstyper skal vælges fra nedenstående muligheder, der er hentet fra værdikodeliste STD00044:

Kode

Affaldstype

01

Dagrenovation

21

Storskrald

22

Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24

Farligt affald

09

Behandlingsrest

99

Ikke oplyst

Behandlingsform

Skal angives som en af følgende muligheder fra værdikodeliste STD00087:

Kode

Behandlingsform

01

Oparbejdning

02

Forbrænding

03

Deponering

04

Særlig behandling

05

Fraført anlæg

06

Eksporteret

07

Afgiftsfritaget forbrænding

08

Afgiftsfritaget deponering

09

Midlertidig oplagring

Affaldsfraktion niveau 1

Affaldsfraktion niveau 1 skal angives som en af følgende muligheder:

Kode

Generelt affald

19.00

Forbrændingsegnet

23.00

Ikke-forbrændingsegnet

50.00

Papir og pap *

51.00

Glas

52.00

Plast *

53.00

Madspild/andet organisk

54.00

Grene, blade, græs mv.

55.00

Bark og træflis

65.00

Kompost

56.20

Jern og metal

57.00

Autogummi

58.00

Beton

59.00

Tegl

60.00

Andet bygge/anlægsaffald

61.00

Asfalt

62.00

Træ

63.00

Jord og sten

64.00

Andet genanvendeligt

67.00

Sigterest

83.00

Slam *

71.00

Sand og ristestof

72.00

Slagger

76.00

Affaldsafgiftsbelagte driftsmidler til røggasrensning

79.00

Elektriske og elektroniske produkter

80.00

CFC-holdige køleskabe og frysere

 

Kode

Farligt affald

66.00

Klinisk risikoaffald

73.00

Flyveaske

74.00

Andet røggasaffald

75.00

Asbest

81.00

CFC kølemidler

82.00

Shredderaffald

77.00

Batterier

01.00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer *

02.00

Organiske, halogenholdige forbindelser *

03.00

Organiske, halogenfri forbindelser *

04.00

Uorganiske forbindelser *

06.00

Olieaffald *

05.00

Andet farligt affald *

Affaldsfraktioner markeret med en * skal beskrives yderligere i affaldsfraktion niveau 2, se nedenfor. Farligt affald skal endvidere beskrives med en kode fra det Europæiske Affaldskatalog, se nedenfor. Værdikodeliste STD00076 indeholder de viste affaldsfraktioner.

EAK-koder

Farligt affald skal beskrives ved angivelse af en kode fra det Europæiske Affaldskatalog en EAK-kode, der er vist i Bilag2. Der er udarbejdet et program, der kan hjælpe med at finde frem til relevante EAK-koder for de enkelte affaldsfraktioner i niveau 1. Programmet kan rekvireres i ISAG-sekretariatet, se Bilag 9.

Affaldsfraktion niveau 2

Som vist i nedenstående tabeller skal en række af affaldsfraktionerne i niveau 1 beskrives mere detaljeret ved at angive en kode for affaldsfraktion niveau 2.

Kode

Papir og pap*

50.01

Aviser og blade

50.02

Bølgepap

50.03

Bedre papirkvaliteter

50.04

Andet papir og pap

 

Kode

Plast*

52.01

LDPE

52.02

HDPE

52.03

PP

52.04

PET

52.05

PS

52.06

PVC

52.07

Blandet plast

 

Kode

Slam*

83.01

Slam <10% TS (flydende)

83.02

Slam 10-30% TS (blødt)

83.03

Slam>30% TS (fast)

 

Kode

Animalske og vegetabilske fedtstoffer*

01.11

Vaske- og regøringsmiddelaffald

 

Kode

Organiske halogenholdige forbindelser*

02.11

Org.opløsningsmidler med organisk bunden halogen

02.12

Brandfarlige org.opløsningsmidler med organisk bundet halogen

02.22

Org.opløsningsmidler med forbindelse af halogen/svovl

02.31

PCB- og PCT-affald

02.32

Flydende rester fra org. syntese indeholdende giftstoffer og halogen/svovl

02.33

Flydende rester fra org. syntese med halogen/svovl

02.41

PVC-slam fra plastbelægning, der indeholder org. opløsningsmidler

02.51

Faste rester fra genvinding af halogenholdige opløsningsmidler

02.52

Faste rester fra org. syntese indeholdende giftstoffer og halogen/svovl

02.53

Faste rester fra org. syntese indeholdende halogen/svovl

 

Kode

Organiske halogenfri forbindelser *

03.11

Org. aromatiske opløsningsmidler uden halogen/svovl

03.13

Org. opløsningsmidler uden aromatiske opløsningsmidler eller halogen/svovl

03.21

Farve/lak/maling med org. opløsningsmidler

03.22

Farve/lak maling uden org. opløsningsmidler

03.25

Tjære og rustbeskyttende olier

03.26

Alkohol/vand fra nylonclichéer

03.27

Rester fra destillation af blandinger med acetonestyren/uhærdet polyester

03.31

Org. metalforbindelser undtagen kviksølv

03.32

Flydende org. rester fra destillation uden halogen/svovl

03.33

Formaldehydopløsninger < 30%

03.34

Phenol- og formaldehydemulsion

03.35

Di-isocyanater

03.36

Frostsikringsvæske

03.41

Latex/gummislam med org. opløsningsmidler

03.43

Syreslam fra raffinering af brugt smøreolie

03.51

Limaffald med org. opløsningsmidler/2-komponent lim

03.52

Faste rester fra org. syntese uden halogen/svovl

03.53

Slibestøv med asbest/metaller

03.55

Roemos med blyforbindelser

 

Kode

Uorganiske forbindelser *

04.11

Sure vandige opløsninger med chromforbindelser

04.16

Sure vandige opløsninger med salpetersyre men ikke flussyre

04.17

Sure vandige opløsninger med flussyre/fluorider

04.18

Sure vandige opløsninger med salt-/svovl-/fosforsyre

04.21

Fotografiske fremkalderbade

04.22

Chromholdige fotoprocesbade

04.23

Fixerbade

04.32

Basiske vandige opløsninger uden cyanid

04.34

Basiske vandige opløsninger med cyanid

04.41

Metalhydroxid og oxidslam

04.42

Røgvaskerslam og røgfilterstøv fra jern- og metalstøberier

04.43

Farveriaffald

04.45

Vandigt slam fra trykimprægnering af træ

04.51

Hærdesalte

04.52

Kviksølvaffald

 

Kode

Olieaffald *

06.01

Motorolie

06.02

Gear- eller hydraulikolie

06.03

Varmetransmissionsolier

06.04

Anden smøreolie

06.05

Olie- og benzinudskillere

06.06

Bore/skæreolie, udfortyndet

06.07

Olieemulsion

06.08

Smørefedt

06.09

Motorbenzin

06.10

Petroleum

06.11

Dieselolie

06.12

Gasolie

06.13

Fuelolie

06.14

Andre olieholdige produkter

06.61

Skæreolie

06.62

Skærevædske

06.71

Mineralsk bore/skæreolie i vand

06.72

Syntetisk bore/skæreolie i vand

 

Kode

Andet farligt affald *

05.11

Klude med org. opløsningsmidler

05.12

Affald fra produktion og forhandling af kemiske bekæmpelsesmidler

05.13

Affald af lægemidler

05.14

Kemikalier fra laboratorie mv.

05.16

Mineraluldsaffald

05.99

Andet farligt affald

Fordelingen af affald fra containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv., jf. § 16, stk. 2 og stk. 3

Containerpladser, genbrugspladser, omlastestationer mv. skal angive den procentvise vægtmæssige fordeling på kommunekode og affaldstype for det affald, der overføres til indberetningspligtige affaldsbehandlingsanlæg. Fordelingen kan fastlægges ved eksempelvis stikprøver eller skøn. Registrering af affald fra pladserne skal på affaldsbehandlingsanlæggene ske i overensstemmelse med pladsernes angivne fordeling. Registreringen på pladserne kan eksempelvis ske ved udfyldelse af et fordelingskort som vist i nedenstående eksempel.

 

 

Affaldstype

 

Dagrenovation

Storskrald

Haveaffald

Erhvervsaffald

 

Geografisk kilde

Procentvis fordeling revideret den ...

Kommune-nummer 1

 

 

 

 

 

Kommune-nummer 2

 

 

 

 

 

Kommune-nummer 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortet skal indeholde de affaldstyper, der er relevante for den pågældende plads, og de kommuner, hvorfra der modtages væsentlige mængder affald. Summen af procenterne skal være 100. Hvis der er stor forskel på fordelingen af de enkelte affaldsfraktioner, kan pladserne udarbejde fordelingskort for hver fraktion.

Revision af fordelingen

Pladserne skal revidere fordelingen af affaldet på kommunekode og affaldstype mindst en gang om året. Det er pladsernes ansvar, at affaldsbehandlingsanlæggene har adgang til den seneste revision af fordelingen.

Definition af oplysningstyper, der skal føres register over jf. § 16

1. Dato

Alle indberettede oplysninger skal forsynes med datoen for den første dag i den måned, hvor affaldet tilføres eller fraføres virksomheden. Enkeltregistreringer skal sammentælles på månedsbasis, jf. Bilag12.

2. Årstal

Det år opgørelserne vedrører skal angives.

3. Produktionsstedskode

Anlæggets produktionsstedskode (P-nummer) i henhold til Det Centrale Virksomhedsregister.

4. Affaldstransportør

Identifikation af affaldstransportør (CVR-nummer), der transporterer affaldet.

5. Løbenummer

Alle indberettede oplysninger skal forsynes med fortløbende numre, startende med nummer 000001 for hver måned.

6. Vejet mængde og enhed

Vejet mængde angives i kg eller tons ( 1 ton =1000 kg).

7. Kommunekode

Geografiske kilde angives som oprindelseskommune for affaldet.

Blandede læs

Kommer affaldslæsset fra flere kommuner, skal den procentvise vægtfordeling af fraktionen angives på de specifikke kommuner.

Import

Ved tilførsel af affald fra udlandet angives kommunekode som Ikke navngivet, uanset behandlingsform.

Eksport og fraførsel

Når affald fraføres eller eksporteres fra affaldsbehandlingsanlæg, angives anlæggets hjemkommune som kommunekode.

8. Landekode

Ved import og eksport af affald angives en kode for det land, som affaldet kommer fra/eksporteres til, jf. Bilag10.

9. Erhvervsmæssig kilde

Som erhvervsmæssig kilde angives den kilde, hvor affaldet kommer fra udfra nedenstående valgmuligheder. Hver erhvervsmæssige kilde er markeret ved kursiv og omfatter en række brancher nævnt nedenunder. Til hjælp ved registreringen er i parentes angivet numre, som henviser til definitionerne i Dansk Branchekode 93, Danmarks Statistik.

Når affald fraføres affaldsbehandlingsanlæg, som er pligtige at føre register, angives erhvervsmæssig kilde som oparbejdningsanlæg, komposterings- og biogasanlæg, forbrændingsanlæg, deponeringsanlæg, slamforbrændingsanlæg, eller anlæg til særlig behandling, afhængigt af virksomhedens art.

Husholdninger

Etageboliger, herunder kollegieboliger.

Haveboliger, herunder stuehuse, parcelhuse, rækkehuse og tæt/lav bebyggelse, herunder private husholdninger med ansat medhjælp (95).

Sommerboliger, herunder sommerhuse og kolonihaver.

Institutioner/handel og kontor

Undervisning (80).

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, herunder hospitaler, praktiserende læger og tandlæger, dyrlæger samt dag- og døgninstitutioner mv. (85).

Organisationer og foreninger ikke andetsteds nævnt. (91).

Forlystelser, kultur og sport (92).

Anden servicevirksomhed (93).

Internationale organisationer mv. (99).

Handel med biler mv. reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer (50).

Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler mv. (51).

Detailhandel undtagen med biler; reparationsvirksomhed (52).

Hotel- og restaurationsvirksomhed (55).

Landtransport, skibsfart og lufttransport (60, 61 og 62).

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport (63).

Post- og telekommunikation (64).

Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed, forsikringsvirksomhed, servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed (65, 66 og 67).

Virksomhed i forbindelse med fast ejendom (70).

Udlejning af biler, maskiner, udstyr mv. (71).

Databehandlingsvirksomhed (72).

Forskning og udvikling (73).

Anden forretningsservice (74).

Offentlig administration, forsvar og socialforsikring (75).

Nærings- og nydelsesmiddelindustri

Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer samt tobaksfabrikker (15 og 16).

Slagtning og forarbejdning af kød og kødprodukter (15.1).

Forarbejdning af fisk (15.2).

Forarbejdning af frugt og grøntsager (15.3).

Fremstilling af vegetabilske og animalske olier, mejeriprodukter, mølleriprodukter, foderblandinger og andre næringsmidler (15.4-15.8).

Fremstilling af drikkevarer (15.9).

Tobaksfabrikker (16).

Tekstil-, beklædnings- og læderindustri (17, 18 og 19)

Forbehandling, vævning og fremstilling af tekstiler, beklædning og lædervarer.

Træ- og møbelindustri (20 og 36.1)

Udsavning, høvling og imprægnering af træ (20.1).

Fremstilling af træprodukter og træemballager (20.2-20.5).

Fremstilling af møbler (36.1)

Papir- og grafisk industri (21 og 22)

Fremstilling af papirmasse, papir og pap samt papir- og papvarer (21.1-21.2).

Udgiver- og forlagsvirksomhed, trykning og servicevirksomhed samt reproduktion (22.1-22.3).

Kemisk industri mv. (23 og 24)

Mineralolieindustri mv. samt kemisk industri.

Fremstilling af koks, raffinerede mineralolieprodukter (23.1-23.2).

Oparbejdning af nukleart brændsel (23.3).

Fremstilling af basiskemikalier, agrokemiske produkter, maling, trykfarver, farmaceutiske råvarer, medicinalvarer, sæber, rengørings- og rensemidler samt andre kemiske produkter (24.2-24.7).

Gummi- og plastindustri (25)

Fremstilling af gummiprodukter og plastprodukter (25.1-25.2).

Sten-, ler- og glasindustri mv. (26)

Fremstilling af glas og glasprodukter samt keramiske produkter undtagen byggematerialer, fliser og kakler (26.-26.3).

Teglværker (26.4).

Fremstilling af cement, kalk og gips og produkter heraf, andre ikke-metalholdige mineralske produkter (26.5- 26.8).

Jern- og metalindustri (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35)

Fremstilling af metal, jern- og metalindustri, maskinindustri, fremstilling af kontormaskiner, edb-udstyr, telemateriel, medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv. samt fremstilling af biler og andre transportmidler mv. (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35).

Anden fremstillingsvirksomhed (36.2-36.6)

Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer, musikinstrumenter, sportsrekvisitter, legetøj, mv.

Forsyningsvirksomhed (40 og 41)

El-, gas- og varme- og vandforsyning.

Landbrug, skovbrug, fiskeri mv. (01, 02, 05, 10, 11, 12, 13 og 14)

Landbrug, jagt mv. (01).

Skovbrug mv. (02).

Fiskeri mv. (05).

Råstofudvinding (10 og 11).

Bygge- og anlægsvirksomhed (45)

Forberedende byggepladsarbejder, opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed (45.1-45.2).

Bygningsinstallationsvirksomhed (45.3).

Andet bygningsarbejde mv. (45.3-45.5).

Rensningsanlæg

Kloakvæsen og rensningsanlæg (90.00.10) omfatter alle anlæg til rensning af spildevand.

Containere/omlastestation

Renovation og renholdelse (90.00.20) omfatter containere, containerpladser og genbrugsstationer samt omlastestationer, hvor der foregår en opsamling af affald.

Oparbejdningsanlæg

Genbrug af affaldsprodukter (37) omfatter anlæg, hvor der sorteres og/eller oparbejdes affaldsfraktioner. Eksempelvis nedknusningsanlæg, flaskeskyllerier og sorteringsanlæg.

Komposterings- og biogasanlæg

Omfatter anlæg, hvor der komposteres eller fremstilles biogas af affald.

Forbrændingsanlæg

Forbrændingsanlæg (90.00.30 undtagen Deponeringsanlæg). Omfatter anlæg, hvor der forbrændes affald.

Deponeringsanlæg

Deponeringsanlæg (90.00.30) undtagen Forbrændingsanlæg. Omfatter anlæg, der som hovedaktivitet deponerer affald.

Slamforbrændingsanlæg

Slamforbrændingsanlæg beliggende på eller i tilknytning til et rensningsanlæg. Omfatter også vådoxidationsanlæg. Endvidere anlæg til pyrolyse af slam, hvis der i anlægget sker afbrænding af den producerede olie eller gas.

Anlæg til særlig behandling

Omfatter anlæg, der behandler farligt affald ved en særlig behandlingsform. F.eks. forbrænding med energiudnyttelse eller behandling som forberedelse til deponering eller forbrænding.

10. Kildespecifikation

Kildespecifikation er et »servicefelt« til internt brug. Kildespecifikation kan være et krav fra anvisningskommunen.

11. Affaldstype

Dagrenovation

Består af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger samt tilsvarende affald fra institutioner, erhvervsvirksomheder mv.

Storskrald

Består af større kasserede brugsgenstande (møbler, barnevogne, hårde hvidevarer, tæpper mv.) fra private husholdninger. F.eks. affald der ikke kan bortskaffes via den almindelige dagrenovationsordning.

Større emner fra erhverv registreres som erhvervsaffald.

Haveaffald

Består af grene, blade, græs mv. fra beskæring og klipning af havearealer ved private husholdninger, institutioner, erhvervsvirksomheder mv.

Erhvervsaffald

Består af affald fra handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder, herunder byggeaffald. Dvs. kasserede materialer, herunder fejlproduktioner fra servicevirksomheder og fremstillingsvirksomheder samt alt bygge- og anlægsaffald. Husdyrgødning betragtes i denne forbindelse ikke som affald.

Emballageaffald

Består i denne sammenhæng af sorteret affald, som har været brugt som emballage, indsamlet med henblik på genanvendelse af materialerne glas, plast, papir og pap, metaller og træ.

Farligt affald

Består i denne sammenhæng af affald, herunder klinisk risikoaffald, der er indsamlet særskilt på grund af f.eks. brandfare, sundhedsfare eller miljøfare ved affaldshåndteringen og som ikke er omfattet af Behandlingsrest nedenfor.

Behandlingsrest

Består af affald fra energianlæg og affaldsbehandlingsanlæg (f.eks. slagger, flyveaske og andet røggasaffald) samt affald fra rensningsanlæg (f.eks. slam, sand og ristestof) og behandlingsrest fra øvrig affaldshåndtering, herunder oparbejdning (f.eks. forbrændingsegnet og ikke-forbrændingsegnet).

Ikke oplyst

Når affald fraføres affaldsbehandlingsanlæg som er pligtige at føre register, angives affaldstype som Ikke oplyst.

12. Behandlingsform

Behandlingsform angiver affaldets forventede behandlingsform ved modtagelsen (indvejningen) på virksomheden.

Oparbejdning

Angiver, at det modtagne affald forventes oparbejdet eller sorteret, f.eks. på komposterings-, nedknusnings-, sorterings- og oparbejdningsanlæg.

Forbrænding

Angiver, at det modtagne affald forventes behandlet ved forbrænding.

Deponering

Angiver, at det modtagne affald er indsamlet med henblik på deponering.

Særlig behandling

Angiver, at det modtagne affald forventes behandlet særskilt ved en særlig behandlingsform. Omfatter behandling af farligt affald herunder klinisk risikoaffald.

Fraført anlæg

Angiver, at affaldsfraktionen fraføres virksomheden til salg eller videre behandling inden for landets grænser, f.eks. rene materialer til oparbejdning/sortering.

Eksporteret

Angiver, at affaldsfraktionen fraføres virksomheden til salg eller videre behandling uden for landets grænser, f.eks. rene materialer til oparbejdning/sortering.

Afgiftsfritaget forbrænding

Angiver, at det modtagne affald forventes behandlet ved forbrænding på et anlæg, der i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer er fritaget for registrering; eller at forbrændingsanlægget er registreringspligtigt i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer men modtager affaldsfraktioner (farligt affald, halm, ren træflis og andet rent træaffald fra træforarbejdningsvirksomheder), der er fritaget for affaldsafgift.

Afgiftsfritaget deponering

Angiver, at det modtagne affald er indsamlet med henblik på deponering på et anlæg, der i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer er fritaget for registrering; eller at deponeringsanlægget er registreringspligtigt i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer men modtager affaldsfraktioner, der er fritaget for affaldsafgift. Det drejer sig om ren jord til daglig afdækning eller slutafdækning; kompost til slutafdækning og affald, som fjernes fra afsluttede deponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter).

Midlertidig oplagring

Angiver, at det modtagne forbrændingsegnede affald er anvist til midlertidig oplagring jf. § 37, stk. 3.

13. Affaldsfraktion niveau 1

Det er obligatorisk at indberette affaldsfraktion niveau 1 samt affaldsfraktion niveau 2, hvor affaldsfraktion niveau 1 er markeret med *.

Det skal bemærkes, at en stor del af affaldsfraktion niveau 1 og 2 udelukkende anvendes i forbindelse med oparbejdning af materialer. Disse affaldsfraktioner vil således ikke være relevante ved eksempelvis forbrænding og deponering.

13.1 Generelt Affald

Forbrændingsegnet affald

Affald, anvist af kommunalbestyrelsen til forbrænding på forbrændingsanlæg med energiudnyttelse eventuelt efter forsortering og/eller neddeling jf. § 26, nr. 6.

Ikke-forbrændingsegnet affald

Andet affald, ikke anvist til genanvendelse eller forbrænding og derfor indsamlet med henblik på deponering på godkendte losse- og fyldpladser.

Papir og pap *

Rent, kildesorteret papir og pap, indsamlet med henblik på oparbejdning (genanvendelse), herunder f.eks. emballage, aviser og ugeblade samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg.

Glas

Kildesorteret glas, herunder glasemballage og planglas indsamlet med henblik på oparbejdning samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg.

Plast *

Kildesorteret plast, herunder plastemballage, indsamlet med henblik på oparbejdning eller anden miljømæssig forsvarlig bortskaffelse samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg.

Madaffald/andet organisk

Kildesorteret organisk affald, indsamlet med henblik på oparbejdning til dyrefoder eller kompostering (biogasproduktion).

Grene, blade, græs mm.

Kildesorteret organisk affald, indsamlet med henblik på kompostering eller biogasproduktion.

Bark og træflis

Neddelt og nedknust træ- og grenaffald. Omfatter også afgiftsfritaget ren træflis og rent træaffald fra træforarbejdningsvirksomheder.

Kompost

Produkt fra komposterings- og biogasanlæg, der kan afsættes som jordforbedringsmiddel og/eller gødningsmiddel.

Jern og metal

Kildesorteret jernskrot og metal, herunder jern- og metalemballage, indsamlet med henblik på oparbejdning samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg.

Autogummi

Kildesorteret autogummi, indsamlet med henblik på oparbejdning samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg.

Beton

Rene, kil d esorterede betonbrokker, indsamlet med henblik på oparbejdning, f.eks. på oparbejdningsanlæg for bygningsaffald samt det tilsvarende råprodukt fra oparbejdningsanlæg.

Tegl

Rene, kildesorterede teglbrokker, indsamlet med henblik på oparbejdning, f.eks. på oparbejdningsanlæg for bygningsaffald samt det tilsvarende råprodukt fra oparbejdningsanlæg.

Andet bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald, indsamlet med henblik på forsortering og oparbejdning.

Asfalt

Ren kildesorteret asfalt, indsamlet med henblik på oparbejdning samt det tilsvarende råprodukt fra oparbejdningsanlæg.

Træ

Træ fra erhverv og bygge-/anlægsvirksomhed, indsamlet med henblik på oparbejdning, eventuelt efter forsortering samt det tilsvarende produkt fra sorteringsanlæg. Træemballage hører også til denne fraktion.

Jord og sten

Afgiftsbelagt jord og sten eller afgiftsfritaget ren jord samt forurenet jord til jordrensning. Omfatter såvel affald, der deponeres, som materialer til interimsveje, daglig afdækning eller slutafdækning. Omfatter desuden produkt fra sortering af bygge- og anlægsaffald.

Andet genanvendeligt

Blandede affaldsfraktioner til sortering og senere oparbejdning, f.eks. bilskrot eller en tør, blandet affaldsfraktion fra husholdningers dagrenovationsordninger.

Sigterest

Behandlingsrest fra komposterings- og biogasanlæg.

Slam *

Slam er behandlingsresten fra rensningsanlæg, industri mv.

Sand og ristestof

Behandlingsrest fra rensningsanlæg, industri mv.

Slagger

Behandlingsrest fra affaldsforbrændingsanlæg.

Affaldsafgiftsbelagte driftsmidler til røggasrensning

Affaldsafgiftsbelagte driftsmidler, herunder kalk, som tilføres affaldsforbrændingsanlæg og slamforbrændingsanlæg til brug for røggasrensning ved forbrændingen.

Elektriske og elektroniske produkter

Jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1067 af 22. december 1998 Bilag 1.

CFC-holdige køleskabe og frysere

Kasserede køleskabe og frysere indsamlet med henblik på miljømæssig forsvarlig bortskaffelse herunder særligt af CFC 11 og 12.

13.2 Farligt affald

Omfatter farligt affald, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2. Farligt affald, som er anført som selvstændige affaldsfraktioner, registreres under denne.

Klinisk risikoaffald

Består af affald, der på grund af risiko for smittefare er indsamlet særskilt fra sygehuse, plejehjem, klinikker og lignende behandlings- og plejeinstitutioner, private husholdninger, forskningsinstitutioner, laboratorier og lignende samt fra praktiserende læger og tandlægers klinikker.

Flyveaske

Består af partikler tilbageholdt ved rensning af røggas, eksempelvis med elektrofilter eller posefilter.

Andet røggasaffald

Andet affald end flyveaske fra rensning af røggas.

Asbest

Asbestholdigt affald som f.eks. tagplader (eternitplader), loftsplader, isoleringsmateriale, affald fra rensning af tagplader, støv og asbest fra asbestsanering.

CFC kølemidler

CFC i form af kølemiddel fra kasserede køleskabe og frysere.

Shredderaffald

Restprodukt, der fremkommer ved mekanisk neddeling af metalholdigt skrot, eksempelvis de ikke-genanvendelige fraktioner fra fragmentering af biler.

Batterier

Omfatter alle batterier såvel engangs- som genopladelige batterier, dog ikke blyakkumulatorer.

Animalske og vegetabilske fedtstoffer *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2.

Organiske, halogenholdige forbindelser *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2.

Organiske, halogenfrie forbindelser *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2.

Uorganiske forbindelser *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2.

Olieaffald *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2.

Andet farligt affald *

Defineret under affaldsfraktion niveau 2 og omfatter alt andet farligt affald, der ikke kan registreres selvstændigt under andre farligt affaldsfraktioner.

14. Det Europæiske Affaldskatalogs kodenummer

For farligt affald gælder, at udover registrering af affaldsfraktion niveau 1 og 2 skal man angive katalogkoden iht. Det Europæiske Affaldskatalog. Numrene er med 8 cifre og er angivet i Bilag 2.

Behandlere af farligt affald kan få katalogkoden af producenten eller transportøren af det farlige affald.

15. Affaldsfraktion niveau 2

Affaldsfraktion niveau 2 skal indberettes for de affaldsfraktion niveau 1, som er markeret med en *. Andre affaldsfraktion niveau 2 kan anvendes til intern brug eller være et krav fra anvisningskommunerne, som i givet fald fastlægger indholdet.

Papir og pap * opdeles i niveau 2 i:

Aviser og blade

omfatter aviser og blade, tryksager, adresserede og adresseløse forsendelser samt telefonbøger, som anvendes som råvarer til fremstilling af f.eks. æggebakker, tapetpapir, nyt avispapir mv.

Bølgepap

omfatter transportkasser og æsker, enkelte og dobbelte, hvide og farvede, med og uden tryk, bunde, mellemlagsstykker af bølgepap. Anvendes som råvare til fremstilling af f.eks. bølgepap-råpapir og massivpap.

Blandet papir og pap

omfatter kartonnage, æsker og kasser, emballagepap i øvrigt og afdækningspap samt indpakningspapir, papirsække, poser mv.

Bedre returpapirkvaliteter

omfatter f.eks. Edb-lister og skrivepapir med en god og ensartet fiberkvalitet.

Plast * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

LDPE (Low Density Polyethylen)

omfatter f.eks. kasseret landbrugsfolie og transportemballagefolie.

HDPE (High Density Polyethylen)

omfatter f.eks. plastdunke og plastflasker.

PP (Poly Propylen)

omfatter f.eks. plastbøtter.

PET (Polyethylen Tera Phtalat)

omfatter f.eks. plastflasker.

PS (Poly Styren)

PVC (Poly Vinyl Chlorid)

indsamlet med henblik på miljømæssig forsvarlig bortskaffelse.

Andet plast

indsamlet med henblik på oparbejdning.

Slam * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

Slam <10% TS (flydende)

Slam med mindre end 10% tørstofindhold, kan karakteriseres som flydende. Behandlingsrest fra rensningsanlæg, industri mv. (For slam, der brændes på eget slamforbrændingsanlæg, indberettes den afgiftspligtige vægt i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer).

Slam 10-30% TS (blødt)

Slam med mellem 10% og 30% tørstofindhold, kan karakteriseres som blød. Behandlingsrest fra rensningsanlæg, industri mv. (For slam, der brændes på eget slamforbrændingsanlæg, indberettes den afgiftspligtige vægt i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer).

Slam >30% TS (fast)

Slam med over 30% tørstofindhold, kan karakteriseres som fast. Behandlingsrest fra rensningsanlæg, industri mv. (For slam, der brændes på eget slamforbrændingsanlæg og for tørret slam, indberettes den afgiftspligtige vægt i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer).

Animalske og vegetabilske fedtstoffer * skal i affaldsfraktion niveau 2 klassificeres som:

Vaske- & rengøringsmiddelaffald

Affald fra vaske- og rengøringsmiddelfremstilling, der f.eks. kan indeholde alkaliphosphater, -carbonater, -hydroxider og natriumhypochlorit.

Organiske, halogenholdige forbindelser * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

Organiske opløsningsmidler med organisk bundet halogen, f.eks. methylenchlorid, trichlorethylen, trichlorethan og perchlorethylen.

Brandfarlige organiske opløsningsmidler med organisk bundet halogen, f.eks. perchlorethylen og butanol.

Organiske opløsningsmidler uden organisk bundet halogen, men indeholdende forbindelser med organisk bundet halogen og/eller svovl.

PCB- og PCT-affald.

Blandinger med indhold af PCB (polychlorerede biphenyler) og/eller PCT (polychlorerede terphenyler) samt brugte genstande/apparater med indhold af PCB og/eller PCT.

Flydende rester fra organisk syntese, der indeholder giftstoffer samt organisk bundet halogen og/eller svovl.

Flydende rester fra organisk syntese, der indeholder organisk bundet halogen og/eller svovl.

PVC-holdigt slam fra plastbelægning, der indeholder organiske opløsningsmidler, f.eks. benzin og terpentin.

Faste rester fra genvinding af halogenholdige opløsningsmidler. Affaldet vil normalt indeholde olie, fedt samt rester af opløsningsmidlet.

Faste rester fra organisk syntese, der indeholder giftstoffer samt organisk bundet halogen og/eller svovl.

Faste rester fra organisk syntese, der indeholder organisk bundet halogen og/eller svovl.

Organiske, halogenfrie forbindelser * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

Organiske opløsningsmidler, der indeholder aromatiske opløsningsmidler og ikke indeholder stoffer med organisk bundet halogen eller svovl, f.eks. toluen, xylen, celluosefortynder, terpentin, petroleum.

Organiske opløsningsmidler, der hverken indeholder aromatiske opløsningsmidler eller stoffer med organisk bundet halogen eller svovl, f.eks. acetone, ketoner alkoholer, rensebenzin, hexan, dimethylformamid.

Trykfarve, maling, lak og træbeskyttelsesmiddelaffald, der indeholder rester af organiske opløsningsmidler.

Trykfarve, maling og lakaffald, der ikke indeholder organiske opløsningsmidler.

Tjære og rustbeskyttende olier, der eventuelt kan indeholde opløsningsmidler.

Alkohol-/vandblandinger, anvendt til udvaskning af nylonclichéer samt regenereringsrester af dette.

Rester fra destillation af blandinger, der indholder acetone, styren og uhærdet polyester.

Organiske metalforbindelser (undtagen kviksølvforbindelser), f.eks. tetraethylbly, tetramethylbly og organiske tinforbindelser, eventuelt iblandet benzin.

Flydende organiske rester fra destillation, der ikke indeholder stoffer med organisk bundet halogen eller svovl.

Formaldehydopløsninger med mindre end 30 pct. formaldehyd.

Vandig phenol og formaldehydemulsion.

Di-isocyanater, f.eks. toluen-de-isocyanat (TDI) og methylendi-isocyanat (MDI).

Frostsikringsvæske, f.eks. ethylenglycol.

Latex og gummislam med indhold af organiske opløsningsmidler. Indeholder harpikser, polymerisationsprodukter samt benzin og/eller toluen og/eller andre organiske opløsningsmidler.

Syreslam fra raffinering af brugt smøreolie. Olieagtigt slam med indhold af bl.a. stærk svovlsyre. Svovlsyrling (S02 ) og blyforbindelser.

Limaffald, der indeholder organiske op1øsningsmidler samt affald af to-komponentlim.

Faste rester fra organisk syntese, der ikke indeholde stoffer med organisk bundet halogen eller svovl.

Slibestøv fra produktion af bremsebelægninger, kileremme og transportbånd, der indeholder asbest og/eller metaller, f.eks. antimon, bly og kobber.

Roemos, der indeholder blyforbindelser.

Uorganiske forbindelser * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i :

Sure vandige opløsninger, der indeholder Chromforbindelser.

Sure vandige opløsninger, der indeholder salpetersyre men ikke flussyre. Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Sure vandige opløsninger, der indeholder flussyre og/eller salte af flussyre (fluorider). Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Sure vandige opløsninger, der indeholder f.eks. saltsyre, svovlsyre eller fosforsyre undtagen affald, der hører under de 3 ovennævnte fraktioner af sure vandige opløsninger. Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Fotografiske fremkalderbade.

Chromholdige fotoprocesbade. Blegebade, stophærdebade, hærdebade.

Fixerbade

Basiske vandige opløsninger uden cyanid, f.eks. affedtningsbade og metalliseringsbade. Eventuelt med metalforbindelser.

Basiske vandige opløsninger, der indeholder cyanid, f.eks. affedtningsbade og metalliseringsbade. Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Metalhydroxid og metaloxidslam, der indeholder et eller flere af følgende metaller: chrom, kobber, nikkel, zink, bly, cadmium og sølv.

Røgvaskerslam og røgfilterstøv fra jern- og metalstøberier, der indeholder ilter og sulfater af et eller flere af følgende metaller: bly, cadmium, kobber, zink, chrom, nikkel, jern, vanadium og aluminium.

Farveriaffald, koncentrerede imprægneringsbade, der indeholder pentachlorphenol eller forbindelser heraf, metaller og/eller opløsningsmidler.

Vandigt slam fra trykimprægnering af træ med uorganiske salte, der indeholder kobber, chrom samt arsen eller fluorforbindelser.

Hærdesalte, der indeholder natrium- og bariumcyanid samt soda.

Kviksølvaffald, der indeholder metallisk kviksølv, organiske og uorganiske kviksølvforbindelser, f.eks. sublimat.

Olieaffald * opdeles i affaldsfraktion 2 i:

Motorolie.

Gear- eller hydraulikolie.

Varmetransmissionsolier.

Anden smøreolie.

Olie- og benzinudskillere.

Bore-/skæreolie, ufortyndet.

Olieemulsion.

Smørefedt.

Motorbenzin.

Petroleum.

Dieselolie.

Gasolie.

Fuelolie.

Andre olieholdige produkter.

Skæreolie.

Skærevæske.

Mineralsk bore-/skæreolie i vand.

Syntetisk bore-/skærevædske i vand.

Andet farligt affald * opdeles i affaldsfraktion niveau 2 i:

Klude, som er forurenet med organiske opløsningsmidler.

Affald fra produktion og forhandling af kemiske bekæmpelsesmidler.

Affald af lægemidler, undtagen vacciner og euforiserende stoffer.

Kemikalieaffald fra laboratorier og forsøgsafdelinger.

Mineraluldsaffald. Glas- og stenuld anvendt til isolering, dyrkningsmedie mv.

Andet. Omfatter alt andet farligt affald, der ikke kan registreres selvstændigt under andre fraktioner.

Kombinationslister

For hver behandlingsform kan kun anvendes de kombinationer af affaldstype og affaldsfraktion niveau 1, som er markeret med et + i nedenstående tabeller.

 

1

Oparbejdning

01

Dagrenovation

21

Storskrald

22

Haveaffald

23

Erhvervsaffald

26

Emballageaffald

24

Farligt affald

09

Behandlingsrest

99

Ikke oplyst

Generelt Affald

19.00 Forbrændingsegnet

 

 

 

 

 

 

 

 

23.00 Ikke-forbrændingsegnet

 

 

 

 

 

 

 

 

50.00 Papir og pap*

+

+

 

+

+

 

 

+

51.00 Glas

+

+

 

+

+

 

 

+

52.00 Plast*

+

+

 

+

+

 

 

+

53.00 Madspild/andet organisk

+

 

 

+

 

 

 

+

54.00 Grene, blade, græs mv.

 

 

+

 

 

 

 

+

55.00 Bark og træflis

 

 

 

 

 

 

 

 

65.00 Kompost

 

 

 

 

 

 

 

 

56.20 Jern og metal

 

+

 

+

+

 

 

+

57.00 Autogummi

 

+

 

+

 

 

 

+

58.00 Beton

 

+

 

+

 

 

 

+

59.00 Tegl

 

+

 

+

 

 

 

+

60.00 Andet bygge/anlægsaffald

 

+

 

+

 

 

 

+

61.00 Asfalt

 

+

 

+

 

 

 

+

62.00 Træ

 

+

 

+

+

 

 

+

63.00 Jord og sten

 

+

+

+

 

 

 

+

64.00 Andet genanvendeligt

+

+

 

+

 

 

 

+

67.00 Sigterest