Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved lov nr. 1279 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 K indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder i form af ask, el, elefantgræs, hassel, pil, poppel og præriegræs fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Det er en betingelse, at den skattepligtiges areal med planter af de arter, som er nævnt i 1. pkt., i ren eller blandet bestand er på mindst 0,30 ha. Der kan dog ikke opnås fradrag for udgifter, der afholdes til plantning af flerårige energiafgrøder uden for EU/EØS, Grønland og Færøerne.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

2. I § 8 K, stk. 4, som bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

3. I § 8 K, stk. 5, som bliver stk. 6, ændres »Stk. 1-4« til: »Stk. 1-5«.

4. I § 8 K, stk. 6, som bliver stk. 7, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

5. I § 8 K, stk. 7, som bliver stk. 8, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2010.

Givet på Fredensborg Slot, den 24. februar 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Troels Lund Poulsen