Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Restprodukter og jord omfattet af bekendtgørelsen (renset og urenset)
Bilag 2 Bygge- og anlægsarbejder hvortil restprodukter og jord i kategori 2 kan genanvendes uden tilladelse
Bilag 3 Bygge- og anlægsarbejder hvortil restprodukter og jord i kategori 3 kan genanvendes uden tilladelse
Bilag 4 Inddeling af restprodukter og jord i kategorier
Bilag 5 Prøveudtagning, analysehyppighed, analyseparametre samt analysemetoder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord
til bygge- og anlægsarbejder

 

I medfør af § 7, stk. 1, § 7 a, § 16, § 19, stk. 5, § 27, stk. 3, § 44, § 67, § 80, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som senest ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 260 af 8. maj 2002, lov nr. 385 af 25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005, lov nr. 244 af 27. marts 2006 og lov nr. 1571 af 20. december 2006 samt § 50, stk. 3, § 51, § 88, stk. 3 og 4, i lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret ved lov nr. 479 af 7. juni 2001, lov nr. 568 af 24. juni 2005 og lov nr. 507 af 7. juni 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke

1) restprodukter og jord, der er klassificeret som farligt affald, efter Miljøministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om affald,

2) jord, der er forurenet med andre stoffer end de i bilag 4 nævnte,

3) jord og restprodukter, der tilføres råstofgrave og tidligere råstofgrave med henblik på genanvendelse, og

4) bygge- og anlægsarbejder på deponeringsanlæg, der er registreringspligtige efter lov om afgift af affald og råstoffer.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Restprodukter: De affaldsfraktioner, der er opført på bilag 1.

2) Jord: Jord opført på bilag 1.

3) Farligt affald: Ethvert stof og enhver genstand som er defineret som farligt affald i henhold til bekendtgørelse om affald.

4) Bygge- og anlægsarbejder: Etablering af veje, stier, pladser, støjvolde, ramper, diger, dæmninger, jernbaneunderbygning, ledningsgrave, terrænregulering, anlæg på søterritoriet samt opfyldning i gulve og under fundamenter.

5) Genanvendelse: Anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder som erstatning for primære råstoffer og uforurenet jord til opfyldning.

6) Affaldsproducent: Den, der frembringer, forbehandler eller importerer restprodukter eller jord.

7) Bruger: Den, der anvender eller lader anvende restprodukter til bygge- og anlægsarbejder.

8) Faststofindhold: Mængden af et stof bestemt i forhold til tørstofindholdet i den samlede prøve, jf. bilag 5.

9) Eluatkoncentration: Koncentrationen af et stof i væsken fra et udvaskningsforsøg.

§ 3. Bekendtgørelsen inddeler jord og restprodukter i kategorier 1, 2 og 3 jf. bilag 4.

Kapitel 2

Genanvendelse af restprodukter og jord

§ 4. Restprodukter og jord i kategori 1 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder omfattet af bekendtgørelsen, medmindre andet følger af lov om miljøbeskyttelse og den øvrige lovgivning

§ 5. Restprodukter og jord i kategori 2 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder på de i bilag 2 nævnte betingelser, jf. dog § 6.

Stk. 2. Slagger fra affaldsforbrænding, der overskrider kravværdierne til kategori 2 for klorid, sulfat og natrium op til de kravværdier, der er angivet i bilag 4, tabel 2, kan dog frem til 1. januar 2008 anvendes til pladser på de særlige vilkår, der fremgår af bilag 2. Det er en forudsætning, at øvrige stoffer overholder kravet til kategori 2.

Stk. 3. Restprodukter og jord i kategori 3 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder på de i bilag 3 nævnte betingelser,jf. dog § 6.

Stk. 4. Tilladelse til genanvendelse af jord eller restprodukter, der ikke er omfattet af kategori 1, 2 og 3, meddeles efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven.

§ 6. Genanvendelse af restprodukter og jord i kategorierne 2 og 3 til bygge- og anlægsarbejder er betinget af,

1) at afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 30 m,

2) at restprodukter og jord anbringes over højeste grundvandsspejl, og

3) at udlagt jord er afgrænset med markeringsnet.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra reglerne om genanvendelsesbegrænsninger i bilag 2 og 3, hvis genanvendelsen er anlægsteknisk begrundet og miljømæssig forsvarlig. Kommunalbestyrelsen kan gøre en dispensation betinget af, at nærmere angivne vilkår overholdes.

Kapitel 3

Produkt- og kontrolkrav for restprodukter og jord

§ 8. Affaldsproducenten skal inden afsætning til genanvendelse lade restprodukter og jord analysere ved repræsentative prøver efter retningslinjerne i bilag 5.

Stk. 2. Analyser af jord og restprodukter skal udføres af et akkrediteret laboratorium, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

§ 9. Partier af jord fra samme gravearbejde må oplagres samlet. Det samlede oplag kategoriseres efter den prøve, der medfører den højeste kategori.

Stk. 2. Sammenblanding af partier i øvrigt må kun finde sted på anvendelsesstedet. Hvis partier af restprodukter og jord i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde sammenblandes, gælder bekendtgørelsens regler for den mest forurenede kategori.

Stk. 3. Som mest forurenende kategori anses efter denne bekendtgørelse jord og restprodukter i kategori 3 og som mindre forurenende kategori 2. Som mindst forurenende anses jord og restprodukter i kategori 1.

Kapitel 4

Afhændelse af restprodukter og jord

§ 10. Affaldsproducenten skal, inden restprodukter eller jord afhændes til genanvendelse, udarbejde en deklaration med oplysning om:

1) Affaldsproducent, produktionssted samt typen af restprodukt eller jord, jf. bilag 1.

2) Den kategori, som restproduktet eller jorden tilhører, jf. bilag 4.

3) Eventuel rensning med angivelse af den anvendte proces.

4) Den anvendte metode for prøveudtagning, anvendte udvaskningstest og analyseresultater, tidspunkt for prøveudtagning og analyse samt analyselaboratorium. De betegnelser, der er anvendt i bilag 5, skal anvendes.

Stk. 2. Deklarationen skal underskrives af affaldsproducenten og opbevares hos denne i 5 år. Deklarationen skal på forlangende udleveres til miljømyndighederne.

Kapitel 5

Anmeldelse og midlertidig oplagring af restprodukter og jord

§ 11. Senest 4 uger før genanvendelse af restprodukter i kategori 1, 2 og 3 og jord i kategori 2 og 3 skal brugeren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvor arbejdet agtes udført. Kommunalbestyrelsen sender straks efter modtagelsen en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til regionsrådet, hvor arbejdet agtes udført. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

1) Projektets beliggenhed.

2) Datoen for projektets påbegyndelse og afslutning.

3) Mængde, typen af restprodukt eller jord og kategorien af restprodukt og jord, der agtes anvendt i projektet.

4) Dimensioner/tegninger af projektet.

5) Oversigtsplan med angivelse af berørte matr. nr., placering i forhold til drikkevandsboringer og brønde samt vandløb, søer og havet.

6) Oplysning om hvorvidt der vil ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer og havet.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være vedlagt den i § 10 nævnte deklaration.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, hvis projektet kan medføre forurening eller risiko herfor, inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelse efter stk. 1 bestemme, at iværksættelsen af bygge- og anlægsarbejdet skal udsættes, indtil projektets påvirkning af miljøet er nærmere undersøgt eller vurderet. Kommunalbestyrelsen nedlægger forbud mod projektet, hvis det ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan, på baggrund af den i stk. 3 foretagne konkrete vurdering af hensyn til miljøet, bestemme, at genanvendelsen af restproduktet eller jorden skal ske på bestemte vilkår, herunder tidsfrister for overdækning af udlagte restprodukter og jord. Kommunalbestyrelsen kan tillige nedlægge forbud mod projektet på baggrund af vurderingen.

Stk. 5. Anmeldelsen opbevares af myndighederne og indgår i regionsrådets kortlægning efter lov om forurenet jord.

Stk. 6. Restprodukter og jord, der opgraves fra eksisterende bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med renovering af bygge- og anlægsarbejdet, må genanvendes på stedet uden anmeldelse.

§ 12. Restprodukter i kategori 1 kan oplagres på stedet for genanvendelsen i op til 6 måneder regnet fra modtagelsesdatoen af første læs.

Stk. 2. Restprodukter og jord i kategori 2 og 3, kan oplagres på stedet for genanvendelsen i op til 4 uger uden overdækning. Oplagring kan med tæt overdækning ske i op til 6 måneder regnet fra datoen for modtagelse af første læs.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og oplag af restprodukter og jord, der medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, give påbud om, at forureningen skal nedbringes jf. lov om miljøbeskyttelse § 42.

Kapitel 6

Tilsyn og håndhævelse

§ 13. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i kapitel 2 og 5 overholdes.

Stk. 2. Den myndighed, der fører tilsynet med affaldsproducenten, fører tilsyn med, at reglerne i kapitel 3 og 4 overholdes.

Kapitel 7

Klage

§ 14. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 11, stk. 4, kan påklages til Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i øvrigt efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Straf

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) ikke overholder de i § 5, jf. bilag 2 og 3 samt § 6 nævnte betingelser for genanvendelse af restprodukter og jord,

2) genanvender restprodukter eller jord i strid med § 5 uden at overholde de i bilag 4 fastsatte grænseværdier,

3) overtræder vilkår fastsat i medfør af § 7,

4) undlader at lade restprodukter eller jord analysere efter de i § 8, jf. bilag 5 angivne retningslinjer inden afsætning til genanvendelse,

5) sammenblander partier i strid med § 9,

6) undlader at udarbejde, underskrive, opbevare eller på miljømyndighedens forlangende udlevere den i § 10 nævnte deklaration,

7) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med den i § 10 nævnte deklaration eller en anmeldelse efter § 11,

8) påbegynder genanvendelse af restprodukter og jord inden udløbet af den i § 11 nævnte 4 ugers-frist,

9) genanvender restprodukter eller jord i strid med kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 11, stk. 3 og 4, eller

10) oplagrer restprodukter eller jord i strid med kravene i § 12, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelse er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder ophæves.

Stk. 3. Tilladelser, der er meddelt efter bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af retstprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, bevarer deres gyldighed.

Miljøministeriet, den 13. december 2006

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

Restprodukter og jord omfattet af bekendtgørelsen (renset og urenset)

Slagger fra affaldsforbrænding : Den rest fra forbrænding af affald, der opsamles fra bunden af forbrændingskammeret efter frasortering af jernholdigt materiale, hvor anlægget hovedsageligt er baseret på afbrænding af dagrenovation og dagrenovationsligende affald fra husholdninger, samt affald fra industri og institutioner der har en tilsvarende sammensætning. Indholdet af TOC (total organisk kulstof) i slaggen fra affaldsforbrænding skal være mindre end 3 % vægt i tør prøve bestemt efter CEN prEN13137, august 1999.

Bundaske fra kulfyrede kraftværker : Den rest fra forbrænding af kul, der opsamles fra forbrændingskammeret, hvor anlægget kun er baseret på afbrænding af kul.

Flyveaske fra kulfyrede kraftværker : Den rest fra forbrænding af kul, der tilbageholdes fra røggassen, hvor anlægget kun er baseret på afbrænding af kul. Flyveasken må ikke indeholde afsvovlingsprodukter.

Jord : Forurenet jord og jord fra kortlagte ejendomme, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej. Jorden må kun være forurenet med de stoffer, der er anført i bilag 4.Bilag 2

Bygge- og anlægsarbejder hvortil restprodukter og jord i kategori 2 kan genanvendes uden tilladelse

Bygge- og anlægsarbejde:

Krav ved genanvendelse af kategori 2.

Veje

Fast belægning. h maks. 1 m.

Stier

Fast belægning. h maks. 0,3 m.

Pladser

Fast belægning. h maks. 1 m.

Pladser

Frem til 1. januar 2008 kan slagger fra affaldsforbrændingsanlæg anvendes med tæt belægning og bortledning af overfladevand. h maks. 1 m. Afstanden til nærmeste indvindingsanlæg for vandforsyning skal være mindst 300 m. Dog gælder der for klorid, sulfat og natrium de krav, der er angivet i bilag 4, tabel 2.

Ledningsgrave

Fast belægning.

Ramper

Fast belægning. h maks. 4 m. I længderetning mindst 15 promilles fald.

Støjvolde

Kommunal støjkortlægning der viser behov for støjdæmpning eller i forbindelse med vilkår i miljøgodkendelse af listevirksomheder.

 

h maks. 5 m. Fast belægning. Kronens bredde må maksimalt være 2 m. Sider skal udføres med anlæg på 2 m eller mindre. Der skal etableres eroderingsbeskyttelse ved brug af jord som fast belægning.

Fundamenter og gulve

h maks. 1 m under bygninger. Jord må ikke kunne give anledning til indeklimaproblemer.

h er den samlede højde af kategori 2-materialer.

Tæt belægning: Ved tæt belægning forstås asfalt, beton m.m., der reducerer mængden af vand, der vil perkolere gennem belægningen. Bortledning af overfladevand medfører, at højst 10 % af nedbøren vil komme i kontakt med restprodukt eller jord.

Fast belægning: Ved fast belægning forstås asfalt, beton, fliser, minimum 1 m kategori 1-jord m.m. der sikrer mod kontakt.Bilag 3

Bygge- og anlægsarbejder hvortil restprodukter og jord i kategori 3 kan genanvendes uden tilladelse

Bygge- og anlægsarbejde:

Krav ved genanvendelse af kategori 3.

Veje

Tæt belægning og bortledning af overfladevand. h maks. 1 m.

Stier

Fast belægning. h maks. 0,3 m.

Ledningsgrave

Fast belægning.

Fundamenter og gulve

h maks. 1 m under bygninger. Jord må ikke kunne give anledning til indeklimaproblemer.

h er den samlede højde af kategori 3 materialer.

Tæt belægning: Ved tæt belægning forstås asfalt, beton m.m., der reducerer mængden af vand, der vil perkolere gennem belægningen. Bortledning af overfladevand medfører at højst 10 % af nedbøren vil komme i kontakt med restprodukt eller jord.

Fast belægning: Ved fast belægning forstås asfalt, beton, fliser, minimum 1 m kategori 1 jord m.m. der sikrer mod kontakt.Bilag 4

Inddeling af restprodukter og jord i kategorier

Et parti af restprodukter eller jord kategoriseres efter det stof, der giver anledning til den højeste kategori. Et stof kategoriseres ved først at undersøge, om det overholder kravene til kategori 1 for faststofindhold og koncentration i eluat. Hvis stoffet ikke kan placeres i kategori 1 undersøges kategori 2 og derefter kategori 3. Bemærk, at farligt affald ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Tabel 1. Inddeling i kategorier

 

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

 

Faststofindhold mg / kg TS

Arsen

0 - 20

> 20

> 20

Bly

0 - 40

> 40

> 40

Cadmium

0 - 0,5

> 0,5

> 0,5

Chrom, total

0 - 500

> 500

> 500

 

 

 

 

Chrom (VI)

0 - 20

> 20

> 20

Kobber

0 - 500

> 500

> 500

Kviksølv

0 - 1

> 1

> 1

Nikkel

0 - 30

> 30

> 30

Zink

0 - 500

> 500

> 500

 

Koncentration i eluat m g/l

Klorid*

0 - 150000

0 - 150000

150000 - 3000000

Sulfat

0 - 250000

0 - 250000

250000 - 4000000

Natrium

0 - 100000

0 - 100000

100000 - 1500000

Arsen

0 - 8

0 - 8

8 - 50

Barium

0 - 300

0 - 300

300 - 4000

Bly

0 - 10

0 - 10

10 - 100

Cadmium

0 - 2

0 - 2

2 - 40

Chrom, total

0 - 10

0 - 10

10 - 500

Kobber

0 - 45

0 - 45

45 - 2000

Kviksølv

0 - 0,1

0 - 0,1

0,1 - 1

Mangan

0 - 150

0 - 150

150 - 1000

Nikkel

0 - 10

0 - 10

10 - 70

Zink

0 - 100

0 - 100

100 - 1500

* Resultatet skal korrigeres for tilsat CaCl2 i forbindelse med udvaskningstesten for jord.

Analyseresultater skal henføres til tør vægt, for slagger fra affaldsforbrænding efter frasortering af metalemner.

Tabel 2. Grænseværdier for eluatkoncentration, gældende for slagger fra affaldsforbrænding anvendt til pladser med tæt belægning og bortledning af overfladevand som angivet i bilag 2.

Stof

Koncentration i eluat m g/l

Klorid

1500000

Sulfat

2000000

Natrium

1000000Bilag 5

Prøveudtagning, analysehyppighed, analyseparametre samt analysemetoder

1. Generelt

Ved analyse af restprodukter, jord og eluater skal detektionsniveauet for de enkelte stoffer højst være en tiendedel af de opsatte grænseværdier.

Den neddelte prøve underkastes batchudvaskningstest (CEN prEN 12457-3, udkast af juni 1998), til L/S = 2 l/kg) med efterfølgende analysering af eluat. For faststofindhold analyseres efter egnet metode efter oplukning i henhold til DS 259.

2. Særligt om analyse af restprodukter

Fra et parti skal der mængdeproportionalt udtages mindst 50 prøver à 2 kg. Prøverne kan udtages løbende under selve produktionen eller fra lagerplads. De 50 prøver stikkes sammen til en prøve på 100 kg. Den videre behandling og neddeling skal finde sted efter de nedenfor nævnte retningslinjer.

2.1 Slagger fra affaldsforbrænding.

Et parti må maksimalt være på 5000 ton.

1) Prøven på 100 kg sigtes gennem en 45 mm sigte.

2) Fra det på sigten tilbageholdte materiale større end 45 mm, fjernes uformalbart materiale som f.eks. metalgenstande. Mængden registreres.

3) Fraktionen med slagger over 45 mm nedknuses til under 45 og tilføres sigten.

4) Den sigtede prøve neddeles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til en prøve på 5 kg.

5) Andet materiale som ikke kan knuses, frasorteres i et omfang, så efterfølgende nedknusning bliver mulig. Frasorteret materiale registreres.

6) Prøven på 5 kg nedknuses til en korndiameter på 4 mm som beskrevet i prEN 12457 – 3.

7) Den nedknuste prøve deles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til 2 lige store prøver.

8) Den ene prøve bruges til batchudvaksningstesten. Den anden prøve neddeles inden bestemmelse af TOC efter prEN 13137, bestemmelse af tørstof og faststofanalyse hvor oplukning sker efter DS 259.

De to prøver analyseres for følgende stoffer:

Faststofanalyse : As, Cd, Cr (total), Cu, Ni, Pb, Zn og TOC.

Eluatanalyse : Klorid, Sulfat, Ca, Na, As, Cd, Cr (total), Cu, Ni, Pb og Zn.

Inden konservering af eluatet måles pH og ledningsevne.

2.2 Bundaske fra kulfyrede kraftværker

Et parti må maksimalt være på 20.000 ton.

1) Prøven på 100 kg neddeles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til en prøve på 5 kg, der efterfølgende nedknuses til en korndiameter på 4 mm, som beskrevet i prEN 12457 – 3.

2) Prøven deles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til 2 lige store prøver. Den ene af disse anvendes til batchudvaskningstest. Den anden prøve neddeles igen inden oplukning efter DS 259 og bestemmelse af tørstof.

De to prøver analyseres for følgende stoffer:

Faststofanalyse : As, Cr og Cu (for sure bundasker suppleret med Cd, Ni og Pb).

Eluatanalyse : Sulfat, As, Cr, Cu, (for sure bundasker suppleret med Cd, Ni og Pb).

Inden konservering af eluatet måles pH og ledningsevne.

Sure bundasker er asker, hvor pH er mindre end 7 målt ved L/S =100 efter 30 minutters omrøring med demineraliseret vand under tildækning.

2.3 Flyveaske fra kulfyrede kraftværker.

Et parti må maksimalt være på 20.000 ton.

1) Prøven på 100 kg neddeles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til en prøve på 5 kg.

2) Prøven deles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til 2 lige store prøver. Den ene af disse anvendes til batchudvaskningstest.

3) Den anden prøve neddeles inden oplukning efter DS 259 og bestemmelse af tørstof.

De to prøver analyseres for følgende stoffer:

Faststofanalyse: As og Cr (for sure flyveasker suppleret med Cd, Cu, Ni, og Pb).

Eluatanalyse: Sulfat, Ca, Na, As, Cr, (for sure flyveasker suppleret med Cd, Cu, Ni, og Pb).

Inden konservering af eluatet måles pH og ledningsevne.

Sure flyveasker er asker, hvor pH er mindre end 7 målt ved L/S =100 efter 30 minutters omrøring med demineraliseret vand under tildækning.

3. Jord.

Et parti må maksimalt være på 60 ton jord. Den videre behandling skal finde sted på følgende måde:

1) Fra partiet skal der udtages repræsentative jordprøver. Der skal udtages 10 prøver a 0,2 kg, der stikkes sammen til en prøve på minimum 2 kg.

2) Prøven sigtes gennem en 2 mm sigte og homogeniseres.

3) Prøven deles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til 2 lige store prøver. Den ene af disse anvendes til batchudvaskningstest.

4) Den anden neddeles inden oplukning efter DS 259 og bestemmelse af tørstof.

5) Stoffer til faststofanalyse og eluatanalyse vælges på baggrund af kendskabet til forureningen.

Kategorisering kan kun foretages for de stoffer, der er angivet i bilag 4.

Hvis flere partier fra det samme gravearbejde oplagres sammen, skal den samlede mængde jord kategoriseres efter det parti, der tilhører den højeste kategori.

4. Batchtest til L/S=2.

CEN prEN 12457 - 3(første trin), udkast af juni 1998, bruges. Som udvaskningsmedie bruges:

Slagger fra affaldsforbrænding: Demineraliseret vand.

Bundaske fra kulfyrede kraftværker: Demineraliseret vand.

Flyveaske fra kulfyrede kraftværker: Demineraliseret vand.

Jord: 0,001M CaCl2 -opløsning fremstillet med demineraliseret vand.

Systematisk oversigt over partistørrelser, testmetode og analyseparametre samt analysemetoder.

Restprodukter
og jord

 

jf. bilag 1

Maksimal
partistørrelse
og mindste
antal delprøver

Udvaskningstest
og
udvaskningsmedie

Analyseparametre

Slagger fra affaldsforbrænding

5.000 ton

 

50 delprøver á 2 kg (i alt 100 kg )

prEN 12457-3 (juni 1998)

 

Demineraliseret vand

Faststofanalyse:

 

As, Cd, Cr (total), Cu, Ni, Pb, Zn og TOC.

 

Eluatanalyse:

 

Klorid, sulfat, Na, Ca, As, Cd, Cr (total), Cu, Ni, Pb, Zn samt.

 

PH og ledningsevne.

Bundaske fra kulfyring

20.000 ton

 

50 delprøver á 2 kg (i alt 100 kg )

prEN 12457-3 (juni 1998)

 

Demineraliseret vand

Faststofanalyse:

 

As, Cr, Cu (for sure bundasker suppleret med Cd, Ni og Pb).

 

Eluatanalyse:

 

Sulfat, As, Cr, Cu (for sure bundasker suppleret med Cd, Ni og Pb) samt pH og ledningsevne.

Flyveaske fra kulfyring

20.000 ton

 

50 delprøver á 2 kg (i alt 100 kg )

prEN 12457-3 (juni 1998)

 

Demineraliseret vand

Faststofanalyse:

 

As, Cr, Cu (for sure flyveasker suppleret med Cd, Ni og Pb).

 

Eluatanalyse:

 

Sulfat, As, Cr, Cu (for sure flyveasker suppleret med Cd, Ni og Pb) samt pH og ledningsevne.

Jord

60 ton

 

10 prøve pr. 0,2 kg (i alt 2 kg )

prEN 12457-3 (juni 1998)

 

En 0,001 M CaCl2 -opløsning fremstillet med demineraliseret vand

Stoffer til faststofanalyse og eluatanalyse vælges på baggrund af kendskabet til forureningen.

 

På eluatet måles desuden pH og ledningsevne.

Ved oplukning af prøver anvendes DS 259.