Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område

(Behandling af klager over bedømmelse af prøver)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 24. juli 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1526 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 39, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 2

I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 27. august 2008, som ændret ved § 3 i lov nr. 289 af 15. april 2009 og § 2 i lov nr. 1526 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 37, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 3

I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj 2007, som ændret ved § 36 i lov nr. 311 af 30. april 2008, § 21 i lov nr. 475 af 17. juni 2008 og § 3 i lov nr. 1526 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 35, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 4

I lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005, som ændret ved § 5 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, lov nr. 1153 af 7. december 2005 og lov nr. 557 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 19 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver i forberedende voksenundervisning, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 5

I lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven) foretages følgende ændring:

1. § 25 affattes således:

»§ 25. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 6

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1527 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 69 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klager over afgørelser i forbindelse med prøver, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 7

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1527 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »klagefrist«: »og om, at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

2. I § 38 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.«

§ 8

I lov nr. 207 af 31. marts 2008 om er­hvervs­aka­de­mi­ud­dannel­ser og pro­fes­sions­bache­lor­ud­dan­nel­ser, som ændret ved § 1 i lov nr. 537 af 12. juni 2009 og ved § 3 i lov nr. 590 af 26. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 30 indsættes efter »afgørelse«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 9

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »prøver«: », og at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 10

I lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, som ændret ved § 70 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 3«: », samt om at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 11

I lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, som ændret ved § 71 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 11, nr. 6, indsættes efter »klagefrist«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 12

I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 9. november 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 2, indsættes efter »afgørelse»: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 13

I lov om åben uddannelse (er­hvervs­ret­tet vok­sen­ud­dan­nel­se) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1525 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 2, indsættes efter »ministeren«: », samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter«.

§ 14

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret ved § 71 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 100 af 10. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. § 34, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser truffet i medfør af regler fastsat efter stk. 2 kan indbringes for ministeren, og at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter.«

§ 15

I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 15 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter.«

§ 16

Loven træder i kraft den 1. september 2010.

Givet på Amalienborg, den 9. februar 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder