Sagsforløb 2009/1 BF 128
Den fulde tekst

Fremsat den 10. februar 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Karin Nødgaard (DF), Hans Kristian Skibby (DF) og Peter Skaarup (DF)

Forslag til folketingsbeslutning

om forbud mod kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i folkeskolen

Folketinget pålægger regeringen at forbyde kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i folkeskolen, der er begrundet i religiøse og kulturelle hensyn.

Bemærkninger til forslaget

Baggrunden for beslutningsforslaget udspringer af artiklen »Fædre ingen adgang til skolemøde«, bragt i Berlingske Tidende torsdag den 4. februar 2010, hvoraf det fremgår, at: »En folkeskole i København nægter elevernes fædre at komme med til samme møde som mødrene. Opdelingen sker af hensyn til de muslimske kvinder«. Efterfølgende har artiklen givet anledning til en hed debat om integration, danske værdier og om folkeskolens måde at forholde sig til hverdagens udfordringer vedrørende integration.

Sagen er kort oplyst den, at Holbergskolen på Nørrebro i København har indkaldt til et møde om mobning, men kun mødrene er velkomne – ikke fædrene.

Skolelederen forklarer i ovennævnte artikel, at: »Der er indvandrerkvinder, hvis mænd ikke mener, at kvinderne må deltage, hvis der er andre mænd til stede«, og uddyber sin begrundelse for ikke at give fædrene lov til at deltage: »Det kan være et nødvendigt hensyn at tage for at skabe en kontakt med en gruppe forældre, som ikke normalt kommer så ofte på skolen, og som ikke rigtig er dus med vores skoletradition«. Hvis mænd fik adgang, kunne det ifølge skolelederen betyde, at der kun ville være fædre til stede på mødet, fordi der så ville være kvinder, der ikke kom.

Forslagsstillerne er af den opfattelse, at det ikke blot er forkert, at en dansk folkeskole har den holdning, at mænd og kvinder ikke må være til møde i samme rum, men tillige, at skolerne praktiserer en sådan holdning.

Undervisningsminister Bertel Haarder er ifølge ovennævnte artikel fortørnet. I sine mere end 15 år som undervisningsminister har han aldrig hørt om noget »så horribelt«, men han vil dog ikke kræve, at skolelederen ændrer sin beslutning. »Jeg synes virkelig, det er urimeligt, men hvis skolelederen mener, at det kan hjælpe mod mobning at indkalde mødrene, så må han jo gøre det, hvis det er den eneste måde«, siger han.

I artiklen »Fordømmelse af mandefrit møde« bragt i Berlingske Tidende torsdag den 4. februar 2010 forklarer undervisningsministeren, hvorfor han ikke vil skride ind. »Jeg er ikke overskoleleder og vil ikke blande mig i, hvordan skolelederne får fat i elevernes forældre,« siger Bertel Haarder, der ellers har alt andet end klapsalver til overs for mødet uden mænd. »Den skoleleder bør tage fat i de fædre ved først kommende lejlighed, give dem en ordentlig skideballe og sige, at det her er Danmark: Her kan man komme til møde, selv om der er nogle med af det andet køn,« siger undervisningsministeren.

Forslagsstillerne mener, at ministerens ellers klare holdning til problemet ikke følges af klar handling, men snarere følges af misforstået eftergivenhed og inkonsekvens i forhold til de grundliggende værdier, som det danske samfund bygger på.

En klar holdning har formanden for Socialistisk Folkeparti, Villy Søvndal, der i artiklen »Fædre ingen adgang til skolemøde«, siger, at: »Jeg er simpelthen rystet over, at en skoleleder på en folkeskole kan tage sådan en beslutning. Det er sandsynligvis gjort i den bedste mening, men det er bare dybt, dybt skadeligt«, siger Villy Søvndal.

I artiklen »Fordømmelse af mandefrit møde«, kalder Villy Søvndal skolelederens beslutning om et kønsopdelt møde for »totalt uacceptabelt«. »Det er en fuldstændig tosset beslutning. Vi skal ikke ofre ligestillingen og fædrenes ret til at deltage i deres børns skoleliv af hensyn til nogle forstokkede, religiøse opfattelser,« siger Søvndal og tilføjer, at folkeskolen ikke skal fremme og legitimere reaktionære kønsroller om, at børns trivsel alene er kvindens ansvar.

Også De Konservative har en klar holdning.

»Det er diskrimination, og det skal stoppes,« fremgår det af www.dr.dk/nyheder den 4. februar 2010 kl. 11.24. Så klar er holdningen fra Rasmus Jarlov, der er konservativ uddannelsesordfører i Folketinget og næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget i København, om det skolemøde, som Holbergskolen i København holder torsdag aften, hvor kun børnenes mødre er velkomne. »Det her er at gå over stregen for, hvad vi accepterer i forhold til kønsdiskrimination. Der er tale om en skoleleder, der har misforstået, hvor meget man kan gå på kompromis med de danske værdier«, siger Rasmus Jarlov. »Det er jo et knæfald for nogle normer, som vi ikke accepterer i det danske samfund. Vi har nogle faste regler i Danmark, og en af dem er ligestilling. Det skal vi ikke gå på kompromis med«, siger han. Rasmus Jarlov mener, at det skal indskærpes over for skolelederen, at kønsdiskriminering ikke må finde sted på folkeskolerne i Danmark.

Anderledes forholder det sig hos Socialdemokratiet. Her går holdningen fra opbakning til kønsopdelte forældremøder udtalt af partiets børne- og ungdomsborgmester i København, Anne Vang, til afvisning fra medlem af partiledelsen på Christiansborg, Henrik Dam Kristensen.

»Anne Vang får tørt på af S-ledelse« lyder det på www.berlingske.dk den 4. februar 2010, og det fortsætter: »Socialdemokraterne er røget i et internt opgør om kønsopdelte forældremøder i skolen. Skoleborgmester i København Anne Vang får nu læst og påskrevet af sin ledelse på Christiansborg.«

Henrik Dam Kristensen mener, at Anne Vang er galt afmarcheret i sin opbakning til kønsopdelte forældremøder i en folkeskole på Nørrebro, og begrunder det bl.a. med: »Jeg kan dårligt tro, at Anne Vang synes, at det er en god idé, at vi skal kønsopdele det her samfund for at tilfredsstille nogle mørkemænd med nogle forskruede holdninger.«

Beslutningsforslagets indhold

Beslutningsforslaget pålægger regeringen at forbyde kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i folkeskolen, der er begrundet i religiøse og kulturelle hensyn. Forslaget indeholder således to led:

For det første et ønske om et forbud mod kønsopdelt undervisning, der skal forstås således, at udgangspunktet for al undervisning i folkeskolen er, at piger og drenge undervises sammen. Herfra er dog undtaget undervisning, der traditionelt kan være opdelt, f.eks. gymnastik, undervisning af helt særlige pædagogiske grunde eller i helt særlige enkeltstående situationer, f.eks. for at sikre ro i timer og fag. Men kønsopdelt undervisning har klart undtagelsens karakter og må ikke begrundes i religiøse eller kulturelle hensyn.

For det andet et ønske om et forbud mod kønsopdelte møder, der udspringer af den del af den aktuelle debat, der er enig i, at det indkaldte kønsopdelte forældremøde på Holbergskolen i København er forkert. Forslagsstillerne mener, at udgangspunktet for alle forældremøder i folkeskolen naturligvis må være, at såvel barnets mor som far må være til stede, og at det er forkasteligt, at ledelsen kun indkalder det ene køn til forældremøde. I det aktuelle tilfælde kunne fædrene ikke tilmelde sig skolens møde om mobning, fordi »… der er muslimske mænd, som ikke ønsker, at deres kone skal være i rum med fremmede mænd«, fremgår det af artiklen »Fordømmelse af mandefrit møde«.

Forslagsstillerne ønsker, at regeringen klart og utvetydigt forbyder kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i folkeskolen. Om et sådant forbud virkeliggøres gennem lovgivning eller anden myndighedsforskrift, er forslagsstillerne mindre optaget af. Det vigtigste for forslagsstillerne er, at kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i folkeskolen hurtigt bringes til ophør.

Skriftlig fremsættelse

Marlene Harpsøe (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i folkeskolen.

(Beslutningsforslag nr. B 128).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.