Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

I medfør af § 37 og § 61, stk. 4, i lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret ved lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 568 af 24. juni 2005, fastsættes:

Regionsrådets behandling af sager efter værditabsordningen

Underretning til ejeren

§ 1. Regionsrådet skal underrette ejeren af en ejendom, der har anmodet om oprydning efter værditabsordningen, om

1) afgørelsen af, om ejendommen er omfattet af værditabsordningen,

2) ejendommens status efter den offentlige kortlægning, jf. lovens kapitel 2,

3) ejendommens status efter den offentlige indsatsoversigt, jf. lovens kapitel 3,

4) at iværksættelsen af eventuelle undersøgelser henholdsvis eventuel oprydning først sker, når der er bevillingsmæssig dækning og Økonomistyrelsen har meddelt, at beløbet til dækning af udgiften er disponeret, jf. § 14, stk. 5, og

5) om det forventede videre forløb og afslutning på sagen.

Fremsendelse til Økonomistyrelsen

§ 2. Regionsrådet skal fremsende anmodning om disponering af bevilling til konkrete undersøgelses- eller oprydningsprojekter til Økonomistyrelsen.

§ 3. Regionsrådet skal videresende anmodninger om lån til egenbetaling og om garanti for ejers lån til egenbetaling til Økonomistyrelsen i forbindelse med, at der anmodes om disponering af beløb til det oprydningsprojekt, som lånet vedrører. I det omfang regionsrådet har modtaget dokumentation, jf. § 18 og lovens § 33, skal regionsrådet medsende denne til Økonomistyrelsen.

§ 4. Regionsrådet skal sende kopi af anmodning fra regionsrådet til ejeren om indbetaling af egenbetaling, jf. lovens § 30, stk. 3, til Økonomistyrelsen.

§ 5. Regionsrådet skal sende endelig afregning for et projekt til Økonomistyrelsen senest 2 måneder efter projektets afslutning.

Iværksættelse af projekter

§ 6. Iværksættelse af undersøgelsesprojekter kan først ske, når regionsrådet har modtaget bekræftelse fra Økonomistyrelsen på, at beløbet til dækning af udgifterne er disponeret, jf. § 14, stk. 5.

Stk. 2. Iværksættelse af oprydningsprojekter, herunder drift af andre foranstaltninger, samt overtagelse af ejendomme kan først ske, når regionsrådet har modtaget bekræftelse fra Økonomistyrelsen på, at beløbet til dækning af udgifterne er disponeret, jf. § 14, stk. 5, og at egenbetaling er indbetalt.

Stk. 3. Iværksættelse af et projekt som nævnt i stk. 1 og 2 kan regionsrådet inden for en periode på højst 6 måneder lade afvente en samlet iværksættelse med nedennævnte tilsvarende projekter, såfremt:

1) projektet vedrører en ejendom inden for et forurenet areal, hvor der på andre ejendomme inden for samme areal kan forventes at blive iværksat et projekt efter værditabsordningen eller på andet offentligt initiativ efter lovens bestemmelser, og

2) hvis regionsrådet vurderer, at en sa mtid ig fælles indsats i væsentlig grad vil medføre den bedste tekniske og samfundsøkonomiske løsning.

Færdiggørelse af projekter

§ 7. Regionsrådet kan uanset bestemmelsen i § 6 afholde udgifter til at færdiggøre et projekt, selvom udgifterne derved overstiger det beløb, der er disponeret, idet regionsrådet efterfølgende kan anmode om at få disponeret udgiften til refusion af dette udgiftsbeløb. Merudgiften skal være forårsaget af forhold, som ikke efter sædvanlig praksis skulle være taget i betragtning ved regionsrådets anmodning om disponering til projektet.

Tilsagn til ejeren

§ 8. Regionsrådets tilsagn om oprydning til ejeren, jf. lovens § 30, stk. 1, skal indeholde oplysning om,

1) at oprydninger kun gennemføres i det omfang, der er afsat bevilling hertil, og

2) at den forventede oprydnings art og omfang vil svare til en offentlig oprydning efter det til enhver tid gældende oprydningsniveau på tidspunktet for iværksættelsen af oprydningen efter lovens kapitel 3 af hensyn til den faktiske boliganvendelse.

§ 9. Tilsagn til ejeren om lån til egenbetaling eller garanti for ejers lån til egenbetaling i henhold til lovens § 33, stk. 2 og 5, meddeles af regionsrådet efter Økonomistyrelsens disponering af beløb dertil, jf. § 14, stk. 2 og 5.

Anmodning om indbetaling af egenbetaling

§ 10. Anmodning fra regionsrådet til grundejeren om indbetaling af egenbetaling skal indeholde oplysning om retsvirkningerne af indbetalingen, herunder om at egenbetalingen skal være indbetalt før oprydningen kan iværksættes, samt retsvirkningerne af for sen indbetaling, og om at indbetalingen skal ske gennem en konto i et pengeinstitut til Økonomistyrelsen.

Krav om udgiftsdækning m.v.

§ 11. Regionsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal rejses krav om udgiftsdækning eller erstatning m.v. efter lovens § 30, stk. 2, § 73 og § 74, stk. 1, samt påser, om der ved en fejl eller som følge af afgivelse af urigtige oplysninger er udbetalt et for stort beløb efter værditabsordningen. Såfremt dette er tilfældet underrettes Økonomistyrelsen herom.

Fremsendelse til Miljøstyrelsen

§ 12. Regionsrådet skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen fremsende oplysninger om sager efter værditabsordningen til Miljøstyrelsen til brug for statistik og evaluering.

Økonomistyrelsens behandling af sager efter værditabsordningen

§ 13. Økonomistyrelsen er ansvarlig for den økonomiske administration af den årlige bevilling på finansloven og provenu fra egenbetalinger efter loven og varetager følgende opgaver:

1) Disponering af beløb fra det rådighedsbeløb, der kan afsættes af bevillingen til projekter efter lovens § 36.

2) Disponering af beløb fra det rådighedsbeløb, der kan afsættes af bevillingen til konkrete undersøgelsesprojekter henholdsvis konkrete oprydningsprojekter, herunder drift af eventuelle andre foranstaltninger samt til overtagelse af ejendomme og ydelse af lån til egenbetaling eller garanti for ejers lån til egenbetaling.

3) Udbetaling af beløb i overensstemmelse med en disponering til dækning af regionsrådenes afholdte udgifter, eksklusiv myndighedernes administrationsudgifter.

4) Sikring af at disponering og udbetaling sker inden for de på finansloven afsatte bevillinger samt bilagskontrol.

5) Statistik.

Disponering til undersøgelses- og oprydningsprojekter m.v.

§ 14. Disponering til konkrete undersøgelses- eller oprydningsprojekter, herunder til drift af eventuelle andre foranstaltninger eller overtagelse af ejendomme, sker uden hensyntagen til provenuet fra egenbetalingen.

Stk. 2. Disponering af beløb til ydelse af lån eller garanti for lån, jf. § 3, skal ske sa mtid ig med disponering af beløb til det projekt, lånet vedrører.

Stk. 3. Såfremt bevillingen for det pågældende år er fuldt disponeret, skal disponeringsanmodningen optages på en venteliste i den rækkefølge anmodningerne modtages. Der kan etableres en venteliste for henholdsvis undersøgelsesprojekter og oprydningsprojekter.

Stk. 4. Disponeringen skal foretages, når der er bevillingsmæssig dækning herfor.

Stk. 5. Økonomistyrelsen skal meddele regionsrådet om den foretagne disponering. Kan en disponering ikke foretages umiddelbart, skal Økonomistyrelsen oplyse om, hvornår en disponering kan forventes foretaget, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 6. En disponering bortfalder, såfremt Økonomistyrelsen ikke senest 18 måneder efter meddelelsen om den foretagne disponering har modtaget en anmodning om udbetaling fra regionsrådet. En disponering bortfalder dog ikke, såfremt regionsrådet forinden har meddelt Økonomistyrelsen, at disponeringen skal opretholdes med henblik på udbetaling på et nærmere angivet senere tidspunkt.

Udbetaling til Regionen

§ 15. Udbetaling til dækning af regionsrådets afholdte udgifter til undersøgelser skal ske, når undersøgelserne er afsluttet.

Stk. 2. Udbetaling til dækning af regionsrådets afholdte udgifter til oprydninger og skadeserstatninger samt overtagelse af ejendomme skal ske i forbindelse med afslutningen af det samlede projekt.

Stk. 3. Såfremt regionsrådet skønner, at oprydningsarbejdet strækker sig over mere end 3 måneder, skal der dog ske udbetaling ved udgangen af hvert kvartal for de indtil da afholdte udgifter. Der kan maksimalt udbetales 70 pct. af det disponerede beløb til oprydning, førend oprydningsprojektet er afsluttet.

Stk. 4. Såfremt der som led i oprydningen er etableret et anlæg til brug for driftsmæssige afværgeforanstaltninger, der skal fortsætte over 3 måneder, eller såfremt en efter projektets afslutning senere udgiftskrævende foranstaltning vil skulle iværksættes, kan regionsrådet mod dokumentation fastsætte det samlede forventede udgiftsbeløb til den fortsatte drift af afværgeforanstaltningen eller til den senere foranstaltning til et beløb, således at det samlede disponerede beløb kan udbetales som afslutning på projektet i bevillingsmæssig henseende.

Stk. 5. Såfremt et udgiftsbeløb viser sig at blive mindre, skal regionsrådet tilbageføre det resterende beløb til Økonomistyrelsen. Såfremt udgiftsbeløbet viser sig at blive større, kan regionsrådet anmode om disponering af denne større udgift.

Stk. 6. Udbetaling til dækning af regionsrådets afholdte udgifter til drift af andre foranstaltninger kan ske ved udgangen af hvert kvartal for de indtil da afholdte udgifter.

Administration af egenbetalinger

§ 16. Økonomistyrelsen forestår den økonomiske administration af egenbetalinger, herunder modtagelse af betalinger, frigivelser og tilbagebetalinger.

Stk. 2. Økonomistyrelsen skal sende en erindring til grundejeren om indbetaling af egenbetaling ca. 4 uger før betalingsfristens udløb. Økonomistyrelsen skal snarest underrette pågældende regionsråd om indbetalte egenbetalinger.

Stk. 3. Økonomistyrelsen skal foretage frigivelse og tilbagebetaling af egenbetaling til grundejeren efter anmodning fra pågældende regionsråd, jf. lovens § 30, stk. 4 og 5, og § 35.

Administration af lån og garantier

§ 17. Lån til betaling af egenbetaling, jf. lovens § 33, stk. 1, 2 og 3, og garanti for ejers lån til egenbetaling, jf. lovens § 33, stk. 4 og 5, administreres af Økonomistyrelsen.

§ 18. Til brug for behandlingen af en anmodning om lån til egenbetalingen kan Økonomistyrelsen anmode grundejeren om at fremsende fornøden dokumentation for, at betingelserne er opfyldte, samt tingbogsattest, prioritetsoversigt og kopi af seneste ejendomsvurdering til Økonomistyrelsen.

Stk. 2. Til brug for behandlingen af en anmodning om garanti for ejers lån til egenbetalingen kan Økonomistyrelsen anmode grundejeren om at fremsende fornøden dokumentation for, at betingelserne er opfyldte, samt tingbogsattest, prioritetsoversigt, kopi af seneste ejendomsvurdering samt tilbud om lån til egenbetalingen, der alene er betinget af en garanti efter lovens § 33, stk. 4, til Økonomistyrelsen.

§ 19. Garanti for ejers lån i et realkreditinstitut på sædvanlige vilkår til egenbetalingen kan ydes, såfremt lånet ikke kan ligge indenfor de i henhold til realkreditloven til enhver tid gældende lånegrænser, og såfremt dette alene er årsag til, at lån ikke kan gives på sædvanlige vilkår. Garantien træder således i stedet for realkreditinstituttets pantesikkerhed i ejendommen indenfor de gældende lånegrænser.

Stk. 2. Garanti kan ydes fra lån er optaget og egenbetalingen er indbetalt, og indtil værditabsoprydningen er afsluttet i den forstand, at der sker tilbagebetaling af egenbetalingen, jf. lovens § 30, stk. 4 og 5, og § 35, eller hvis egenbetalingen ikke tilbagebetales indtil et år efter, at oprydningen er afsluttet, eller hvis lånet indfries før da indtil dette tidspunkt.

Stk. 3. Garantien dækker 100 pct. af tabet indenfor garantiperioden.

Krav om tilbagebetaling

§ 20. Økonomistyrelsen træffer afgørelse om at kræve beløb, der udbetales efter værditabsordningen tilbagebetalt, såfremt der ved en fejl eller som følge af afgivelse af urigtige oplysninger m.v. er udbetalt et for stort beløb, jf. lovens § 74, stk. 2.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1067 af 17. december 1999 om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord ophæves.

§ 22. Den administrative behandling af sager, der er påbegyndt efter hidtil gældende regler, videreføres efter denne bekendtgørelses regler, jf. dog lovens § 95, stk. 1 og 3.

Miljøministeriet, den 13. december 2006

Connie Hedegaard

/Helge Andreasen