Den fulde tekst
L 125
Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. (Ny organisering af stormflodsordningen, ny erstatningsmodel ved gentagne stormflodshændelser og udvidelse af stormflodsdækning ved oversvømmelser fra vandløb og søer).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 10/2 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 10/2 10 Tillæg A
1.beh 2/3 10 FF
Betænkning 6/5 10 Tillæg B
2.beh 11/5 10 FF
3.beh 20/5 10 FF
Lovf som vedt 20/5 10 Tillæg C
Lov nr 544 af 26. maj 2010
Ordførere: (1.beh) Flemming Damgaard Larsen (V), Ole Vagn Christensen (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at fastsætte nye regler for den fremtidige organisering af stormflodsordningen og en ny erstatningsmodel, som skal sikre incitamenter til omkostningseffektiv klimatilpasning ved nybyggeri og forebyggende foranstaltninger. Ved den nye erstatningsmodel stiger selvrisikoen ved gentagne stormflodshændelser.
Den eksisterende stormflodsordning udvides, så oversvømmelser som følge af usædvanligt høje vandstande i vandløb og søer omfattes af lovens dækning.
Al sagsbehandling skal finde sted i det forsikringsselskab, hvor den skadelidte er brandforsikret.
Den nuværende årlige afgift hæves med 10 kr. til i alt 30 kr. pr. brandforsikringspolice. Desuden foreslås det, at statsgarantien forhøjes fra 200 millioner kr. til i alt 400 millioner kr. og opdeles med 200 mio. kr. til stormflods- og oversvømmelsespuljen og 200 mio. kr. til stormfaldspuljen.
Loven følger anbefalinger fra udvalget om revision af stormflodsordningen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.