Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 3. februar 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten

[af miljøministeren (Troels Lund Poulsen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. november 2009 og var til 1. behandling den 3. december 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 14. september 2009 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2008-09, MPU alm. del – bilag 804. Den 26. november 2009 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Foreningen Klitplantagen Blokhus og Foreningen Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager.

Miljøministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Foreningen Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til miljøministeren og 1 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Liberal Alliance, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Peter Juel Jensen V nfmd. Eyvind Vesselbo V Erling Bonnesen V Birgitte Josefsen V Hans Christian Thoning V Jørn Dohrmann DF Liselott Blixt DF Per Ørum Jørgensen KF Henrik Rasmussen KF Torben Hansen S Mette Gjerskov S Flemming Møller Mortensen S Ida Auken SF Steen Gade SF fmd. Johs. Poulsen RV Per Clausen EL Sofia Rossen IA

Liberal Alliance, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 83

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra miljøministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Henvendelse af 6/1-10 fra Foreningen Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager
4
Henvendelse af 13/1-10 fra Foreningen Klitplantagen Blokhus
5
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 83

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 6/1-10 fra Foreningen Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelse af 13/1-10 fra Foreningen Klitplantagen Blokhus, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om en redegørelse for baggrunden for de forskelle, der er fremkommet mellem SKAT’s og lokale ejendomsmægleres vurdering af prisniveauet i forbindelse med udbud af statens udlejede sommerhusgrunde ved eksempelvis Vejers Strand, til skatteministeren, og ministerens svar herpå