Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om biomasseaffald

 

I medfør af § 44, stk. 1, § 45, stk. 2, § 92 og § 110, stk. 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 260 af 8. maj 2002, lov nr. 385 af 25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005, § 1 i lov nr. 244 af 27. marts 2006 og lov nr. 1571 af 20. december 2006, fastsættes følgende:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for håndtering af træaffald og andet fast biomasseaffald ved forbrænding eller ved afsætning til virksomheder, der producerer brændselspiller eller brændselsbriketter.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter affald fra skovbrug, træforarbejdende virksomheder, landbrug og virksomheder, der forarbejder landbrugsprodukter, samt brændselspiller og brændselsbriketter fremstillet heraf.

Stk. 2. Ved træforarbejdende virksomheder forstås savværker, møbelfabrikker, snedkervirksomheder m.v.

Administration af biomasseaffald samt underretning

§ 3. Affald, der er optaget i bilaget til bekendtgørelsen, kan uden kommunal anvisning forbrændes i kraft- eller varmeproducerende anlæg, der er indrettet til fyring med fast brændsel, eller afsættes til forbrænding i sådanne anlæg.

Stk. 2. Affald, der er optaget i bilaget til bekendtgørelsen, kan endvidere uden kommunal anvisning afsættes til virksomheder, der fremstiller brændselspiller eller brændselsbriketter til forbrænding i kraft- eller varmeproducerende anlæg.

§ 4. Biomasseaffald, der ikke er optaget i bilaget til bekendtgørelsen, skal bortskaffes i henhold til bestemmelser i kommunale affaldsregulativer eller efter konkret anvisning fra kommunen.

§ 5. Kommunalbestyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt affald er omfattet af bekendtgørelsens bilag.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt affald, der importeres til forbrænding i eller til produktion af brændselspiller på et anlæg i kommunen, er omfattet af bekendtgørelsens bilag.

§ 6. Virksomheder, der brænder eget affald, eller afsætter affald uden kommunal anvisning i henhold til bekendtgørelsens § 3, samt virksomheder, der producerer brændselspiller og brændselsbriketter af affald, omfattet af bekendtgørelsen, skal underrette kommunalbestyrelsen om affaldets art, oprindelse og sammensætning og om den forventede mængde 1 gang årligt, senest den 31. januar, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Landbrugsbedrifter og skovbrugsvirksomheder, der alene forbrænder eller afsætter eget affald, er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Ved væsentlige ændringer i affaldets art, oprindelse, sammensætning og forventede mængde skal virksomheden straks underrette kommunalbestyrelsen herom.

Stk. 4. Virksomheden skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgive oplysninger om og dokumentation for affaldets art, oprindelse, sammensætning og mængde samt om eventuelle modtagere af affaldet. Oplysninger og dokumentation skal opbevares i 5 år.

Klage

§ 7. Kommunalbestyrelsens a fgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 4,

2) undlader at underrette kommunalbestyrelsen efter § 6, stk. 1,

3) undlader at give underretning om væsentlige ændringer i affaldets art, oprindelse, sammensætning eller mængde efter § 6, stk. 3, og

4) undlader at afgive oplysninger efter § 6, stk. 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald ophæves.

§ 10. Afgørelser truffet efter § 5 og § 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald bevarer deres gyldighed, indtil der træffes nye afgørelser efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Overtrædelse af afgørelser truffet efter § 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald straffes efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 13. december 2006

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

Affald, der er omfattet af bekendtgørelsen

1. Råtræ, herunder bark, skovflis og ubehandlet savværksflis

2. Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling (ud over evt. savværksstempler o.l.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc.

3. Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ, med et indhold af lim (fenol-resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof.

4. Halm (herunder indbindingssnor fra halmballer)

5. Kerner og sten fra frugter og bær

6. Frugttrester (tørre frugtdele)

7. Nødde- og frøskaller (herunder korn- og frøafharpning)

8. Ubehandlet kork

9. Ubehandlet korn og ubehandlede frø

10. Ubehandlet bomuld og hør

11. Ispinde med et indhold af fødevaregodkendt paraffin, der ikke overstiger 1ê, målt som vægtprocent af tørstof

12. Grøntpiller

13. Malt

14. Stråtag

15. Tobaksaffald i form af hele eller neddelte tobaksblade, -stilke m.v.

16. Brændselspiller og -briketter, der udelukkende er fremstillet af affald omfattet af dette bilag.