Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af byggeloven

(Energikrav til bygningsdele, bygherreansvar m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 484 af 9. juni 2004 og senest ved § 8 i lov nr. 1404 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra d, ændres »bebyggelse.« til: »bebyggelse,«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes som litra e:

»e. ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.«

3. Efter § 4 B indsættes:

»§ 4 C. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser finder anvendelse ved ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse omfattet af § 2, stk. 1, litra e.«

4. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 A. En bygherre, der som led i sit erhverv udfører byggeri, er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab som følge af, at byggeriet ikke udføres i overensstemmelse med bygningsreglementet.«

5. I § 23, stk. 3, ændres »De Samvirkende Invalideorganisationer« til: »Danske Handicaporganisationer«.

6. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 A. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om anerkendelsesordningen for statikere.

§ 30 B. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2010.

Givet på Amalienborg, den 16. februar 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen