Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsloven og lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

(Ændring af bestemmelser om ikrafttræden)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 367, stk. 4, ændres »§ 143 og § 172,« til: »§ 143, § 172 og § 372, stk. 1,«.

2. I § 372, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Ministeren kan herunder fastsætte regler, der fraviger de af lovens bestemmelser, som forudsætter tilpasninger af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, for så vidt angår registrering og offentliggørelse, indtil de nødvendige tilpasninger af it-systemet er afsluttet.«

§ 2

I lov nr. 516 af 12. juni 2009 om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Ændringer som følge af selskabsloven), som ændret ved § 3 i lov nr. 1273 af 16. december 2009 og § 15 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Ministeren kan fastsætte, at loven eller dele heraf træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ministeren kan herunder fastsætte regler, der fraviger de af lovens bestemmelser, som forudsætter tilpasninger af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, for så vidt angår registrering og offentliggørelse, indtil de nødvendige tilpasninger af it-systemet er afsluttet.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 1 gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lovens § 2 gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland og Færøerne med de afvigelser, som de grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 16. februar 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen