Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold og formål

Kapitel 2   Administration

Kapitel 3   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 4   Betingelser for tilskud

Kapitel 5   Tilskudsberettigede projektudgifter

Kapitel 6   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 7   Beregning af tilskud

Kapitel 8   Udbetaling af tilskud

Kapitel 9   Underretningspligt

Kapitel 10   Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 11   Force majeure

Kapitel 12   Klageadgang

Kapitel 13   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 4, litra e, § 5, § 6, stk. 3, § 7, stk. 4, § 11, stk. 4, og § 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold og formål

§ 1. FødevareErhverv kan inden for rammerne af de årlige finanslove give tilsagn om tilskud til etablering af landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, herunder læplantninger, til følgende:

1) Ejere og forpagtere af landbrugs- og naturarealer, der gennemfører projekter, hvor det enkelte projekt i sin helhed er beliggende på arealer, der er ejet eller forpagtet af den pågældende ansøger på tidspunktet for ansøgning om tilskud.

2) Foreninger og sammenslutninger, der gennemfører projekter, hvor det enkelte projekt på tidspunktet for ansøgning om tilskud er beliggende på landbrugs- og naturarealer med mindst 7 ejere eller forpagtere. Der kan kun gives tilsagn om tilskud til foreninger og sammenslutninger, hvis formål omfatter et eller flere af de i stk. 3 nævnte formål, og hvor FødevareErhverv har modtaget kopi af gældende vedtægter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan ikke omfatte projekter, der på tidspunktet for ansøgning om tilskud helt eller delvis er beliggende på arealer, der er ejet af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber.

Stk. 3. Formålet med ordningen er at yde tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, der kan bidrage til i landdistrikterne

1) at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter,

2) at bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier og de rekreative værdier og

3) at etablere forbindelseslinier i landskabet og at øge andelen af småbiotoper.

Kapitel 2

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 2. FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan efter bemyndigelse forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 4. FødevareErhverv og Plantedirektoratet kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med lovens § 12.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning indgives til FødevareErhverv på et særligt ansøgningsskema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Stk. 2. Ansøgningen skal være vedlagt et kort, hvorpå placeringen af beplantningerne er vist. For beplantninger, der forbedrer levesteder for hasselmus, skal kortet endvidere vise, hvorledes kravene i § 11, stk. 4, nr. 4, opfyldes.

Stk. 3. Ansøgning kan indgives fra den 1. marts, dog i 2010 fra den 5. marts, og skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 1. maj samme år eller i tilfælde, hvor sidste dag af ansøgningsfristen er en lørdag, søndag eller mandag, den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 4. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 3 anførte ansøgningsperiode.

Stk. 5. FødevareErhverv kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

Prioritering og afgørelse

§ 5. Til bedømmelse af de indsendte ansøgninger nedsætter FødevareErhverv et rådgivende udvalg.

Stk. 2. Fødevareministeriet udpeger en formand for det rådgivende udvalg. Udvalget sekretariatsbetjenes af FødevareErhverv og består udover formanden af repræsentanter fra

1) Dansk Ornitologisk Forening,

2) Kyst, Land og Fjord,

3) Danmarks Naturfredningsforening,

4) Danmarks Jægerforbund,

5) Landdistrikternes Fællesråd,

6) Plantning & Landskab, Landsforeningen,

7) Landbrug og Fødevarer,

8) Dansk Skovforening,

9) De Danske Skovdyrkerforeninger,

10) Danmarks Kulturarvs Forening,

11) Miljøministeriet og

12) Fødevareministeriet.

Stk. 3. Det rådgivende udvalg foretager en prioriteret indstilling af ansøgningerne på grundlag af en vurdering af projektets opfyldelse af ordningens formål og af projektets samlede udgifter samt ud fra eventuelle eksterne, faglige vurderinger af ansøgningerne.

Stk. 4. FødevareErhverv kan beslutte, at der skal gennemføres særskilt prioritering af henholdsvis de i § 1, stk. 1, nr. 1, anførte projekter og de i § 1, stk. 1, nr. 2, anførte projekter inden for en særskilt tilsagnsramme for hver af de to ansøgningsgrupper.

§ 6. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver FødevareErhverv tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Der kan gives helt eller delvis afslag på ansøgninger med henvisning til en prioritering af bevillingen på den årlige finanslov.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede projekter

§ 7. Tilskud til etablering af landskabs- og biotopforbedrende beplantninger kan omfatte projekter, som bidrager til at opfylde ordningens formål, jf. § 1, stk. 3.

§ 8. Projekterne kan omfatte nyetablering og udskiftning af landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. De enkelte beplantninger skal være hegn eller småbeplantning, som omhandlet i § 10, og kan være med supplerende betingelser, jf. § 11, og forhøjet tilskudsprocent, jf. § 18.

Stk. 2. Ansøgerne skal godtgøre, at beplantningerne bliver placeret under hensyn til planlægningsmæssige, fredningsmæssige, miljø- og naturmæssige, kulturhistoriske og landskabsmæssige interesser og således, at beplantningerne ikke hindrer den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger og vejsving.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

Tilladelser fra offentlige myndigheder m.m.

§ 9. Det er en betingelse for tilskud til et projekt,

1) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

2) at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) at projektet afsluttes inden en dato, der fastsættes af FødevareErhverv således, at der maksimalt forløber 3 hele vækstsæsoner fra tidspunktet for FødevareErhvervs tilsagn om tilskud og indtil projektets afslutning,

4) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til FødevareErhverv, jf. § 20, stk. 2,

5) at projektet opretholdes i en periode på mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet,

6) at udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, og

7) at tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 3, anførte frist kan efter ansøgning ændres.

Beplantningerne m.m.

§ 10. Det er en betingelse for tilskud til et projekt,

1) at de hegn, som er omfattet af projektet, anlægges som sammenhængende beplantninger af træer eller buske med 1-7 planterækker,

2) at de småbeplantninger, som er omfattet af projektet, anlægges som bevoksninger på mindre end 0,5 ha,

3) at hver enkelt af de hegn og småbeplantninger, der er omfattet af projektet, anlægges med mindst 75 pct. løvfældende planter,

4) at de beplantninger, der er omfattet af projektet, anlægges med de i bilag 1 nævnte plantearter og med plantemateriale, der er i overensstemmelse med de i bilag 1 anførte krav til plantekvalitet,

5) at der for plantearter hjemmehørende i dansk nærområde anvendes plantemateriale, der stammer fra frøkilder i dansk nærområde som defineret i bilag 2, og

6) at leverandører af planter til de beplantninger, der er omfattet af projektet, er momsregistrerede og opfylder Fødevareministeriets bestemmelser om herkomst- og sundhedskontrol, jf. Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 1017 af 12. december 2002 om skovfrø og planter og Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 32 af 23. januar 2009 om planter.

Stk. 2. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde, hvor kulturhistoriske eller landskabelige hensyn tilsiger det, i tilsagn om tilskud fastsætte anden betingelse om procentuel andel af løvfældende planter end den i stk. 1, nr. 3, anførte.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i tilfælde, hvor der er mangel på plantemateriale, der stammer fra frøkilder i dansk nærområde, dispensere fra det i stk. 1, nr. 5, anførte krav.

§ 11. Tilskud til et projekt, der omfatter beplantninger med supplerende betingelser, er endvidere betinget af, at tilsagnshaver for hver enkelt af de omfattede beplantninger mindst

1) opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1, og betingelserne i tre af de numre, der er anført i stk. 2, nr. 2-8, og stk. 3, nr. 2-3, dog således at stk. 2, nr. 3, og stk. 3, nr. 2, ikke kan vælges samtidig og stk. 2, nr. 4, og stk. 3, nr. 3, ikke kan vælges samtidig,

2) opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1, betingelserne i stk. 3, nr. 1, og betingelserne i stk. 3, nr. 2 eller 3, eller

3) opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1, og betingelserne i stk. 4.

Stk. 2. Supplerende betingelser omfatter følgende:

1) Ved etablering af beplantningen må der ikke pløjes dybere, end de lokale forhold tilsiger. Fastsættelse heraf foretages af FødevareErhverv på grundlag af en udtalelse fra det lokale museum. Ansøgning om tilskud skal være vedlagt den nævnte udtalelse.

2) Ved etablering, renholdelse og opretholdelse af beplantningen, jf. § 9, stk. 1, nr. 5, må der ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler, bortset fra plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt i økologisk jordbrugsproduktion i Danmark.

3) I perioden for beplantningens opretholdelse skal der langs med og op til beplantningen være etableret en udyrket stribe jord, der er mindst 1 meter bred. Den udyrkede stribe jord skal mindst en gang hvert andet år pløjes, harves, fræses eller lignende. Den udyrkede stribe jord skal ligge 5 meter eller mere fra søer, åbne vandløb, kystlinier og fortidsminder, som er beskyttet i medfør af museumslovens § 29 e. Den udyrkede stribe jord kan efter behov plejes ved afgræsning og ved slåning.

4) I perioden for beplantningens opretholdelse skal der i tilknytning til beplantningen og på de tilstødende marker være etableret en insektvold, der er mindst 1 meter bred og 0,5 meter høj. Insektvolden skal ved etableringen tilsås med tuedannende græsarter. Insektvolden skal have mindst samme længde som beplantningen og kan placeres langs med den i nr. 3 eller stk. 3, nr. 2, nævnte udyrkede stribe jord.

5) Beplantningen skal bestå af mindst 3 planterækker. I beplantningen skal plantning af mindst 6 planter i en sammenhængende gruppe undlades for i gennemsnit hver 50 meter beplantning således, at der opstår åbninger i eller igennem beplantningen.

6) I beplantningen må der udelukkende anvendes de i bilag 1 nævnte plantearter hjemmehørende i dansk nærområde.

7) I perioden for beplantningens opretholdelse skal der langs med beplantningen være etableret en trampesti, hvorpå offentligheden kan færdes til fods fra kl. 6 til solnedgang, og hvortil der er lovlig adgang. Trampestien må ikke etableres på den i nr. 3 og stk. 3, nr. 2, nævnte udyrkede stribe jord eller på den i nr. 4 og stk. 3, nr. 3, nævnte insektvold. Trampestien skal være markeret med et lovligt skilt. Opfyldelse af betingelserne i nærværende nummer 7 kan ikke anvendes til at opnå et tilskud på op til 60 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der på andet grundlag end nærværende bekendtgørelse og ifølge forholdene på ansøgningstidspunktet er eller vil blive tilvejebragt lovlig adgang for offentligheden langs beplantningen, eller der foreligger ansøgning om offentligt tilskud hertil.

8) I perioden for beplantningens opretholdelse skal der langs med og op til beplantningen være etableret en 6 meter bred sprøjte- og gødningsfri bræmme, der ikke må tilføres plantebeskyttelsesmidler og ikke må tilføres gødning. Anvendelse af nærværende nummer 8 til at opnå et tilskud på op til 60 pct. af de tilskudsberettigede udgifter er betinget af, at mindst 50 pct. af bræmmen på ansøgningstidspunktet er landbrugs- og naturarealer. Det er endvidere en betingelse, at der for arealer inden for bræmmen ikke på ansøgningstidspunktet og med virkning inden for perioden for beplantningens opretholdelse foreligger forpligtelse til at undlade brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler eller forpligtelser, der i hovedsagen svarer hertil, som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning, aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning. Det er endvidere en betingelse, at der ved udløbet af ansøgningsfristen, jf. § 4, stk. 3 og 4, ikke for arealer inden for bræmmen foreligger ansøgning om tilskud under landdistriktsprogrammet, hvor tilsagn om tilskud indebærer, at de ansøgte arealer bliver omfattet af en regulering, som omhandlet i 3. pkt. Uanset 3. pkt. kan nærværende nummer 8 anvendes i tilfælde, hvor arealer inden for bræmmen er omfattet af en regulering, som omhandlet i 3. pkt., når der alene er tale om en regulering som følge af regler om god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat af FødevareErhverv i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere. I forbindelse med anvendelse af nærværende nummer 8 omfatter landbrugs- og naturarealer ikke skov, vandløb, søer og lignende.

Stk. 3. Supplerende betingelser til forbedring af forholdene for bier og andre bestøvende insekter omfatter følgende:

1) Beplantningen skal etableres med mindst 50 pct. planter fra en eller flere af plantearterne navr, spidsløn, ær, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, koral hvidtjørn, tørst, liguster, dunet gedeblad, vildæble, fuglekirsebær, mirabel, kræge, hæg, slåen, fjeldribs, øret pil, seljepil, gråpil, femhannet pil, røn, seljerøn, småbladet lind og storbladet lind.

2) I perioden for beplantningens opretholdelse skal der langs med og op til beplantningen være etableret en udyrket stribe jord, der er mindst 1 meter bred. Den udyrkede stribe jord skal mindst en gang hvert andet år pløjes, harves, fræses eller lignede. Den udyrkede stribe jord skal ved etableringen tilsås på mindst 75 pct. af arealet og jævnt fordelt på arealet med en eller flere af plantearterne hjulkrone (Borago officinalis), honningurt (Phacelia tanacetifolia), kornblomst (Centaurea cyanus), slangehoved (Echium vulgare), gederams (Chamaenerium angustifolium), lavendel (Lavendula angustifolia), stenkløver (Melilotus albus) og markstenkløver (Melilotus officinalis). Den udyrkede stribe jord skal ligge 5 meter eller mere fra søer, åbne vandløb, kystlinier og fortidsminder, som er beskyttet i medfør af museumslovens § 29 e. Den udyrkede stribe jord kan efter behov plejes ved afgræsning og ved slåning efter afblomstring.

3) I perioden for beplantningens opretholdelse skal der i tilknytning til beplantningen og på de tilstødende marker være etableret en insektvold, der er mindst 1 meter bred og 0,5 meter høj. Ved etableringen skal mindst 75 pct. af insektvolden tilsås med en eller flere af de i nr. 2 anførte plantearter og den resterende del af insektvolden skal tilsås med tuedannende græsarter. Insektvolden skal have mindst samme længde som beplantningen og kan placeres langs med den i nr. 2 eller stk. 2, nr. 3, nævnte udyrkede stribe jord.

Stk. 4. Supplerende betingelser for etablering af beplantning, der forbedrer levesteder for hasselmus, omfatter følgende:

1) Beplantningen skal i dens helhed være beliggende i Ringsted, Faxe, Slagelse, Næstved, Sorø, Lejre, Langeland, Svendborg, Fåborg-Midtfyn, Vejle, Sønderborg eller Aabenraa kommune.

2) Beplantningen skal være hegn med 7 planterækker eller småbeplantning, der på det smalleste sted er mindst 10 meter.

3) Beplantningen skal etableres med mindst 80 pct. planter fra 3 eller flere af plantearterne hassel, kvalkved, rød kornel, benved, tørst, dunet gedeblad, vrietorn og æblerose. De resterende planter i beplantningen skal være en eller flere af plantearterne ask, slåen, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, koral hvidtjørn, hyld, røn, navr, spidsløn, ær, vintereg og stilkeg.

4) Beplantningen skal placeres således, at en del af beplantningen vil ligge under 10 meter fra et areal, der på ansøgningstidspunktet er pålagt fredskovspligt og bevokset, eller hvorpå der er levende hegn, og der skal ifølge FødevareErhvervs vurdering være mulighed for passage for hasselmusen mellem beplantningen og det pågældende fredskovspligtige areal eller det pågældende levende hegn. Beplantningen skal endvidere placeres således, at beplantningen i forhold til fredskovspligtige arealer ifølge FødevareErhvervs vurdering fremtræder som en selvstændig beplantning.

Stk. 5. De supplerende betingelser, der ønskes opfyldt for den enkelte beplantning, skal fremgå af ansøgningen om tilskud.

§ 12. FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter. FødevareErhverv kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud, herunder vedrørende pløjning, plantearter og lignende forhold af betydning for anlæg af beplantningen.

Underskrivelse af tilsagnet

§ 13. Det er en betingelse for tilskud til et projekt, at ansøger underskriver tilsagnet og indgiver det underskrevne tilsagn til FødevareErhverv. Ansøger kan benytte digital signatur ved indsendelse af underskrevet tilsagn. Det underskrevne tilsagn skal være modtaget i FødevareErhverv senest 4 uger efter ansøgers modtagelse af tilsagnet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 14. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte

1) udgifter til forundersøgelser, der er nødvendige for projektets gennemførelse,

2) udgifter til projektering,

3) udgifter til rydning af gamle beplantninger,

4) udgifter til jordbearbejdning,

5) udgifter til planter og frø,

6) udgifter til plantning og såning,

7) udgifter til efterplantning og renholdelse i perioden frem til projektets afslutning,

8) indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende,

9) udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde, for så vidt disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber,

10) udgifter til leje af udstyr, der er direkte relateret til projektet,

11) udgifter til konsulentbistand,

12) udgifter til attestation af betalte udgifter og

13) udgifter til projektrapportering.

Stk. 2. Opgørelse af indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv.

Stk. 3. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

§ 15. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 4, stk. 5, dog hvis en sådan tilladelse ikke er givet, udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet, bortset fra de i § 14, stk. 1, nr. 1, anførte udgifter,

2) udgifter vedrørende projekter, som ansøger er forpligtet til at gennemføre efter anden lovgivning,

3) udgifter, hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning,

4) udgifter til beplantninger, der er påbudt af en offentlig myndighed, eller af en offentlig myndighed er stillet som vilkår for en tilladelse, eller som tjener til opfyldelse af krav, der fremgår af anden lovgivning,

5) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra FødevareErhverv,

6) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, og

7) udgifter til forskning og teknologisk udvikling.

Kapitel 6

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 16. Ændring af et projekt kan godkendes af FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af FødevareErhverv, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 17. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden indtræder i et tilsagn om tilskud, når den pågældende ifølge § 1, stk. 1, anvendt i forhold til ejer- og forpagtningsforholdene for projektarealerne på tidspunktet for ansøgning om indtræden i tilsagnet, kan være tilsagnshaver. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 18. Tilskud kan ydes med op til 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, dog op til 60 pct. af de tilskudsberettigede udgifter for beplantninger med supplerende betingelser, jf. § 11. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projektet. Tilsagn om tilskud kan maksimalt udgøre et tilsagnsbeløb, som fastsættes af FødevareErhverv i tilsagn om tilskud.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 19. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal udfærdiges på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Skema og formular til revisorerklæring fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

§ 20. Tilskud kan udbetales i to rater, hvor den første rate skal udgøre mindst 20 pct. og maksimalt 85 pct. af tilsagnsbeløbet.

Stk. 2. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport og være modtaget i FødevareErhverv senest 3 måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist.

Stk. 3. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 21. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 22.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 22. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 21,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud.

§ 23. Indtræder en anden i et tilsagn om tilskud, jf. § 17, og træffer FødevareErhverv herefter afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af den nye tilsagnshavers forhold, kan FødevareErhverv bestemme, at tilskud, der er udbetalt til tidligere tilsagnshavere, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver.

§ 24. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 11

Force majeure

§ 25. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Bortforpagters død.

3) Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid.

4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for ansøgers underskrivelse af tilsagnet.

5) En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører arealer, der er omfattet af projektet.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 26. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 27. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv efter indstilling fra det rådgivende udvalg, kan dog kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Kapitel 13

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ansøgninger om indtræden i tilsagn m.m., som vedrører tilsagn, der ikke er givet i medfør af nærværende bekendtgørelse.

FødevareErhverv, den 2. marts 2010

Hans S. Christensen

/ Steen Bonde


Bilag 1

Planteliste

Plantelisten beskriver hvilke plantearter, der kan anvendes i landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, og hvilke krav der stilles til plantekvalitet. For arter hjemmehørende i dansk nærområde, som defineret i bilag 2, stilles der krav om, at plantematerialet stammer fra frøkilder i dansk nærområde.
Fra den 1. januar 2013 udvides listen for arter hjemmehørende i dansk nærområde med følgende arter: Taxus baccata (Almindelig taks), Juniperus communis (Almindelig ene), Ilex aquifolium (Almindelig kristtorn).
 
Navn
Max. alder
Højde cm
Minimum rodhalsdiameter i mm ved
(latin)
(dansk)
 
Min.
Max.
Min. højde
Max. højde
Arter hjemmehørende i dansk nærområde
Acer campestre
Navr
1/2
30-50
50-80
5
9
Acer platanoides
Spidsløn
1/2
40-60
60-100
6
11
Acer pseudoplatanus
Ær
1/2
40-60
60-100
6
11
Alnus glutinosa
Rødel
1/2
40-60
60-100
6
11
Betula pendula
Vortebirk
1/2
40-60
60-100
6
11
Betula pubescens
Dunbirk
1/2
40-60
60-100
6
11
Carpinus betulus
Avnbøg
1/2
40-60
60-100
6
11
Cornus sanguinea
Rød kornel
1/1
30-50
50-80
5
9
Corylus avellana
Hassel
1/2
30-50
50-80
5
9
Crataegus laevigata
Hvidtjørn, alm.
1/2
30-50
50-80
5
9
Crataegus monogyna
Hvidtjørn, engr.
1/2
40-60
60-100
6
11
Crataegus rhipidohylla
Hvidtjørn, koral
1/2
40-60
60-100
6
11
Euonymus europaeus
Benved
1/2
30-50
50-80
5
9
Fagus sylvatica
Bøg
2/2
30-50
50-80
6
9
Frangula alnus
Tørst
1/2
30-50
50-80
5
9
Fraxinus excelsior
Ask
1/2
40-60
60-100
6
11
Hippophae rhamnoides
Sandtorn
1/2
30-50
50-80
5
9
Ligustrum vulgare
Liguster
0/1/2,
1/1
30-50
50-80
5
9
Lonicera xylosteum
Gedeblad, Dunet
1/1
30-50
50-80
5
9
Malus sylvestris
Vildæble
1/1
30-50
50-80
5
9
 
Pinus sylvestris
Skovfyr
2/2
10-20
20-40
5
7
Prunus avium
Fuglekirse-bær
1/2
40-60
60-100
5
11
Prunus cerasifera
Mirabel
1/1
40-60
60-100
5
11
Prunus domestica ssp. insititia
Kræge
1/1
40-60
60-100
5
11
Prunus padus
Hæg
1/2
40-60
60-100
5
11
Prunus spinosa
Slåen
1/1
30-50
50-80
5
9
Pyrus commúnis
Vild pære
1/1
30-50
50-80
5
9
Quercus petraea
Vintereg
1/2
30-50
50-80
6
9
Quercus robur
Stilkeg
1/2
30-50
50-80
6
9
Rhamnus cathártica
Vrietorn
1/2
30-50
50-80
5
9
Ribes alpinum
Fjeldribs
0/1/1
30-50
50-80
5
9
Rosa canina
Hunderose
1/1
30-50
50-80
5
9
Rosa dumalis
Blågrøn rose
1/1
30-50
50-80
5
9
Rosa pimpinellifolia
Klitrose
1/1
30-50
50-80
5
9
Rosa rubiginosa
Æblerose
1/1
30-50
50-80
5
9
Salix aurita
Øret pil
0/1
40-60
60-100
6
11
Salix caprea
Seljepil
0/1
40-60
60-100
6
11
Salix cinerea
Gråpil
0/1/1
40-60
60-100
6
11
Salix pentándra
Femhannet pil
0/1
40-60
60-100
6
11
Sambucus nigra
Hyld
1/1
40-60
60-100
6
11
Sambucus racemosa
Druehyld
1/1
40-60
60-100
6
11
Sorbus aucuparia
Røn
1/1
40-60
60-100
5
11
Sorbus intermédia
Seljerøn
1/1
40-60
60-100
5
11
Syringa vulgaris
Syren
2/2
30-50
50-80
6
9
Tilia cordata
Lind, Småbladet
1/2
30-50
50-80
6
9
Tilia platyphyllos
Lind, Storbladet
1/2
30-50
50-80
6
9
Viburnum opulus
Kvalkved
1/2
30-50
50-80
5
9
Andre arter
Alnus incana
Gråel
1/2
40-60
60-100
6
11
Alnus viridis
Grønel
1/2
40-60
60-100
5
11
Amelanchier sp.
Bærmispel
1/2
30-50
50-80
5
9
Malus sargentii
Sargents æble
1/2
30-50
50-80
5
9
Picea sitchensis
Sitkagran
2/2
20-40
40-60
5
9
 
Populus i sorter
Poppel
0/1
40-60
60-100
6
11
Salix alba
Hvidpil
0/1
40-60
60-100
6
11
Sorbus mougeotii
Pyrenæisk røn
1/2
40-60
60-100
6
11


Bilag 2

Dansk nærområde

Ved dansk nærområde forstås i denne bekendtgørelse Danmark samt de administrative enheder eller dele af administrative enheder, der er anført i højre kolonne i bilagets skema.
 
Fylker i Norge
Østfold
Vestfold
Telemark
Austagder
Vestagder
Rogaland
Län i Sverige
Västra Götaland (Kun det gamle Göteborg og Bohuslän)
Halland
Skåne
Blekinge
Kalmar
Voivods (regioner) i Polen
Pomeranian (Gdansk)
Kujawsko-pomorskie (Bydgoszck)
Lubusz (Gorzow)
Zachodniopomorskie (Szczechin)
Wielkopolskie (Poznan)
Delstater i Tyskland
Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommeren
Brandenburg N. for Berlin