Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret ved lov nr. 507 af 7. juni 2006, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter, hvad der i jordforureningsloven forstås ved lettere forurenet jord.

Stk. 2. Ved lettere forurenet jord forstås jord, der er forurenet med et eller flere af følgende stoffer inden for det angivne koncentrationsinterval, og som ikke er forurenet med andre stoffer, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø:

1) Bly i koncentrationsintervallet 40 mg/kg tørstof til 400 mg/kg tørstof.

2) Cadmium i koncentrationsintervallet 0,5 mg/kg tørstof til 5 mg/kg tørstof.

3) Chrom bortset fra Chrom VI i koncentrationsintervallet 500 mg/kg tørstof til 1000 mg/kg tørstof.

4) Kobber i koncentrationsintervallet 500 mg/kg tørstof til 1000 mg/kg tørstof.

5) Kviksølv i koncentrationsintervallet 1 mg/kg tørstof til 3 mg/kg tørstof.

6) Zink i koncentrationsintervallet 500 mg/kg tørstof til 1000 mg/kg tørstof.

7) PAH-total i koncentrationsintervallet 4 mg/kg tørstof til 40 mg/kg tørstof målt som summen af de 7 PAH-forbindelser : fluoranthen, benz ( b+j+k ) fluoranthen, benz (a) pyren, di-benz ( a,h ) anthracen og indeno (1,2,3-cd) pyren.

8) Benz(a) pyren i koncentrationsintervallet 0,3 mg/kg tørstof til 3 mg/kg tørstof.

9) Di-benz ( a,h ) anthracen i koncentrationsintervallet 0,3 mg/kg tørstof til 3 mg/kg tørstof.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Miljøministeriet, den 14. december 2006

Connie Hedegaard

/Helge Andreasen