Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug

I medfør af § 35, stk. 2, og § 41 b, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 97 af 10. februar 2009 og lov nr. 1519 af 27. december 2009, § 22, stk. 6, og § 74 c i lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1519 af 27. december 2009, § 70 b i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1519 af 27. december 2009, og § 70 b i lov om vandløb m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1519 af 27. december 2009, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder omfattet af listepunkt I 202 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter regler om samtidig sagsbehandling i sager om ferskvandsdambrug efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om forurenende virksomhed, afgørelser efter § 20 i vandforsyningsloven, afgørelser efter § 65, stk. 3, jf. § 3, i naturbeskyttelsesloven samt afgørelser efter § 48 og § 50 i vandløbsloven.

Godkendelse af ferskvandsdambrug og ændringer og udvidelser i bestående ferskvandsdambrug

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan først behandle ansøgninger om etablering af dambrug, når der er indsendt ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og om tilladelse efter § 20 i vandforsyningsloven og om nødvendigt ansøgning om dispensation efter § 65, stk. 3, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven og godkendelse efter § 48 i vandløbsloven.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved udvidelser og ændringer af eksisterende dambrug.

§ 3. Kommunalbestyrelsen meddeler på samme tid afgørelse vedrørende ferskvandsdambruget efter henholdsvis miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og vandforsyningslovens § 20.

Stk. 2. Hvis etablering, udvidelse eller ændring af dambrug nødvendiggør en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen samtidig træffe afgørelse herom. Det samme gælder for afgørelser om godkendelse eller påbud efter vandløbslovens § 48 eller § 50.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter i afgørelsen efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven vilkår om, at afgørelsen skal revurderes mindst hvert 10 år, og samtidigt med, at vandindvindingstilladelsen efter vandforsyningslovens § 20 skal fornyes.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om, at godkendelse efter vandløbslovens § 48 revurderes mindst hvert 10 år, og samtidigt med at miljøgodkendelse og vandindvindingstilladelsen revurderes.

Samtidig revurdering m.v. af ferskvandsdambrug

§ 4. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af ferskvandsdambrug, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres. Samtidigt revurderes vandindvindingstilladelsen eller behandles ansøgning om ny vandindvindingstilladelse efter § 20 i vandforsyningsloven. Samtidig behandles ansøgning om eventuel ny dispensation efter § 65, stk. 3, jf. § 3, i naturbeskyttelsesloven og godkendelse efter § 48 i vandløbsloven, hvis det er relevant i den konkrete dambrugssag.

Stk. 2. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af ferskvandsdambrug, skal endvidere revurderes, hvis ansøgning om vandindvindingstilladelse efter § 20 i vandforsyningsloven er under behandling. Ansøgning om eventuel ny dispensation efter § 65, stk. 3, jf. § 3, i naturbeskyttelsesloven eller godkendelse efter § 48 i vandløbsloven behandles dog samtidigt med ansøgning om tilladelse efter § 20 i vandforsyningsloven, hvis det er relevant i den konkrete sag.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2, 1. pkt., finder ikke anvendelse for så vidt angår godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, hvis ferskvandsdambruget er omfattet af retsbeskyttelsesperioden på 8 år, jf. § 41 a i miljøbeskyttelsesloven.

Stk. 4. I sager omfattet af stk. 3 fastsættes vilkår i tilladelsen efter § 20 i vandforsyningsloven om, at tilladelsen udløber, når godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal revurderes. Endvidere fastsættes der i godkendelsen efter § 48 i vandløbsloven vilkår om, at godkendelsen genoptages, når godkendelsen efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal revurderes.

Stk. 5. Den ansvarlige for et ferskvandsdambrug sender senest et år før den samtidige sagsbehandling efter stk. 1, 2 og stk. 4 ansøgning om vandindvindingstilladelse efter § 20 i vandforsyningsloven til kommunalbestyrelsen.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen meddeler samtidigt afgørelse i sager omfattet af stk. 1-3. § 3, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. april 2010.

Overgangsregler

§ 6. I verserende dambrugssager i kommunerne om bestående dambrug, der ikke allerede har en samlet godkendelse, jf. § 39, i miljøbeskyttelsesloven, skal kommunalbestyrelsen, når der træffes afgørelse efter § 20 i vandforsyningsloven og om nødvendigt dispensation efter § 65, stk. 3, jf. § 3, i naturbeskyttelsesloven og godkendelse efter § 48 i vandløbsloven, fastsætte vilkår om, at disse afgørelser tages op til fornyet behandling, samtidigt med, at miljøgodkendelsen sagsbehandles første gang.

Stk. 2. Øvrige verserende dambrugssager i kommunen behandles efter tilsvarende regler om samtidig sagsbehandling i § 2, stk. 1, § 3 og § 4, stk. 2-4 og stk. 6.

Stk. 3. Verserende klagesager behandles efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 19. marts 2010

Karen Ellemann

/ Anne-Marie Rasmussen