Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (25. februar 2010)

Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår)

(Lovforslag nr. L 131).

Med lovforslaget indføres en generel pligt for erhvervsdrivende til at udstede en faktura til forbrugere for tjenesteydelser udført efter regning, og forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår ændres.

Ifølge de gældende regler skal en erhvervsdrivende efter anmodning give forbrugeren en faktura for regningsarbejde, der sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de materialer og arbejder, der indgår i ydelsen. Ved siden af denne regel findes 9 faktureringsbekendtgørelser, primært på håndværksområdet, hvorefter forbrugeren skal have en specificeret faktura for regningsarbejde.

Med lovforslaget indføres en generel pligt for erhvervsdrivende til at udstede en faktura til forbrugere for tjenesteydelser udført efter regning. Samtidig ophæves de 9 faktureringsbekendtgørelser. Formålet med denne ændring er at sikre regelforenkling og administrative lettelser samtidig med, at de erhvervsdrivende sikres fleksible faktureringsmuligheder og forbrugerne fortsat sikres en høj beskyttelse. Ifølge lovforslaget vil kravet til detaljeringsgraden i fakturaerne blive væsentligt mindre, da det som udgangspunkt kun er timepris, timeforbrug og materialeforbrug, der skal angives i regningen. De erhvervsdrivende sikres fleksibilitet, da de kan give forbrugerne andre oplysninger såfremt det følger af branchesædvane. Forbrugeren vil efter begæring i særlige situationer kunne få flere oplysninger, som sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de varer og tjenesteydelser, der indgår i ydelsen.

Den generelle faktureringspligt skal sikre forbrugeren et grundlag for at kunne vurdere, om den pris, som den erhvervsdrivende forlanger for en tjenesteydelse, er berettiget i de tilfælde, hvor der ikke på forhånd er oplyst en fast pris for tjenesteydelsen.

Isoleret set vil der med den foreslåede faktureringspligt ske en mindre stigning i de administrative byrder for erhvervslivet. Den generelle regel i markedsføringsloven erstatter imidlertid de hidtil gældende faktureringsbekendtgørelser. Derudover vil faktureringspligten fremover kun gælde mellem erhvervsdrivende og forbrugere, og detaljeringsgraden bliver formindsket. Samlet set vil ændringerne derfor betyde administrative lettelser på op til 255 mio. kr. årligt for erhvervslivet.

Ifølge de gældende regler udnævner økonomi- og erhvervsministeren forbrugerombudsmanden for en periode på 6 år uden mulighed for forlængelse. Det foreslås, at forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår ændres, så forbrugerombudsmanden udnævnes for et tidsrum på op til 6 år med mulighed for forlængelse med op til i alt 3 år. Genudnævnelse som forbrugerombudsmand efter udløb af den fastsatte og eventuelt forlængede periode vil kun kunne ske efter fornyet opslag.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.