Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 2. september 2009 mellem Danmark og Anguilla om udveksling af oplysninger vedrørende skatter

Den 2. september 2009 undertegnedes i Mexico City en aftale mellem Danmarks regering og Anguillas regering om udveksling af oplysninger vedrørende skatter.

Aftalen har følgende ordlyd:

     
   
(Oversættelse)
     
AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF DENMARK
AND
THE GOVERNMENT OF ANGUILLA
FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAXES
 
AFTALE MELLEM
DANMARKS REGERING
OG
ANGUILLAS REGERING
OM UDVEKSLING
AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE SKATTER
     
Whereas the contracting parties have long been active in international efforts in the fight against financial and other crimes, including the targeting of terrorist financing;
 
Idet de kontraherende parter længe har deltaget i internationale bestræbelser i bekæmpelsen af finansiel og anden kriminalitet, herunder finansiering af terrorisme;
     
Whereas it is acknowledged that the contracting parties are competent to negotiate and conclude a tax information exchange agreement;
 
idet det bekræftes, at de kontraherende parter har ret til at forhandle og indgå en aftale om udveksling af oplysninger i skattesager;
     
Whereas Anguilla on 5 March 2002 entered into a formal written commitment to the OECD's principles of transparency and exchange of information and subsequently have participated actively in the OECD Global Forum on Taxation;
 
idet Anguilla den 5. marts 2002 har indgået en formel skriftlig forpligtelse til OECD’s principper om gennemsigtighed og udveksling af oplysninger og efterfølgende aktivt har deltaget i OECD’s Globale Forum om Beskatning;
     
Whereas the contracting parties wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information relating to taxes;
 
idet de kontraherende parter ønsker at forstærke og fremme vilkårene og forudsætningerne for udveksling af oplysninger vedrørende skatter;
     
Now, therefore, the contracting parties have agreed to conclude the following Agreement which contains obligations on the part of the contracting parties only:
 
har de kontraherende parter derfor nu indgået følgende aftale, som kun indeholder forpligtelser for de kontraherende parter:
     
Article 1
 
Artikel 1
     
Scope of Agreement
 
Aftalens anvendelsesområde
     
The competent authorities of the contracting parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the contracting parties concerning the taxes and the tax matters covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, verification, enforcement, recovery or collection of tax claims with respect to persons subject to such taxes, or the investigation or prosecution of tax matters in relation to such persons. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8.
 
De kontraherende parters kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administration og håndhævelse af de kontraherende parters interne lovgivning vedrørende de skatter og skattesager, som er omfattet af aftalen, herunder indbefattet oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning, bekræftelse, tvangsfuldbyrdelse, inddrivelse eller opkrævning af skattekrav med hensyn til personer, der er undergivet sådan beskatning, eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager over for sådanne personer. Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 8.
     
Article 2
 
Artikel 2
     
Jurisdiction
 
Jurisdiktion
     
To enable the appropriate implementation of this Agreement, information shall be provided in accordance with this Agreement by the competent authority of the requested party:
 
For at muliggøre den korrekte anvendelse af denne aftale skal oplysninger videregives i overensstemmelse med denne aftale af den anmodede parts kompetente myndighed:
     
a)
without regard to whether the person to whom the information relates is a resident, national or citizen of a party, or whether the person by whom the information is held is a resident, national or citizen of a party; and
 
a)
uden hensyntagen til, hvorvidt den person, som oplysningerne vedrører, er hjemmehørende, statsborger eller borger i en kontraherende part, eller hvorvidt den person, som besidder oplysningerne, er hjemmehørende, statsborger eller borger i en kontraherende part; og
b)
provided that the information is present within the territory, or in the possession or control of a person subject to the jurisdiction, of the requested party.
 
b)
under forudsætning af, at oplysningerne befinder sig i, eller besiddes eller kontrolleres af en person, der er undergivet den anmodede parts jurisdiktion.
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Taxes covered
 
Skatter omfattet af aftalen
     
1. The taxes covered by this Agreement are:
 
1. De skatter, som omfattes af aftalen, er:
a)
in the case of Denmark
 
a)
I Danmark
 
(i)
the income tax to the State (indkomstskatten til staten);
   
i)
indkomstskatten til staten;
 
(ii)
the income tax to the municipalities (den kommunale indkomstskat); and
   
ii)
den kommunale indkomstskat; og
 
(iii)
value added tax (merværdiafgift).
   
iii)
merværdiafgiften (value added tax).
b)
in the case of Anguilla
 
b)
I Anguilla
 
(i)
property tax;
   
i)
ejendomsskatten (property tax);
 
(ii)
stamp duty;
   
ii)
stempelafgiften (stamp duty);
 
(iii)
accommodation tax; and
   
iii)
boligskatten (accommodation tax); og
 
(iv)
vacation residential asset levy.
   
iv)
særskatten på ferieboliger (vacation residential asset levy).
     
2.
 
2.
a)
Subject to sub-paragraph (b) of this paragraph, this Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed by either territory after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, any of the taxes listed in paragraph 1.
 
a)
Med forbehold for litra b i dette stykke finder denne aftale også anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art pålignet af et af områderne efter datoen for denne aftales undertegnelse som tillæg til, eller i stedet for en af de skatter, der er opregnet i stk. 1 i denne artikel.
b)
The competent authorities of the contracting parties shall notify each other of any relevant changes to the taxation and related information gathering measures covered by this Agreement.
 
b)
De kontraherende parters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle relevante ændringer af beskatning og hermed forbundne foranstaltninger til indhentning af oplysninger, som omfattes af denne aftale.
     
3. The Contracting Parties may, by mutual agreement, add other taxes to the taxes covered by this Agreement.
 
3. De kontraherende parter kan efter gensidig aftale tilføje andre skatter til de skatter, der er omfattet af denne aftale.
     
Article 4
 
Artikel 4
     
Definitions
 
Definitioner
     
1. In this Agreement –
 
1. I denne aftale betyder:
     
a)
“Anguilla” means the territory of Anguilla;
 
a)
”Anguilla” betyder Anguillas territorium;
b)
“Denmark” means the Kingdom of Denmark including any area outside the territorial sea of Denmark which in accordance with international law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed or its subsoil and the superjacent waters and with respect to other activities for the exploration and economic exploitation of the area; the term does not comprise the Faroe Islands and Greenland;
 
b)
”Danmark” betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;
c)
“collective investment scheme” means any pooled investment scheme, fund or vehicle irrespective of legal form;
 
c)
”kollektiv investeringsordning” betyder enhver puljet investeringsordning, -fond eller -instrument, uanset dens eller dets juridiske kvalifikation;
d)
“company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 
d)
”selskab” betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;
e)
“competent authority” means:
 
e)
”kompetent myndighed” betyder:
 
(i)
in the case of Denmark, the Minister for Taxation or his authorized representative;
   
i)
i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;
 
(ii)
in the case of Anguilla, the Permanent Secretary on the Ministry of Finance or a person or authority designated by him in writing;
   
ii)
i Anguilla, departementschefen i Finansministeriet eller en person eller myndighed, som skriftligt er bemyndiget af ham;
f)
“contracting party” means Denmark or Anguilla as the context requires;
 
f)
”kontraherende part” betyder Danmark eller Anguilla, alt efter sammenhængen;
g)
“criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;
 
g)
”straffelovgivning” betyder al straffelovgivning, der benævnes som sådan i intern lovgivning, uanset om den indeholdes i skattelovgivning, straffeloven eller andre love;
h)
“criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting contracting party;
 
h)
”skattestraffesager” betyder skattesager, som omfatter forsætlig adfærd, der kan gøres til genstand for tiltale efter den anmodende kontraherende parts straffelovgivning;
i)
“information” means any fact, statement, document or record in whatever form;
 
i)
”oplysning” betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form;
j)
“information gathering measures” means judicial, regulatory or administrative laws and procedures enabling a contracting party to obtain and provide the information requested;
 
j)
udtrykket ”foranstaltninger til indhentning af oplysninger” betyder retlig, regulerende eller administrativ lovgivning og procedurer, der sætter en kontraherende part i stand til at indhente og videregive de oplysninger, der anmodes om;
k)
“person” means an individual (“natural person”), a company, or any other body or group of persons;
 
k)
”person” betyder en fysisk person (et individ), et selskab eller enhver anden sammenslutning eller gruppe af personer;
l)
“public collective investment scheme” means any collective investment scheme in which the purchase, sale or redemption of shares or other interests is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
 
l)
”offentlig kollektiv investeringsordning” betyder enhver kollektiv investeringsordning, hvori køb, salg eller indløsning af aktier eller andre rettigheder ikke er underforstået eller udtrykkeligt begrænset til en afgrænset kreds af investorer;
m)
“requested party” means the party to this Agreement which is requested to provide or has provided information in response to a request;
 
m)
”anmodede part” betyder den part i denne aftale, som er anmodet om at videregive eller har videregivet oplysninger som svar på en anmodning;
n)
“requesting party” means the party to this Agreement submitting a request for or having received information from the requested party;
 
n)
”anmodende part” betyder den part i denne aftale, som anmoder om eller har modtaget oplysninger fra den anmodede part;
o)
“tax” means any tax covered by this Agreement.
 
o)
”skat” betyder enhver skat, som aftalen finder anvendelse på.
     
2. As regards the application of this Agreement at any time by a contracting party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that contracting party, any meaning under the applicable tax laws of that contracting party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that contracting party.
 
2. Ved en kontraherende parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne kontraherende parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne kontraherende part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne kontraherende parts lovgivning.
     
Article 5
 
Artikel 5
     
Exchange of informations upon request
 
Udveksling af oplysninger efter anmodning
     
1. The competent authority of a requested party shall provide upon request in writing by the requesting party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested party if it occurred in the territory of the requested party. If the information received by the competent authority of the requested party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, it shall, in accordance with the terms provided in paragraph 7 (a), advise the competent authority of the requesting party of that fact and request such additional information as may be required to enable the effective processing of the request.
 
1. Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter skriftlig anmodning fra den anmodende part videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis den var udøvet på den anmodede parts område. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndighed har modtaget, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at opfylde anmodningen om oplysninger, skal den, i overensstemmelse med vilkårene i stk. 7, litra a, oplyse den anmodende parts kompetente myndighed herom og udbede sig sådanne yderligere oplysninger, som måtte være nødvendige for en effektiv udførelse af anmodningen.
     
2. If the information in possession of the competent authority of the requested party is not sufficient to enable it to comply with the request for the information, the requested party shall use all relevant information gathering measures to provide the requesting party with the information requested, notwithstanding that the requested party may not need such information for its own tax purposes.
 
2. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndighed er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal den anmodede part bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.
     
3. If specifically requested by the competent authority of the requesting party, the competent authority of the requested party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
 
3. Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videregive oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.
     
4. Each contracting party shall ensure that its competent authority, for the purposes of this Agreement, has the authority to obtain and provide upon request:
 
4. Hver kontraherende part skal sikre, at dens kompetente myndighed har hjemmel til, til opfyldelse af de formål, der er nævnt i denne aftale, at indhente og efter anmodning videregive:
     
a)
information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;
 
a)
oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, herunder repræsentanter og forvaltere, som optræder i egenskab af bemyndiget eller som formynder;
b)
information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, “Anstalten” and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; and in the case of trusts, information on settlors, trustees, beneficiaries and protectors; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries.
 
b)
oplysninger vedrørende det retlige og retmæssige ejerskab til selskaber, interessentskaber, trusts, fonde, ”Anstalten” og andre personer, herunder, med de begrænsninger, der følger af artikel 2, ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere; og i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere, berettigede og tilsynsførende; og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen og berettigede.
     
5. Notwithstanding the preceding paragraphs, this Agreement does not create an obligation on the contracting parties to obtain or provide:
 
5. Uanset de foregående stykker medfører denne aftale ikke en forpligtelse for de kontraherende parter til at indhente eller videregive:
     
 
i)
ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties;
   
i)
oplysninger om ejerskab for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, eller offentlige kollektive investeringsordninger, medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder;
 
ii)
information which is older than a legally required time period for retaining that information in the jurisdiction of the requested party and where that information is in fact no longer kept.
   
ii)
oplysninger, der er ældre end en lovmæssigt krævet periode for opbevaring af oplysninger på den anmodede parts område, og hvor disse oplysninger rent faktisk ikke længere er bevaret.
     
6. The competent authority of the requesting party shall provide the following information to the competent authority of the requested party when making a request for information under this Agreement in order to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:
 
6. Når den anmodende parts kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til denne aftale, skal den for at synliggøre den forudsete relevans af oplysningerne i forhold til anmodningen, give følgende oplysninger til den anmodede parts kompetente myndighed:
     
a)
the identity of the person under examination or investigation;
 
a)
identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;
b)
the period for which the information is requested;
 
b)
perioden, som der anmodes om oplysninger for;
c)
the nature and type of the information requested, including a description of the specific information sought and the form in which the requesting party would prefer to receive the information;
 
c)
karakteren og typen af de oplysninger, der anmodes om, herunder en beskrivelse af de særlige beviser der ønskes, og den form, i hvilken den anmodende part foretrækker at modtage oplysningerne;
d)
the tax purposes for which the information is sought and the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to the administration or enforcement of the domestic laws of the requesting party;
 
d)
det skattemæssige formål, for hvilken oplysningerne søges, og begrundelsen for at antage, at de oplysninger, der anmodes om, forudses at være relevante for den anmodende parts administration eller håndhævelse af dens nationale lovgivning;
e)
grounds for believing that the information requested is present in the territory of the requested party or is in the possession or control of a person subject to the jurisdiction of the requested party;
 
e)
grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, befinder sig på den anmodede parts område eller besiddes eller kontrolleres en person, der er undergivet den anmodede parts jurisdiktion;
f)
to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the information requested;
 
f)
i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde eller kontrollere de oplysninger, der anmodes om;
g)
a statement that the request is in conformity with this Agreement and the laws and administrative practices of the requesting party, and that if the requested information were within the jurisdiction of the requesting party then the competent authority of the requesting party would be able to obtain the information under the laws of the requesting party or in the normal course of administrative practice;
 
g)
en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale og med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, og at hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været i den anmodende parts jurisdiktion, så ville den anmodende parts kompetente myndighed være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende parts lovgivning eller normale forvaltningspraksis;
h)
a statement that the requesting territory has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.
 
h)
en erklæring om, at det anmodende område har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dets eget område, til at indhente oplysningerne, undtagen sådanne, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.
     
7. The competent authority of the requested party shall forward the requested information as promptly as possible to the competent authority of the requesting party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested party shall:
 
7. Den anmodede parts kompetente myndighed skal videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende parts kompetente myndighed hurtigst muligt. For at sikre en hurtig besvarelse skal den anmodede parts kompetente myndighed:
     
a)
confirm the receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting party and shall notify the competent authority of the requesting party of any deficiencies in the request within 60 days of receipt of the request; and
 
a)
skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende parts kompetente myndighed og give den anmodende parts kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen; og
b)
if the competent authority of the requested party has been unable to obtain and provide the information requested within 90 days of receipt of the request, including if obstacles are encountered in furnishing the information, or if the competent authority of the requested party refuses to provide the information, it shall immediately inform the competent authority of the requesting party, explaining the reasons for its inability to obtain or provide the information, or the obstacles encountered, or for its refusal.
 
b)
hvis den anmodede parts kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive de oplysninger, der er anmodet om, inden for 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, herunder hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den anmodede parts kompetente myndighed afslår at videregive oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende parts kompetente myndighed og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed for at indhente eller videregive oplysningerne eller de hindringer den er stødt på, eller dens afslag.
     
Article 6
 
Artikel 6
     
Tax examinations (or investigations) abroad
 
Skatteundersøgelser (eller efterforskning) i udlandet
     
1. The requested party may, to the extent permitted under its domestic laws, following reasonable notice from the requesting party, allow representatives of the competent authority of the requesting party to enter the territory of the requested party in connection with a request to interview persons and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the requesting party shall notify the competent authority of the requested party of the time and place of the intended meeting with the persons concerned.
 
1. I det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, kan den anmodede part efter et rimeligt varsel fra den anmodende part tillade repræsentanter for den anmodende parts kompetente myndighed at rejse ind i den anmodede parts område i forbindelse med en anmodning for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte personer. Den anmodende parts kompetente myndighed skal underrette den anmodede parts kompetente myndighed om tid og sted for det påtænkte møde med de pågældende personer.
     
2. At the request of the competent authority of the requesting party, the competent authority of the requested party may permit representatives of the competent authority of the requesting party to be present at the appropriate part of a tax examination in the territory of the requested party.
 
2. Efter anmodning fra den anmodende parts kompetente myndighed kan den anmodede parts kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den anmodende parts kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skatteundersøgelse på den anmodede parts område.
     
3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the requested party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting party of the time and place of the examination, the authority or person authorised to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested party for the conduct of the examination. All decisions regarding the conduct of the examination shall be made by the requested party conducting the examination.
 
3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den anmodede parts kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt underrette den anmodende parts kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er autoriseret til at udføre undersøgelsen, og om procedurerne og betingelserne, som kræves af den anmodede part for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger om udførelsen af undersøgelsen skal træffes af den anmodede part, der udfører undersøgelsen.
     
Article 7
 
Artikel 7
     
Possibility of declining a request
 
Mulighed for at afslå en anmodning
     
1. The competent authority of the requested party may decline to assist:
 
1. Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand:
     
a)
where the request is not made in conformity with this Agreement;
 
a)
hvis anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale;
b)
where the requesting party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or
 
b)
hvis den anmodende part ikke har udtømt alle muligheder, der står til rådighed på dens eget område til at indhente oplysningerne, undtagen hvor brugen af sådanne muligheder ville medføre uforholdsmæssig vanskelighed; eller
c)
where the disclosure of the information requested would be contrary to the public policy (ordre public).
 
c)
hvis meddelelse af de oplysninger, der anmodes om, ville være i strid med almene hensyn (”ordre public”).
     
2. This Agreement shall not impose upon a contracting party any obligation to provide information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Information described in Article 5(4) shall not by reason of that fact alone constitute such a secret or process.
 
2. Denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode. Oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, skal ikke alene af den årsag behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode.
     
3. This Agreement shall not impose on a contracting party an obligation to provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:
 
3. Denne aftale pålægger ikke en kontraherende part en forpligtelse til at videregive oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden juridisk rådgiver, når sådan kommunikation er
     
a)
produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
 
a)
frembragt med det formål at søge eller yde juridisk rådgivning eller
b)
produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.
 
b)
frembragt til brug for eksisterende eller overvejede juridiske handlinger.
     
4. A request for information shall not be refused on the ground that the tax liability giving rise to the request is disputed by the taxpayer.
 
4. En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides af skatteyderen.
     
5. The requested party shall not be required to obtain and provide information which, if the requested information was within the jurisdiction of the requesting party, the competent authority of the requesting party would not be able to obtain under its laws or in the normal course of administrative practice.
 
5. Den anmodede part er ikke forpligtet til at indhente og videregive oplysninger, som den anmodende part ikke ville være i stand til at indhente efter sin lovgivning eller almindelige administrative fremgangsmåder, dersom de oplysninger, der anmodes om, befandt sig på den anmodende parts område.
     
6. The requested party may decline a request for information if the information is requested by the requesting party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested party as compared with a national or citizen of the requesting party in the same circumstances.
 
6. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger eller borger i den anmodede part sammenlignet med en statsborger eller borger i den anmodende part under samme omstændigheder.
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Confidentiality
 
Tavshedspligt
     
1. All information provided and received by the competent authorities of the contracting parties shall be kept confidential and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the purposes specified in Article 1 and used by such persons or authorities only for such purposes, including the determination of any appeal or the oversight of the above. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial proceedings.
 
1. Alle oplysninger, som afgives og modtages af de kontraherende parters kompetente myndigheder, skal holdes hemmelige og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med de formål, der er nævnt i artikel 1, og må kun anvendes af sådanne personer eller myndigheder til disse formål, herunder afgørelse af klager eller tilsyn med ovenstående. Til disse formål må oplysningerne meddeles under offentlige retshandlinger eller andre juridiske procedurer.
     
2. The information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the express written consent of the competent authority of the requested party.
 
2. Oplysningerne må ikke anvendes til noget andet formål end de formål, der er angivet i artikel 1, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed.
     
3. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested party.
 
3. Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed eller til nogen anden jurisdiktion uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed.
     
Article 9
 
Artikel 9
     
Safeguards
 
Beskyttelsesforanstal tninger
     
Nothing in this Agreement shall affect the rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested party. The rights and safeguards may not be applied by the requested party in a manner that unduly prevents or delays effective exchange of information.
 
Intet i denne aftale skal påvirke de rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller administrative praksis. Disse rettigheder og denne beskyttelse må dog ikke anvendes af den anmodede part på en måde, der unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.
     
Article 10
 
Artikel 10
     
Administrative costs
 
Omkostninger
     
Incidence of costs incurred in providing assistance (including reasonable costs of third contracting parties and external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be agreed by the competent authorities of the contracting parties in accordance with a Memorandum of Understanding.
 
Tilfælde af omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand (herunder rimelige omkostninger pådraget af tredje kontraherende parter og til eksterne rådgivere i forbindelse med førelse af retssager eller lignende), skal aftales mellem de kontraherende parters kompetente myndigheder i overensstemmelse med et aftalememorandum herom.
     
Article 11
 
Artikel 11
     
No prejudicial or restrictive measures
 
Ingen præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger
     
1. So long as this Agreement is in force and effective, it is the intention of the Contracting Parties not to apply or introduce prejudicial or restrictive measures based on harmful tax practices to residents or nationals of either Contracting Party. However, in the event that a Contracting Party has reason to believe that the other Contracting Party has introduced such prejudicial or restrictive measures, both Contracting Parties shall immediately initiate proceedings to resolve the matter.
 
1. Så længe denne aftale er i kraft og finder anvendelse, er det de kontraherende parters hensigt ikke at anvende eller indføre præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger baseret på skadelig skattepraksis over for hjemmehørende eller statsborgere i nogen af de kontraherende parter. Hvis imidlertid en kontraherende part har grund til tro, at den anden kontraherende part har indført sådanne præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger, skal begge parter omgående tage initiativ til procedurer til afklaring af sagen.
     
2. A prejudicial or restrictive measure based on harmful tax practices means a measure applied by one Contracting Party to residents or nationals of the other Contracting Party on the basis that the other Contracting Party does not engage in effective exchange of information or because it lacks transparency in the operation of its laws, regulations or administrative practices, or on the basis of no or nominal taxes and one of the preceding criteria.
 
2. En præjudicerende eller begrænsende foranstaltning baseret på skadelig skattepraksis betyder en foranstaltning, der anvendes af én af de kontraherende parter over for hjemmehørende eller statsborgere i den anden kontraherende part på basis af, at den anden kontraherende part ikke deltager i effektiv udveksling af oplysninger, eller fordi den mangler gennemsigtighed vedrørende anvendelsen af dens love, andre regler eller administrativ praksis, eller på basis af ingen eller symbolsk beskatning i kombination med ét af de forudgående kriterier.
     
3. Without limiting the generality of the term "prejudicial or restrictive measure", the term includes the denial of a deduction, credit or exemption, the imposition of a tax, charge or levy, or special reporting requirements. Such measures include any measure which relates, directly or indirectly, to taxation matters. However, they do not include any generally applicable measure, applied by either Contracting Party against, amongst others, members of the OECD generally.
 
3. Uden at udtrykket ”præjudicerende eller begrænsende foranstaltninger” herved indskrænkes, indbefatter udtrykket nægtelse af et fradrag, et nedslag eller en friholdelse, indførelse af en skat, afgift eller gebyr eller særlige krav til indberetning. Sådanne foranstaltninger indbefatter enhver foranstaltning, som relaterer sig direkte eller indirekte til skattemæssige forhold. Dog indbefatter de ikke generelt anvendelige foranstaltninger, som en af de kontraherende parter anvender over for, blandt andre, ethvert medlem af OECD.
     
Article 12
 
Artikel 12
     
Implementing legislation
 
Effektuerende lovgivning
     
The contracting parties shall (where they have not already done so) and, to the extent necessary, enact appropriate legislation to comply with, and give effect to, the terms of this Agreement.
 
De kontraherende parter skal (hvis de ikke allerede har gjort det) i nødvendigt omfang gennemføre enhver lovgivning, der er nødvendig for at overholde og effektuere vilkårene for denne aftale.
     
Article 13
 
Artikel 13
     
Language
 
Sprog
     
Requests for assistance and responses thereto shall be drawn up in English.
 
Anmodninger om bistand og svar herpå skal affattes på engelsk.
     
Article 14
 
Artikel 14
     
Mutual agreement procedure
 
Gensidig aftaleprocedure
     
1. Where difficulties or doubts arise between the contracting parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall use their best efforts to resolve the matter by mutual agreement and, so far as may be applicable, shall have regard to the interpretations set forth in the commentary to the 2002 model agreement on exchange of information on tax matters published by the OECD.
 
1. I tilfælde af, at der opstår vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål mellem de kontraherende parter i forbindelse med fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale, skal de respektive kompetente myndigheder søge bedst muligt at løse sagen ved gensidig aftale og, i det omfang det er muligt, herunder tage hensyn til de fortolkninger, der er fastsat i kommentaren til den modelaftale om udveksling af oplysninger i skattesager, som er offentliggjort i 2002 af OECD.
     
2. In addition to the endeavours referred to in paragraph 1, the competent authorities of the contracting parties may mutually determine the procedures to be used under Articles 5 and 6.
 
2. I tillæg til de bestræbelser, der omtales i stykke 1, kan de kontraherende parters kompetente myndigheder gensidigt beslutte de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5 og 6.
     
3. The competent authorities of the contracting parties may communicate with each other directly for the purposes of this Agreement.
 
3. De kontraherende parters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på opfyldelsen af denne aftale.
     
Article 15
 
Artikel 15
     
Entry into force
 
Ikrafttræden
     
1. Each of the parties shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of the later notification. The provisions of this Agreement shall have effect:
 
1. Hver af parterne skal underrette den anden om, at de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført. Aftalen træder i kraft på datoen for den seneste underretning. Bestemmelserne i denne aftale har virkning:
     
a)
with respect to criminal tax matters upon the entry into force of this Agreement; and
 
a)
for skattestraffesager fra og med ikrafttrædelsesdagen for denne aftale; og
b)
with respect to all other matters covered in Article 1 for taxable periods beginning on or after the date of entry into force of this Agreement or, where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the date on which this Agreement enters into force.
 
b)
for alle andre sager omfattet af artikel 1 for skatteperioder, der begynder på eller efter ikrafttrædelsesdagen for denne aftale eller, hvor der ikke er nogen skatteperiode, på alle skattekrav, som opstår på eller efter ikrafttrædelsesdagen for denne aftale.
     
Article 16
 
Artikel 16
     
Termination
 
Opsigelse
     
1. This Agreement shall remain in force until terminated by either contracting party.
 
1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en af de kontraherende parter.
     
2. Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice of termination in writing. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other contracting party.
 
2. Enhver kontraherende part kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse. En sådan opsigelse har virkning fra den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på seks måneder efter den dag hvor den anden kontraherende part modtog meddelelsen om opsigelsen.
     
3. If the Agreement is terminated the contracting parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement. All requests received up to the effective date of termination shall be dealt with in accordance with the terms of this Agreement.
 
3. Hvis aftalen opsiges, forbliver de kontraherende parter bundet af bestemmelserne i artikel 8 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter denne aftale. Alle anmodninger, der er modtaget indtil den dag, hvor opsigelsen får virkning, behandles i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser.
     
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised in that behalf by the respective contracting parties, have signed this Agreement.
 
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede i denne egenskab af de respektive kontraherende parter, underskrevet aftalen.
     
Done at Mexico City in duplicate this 2 day of September 2009 in the English language.
 
Udfærdiget i Mexico City, den 2. september 2009, i to eksemplarer på engelsk.
     
For the Government of Denmark
 
For Danmarks regering
     
Jesper Leth Vestergaard
 
Jesper Leth Vestergaard
     
For the Government of Anguilla
 
For the Government of Anguilla
     
Victor F. Banks
 
Victor F. Banks
     
Aftalen trådte i medfør af artikel 15 i kraft den 11. marts 2011.

Skatteministeriet, den 23. marts 2011

Peter Christensen