Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats

(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 7. december 2009)

§ 1. Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats tildeles militært og civilt personel i forsvaret, der har udført en for forsvaret fortjenstfuld indsats.

Stk. 2. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en for dansk forsvar særlig fortjenstfuld indsats.

Stk. 3. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

§ 2. Medaljen præges i sølv og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres sted og årstal indskrevet i en krans af egeløv.

Stk. 2. Til medaljen hører et rødt krydsbånd med to smalle hvide kantstriber på venstre side af brystet. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.

Stk. 3. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.

§ 4. I øvrigt fastsættes de nærmere forhold af Forsvarskommandoen.

§ 5. Cirkulæret af den 1/10 2005 ophæves 1/1 2010.

§ 6. Nærværende bestemmelse træder i kraft den 1/1 2010 og gælder for den indsats, der er ydet efter dette tidspunkt.

Forsvarsministeriet, den 4. januar 2010

P.M.V.
E.B.
Pernille Reuter Eriksen