Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen

I medfør af § 32, stk. 3, i lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed, § 4, stk. 3 og 4, i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008 og lov nr. 364 af 13. maj 2009, § 6, § 7, stk. 7 og 8, § 9, stk. 6, § 15, stk. 1 og 2, § 24, stk. 3 og 4, § 24 b og § 25, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 1382 af 20. december 2004, lov nr. 1601 af 20. december 2006 og lov nr. 375 af 27. maj 2008, § 3, stk. 7, § 5, stk. 5, § 5 a, stk. 4, § 6, stk. 2, § 14 b og § 15, stk. 2, i lov om autorisation af elinstallatører m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003, som ændret ved lov nr. 1601 af 20. december 2006 og lov nr. 375 af 27. maj 2008, § 6, § 7, stk. 1, § 9, § 12, stk. 1, § 14, § 23, stk. 3, § 23 b og § 24, stk. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003 som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, § 1, stk. 4 og 6, § 2, stk. 5, § 3, § 3 a, stk. 3 og 4, § 5, § 6 b og § 7, stk. 2, og § 11 i lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri, som ændret ved lov nr. 1096 af 21. december 1994, lov nr. 458 af 10. juni 2003, lov nr. 1060 af 9. november 2005, lov nr. 1600 af 20. december 2006 og lov nr. 375 af 27. maj 2008 fastsættes:

§ 1. Følgende beføjelser i henhold til produktsikkerhedsloven er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

1) fastsættelse af regler om underretningspligten i lovens § 11, stk. 2, og samarbejdet mellem producent, distributør og kontrolmyndighed, jf. lovens § 12, stk. 2,

2) bemyndigelse af anden offentlig myndighed eller privat virksomhed til at varetage de beføjelser, som kontrolmyndigheden har i medfør af lovens § 17, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. lovens § 17, stk. 4,

3) fastsættelse af regler, som er nødvendige for at gennemføre eller anvende EU-retsakter om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, der på grund af ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed, samt fastsættelse af regler til gennemførelse af kommissionsbeslutninger, der vedrører produkter omfattet af produktsikkerhedsdirektivet, jf. lovens § 30, stk. 1,

4) varetagelse af beføjelser i medfør af regler, der er udstedt med hjemmel i lovens § 30, stk. 1, herunder bemyndigelse af privat virksomhed til at udtage prøveeksemplarer af produkter eller bestanddele heraf og til at foretage relevante og nødvendige undersøgelser af produkter, jf. lovens § 30, stk. 2,

5) fastsættelse af regler om samarbejdet mellem kontrolmyndighederne efter forhandling med relevante ministre, jf. lovens § 32, stk. 2,

6) fastsættelse af regler om anvendelsen af RAPEX samt retningslinjerne for underretning af Europa-Kommissionen, jf. lovens § 33, stk. 3, og

7) fastsættelse af bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler, der udstedes i medfør af § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, § 26 og § 30.

§ 2. Følgende beføjelser i henhold til lov om erhvervsfremme er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

1) henlæggelse af administrationen af metrologiske regler, som er fastsat i medfør af § 15, til en anden offentlig myndighed eller en privat institution, samt indgåelse af aftaler herom, herunder om adgang i overensstemmelse med lovens § 15, stk. 3, jf. lovens § 4, stk. 4,

2) fastsættelse af regler vedrørende akkreditering, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 765 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering mv., herunder regler om udpegning af et nationalt akkrediteringsorgan og dets opgavevaretagelse, samt indgåelse af de nødvendige aftaler herom, jf. lovens § 14, stk. 1,

3) fastsættelse af regler om akkrediteringsorganets akkreditering af virksomheder til f.eks. prøvning, kalibrering, medicinske undersøgelser, certificering, inspektion, attestering, CO2-verifikation, og miljøverifikation samt regler om sanktioner ved manglende overholdelse af en meddelt akkreditering, jf. lovens § 14, stk. 2,

4) indgåelse af aftaler med akkrediteringsorganet om at foretage akkreditering i udlandet, jf. lovens § 14, stk. 3,

5) fastsættelse af regler om metrologi, herunder om hvilke måleenheder der finder anvendelse, regler om etablering og vedligeholdelse af primær- og referencenormaler, regler om måleteknik og måleinstrumenter samt deres anvendelse, regler om anmeldelsespligt for ibrugværende måleinstrumenter, regler om måleteknisk kontrol, regler om hvilke varer der skal sælges i bestemte enheder i henseende til mål eller vægt, herunder regler om klassificering, sortering og lign., samt regler om bemyndigelse af organer til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver i henhold til nationale regler og EU-retten, jf. lovens § 15, stk. 1,

6) udpegning af nationale metrologiinstitutter til at etablere og vedligeholde primær- og referencenormaler inden for afgrænsede metrologiske felter, jf. lovens § 15, stk. 2,

7) adgang uden retskendelse med henblik på at varetage hvervet med måleteknisk kontrol, jf. lovens § 15, stk. 3,

8) fastsættelse af regler om gebyr til dækning af udgifterne ved administration af loven, jf. lovens § 16, stk. 2,

9) fastsættelse af regler om at tekniske forskrifter og tekniske specifikationer ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 17 a, stk. 1,

10) fastsættelse af regler om hvordan oplysninger om indholdet af tekniske forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, kan fås, jf. lovens § 17 a, stk. 2,

11) fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, skal være gældende, selvom de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 17 a, stk. 3, og

12) fastsættelse af regler om bødestraf for overtrædelse af regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 22, stk. 4.

§ 3. Følgende beføjelser i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand og afløbsledninger er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

1) fastsættelse af bestemmelser om undtagelser fra autorisationskravet eller kravet om godkendelse som kompetent virksomhed, jf. lovens § 6,

2) fastsættelse af regler om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, godkendelse som kompetent virksomhed og godkendelse som teknisk ansvarlig person, herunder om digital indsendelse af ansøgning, jf. lovens § 7, stk. 7, nr. 1,

3) fastsættelse af regler om de vilkår, der skal gælde for autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed, om forbindelsen mellem virksomheden, den teknisk ansvarlige person og det personale, der udfører arbejde under autorisationen eller godkendelsen som kompetent virksomhed, herunder regler om den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden, jf. lovens § 7, stk. 7, nr. 2,

4) fastsættelse af regler om udøvelse af virksomheden som autoriseret og godkendt kompetent virksomhed, jf. lovens § 7, stk. 7, nr. 3,

5) fastsættelse af regler om de prøver, der giver adgang til godkendelse som teknisk ansvarlig person og godkendelse som kompetent virksomhed, samt administrationen af disse prøver, jf. lovens § 7, stk. 7, nr. 4,

6) fastsættelse af regler der er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisations- og godkendelseskrav i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov, jf. lovens § 7, stk. 7, nr. 5,

7) fastsættelse af regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrer, jf. lovens § 7, stk. 8,

8) fastsættelse af regler om kvalitetsstyringssystemers indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning m.v., og den særlige tilsynsordnings omfang og procedure samt om godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser, jf. lovens § 9, stk. 6,

9) fastsættelse af bestemmelser for gasinstallationer, gasproduktionsanlæg, distributionsledninger og øvrige gasforsyningssystemer, herunder krav til gasmateriel, der indgår i gasinstallationer og anlæg, jf. lovens § 15, stk. 1,

10) fastsættelse af regler om konstruktion, funktion, overensstemmelsesvurdering, mærkning, salg og markedsføring af gasmateriel, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 1,

11) fastsættelse af regler om udførelse, afprøvning og kontrol af og service på gasinstallationer, herunder det anvendte gasmateriel, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 2,

12) fastsættelse af regler om benyttelse og vedligeholdelse af gasinstallationer, herunder det anvendte gasmateriel, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 3,

13) fastsættelse af regler om pligt for bygherrer, leverandører og installatører til at give gasleverandørerne oplysninger om konkrete installationer og installationsarbejder, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 4,

14) fastsættelse af regler om tilladelse til at udføre særlige arbejder på gasinstallationer og gasmateriel på grundlag af en særlig uddannelsesmæssig kompetence, herunder bestemmelser om, hvorledes sådanne tilladelser kan frakendes, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 5,

15) fastsættelse af regler om bygherrers, leverandørers og installatørers egenkontrol af udførte installationer samt leveret gasmateriel, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 6,

16) fastsættelse af regler om godkendelse af og tilsyn med gasleverandører og disses sikkerhedsarbejde, herunder tilsyn med de gasinstallationer, hvortil levering sker samt bestemmelser om tilbagekaldelse af godkendelse, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 7,

17) fastsættelse af overgangsbestemmelser med hensyn til eksisterende gasinstallationer, herunder gasmateriel, der ikke er i overensstemmelse med reglementets bestemmelser, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 8,

18) fastsættelse af bestemmelser med henblik på at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten vedrørende krav til gasinstallationer, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 9,

19) fastsættelse af gebyrer for deltagelse i kompetencegivende prøver, jf. lovens § 24, stk. 3,

20) fastsættelse af regler om betaling af omkostninger forbundet med Sikkerhedsstyrelsens tilsyn og kontrol, jf. lovens § 24, stk. 4,

21) fastsættelse af regler om at tekniske forskrifter og tekniske specifikationer ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 24 b, stk. 1,

22) fastsættelse af regler om hvordan oplysninger om indholdet af tekniske forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, kan fås, jf. lovens § 24 b, stk. 2,

23) fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, skal være gældende, selvom de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 24 b, stk. 3, og

24) fastsættelse af regler om bødestraf for overtrædelse af regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 25, stk. 2.

§ 4. Følgende beføjelser i henhold til lov om autorisation af elinstallatører er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

1) fastsættelse af bestemmelser om, hvilke brugsgenstande, der er omfattet af § 3, stk. 5, hvilke bygningsdele og installationsdele, der er omfattet af § 3, stk. 6, oplysningspligt for forhandlere af elektrisk materiel med hensyn til materiel, der kun må installeres af autoriserede elinstallatører, jf. § 2, nr. 2, samt med hensyn til forbrugervejledning om montering af elektrisk materiel, jf. lovens § 3, stk. 7,

2) fastsættelse af regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrer i forbindelse med ansøgning om autorisation som elinstallatør til virksomheder og personer, jf. lovens § 5, stk. 5,

3) fastsættelse af regler om de i § 5 a, stk. 1 og 2, nævnte kvalitetsstyringssystemers indhold, omfang, godkendelse og efterprøvning samt om godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanser, jf. lovens § 5 a, stk. 4,

4) fastsættelse af regler om fremgangsmåden ved ansøgning om autorisation, herunder om digital indsendelse af ansøgning, om de vilkår, der skal gælde for autorisationen, om forbindelsen mellem virksomheden, den autoriserede og det personale, der udfører arbejde under autorisationen, herunder regler om den personligt autoriseredes tilknytning til virksomheden, om udøvelse af virksomheden som autoriseret elinstallatør, om de prøver, der giver adgang til autorisation, de dertil knyttede praksiskrav og krav om ajourføring af viden, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, hvor ansøgeren bestod den prøve, der giver adgang til autorisation, og regler som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisationskrav i medfør af denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov, jf. lovens § 6, stk. 2,

5) fastsættelse af regler om at tekniske forskrifter og tekniske specifikationer ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 14 b, stk. 1,

6) fastsættelse af regler om hvordan oplysninger om indholdet af tekniske forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, kan fås, jf. lovens § 14 b, stk. 2,

7) fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, skal være gældende, selvom de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 14 b, stk. 3, og

8) fastsættelse af bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af regler, der udstedes i medfør af §§ 3 og 6, stk. 2, jf. lovens § 15, stk. 2.

§ 5. Følgende beføjelser i henhold til lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

1) fastsættelse af bestemmelser om lovens administration, om tilsyn og kontrol med stærkstrømsanlæg og elmateriel og om prøvning og certificering af elmateriel, jf. lovens § 6,

2) fastsættelse af bestemmelser om elsikkerhed i forbindelse med udførelse og drift af stærkstrømsanlæg, om elsikkerhed for elinstallationer og elmateriel og for udførelse og drift af andre anlæg i nærheden af eller i forbindelse med stærkstrømsanlæg, jf. lovens § 7, stk. 1,

3) fastsættelse af bestemmelser med henblik på gennemførelse af EU-retsakter om elmateriel, jf. lovens § 9,

4) fastsættelse af bestemmelser, der bruges ved gennemførelse af kontrollen med elmateriel, om oplysning, når elmateriellet markedsføres, udleveres eller installeres, jf. lovens § 12, stk. 1,

5) fastsættelse af regler om betaling af omkostninger forbundet med tilsyn og kontrol efter §§ 11 – 13, jf. lovens § 14,

6) fastsættelse af bestemmelser om, at tilsyn og kontrol med stærkstrømsanlæg og elmateriel skal varetages af myndigheder, private foretagender eller elforsyningsvirksomheder, der er akkrediteret til inspektion, jf. lovens § 23, stk. 1,

7) fastsættelse af bestemmelser om, at prøvning og certificering af elmateriel skal ske ved brug af akkrediteret prøvning og certificering, jf. lovens § 23, stk. 2,

8) fastsættelse af regler om betaling af omkostninger forbundet med påkrævet prøvning eller certificering, jf. lovens § 23, stk. 3,

9) fastsættelse af regler om at tekniske forskrifter og tekniske specifikationer ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 23 b, stk. 1,

10) fastsættelse af regler om hvordan oplysninger om indholdet af tekniske forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, kan fås, jf. lovens § 23 b, stk. 2,

11) fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, skal være gældende, selvom de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 23 b, stk. 3, og

12) fastsættelse af regler om bødestraf for overtrædelse af regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 24, stk. 2.

§ 6. Følgende beføjelser i henhold til lov om fyrværkeri er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

1) fastsættelse af regler om at pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse som udløsermekanisme i sikkerhedsudstyr og selvoppusteligt redningsudstyr, er undtaget fra § 1, stk. 1, jf. lovens § 1, stk. 4,

2) fastsættelse af regler om, at fyrværkeriartikler med begrænset effekt og meget lav risiko, som er beregnet til anvendelse af forbrugere, er undtaget fra § 1, stk. 1, jf. lovens § 1, stk. 6,

3) fastsættelse af regler om undtagelser fra § 2, stk. 1-4, jf. lovens § 2, stk. 5,

4) fastsættelse af regler om opbevaring, overdragelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1,

5) fastsættelse af regler om anvendelsesklassifikation og tekniske sikkerhedskrav til fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler, herunder krav om mærkning og brugervejledning og sikkerhedsinformation i forbindelse med opbevaring, anvendelse og håndtering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 2,

6) fastsættelse af regler om krav om prøvning og godkendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, herunder krav om fremlæggelse af dokumentation for godkendt transportklassifikation, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3,

7) fastsættelse af regler om forbud imod salg til personer under 18 år af fyrværkeri samt kemikalier, der kan anvendes til fremstilling af fyrværkeri, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 4,

8) fastsættelse af regler om uddannelse, herunder krav om efteruddannelse og godkendelse af festfyrværkere, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 5,

9) fastsættelse af regler om meddelelse af tilladelser og godkendelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, herunder bestemmelser om vilkår, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 6,

10) fastsættelse af regler om tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser udstedt i medfør af denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov bortset fra i de af § 2 a, stk. 5, omfattede tilfælde, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 7,

11) fastsættelse af regler om krav om, at en ansøger om godkendelse efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov har tegnet ansvarsforsikring, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 8,

12) fastsættelse af regler om overgangsordninger vedrørende tilladelser og godkendelser meddelt i medfør af denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 9,

13) fastsættelse af regler om kontrol med transportklassifikation af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der opbevares eller fremstilles, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 10,

14) fastsættelse af regler om placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 11,

15) fastsættelse af regler om foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand ved opbevaring, anvendelse, håndtering og fremstilling af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, herunder brandvagt i forbindelse med anvendelse af fyrværkeri, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 12,

16) fastsættelse af regler om bestemmelser, som er nødvendige for at opfylde Danmarks forpligtelser på fyrværkeriområdet i henhold til EU-retten, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 13,

17) fastsættelse af regler om, at kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til Sikkerhedsstyrelsen om kontrol og tilsyn efter § 3 a, stk. 2, jf. lovens § 3 a, stk. 3,

18) fastsættelse af regler om kontrol med lovens overholdelse, herunder om Sikkerhedsstyrelsens og kommunalbestyrelsens adgang til at meddele påbud, som er nødvendige for at sikre overholdelse af loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, eller påbud og forbud, som er nødvendige for at formindske risikoen for brand eller anden skade, jf. lovens § 3 a, stk. 4,

19) fastsættelse af regler om, at omkostninger ved undersøgelser efter § 1, stk. 5, og § 4, stk. 1, og afprøvninger og godkendelser efter § 3, stk. 1, nr. 3, 10 og 12, skal afholdes af ansøgeren, jf. lovens § 5,

20) fastsættelse af regler om at tekniske forskrifter og tekniske specifikationer ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 6 b, stk. 1,

21) fastsættelse af regler om hvordan oplysninger om indholdet af tekniske forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, kan fås, jf. lovens § 6 b, stk. 2,

22) fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, skal være gældende, selvom de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 6 b, stk. 3,

23) fastsættelse af regler om bødestraf for overtrædelse af regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 7, stk. 2, og

24) fastsættelse af regler om klageadgang, jf. lovens § 11.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 609 af 20. juni 2008 om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen samt om klageadgang over afgørelser om metrologi, akkreditering og fyrværkeri.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 22. februar 2010

Lene Espersen

/ Katrine Ring Andreassen