Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bestemmelser om procedurer for taleradiokommunikation

I medfør af § 54, § 82 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 ICAO Annex 10, Aeronautical Tele-communications, Volume II, seneste udgave.

1.2 ICAO Annex 11, Air Traffic Services, seneste udgave.

1.3 ICAO Doc 4444-ATM/501, Air Traffic Management, seneste udgave.

1.4 ICAO Doc 8400, Abbreviations and Codes, seneste udgave.

1.5 ICAO Doc 8585, Designators for Aircraft, Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services, seneste udgave.

1.6 IT- og Telestyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler mv., seneste udgave (pt. bekendtgørelse nr. 1107 af 20. september 2007).

1.7 BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester, seneste udgave.

1.8 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

1.9 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.10 AIP Denmark, AIP Faeroe Islands og AIP Greenland, seneste udgaver.

1.11 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.5, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan desuden købes ved henvendelse til

   
ICAO Headquarters
 
Attn.: Document Sales Unit
 
999 University Street
 
Montréal, Quebec
 
Canada H3C 5H7
 
Tel.:
+1 514 954-8022
Fax:
+1 514 954-6769
Sitatex:
YULCAYA
E-post:
Sales_unit@icao.int
Web:
www.icao.int

1.12 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.6 - 1.9, findes på Retsinformations hjemmeside

www.retsinformation.dk

. De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.7 - 1.10, findes tillige på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside

www.slv.dk

og kan desuden fås ved henvendelse til

Statens Luftfartsvæsen
 
Servicecentret
 
Postboks 744
 
Ellebjergvej 50
 
2450 København SV
 
Tel.:
3618 6000
Fax:
3618 6001
E-post:
dcaa@slv.dk

2. Definitioner

Se BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation (i det følgende benævnt radiokommunikation) i forbindelse med lufttrafik og kørsel med luftfartøjer inden for dansk område samt inden for de områder, hvor Danmark i henhold til internationale aftaler er forpligtet til at udøve radiokommunikations- og lufttrafiktjeneste.

4. Ansvar

Den, der udøver radiokommunikation til, fra eller mellem luftfartøjer, er ansvarlig for, at egen radiokommunikation udøves i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL.

5. Tidssystem

5.1 Koordineret universal tid (UTC) skal anvendes af alle stationer i luftfartens mobile tjeneste. Midnat 2400 UTC skal betegne afslutning af et døgn, og midnat 0000 UTC skal betegne start på et døgn.

5.2 En datotidsgruppe skal bestå af 6 tal, hvoraf de to første tal angiver dato, og de fire sidste tal angiver henholdsvis timer og minutter i UTC.

6. Sprog

6.1 Ved radiokommunikation skal anvendes engelsk eller dansk.

6.1.1 I forbindelse med IFR-flyvning skal engelsk standardfraseologi anvendes, når dette er muligt.

6.2 En lufttrafiktjenesteenhed skal besvare et opkald fra et luftfartøj på samme sprog, som luftfartøjet anvender, jf. pkt. 6.1.

I forbindelse med udøvelse af lufttrafiktjeneste til IFR-flyvninger skal engelsk standardfraseologi benyttes, når dette er muligt.

Anm.: Det fremgår af Aeronautical Information Publication (AIP), hvilke luftfartsradiostationer der kun anvender dansk.

7. Radiotelefoniprocedurer

7.1 Transmission generelt

7.1.1 Hvis det er nødvendigt for et luftfartøj at skulle udsende signaler for afprøvning og justering af udstyr, og hvis dette må forventes at kunne forstyrre en nærliggende luftfartsradiostations arbejde, skal tilladelse fra luftfartsradiostationen indhentes, forinden sådanne signaler udsendes.

7.1.2 Hvis det er nødvendigt for en radiostation at udsende test inden opkald, må den ikke overstige 10 sekunder. Sådan test skal bestå af udtalte tal (et, to, tre/one, two, three osv.), afsluttet med radiostationens kaldesignal.

7.1.3 Følgende transmissionsteknik skal følges:

Der skal lyttes ind på frekvensen, forinden transmission påbegyndes, for ikke at forstyrre igangværende korrespondance.

Der skal anvendes almindelig talehastighed, og der skal tales klart og kortfattet.

Standardfraseologi skal anvendes, hvor det er muligt.

7.1.4 Hvis en luftfartsradiostation kaldes samtidigt af flere luftfartøjer, bestemmer luftfartsradiostationen den rækkefølge, i hvilken luftfartøjerne må afgive deres meldinger.

7.1.5 Hvis retransmission er etableret, skal denne være aktiveret, når der arbejdes på flere frekvenser samtidigt. Retransmissionen kan dog afbrydes, hvis dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig afvikling af radiokommunikationen.

7.2 Fraseologi

7.2.1 I radiokommunikation skal der anvendes standardord, tal og standardudtryk, som anført i bilag 1 til denne BL.

7.2.2 I radiokommunikation skal fraseologierne anført i bilag 2 til denne BL anvendes i de situationer, for hvilke de er angivet, jf. dog pkt. 7.2.2.1.

7.2.2.1 Hvis der i en given situation enten ikke findes standardfraseologi til benyttelse, eller hvis der opstår forståelsesmæssige problemer i korrespondancen med et luftfartøj, skal anden passende fraseologi anvendes. Denne bør være så klar og kortfattet som muligt og udformes således, at misforståelser undgås.

7.2.3 Forkortelser, initialord (ord bestående af forbogstaver) og koder skal anvendes, når det er muligt, og hvor det vil afkorte og afhjælpe kommunikationen.

Anm.: I ICAO Doc 8400 er anført de forkortelser, initialord og kodefraser, der er godkendt til brug i radiokommunikation, ved at udtale hvert bogstav for sig eller som almindelige talte ord.

7.3 Klareringer og flyvekontrolinstruktioner

7.3.1 Standardudtrykket “CLEARED / TIL-LADT” og afledninger heraf må kun bruges i forbindelse med:

a) start- og landingsklareringer,

b) anflyvningsklareringer og

c) klareringer vedrørende flyvevej.

7.3.2 I alle andre tilfælde end de, der er beskrevet i pkt. 7.3.1, skal der anvendes direkte udtrykte flyvekontrolinstruktioner. Eksempler på disse fremgår af bilag 1 til denne BL.

7.3.3 For at undgå forveksling ved udstedelse af ATC-klareringer og tilbagelæsning heraf skal både ATC-personale og piloter altid tilføje kaldesignalet på det luftfartøj, som ATC-klareringen afsendes til.

7.3.4 Klareringer eller flyvekontrolinstruktioner i form af betingede udtryk, fx “efter landende luftfartøj” eller “efter afgående luftfartøj”, må ikke afsendes i forbindelse med kørsel, der vedrører en bane, der benyttes til start eller landing, medmindre de implicerede luftfartøjer eller køretøjer kan ses af kontroltårnet og pågældende luftfartøj. En betinget klarering skal afsendes i følgende rækkefølge og indeholde

a) kaldesignal,

b) betingelse,

c) klarering og

d) en kort gentagelse af betingelsen.

7.4 Tilbagelæsning (read back)

7.4.1 Alle sikkerhedsrelaterede dele af klareringer og flyvekontrolinstruktioner skal gentages af modtageren. Følgende skal altid gentages:

a) Rute klareringer.

b) Klareringer og flyvekontrolinstruktioner til at køre ind på en bane, lande på en bane, starte på en bane, holde kort før en bane, krydse en bane eller køre tilbage ad en bane (backtrack), hvad enten banen er "bane i brug" eller ej.

c) Oplysninger om bane i brug, højdemålerindstilling, SSR-koder, højdeinstruktioner, kurs- og fartinstruktioner samt for ankommende IFR-flyvninger, hvad enten oplyst af lufttrafiktjenesten eller indeholdt i en ATIS-udsendelse, gennemgangsniveau.

7.4.2 Andre klareringer eller flyvekontrolinstruktioner, herunder betingede klareringer, skal gentages af modtageren eller bekræftes på en måde, der klart viser, at klareringen og flyvekontrolinstruktionen er forstået og vil blive fulgt.

7.4.3 Den, der udøver lufttrafiktjeneste, skal aflytte tilbagelæsningen for at sikre sig, at klareringer og flyvekontrolinstruktioner er korrekt bekræftet, og skal øjeblikkeligt korrigere enhver uoverensstemmelse, som tilbagelæsningen har afsløret.

7.4.4 Hvis afsenderen af en melding, der læses tilbage, konstaterer fejl eller misforståelser, skal der svares

NEGATIVE, I SAY AGAIN / NEGATIV, JEG GENTAGER

hvorefter den korrekte version gentages.

7.5 Stavealfabetet

Når der afsendes kaldesignaler eller ord, hvis stavemåder der kan herske tvivl om, skal ICAOs stavealfabet anvendes. Ved dansk kommunikation kan endvidere anvendes det danske stavealfabet for bogstaverne æ, ø og å. Stavealfabetet fremgår af bilag 1 til denne BL.

7.6 Afgivelse af tal og talgrupper

Anm.: Eksempler på tal og talgrupper fremgår af bilag 1 til denne BL.

7.6.1 På dansk afsendes tal og talgrupper på samme måde, som disse siges i almindelig tale. Tal i tusindegruppen under ti tusinde, bortset fra angivelse af højdemålerindstilling (QNH/QFE), kan opdeles i 2 gange 2 talgrupper, fx må tallet 3764 udtales som enten “tre tusinde syv hundrede fire og tres” eller “syvogtredive fireogtres”.

7.6.2 På engelsk afsendes tal og talgrupper ved at udtale hvert ciffer enkeltvis, medmindre andet følger af pkt. 7.6.2.1.

7.6.2.1 Alle tal og talgrupper, som angiver højde over havet, skyhøjde, sigtbarhed og banesynsvidde, der indeholder hele hundreder og hele tusinder, skal afsendes ved at nævne hvert ciffer af hundrede eller af tusinde efterfulgt af ordet HUNDRED eller THOUSAND. Kombinationer af tusinde og hele hundrede skal afsendes ved at nævne hvert ciffer i antallet af tusinde efterfulgt af ordet THOUSAND efterfulgt af antal hundrede efterfulgt af ordet HUNDRED.

7.6.3 I tal, der indeholder komma, skal kommaet nævnes.

7.6.4 Klokkeslæt afsendes kun med angivelse af minuttallet. Hvis der kan være tvivl, afsendes dog også timetallet. Ved anmodning om oplysning om aktuel tid vil kontroltårne samt AFIS- og HIS-enheder angive tiden afrundet til nærmeste halve minut.

7.6.5 Ved angivelse af kanaler for VHF-frekvenser skal alle 6 cifre angives, med mindre 5. og 6. ciffer begge er nul. I så fald angives alene de 4 første cifre.

7.7 Prioritering af meldinger

7.7.1 Afsendelse og behandling af meldinger skal ske i nedenstående prioritetsrækkefølge:

1) Nødmeldinger (distress messages “MAYDAY”), jf. pkt. 7.17.

2) Ilmeldinger (urgency messages “PAN PAN” eller “PAN PAN MEDCIAL”), jf. pkt. 7.17.

3) Meldinger vedrørende pejlinger (direction finding).

4) Meldinger vedrørende en flyvnings sikkerhed (flight safety messages), herunder SIGMET og Special Air Reports.

5) Meteorologiske meldinger (meteorological messages).

6) Meldinger vedrørende luftfartøjers regularitet under forudsætning af, at irregulariteten er opstået i flyvetiden (flight regularity messages).

7.7.2 Meldinger vedrørende luftfartøjers regularitet må ikke befordres over kontrolfrekvenser, hvis andre luftfartsfrekvenser er til rådighed.

7.8 Sammensætning af meldinger

7.8.1 Luftfartsmeldinger, der alene udveksles mellem luftfartøjer og luftfartsradiostationer, skal bestå af

a) opkald, der tilkendegiver modtagerens kaldesignal efterfulgt af afsenderens kaldesignal, jf. pkt. 7.9 og pkt. 7.10, og

b) meldingens tekst, jf. pkt. 7.8.4.

7.8.2 Meldinger fra luftfartøjer, der af luftfartsradiostationen skal viderebringes til andre, skal sammensættes som følger:

a) Opkald, jf. pkt. 7.8.1 a., efterfulgt af ordet: FOR / TIL eller MESSAGE FOR / MELDING TIL,

b) navnet og/eller adressen, til hvilken meldingen skal viderebringes, og

c) meldingens tekst, jf. pkt. 7.8.4.

7.8.3 Meldinger til luftfartøjer udstedt af andre end luftfartstjenester skal afsendes som følger:

a) Opkald, jf. pkt. 7.8.1 a., efterfulgt af ordet: FROM / FRA eller MESSAGE FROM / MEDDELELSE FRA,

b) navnet og adressen på den, der har udstedt meldingen, og

c) meldingens tekst, jf. pkt. 7.8.4.

7.8.4 Teksten skal generelt være så kortfattet som muligt for viderebringelse af de nødvendige oplysninger.

7.9 Kaldesignaler for luftfartøjer

7.9.1 Et luftfartøjs kaldesignal skal være en af følgende tre typer:

a) Luftfartøjets registreringsbetegnelse (navnet på enten luftfartøjets fabrikat eller typemodel må anvendes som præfiks til registreringsbetegnelsen).

b) Luftfartsselskabets telefonibetegnelse (ICAO Doc 8585) efterfulgt af de sidste fire karakterer af luftfartøjets registreringsbetegnelse.

c) Luftfartsselskabets telefonibetegnelse efterfulgt af rutenummeret.

Anm. 1:Eksempler på kaldesignaler fremgår af bilag 1 til denne BL.

Anm. 2: For at øge opmærksomheden over for jordstationen eller andre luftfartøjer om, at luftfartøjet der sender, er af en kategori der har særlige manøvrekarakteristika, kan følgende luftfartøjstyper anvende egen luftfartøjstype som præfiks i kaldesignalet:

a) Svævefly: ”Glider” eller “Svævefly”.

b) Helikoptere: ”Helicopter” eller ”Helikopter”.

c) Ultralette luftfartøjer: ”Ultralight” eller ”Ultralet”.

d) Hangglidere: ”Hangglider” eller ”Hangglider”.

e) Varmluftballoner: ”Balloon” eller ”Ballon”.

7.9.2 Når tilfredsstillende kommunikation er blevet etableret, og det ikke kan medføre forveksling, må luftfartøjet anvende den forkortede form som vist nedenfor, hvis luftfartsradiostationen har anvendt denne form:

a) Den første (eventuelt luftfartøjets fabrikat eller typemodel) og mindst de to sidste karakterer af registreringen.

b) Luftfartsselskabets telefonibetegnelse efterfulgt af mindst de to sidste karakterer af registreringen.

c) Må aldrig forkortes.

7.9.3 Et luftfartøj må ikke ændre sit kaldesignal under en flyvning. Hvis der kan opstå mulighed for forveksling af kaldesignaler, kan en flyvekontrolenhed instruere luftfartøjet om midlertidigt at anvende andet kaldesignal.

7.9.4 Et luftfartøj af Wake Turbulence kategorien HEAVY skal ved første opkald til Tower/AFIS og Approach/Arrival tilføje ”HEAVY” til sit kaldesignal. Et luftfartøj af typen A380-800 skal dog ved første opkald til en lufttrafiktjenesteenhed tilføje ”SUPER” til sit kaldesignal.

7.10 Kaldesignaler for luftfartsradiostationer

En luftfartsradiostations kaldesignal skal bestå af

a) et geografisk stednavn og

b) et suffiks, der angiver den tjeneste, der ydes.

Fortegnelse over suffiks for tjenesteenheder fremgår af bilag 1 til denne BL. Det geografiske stednavn eller suffiks kan udelades under forudsætning af, at sikker kommunikation er etableret.

7.11 Etablering af kommunikation

7.11.1 Ved etablering af kommunikationsforbindelse skal der altid anvendes fulde kaldesignaler af både den kaldende og den svarende station. Anvendelsen af den kaldende stations kaldesignal efterfulgt af den svarende stations kaldesignal betragtes som invitation til den kaldende station til at påbegynde meddelelsen.

7.11.2 Eventuelt prøveopkald skal sendes således:

Modtagers kaldesignal efterfulgt af afsenders kaldesignal og udtrykket “RADIO CHECK” og den anvendte frekvens.

7.11.3 Svar på prøveopkald skal sendes således:

Den kaldendes kaldesignal efterfulgt af eget kaldesignal, og som udtryk for læselighed anvendes nedenstående gradueringer:

1) UNREADABLE / ULÆSELIG.

2) READABLE NOW AND THEN / LÆSELIG AF OG TIL.

3) READABLE BUT WITH DIFFICULTY / LÆSELIG, MEN MED BESVÆR.

4) READABLE / LÆSELIG.

5) PERFECTLY READABLE / FULDSTÆNDIG LÆSELIG.

7.11.4 Når tovejsforbindelse er etableret, kan sekvenser af kommunikation udveksles mellem samme stationer uden yderligere anvendelse af kaldesignaler, indtil forbindelsen afsluttes, under forudsætning af, at et forstyrrende opkald/kaldesignal ikke er brudt ind under udvekslingen.

7.11.5 Kommunikation skal indledes med opkald og svar, medmindre det er sikkert, at den kaldte station vil modtage meldingen. Etablering af første kontakt skal dog altid være i overensstemmelse med pkt. 7.11.1.

7.11.6 Opkald til luftfartøjer, der befinder sig i startfasen, under sidste del af slutindflyvningen og under landingsafløbet, må kun finde sted, hvis det af sikkerhedsmæssige årsager er påkrævet.

7.11.7 Hvis en luftfartsradiostation ønsker at sende en generel information til alle luftfartøjer, skal meldingen indledes med

ALL STATIONS / TIL ALLE STATIONER.

Der forventes ikke svar på sådanne meldinger, medmindre der særskilt anmodes herom.

7.11.8 Når en station kaldes, men identifikation af den kaldende er usikker, skal den kaldte station svare

STATION CALLING (kaldesignal) SAY AGAIN YOUR CALLSIGN / HVEM KALDER (kaldesignal) GENTAG DIT KALDESIGNAL.

7.11.9 Direkte kommunikation mellem luftfartøjer må ikke finde sted over lufttrafiktjenestefrekvenser, medmindre særskilt tilladelse er indhentet fra pågældende lufttrafiktjenesteenhed.

7.11.9.1 Ved kommunikation mellem luftfartøjer skal ved første opkald anvendes ordet INTERPILOT umiddelbart efter angivelse af kaldesignaler.

7.11.9.2 Hvis luftfartøjer af en luftfartsradiostation har fået tilladelse til at kommunikere direkte sammen, skal modtagende luftfartøj kontrollere kommunikationen og straks foranledige denne bragt til ophør, hvis det konstaterer, at luftfartsradiostationen ønsker at sende.

Alle stationer skal besvare opkald rettet til dem og skal udveksle kommunikation på anmodning.

7.11.11 Luftfartøjer skal under normale forhold kommunikere på de frekvenser, der er anført for de enkelte luftfartsradiostationer i relevante AIP-sektioner.

7.11.12 Luftfartsradiostationer skal instruere luftfartøjer om at skifte til anden specificeret frekvens, når luftfartøjerne må forlade en frekvens, for hvilken der ifølge BL 7-1, pkt. 4.6.5.1, er stillet krav om etablering af tovejsradiokommunikation.

Anm.: Luftfartøjer, hvortil der ikke stilles krav om tovejs-radiokommunikation, bør meddele, når frekvensen forlades.

7.12 Kvittering for modtagelse

7.12.1 Et luftfartøjs kvittering for modtagelse af en melding skal ske ved at udtale luftfartøjets kaldesignal.

7.12.2 En luftfartsradiostations kvittering for en melding skal ske ved:

   
a)
Til luftfartøjer
   
 
at angive luftfartøjets kaldesignal efterfulgt om nødvendigt af luftfartsradiostationens eget kaldesignal.
   
b)
Til en anden luftfartsradiostation
   
 
at angive den anden luftfartsradiostations kaldesignal.

Særligt vanskelige meldinger skal tilbagelæses af en luftfartsradiostation og afsluttes med luftfartsradiostationens kaldesignal.

7.13 Rettelse og gentagelse

7.13.1 Fejl i en transmission skal rettes ved at udtale ordet

CORRECTION / RETTELSE,

hvorefter sidste, rigtige gruppe eller udtryk gentages, og transmissionen fortsættes.

7.13.1.1 Hvis en rettelse bedst kan udføres ved at gentage hele meldingen, udtrykkes

CORRECTION, I SAY AGAIN / RETTELSE, JEG GENTAGER,

hvorefter meldingen transmitteres forfra.

7.13.2 Hvis en modtager ønsker en hel melding gentaget, skal dette angives ved anvendelse af udtrykket

SAY AGAIN / GENTAG.

Ønskes dele af en melding gentaget, udtrykkes henholdsvis

SAY AGAIN ALL BEFORE/GENTAG ALT FØR eller SAY AGAIN ALL AFTER / GENTAG ALT EFTER eller SAY AGAIN ALL BETWEEN / GENTAG ALT MELLEM.

Ønskes et bestemt emne gentaget, udtrykkes fx

SAY AGAIN RUNWAY IN USE / GENTAG BANE I BRUG.

7.14 Annullering

7.14.1 Hvis en klarering eller flyvekontrolinstruktion skal annulleres, skal luftfartsradiostationen udtrykke

CANCEL / ANNULLER.

7.14.2 Hvis en melding/transmission skal annulleres, skal afsenderen udtrykke

DISREGARD / IGNORER MELDING.

7.15 Afslutning af kommunikation

En korrespondance skal afsluttes ved, at den modtagende station afsender sit eget kaldesignal.

7.16 Lyttevagt

7.16.1 Luftfartøjer, der i medfør af bestemmelserne i BL 7-1 skal opretholde lyttevagt på angivne frekvenser, må ikke ophøre hermed uden den pågældende luftfartsradiostations tilladelse, medmindre der foreligger sikkerhedsmæssige årsager hertil.

7.16.2 Luftfartøjer, der flyver over Nordsøen og Skagerrak inden for København FIR, og luftfartøjer, der flyver inden for Sondrestrom FIR, skal holde uafbrudt lyttevagt på VHF-nødfrekvensen 121.5 MHz undtagen i sådanne perioder, hvor luftfartøjerne udfører kommunikation på andre VHF-frekvenser, eller arbejdet i førerkabinen ikke tillader samtidig aflytning af to frekvenser.

7.16.3 Luftfartøjer, der på VHF-nødfrekven-sen 121.5 MHz hører et ELT (Emergency Locator Transmitter) signal (piijjooouuu-piijjooouuu ..... 2 à 4 gange pr. sekund), der bedømmes at være andet end en kort afprøvning, skal straks underrette nærmeste luftfartsradiostation med angivelse af luftfartøjets position, flyvehøjde, rute og tidspunkt, da ELT-signalet hørtes første gang, samt om signalets lydstyrke. Under flyvningen oplyses endvidere, om signalets lydstyrke til- eller aftager.

7.16.3.1 Ophører ELT-signalet, underrettes på tilsvarende måde om luftfartøjets position, flyvehøjde, rute og tidspunkt, da signalet sidst blev hørt.

7.16.4 Luftfartsradiostationer skal inden for tjenestetiden opretholde konstant lyttevagt på deres arbejdsfrekvenser samt på nødfrekvensen 121.5 MHz, hvor denne er etableret.

7.16.5 Luftfartsradiostationer, der ikke har H-24 tjeneste, som er eller forventes at blive involveret i nødtrafik, iltrafik og trafik vedrørende ulovlig handling, skal udstrække deres normale tjenestetid for at yde den kommunikationsstøtte, som den pågældende situation kræver.

7.17 Nød- og ilmeldinger

7.17.1 Nød- og iltrafik skal bibeholdes på den frekvens, hvor første opkald skete, medmindre det skønnes, at der kan ydes bedre assistance på anden frekvens.

Nødmeldinger

7.17.2 Nødopkald skal indledes med signalet MAYDAY, om muligt udtalt tre gange. Derefter i rækkefølge så mange som muligt af følgende punkter:

a) Kaldesignal på den station, meldingen er tiltænkt, eventuelt ALL STATIONS / TIL ALLE STATIONER.

b) Eget kaldesignal.

c) Beskrivelse af nødsituationen.

d) Luftfartøjschefens hensigter.

e) Luftfartøjets position, højde og kurs.

f) Andre relevante oplysninger til brug for eventuel eftersøgning.

7.17.3 Den kaldte luftfartsradiostation eller den første station, der reagerer på nødmeldingen, skal

a) øjeblikkeligt kvittere med luftfartøjets kaldesignal, efterfulgt af eget kaldesignal og ROGER MAYDAY / MOD-TAGET MAYDAY,

b) overtage kontrol med kommunikationen eller efter omstændighederne overdrage den til en anden mod samtidig at informere luftfartøjet herom og

c) underrette alle behørige i henhold til alarmeringsplanen.

7.17.4 Det luftfartøj, der er i nød, eller den luftfartsradiostation, der har overtaget kontrol med nødtrafikken, kan pålægge andre, der forstyrrer udvekslingen af nødtrafikken, radiotavshed ved at udsende

STOP TRANSMITTING, MAYDAY / STOP UDSENDELSE, MAYDAY.

7.17.5 Når luftfartøjet, der har udsendt MAYDAY, ikke længere befinder sig i nødsituation, skal det udsende annullering heraf til den kontrollerende luftfartsradiostation således:

(Luftfartsradiostationens kaldesignal - luftfartøjets kaldesignal) CANCEL DISTRESS / ANNULLER NØDMELDING.

7.17.6 Den kontrollerende luftfartsradiostation skal, når nødtrafikken er ophørt, og radiotavshed ikke længere er nødvendig, udsende:

ALL STATIONS / TIL ALLE STATIONER, (luftfartsradiostationens kaldesignal), DISTRESS TRAFFIC ENDED / NØDTRAFIK AFSLUTTET.

Ilmeldinger

7.17.7 Ilmelding skal indledes med signalet PAN PAN, om muligt udtalt tre gange, derefter så mange som muligt af følgende punkter:

a) Kaldesignalet på den station, meldingen er tiltænkt, eventuelt ALL STATIONS / TIL ALLE STATIONER.

b) Eget kaldesignal.

c) Beskrivelse af situationen.

d) Luftfartøjschefens hensigter.

e) Luftfartøjets position, højde og kurs.

f) Andre relevante oplysninger.

7.17.8 Den kaldte luftfartsradiostation eller førstkommende station, der reagerer på ilmeldingen, skal

a) kvittere for ilmeldingen og

b) underrette alle behørige i henhold til lokal alarmeringsplan.

7.17.9 Når flyvningen omfatter medicinsk transport, skal indledes med signalet PAN PAN MEDICAL som ilmelding, om muligt udtalt tre gange. Meldingsindholdet skal omfatte

a) luftfartøjets kaldesignal eller anden genkendelig identifikation af den medicinske transport,

b) luftfartøjets position,

c) antal og art af den medicinske transport,

d) afgangssted og bestemmelsessted,

e) påtænkt rute og forventet flyvetid og

f) enhver anden oplysning om flyvningen, såsom flyvehøjde, aflyttede radiofrekvenser, anvendt sprog samt SSR-mode og -kode.

7.17.10 Den procedure, der er nævnt i pkt. 7.17.8, skal anvendes af den station, der modtager en PAN PAN MEDICAL melding.

7.17.11 Efter opkald, hvor nød- og ilsignalerne er udsendt, kan nød- og ilsignalerne anvendes, hver gang der udveksles efterfølgende kommunikation.

7.18 Kommunikation vedrørende ulovlig handling

Den station, der bliver kaldt af et luftfartøj, der er udsat for en ulovlig handling, eller første station, der reagerer herpå, skal underrette i henhold til lokale alarmeringsplaner samt yde al mulig assistance, jf. også bestemmelsen i pkt. 7.16.5.

7.19 Svigtende radioforbindelse

7.19.1 Hvis det ikke er muligt for et luftfartøj at etablere forbindelse med den pågældende luftfartsradiostation på den frekvens, som stationen normalt anvender, skal luftfartøjet

a) forsøge at etablere forbindelse på den forud benyttede frekvens og, hvis dette ikke giver resultat, på en anden hensigtsmæssig frekvens, eller

b) hvis dette ikke lykkes, skal luftfartøjet forsøge at etablere forbindelse med den pågældende luftfartsradiostation, andre luftfartsradiostationer eller andre luftfartøjer ved brug af ethvert til rådighed værende middel, med oplysning om at forbindelsen på den oprindeligt tildelte frekvens ikke kunne etableres, eller

c) hvis dette heller ikke lykkes, så på den normalt anvendte frekvens indlede udsendelsen med udtrykket TRANSMITTING BLIND / SENDER BLINDT og derefter sende meldingen 2 gange. Hvis luftfartøjet er udstyret med SSR-transponder, skal mode A, kode 7600, vælges.

7.19.2 Hvis årsagen til, at luftfartøjet er ude af stand til at etablere radioforbindelse, skyldes fejl i modtageanlægget, skal luftfartøjet sende sine meldinger i normalt omfang og på den normalt anvendte frekvens. Der indledes med udtrykket

TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE / SENDER BLINDT PÅ GRUND AF MODTAGERFEJL.

Meldingen skal gentages og derefter afsluttes med tidspunktet for næste forventede opkald.

8. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

9. Straf

9.1 Lufttrafiktjenestepersonale, der overtræder bestemmelserne i afsnit 5, 6 og 7, straffes med bøde.

9.2 Indehavere af et certifikat til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester, jf. BL 6-08, der overtræder bestemmelserne i denne BL, straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 11. marts 2010.

10.2 Samtidig ophæves BL 7-14, 8. udgave af 2. juni 2008.

Statens Luftfartsvæsen, den 26. januar 2010

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg


Bilag 1

Standardord, tal og standardudtryk (jf. BL 7-14, pkt. 7.2.1)

Anm.: De engelske tal er primært anført som de skrives på engelsk, og der skal derfor i udsendelsen/transmissionen af tal på engelsk tages højde for udtalen af tallene i henhold til ”Eksempler på udtale af tal” på denne side.

   
Stavealfabetet (jf. BL 7-14, pkt. 7.5):
 
   
A
Alfa
AL FAH
 
B
Bravo
BRAH VOH
 
C
Charlie
CHAR LEE or SHAR LEE
 
D
Delta
DELL TAH
 
E
Echo
ECK OH
 
F
Foxtrot
FOKS TROT
 
G
Golf
GOLF
 
H
Hotel
HOH TELL
 
I
India
IN DEE AH
 
J
Juliett
JEW LEE ETT
 
K
Kilo
KEY LOH
 
L
Lima
LEE MAH
 
M
Mike
MIKE
 
N
November
NO VEM BER
 
O
Oscar
OSS CAH
 
P
Papa
PAH PAH
 
Q
Quebec
KEH BECK
 
R
Romeo
ROW ME OH
 
S
Sierra
SEE AIR RAH
 
T
Tango
TANG GO
 
U
Uniform
YOU NEE FORM or OO NEE FORM
 
V
Victor
VIK TAH
 
W
Whiskey
WISS KEY
 
X
X-ray
EKCSRAY
 
Y
Yankee
YANG KEY
 
Z
Zulu
ZOO LOO
 
Æ
Ægir
ÆGIR
 
Ø
Øresund
ØRESUND
 
Å
Åse
ÅSE
 
       
Der lægges tryk på understregede stavelser.
 
   
   
Eksempler på udtale af tal (jf. BL 7-14, pkt. 7.6):
 
   
Tal
Dansk
Engelsk
 
0
Nul
ZERO
 
1
Eet/Én
WUN
 
2
To
TOO
 
3
Tre
TREE
 
4
Fire
FOW-er
 
5
Fem
FIFE
 
6
Seks
SIX
 
7
Syv
SEV-en
 
8
Otte
AIT
 
9
Ni eller NEJ-ner*
NIN-er
 
10
Ti
ONE ZERO
 
,
Komma
DAY-SEE-MAL
 
100
Eet hundrede
One HUN-dred
 
1000
Eet tusind
One TOU-SAND
 
       
Trykket skal lægges på de stavelser, der er skrevet med store bogstaver.
 
       
* når tallet 9 står alene eller sidst i en gruppe, skal det altid udtales NEJ’ner.
 
   
   
Tal indeholdende komma (jf. BL 7-14, pkt. 7.6.3):
 
   
100,3
ONE ZERO ZERO DECIMAL THREE /
(eet hundrede komma tre)
 
38 143,9
THREE EIGHT ONE FOUR THREE DECIMAL NIN-er /
(otteogtredive tusinde éthundrede og treogfyrre komma NEJ-ner)
 
   
   
Eksempler på talgrupper (jf. BL 7-14 pkt. 7.6.1 og 7.6.2):
 
   
Aircraft call signs (kaldesignaler for luftfartøjer)
 
OCA 238
Air China TWO THREE EIGHT
(tohundrede og otteogtredive)
OAL 242
Olympic TWO FOUR TWO
(tohundrede og toogfyrre)
 
Flight levels (flyveniveauer)
FL180
flight level ONE EIGHT ZERO
(ethundrede og firs)
FL 200
flight level TWO ZERO ZERO
(tohundrede)
   
Headings (kurser)
   
100 degrees
heading ONE ZERO ZERO
(ethundrede)
 
080 degrees
heading ZERO EIGHT ZERO
(firs)
 
     
Wind directions and speed (vindretning og -hastighed)
200 degrees 79 knots
wind TWO ZERO ZERO degrees SEVEN NIN-er knots
(tohundrede grader NEJ-nerhalvfjerds knob)
160 degrees 18 knots
wind ONE SIX ZERO degrees ONE EIGHT knots
(ethundredeogtres grader atten knob)
Bemærkning:
I Grønland angives vinden i visse tilfælde i henhold til magnetisk nord.
320 magnetic 13 knots
Wind THREE TWO ZERO magnetic ONE THREE knots
(trehundredetyve magnetisk tretten knob)
 
Transponder codes (transponderkoder)
 
2400
squawk TWO FOUR ZERO ZERO
(firetyve nul nul eller totusinde firehundrede)
 
4213
squawk FOUR TWO ONE THREE
(toogfyrre tretten eller firetusind tohundrede og tretten)
 
     
Runway (bane)
 
27
runway TWO SEVEN
(bane syvogtyve)
 
O8R
runway ZERO EIGHT RIGHT
(bane nul otte right)
 
   
Altimeter setting (højdemålerindstilling)
 
1010
QNH ONE ZERO ONE ZERO
(ettusinde og ti)
 
1000
QNH ONE ZERO ZERO ZERO
(ettusind)
 
     
Altitude (højde over havet)
 
800 ft
EIGHT HUNDRED FEET
(ottehundrede fod)
 
3400 ft
THREE THOUSAND FOUR HUNDRED FEET
(tretusinde firehundrede fod eller fireogtredive nul nul)
 
12000 ft
ONE TWO THOUSAND FEET
(tolvtusinde fod)
 
   
Cloud height (skyhøjde)
2200 ft
TWO THOUSAND TWO HUNDRED FEET
(totusind tohundrede fod eller toogtyve nul nul fod)
4300 ft
FOUR THOUSAND THREE HUNDRED FEET
(firetusinde trehundrede fod eller treogfyrre nul nul fod)
   
Visibility (sigtbarhed)
1000 m
visibility ONE THOUSAND METERS
(ettusind meter)
700 m
visibility SEVEN HUNDRED METERS
(syvhundrede meter)
   
Runway Visual Range (banesynsvidde)
600 m
RVR SIX HUNDRED METERS
(sekshundrede meter)
1700 m
RVR ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED METERS
(ettusind syvhundrede meter eller sytten nul nul meter)
   
Eksempler på tal ved angivelse af klokkeslæt:
   
Kl.
Engelsk/dansk
 
0620
TWO ZERO (eller) ZERO SIX TWO ZERO
(tyve (eller) eller nul seks tyve)
 
1643
FOUR THREE (eller) ONE SIX FOUR THREE
(treogfyrre (eller) seksten treogfyrre)
 
Klokken hel (hele timer)
ON THE HOUR (eller) ZERO ZERO
(på timen (eller) nul nul)
 
Bem.
Jf. BL 7-14 pkt. 7.6.4 vil ATS-enheder ved anmodning om oplysning om aktuel tid, angive tiden afrundet til nærmeste halve minut. Der anvendes følgende fraseologi:
 
0620 og 30 sekunder
TWO ZERO AND A HALF (eller) ZERO SIX TWO ZERO AND A HALF
(seks tyve og tredive sekunder (eller) eller nul seks tyve og tredive sekunder)
 
Klokken hel (hele timer) og 30 sekunder
ON THE HOUR AND A HALF (eller) ZERO ZERO AND A HALF
(på timen og tredive sekunder (eller) nul nul og tredive sekunder)
 
     
     
Eksempler på tal, der angiver kanaler for VHF-frekvenser (jf. BL 7-14, pkt. 7.6.5):
 
Tal
Engelsk/dansk
 
118,000
ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO
(ethundrede atten komma nul)
 
118,005
ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ZERO FIVE
(ethundrede atten komma nul nul fem)
 
118,010
ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ONE ZERO
(ethundrede atten komma nul ti)
 
118,025
ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO TWO FIVE
(ethundrede atten komma nul femogtyve)
 
118,050
ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE ZERO
(ethundrede atten komma nul halvtreds)
 
118,100
ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE (ethundrede atten komma een)
 
     
Eksempler på tal ved udpegning af trafik:
 
Ved udpegning af trafik m.v. efter urskivemetoden anvendes normal udtale af talord fra 1-12:
 
Tal
Engelsk/dansk
 
Kl. 9-position
At your NIN-er O’CLOCK position
(i din klokken NEJ-ner position)
 
Kl. 10-position
At your TEN O’CLOCK position
(i din klokken TI position)
 
Kl. 11-position
At your ELEVEN O’CLOCK position
(i din klokken ELLEVE position)
 
Kl. 12-position
At your TWELVE O’CLOCK position
(i din klokken TOLV position)
 
     
     
Eksempler på direkte udtrykte flyvekontrolinstruktioner (jf. BL 7-14, pkt. 7.3.2):
 
TAXI……TAXI
AIR-TAXI……AIR-TAXI
CLIMB…...STIG
DESCEND…...GÅ NED
CROSS……KRYDS
TURN……DREJ
CONTACT……KONTAKT
REPORT……RAPPORTER
HOLD……VENT
GO AROUND……OVERSKYD
LINE-UP……TAXI IND PÅ BANEN
   
   
Eksempler på standardord og –udtryk (jf. BL 7-14 pkt. 7.2.1):
ACKNOWLEDGE
BEKRÆFT MELDING
Lad mig vide, at min melding er modtaget og forstået
AFFIRM
JA
Ja
APPROVED
GODKENDT
Forespørgsel godkendt
BREAK
BREAK
Jeg indikerer hermed adskillelse mellem dele af min melding
BREAK BREAK
BREAK BREAK
Jeg indikerer hermed adskillelse mellem meldinger til forskellige luftfartøjer
CANCEL
ANNULLER
Annuller
CHECK
CHECK eller
KONTROLLER
Kontroller (systemer eller procedurer)
CLEARED
TILLADT
Tilladt at fortsætte i overensstemmelse med de angivne betingelser
CONFIRM
BEKRÆFT
Jeg anmoder om bekræftelse på: (klarering, instruktion, aktion, information)
CONTACT
KONTAKT eller SKIFT TIL
Etabler radiokontakt med .....
CORRECT
KORREKT
Det er korrekt
CORRECTION
RETTELSE
Jeg har sagt en fejl, den korrekte version er .....
DISREGARD
IGNORER MELDING
Betragt pågældende melding som værende ikke sendt
HOW DO YOU READ
HVORDAN LÆSER DU MIG
Hvad er læseligheden (kvaliteten) af min udsendelse
I SAY AGAIN
JEG GENTAGER
Jeg gentager (for at understrege)
MAINTAIN
FORBLIV
Fortsæt i overensstemmelse med de angivne betingelser, eller i ordets bogstavelige forstand, f.eks. Maintain VFR” / ”Forbliv VFR”
MONITOR
AFLYT
Lyt på (frekvens)
NEGATIVE
NEGATIV
Nej, eller tilladelse ikke givet, eller det er ikke korrekt
OVER
SKIFTER
Min melding er afsluttet, og jeg forventer svar (anvendes normalt ikke ved kommunikation på VHF)
OUT
SLUT
Udveksling af meldinger afsluttet (anvendes normalt ikke ved kommunikation på VHF)
READ BACK
LÆS TILBAGE
Gentag hele eller nærmere angivet del af den melding, jeg lige har sendt
RECLEARED
ÆNDRET TILLADELSE
Klarering ændret til ..... (denne nye klarering erstatter den tidligere eller dele heraf)
REPORT
RAPPORTER
Send følgende oplysning .....
REQUEST
ANMODER OM
Jeg vil gerne vide, eller jeg anmoder om .....
ROGER
FORSTÅET eller
MODTAGET
Jeg har forstået meldingen (må ikke bruges som kvittering for meldinger, der kræver tilbagelæsning)
SAY AGAIN
GENTAG
Gentag hele eller nærmere angivet del af din melding
SPEAK SLOWER
TAL LANGSOMMERE
Nedsæt talehastigheden
STANDBY
VENT JEG KALDER TILBAGE
Vent, jeg kalder dig
UNABLE
IKKE I STAND TIL
Jeg kan ikke efterkomme din anmodning, instruktion eller klarering
(normalt efterfulgt af en årsag)
WILCO
WILCO
Jeg forstår din melding og vil efterkomme denne.
(WILCO er en sammentrækning af “will comply”)
WORDS TWICE
SEND HVERT ORD TO GANGE
a.
Som anmodning: Kommunikationen vanskelig så send hvert ord eller grupper af ord to gange
 
b.
Som information: Da kommunikation er vanskelig, vil hvert ord eller grupper af ord blive sendt to gange (anvendes normalt ikke på VHF)
 
   
   
Eksempler på kaldesignaler (jf. BL 7-14, pkt. 7.9):
Fuldt kaldesignal
Forkortet kaldesignal
a.
OYABC
OBC eller OABC
 
CESSNA FABCD
CESSNA CD eller
CESSNA BCD
 
CITATION FABCD
CITATION CD eller
CITATION BCD
 
HELICOPTER OYHAF
HELICOPTER AF eller
HELICOPTER HAF
 
GLIDER/SVÆVEFLY OYXPM
GLIDER/SVÆVEFLY PM eller
GLIDER/SVÆVEFLY XPM
b.
VARIG PVMA
VARIG MA eller
VARIG VMA
c.
VARIG 401
(ingen forkortet form)
   
   
Suffikser for tjenesteenheder (jf. BL 7-14, pkt. 7.10):
Tjenesteenhed
Suffiks til kaldesignal
Area control centre
CONTROL
Approach control
APPROACH
Approach control radar arrivals
ARRIVAL
Approach control radar departures
DEPARTURE
Aerodrome control
TOWER
Surface movement control
GROUND
Radar (in general)
RADAR
Precision approach radar
PRECISION
Direction- finding station
HOMER
Flight information service
INFORMATION
Clearance delivery
DELIVERY
Apron service
APRON
Company dispatch
DISPATCH
Aeronautical station
RADIO
Aerodrome Flight Information Service
AFIS
Heliport Information Service
HIS
   
Eksempler:
AALBORG TOWER * ROSKILDE APPROACH * COPENHAGEN CONTROL * THISTED AFIS * SONDRESTROM INFORMATION


Bilag 2

Forord

Dette bilag indeholder eksempler på standardfraseologi, som skal anvendes i forbindelse med lufttrafik og kørsel med luftfartøjer, jf. BL 7-14, pkt. 3.1.

Anm.: Fraseologier anvendt i forbindelse med køretøjers færdsel på manøvreområdet vil i mange tilfælde være identiske med dem anvendt til luftfartøjer, bortset fra instruktioner i forbindelse med kørsel, hvor udtrykket ”KØR” (engelsk: ”PROCEED”) skal erstatte udtrykket ”TAXI”.

Eksemplerne på anvendt fraseologi skal anvendes i de situationer, for hvilke de er angivet i kolonnen ’Circumstances’ eller ’Omstændigheder’, men i de situationer, hvor fraseologien ikke er dækkende, kan klart sprog anvendes i det omfang, det er nødvendigt for at gøre situationen forståelig.

Hvis der i en given situation enten ikke er fastlagt en fraseologi, eller der opstår forståelsesmæssige problemer i korrespondancen, skal anden passende fraseologi anvendes. Denne bør da være så klar og kortfattet som muligt og udformet således, at misforståelser undgås.

Eksemplerne på anvendt fraseologi er inddelt i nogle hovedgrupper, hvori omstændighederne er beskrevet og dernæst den tilknyttede fraseologi.

Enkelte engelske fraseologier er ikke angivet på dansk, idet de ikke er relevant for VFR-flyvning.

Tekst angivet i rund parentes ( ) er obligatorisk og skal tilføjes pågældende fraseologi.

Tekst angivet i firkant parentes [ ] er ikke obligatorisk og kan valgfrit efter omstændighederne tilføjes fraseologien.

Eksempler på anvendt fraseologi

Indholdsfortegnelse over fraseologieksempler

Fraseologi, generelt

Area Control Service

Approach Control Service

Phraseologies for Use On and In the Vicinity of the Aerodrome

ATS Surveillance Service Phraseologies

Radar in Approach Control Service

Secondary Surveillance Radar (SSR) and ADS-B Phraseologies

8.33 kHz Channel Spacing Phraseologies

Fraseologi, generelt

Circumstances

Phraseology

(* = pilot transmission)

Omstændigheder

Fraseologi

(* = pilot transmission)

       
Description of levels (subsequently referred to as “(level)”
FLIGHT LEVEL (number); or
(number) METRES; or
(number) FEET.
Beskrivelse af højder (efterfølgende reference som “(højde)”
FLYVENIVEAU (antal); eller
(antal) METER; eller
(antal) FOD.
Level changes, reports and rates
 
Højdeskift, rapporter og gradienter
 
       
 
a) CLIMB (or DESCEND);
followed as necessary by:
i) TO (level);
 
STIG (eller GÅ NED) efterfulgt af følgende kombinationsmuligheder
i) TIL (højde);
…instruction that a climb (or descent) to a level within the vertical range defined is to commence
ii) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level);
…instruktion om at en stigning (eller nedgang) til en højde indenfor et defineret højdebånd skal påbegyndes
ii) TIL OG FORBLIV I BLOK (højde) TIL (højde);
 
iii) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point);
iv) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level);
v) AT (number) FEET PER MINUTE (or METRES PER SECOND) [OR GREATER (or OR LESS];
 
iii) TIL OG NÅ (højde) SENEST (eller VED) (tidspunkt eller betydningsfuldt punkt);
iv) RAPPORTER NÅR DU FORLADER (eller NÅR, eller PASSERER) (højde);
v) MED (antal) FOD PR. MINUT (eller METER PR. SEKUND) [ ELLER MERE (eller ELLER MINDRE)];
....for SST (Supersonic Transport) aircraft only
vi) REPORT STARTING ACCELERATION (or DECELERATION;
…kun for SST (Supersonisk Transport) luftfartøjer
 
 
b) MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) (aircraft call sign);
   
 
c) REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)];
   
 
d) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (level);
 
d) STOP STIGNING (eller NEDGANG) I (højde);
 
e) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level);
 
e) FORTSÆT STIGNING (eller NEDGANG) TIL (højde);
 
f) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)];
 
f) STIG (eller GÅ NED) HURTIGT [INDTIL PASSAGE AF (højde)];
 
g) WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level);
 
g) NÅR KLAR STIG (eller GÅ NED) TIL (højde);
 
h) EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point);
 
h) FORVENT STIGNING (eller NEDGANG) VED (betydningsfuldt punkt eller tidspunkt);
 
i)* REQUEST DESCENT AT (time);
 
i)* ANMODER OM NEDGANG KL. (tidspunkt);
...to require action at a specific time or place
j) IMMEDIATELY;
…at kræve aktion på bestemt tidspunkt eller sted
j) ØJEBLIKKELIGT;
 
k) AFTER PASSING (significant point);
 
k) EFTER PASSAGE AF (betydningsfuldt punkt);
 
l) AT (time or significant point);
 
l) VED (betydningsfuldt punkt) eller KL. (tidspunkt);
..to require action when convenient
m) WHEN READY (instruction);
…at kræve aktion når det er belejligt
m) NÅR KLAR (instruktion);
...to require an aircraft to climb or descend maintaining own separation and VMC
n) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM (level)] [TO (level)];
   
o) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW, or TO) (level);
   
...when there is doubt that an aircraft can comply with a clearance or instruction
p) IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE;
…når der er tvivl om at et luftfartøj kan efterkomme klareringen eller instruktionen
p) HVIS IKKE I STAND TIL DET (alternative instruktioner) OG ADVISER;
...when a pilot is unable to comply with a clearance or instruction
q)* UNABLE;
…når en pilot er ude af stand til at efterkomme en klarering eller instruktion
q)* IKKE I STAND TIL;
…clearance to cancel level restriction(s) of the vertical profile of a SID during climb
r) CLIMB TO (level) [LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) AT (point) CANCELLED];
...klarering til at annullere højderestriktion(er) på en SID’s vertikale profil under stigning
r) STIG TIL (level) [HØJDERESTRIKTION(ER) (SID designator) ANNULLERET (eller) HØJDERESTRIKTION(ER) (SID designator) PÅ (point) ANNULLERET];
…clearance to cancel level restriction(s) of the vertical profile of a STAR during descent
s) DESCEND TO (level) [LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) AT (point) CANCELLED].
...klarering til at annullere højderestriktion(er) på en STAR’s vertikale profil under nedgang
s) GÅ NEDAD TIL (level) [HØJDERESTRIKTION(ER) (SID designator) ANNULLERET (eller) HØJDERESTRIKTION(ER) (SID designator) PÅ (point) ANNULLERET].
ACAS (TCAS)
phraseology
 
ACAS (TCAS) fraseologi
 
       
… after a flight crew starts to deviate from any ATC clearance or instruction to comply with an ACAS resolution advisory (RA) (Pilot and controller interchange)
a)* TCAS RA;
b) ROGER;
…når flyvebesætningen påbegynder afvigelse fra enhver klarering eller instruktion for at efterkomme en ACAS resolution advisory (RA) (udveksling mellem pilot og flyveleder)
a)* TCAS RA;
b) FORSTÅET;
...after the response to an ACAS RA is completed and a return to the ATC clearance or instruction is initiated (Pilot and controller interchange)
c)* CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance);
d) ROGER (or alternative instructions);
…efter ACAS RA reaktionen er udført og returnering til klareringen eller instruktionen påbegyndes (udveksling mellem pilot og flyveleder)
c)* FRI AF KONFLIKTEN, VENDER TILBAGE TIL (tildelt klarering);
d) FORSTÅET (eller alternative instruktioner);
...after the response to an ACAS RA is completed
and the assigned ATC clearance or instruction has been resumed (Pilot and controller interchange)
e)*
CLEAR OF CONFLICT (assigned clearance) RESUMED;
f) ROGER (or alternative instructions);
…efter udført reaktion på en ACAS RA og når den tildelte klarering eller instruktion er genoptaget (udveksling mellem pilot og flyveleder)
e)* FRI AF KONFLIKTEN (tildelt klarering);
f) FORSTÅET (eller alternative instruktioner);
...after an ATC clearance or instruction contradictory to the ACAS RA is received, the flight crew will follow the RA and inform ATC directly (Pilot and controller interchange)
g)* UNABLE, TCAS RA;
h) ROGER.
…efter modtagelse af en klarering eller instruktion i modstrid med en ACAS RA, vil flyvebesætningen følge RA og informere ATC direkte (udveksling mellem pilot og flyveleder)
g)* IKKE MULIGT, TCAS RA;
h) FORSTÅET.
ATFM phraseology
 
ATFM fraseologi
Ikke relevant for dansksproget kommunikation
       
… calculated take-off time (CTOT) delivery resulting from a slot allocation message (SAM). (The CTOT shall be communicated to the pilot at the first contact with ATC)
a) SLOT (time);
   
       
… change to CTOT resulting from a slot revision message (SRM)
b) REVISED SLOT (time);
   
       
… CTOT cancellation resulting from a slot cancellation message
c) SLOT CANCELLED, REPORT READY;
   
       
… flight suspension until further notice (resulting from flight suspension message (FLS)
d) FLIGHT SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE, DUE (reason);
   
       
… flight de-suspension resulting from a de-suspension message (DES)
e) SUSPENSION CANCELLED, REPORT READY;
   
       
… denial of start-up when requested too late to comply with the given CTOT
f) UNABLE TO APPROVE START-UP CLEARANCE DUE SLOT EXPIRED, REQUEST A NEW SLOT;
   
       
… denial of start-up when requested too early to comply with the given CTOT
g) UNABLE TO APPROVE START-UP CLEARANCE DUE SLOT (time), REQUEST START-UP AT (time).
   
RNAV phraseology
 
RNAV fraseologi
Ikke relevant for dansksproget kommunikation
… instructions associated with flying a track (offset), parallel to the cleared route
ADVISE IF ABLE TO PROCEED PARALLEL OFFSET;
PROCEED OFFSET (distance) RIGHT/LEFT OF (route) (track) [CENTRE LINE] [AT (significant point or time)];
CANCEL OFFSET (instructions to rejoin cleared flight route or other information).
   
RVSM phraseology
 
RVSM fraseologi
Ikke relevant for dansksproget kommunikation
       
… to ascertain RVSM approval status of an aircraft
a) CONFIRM RVSM APPROVED;
   
       
…to report RVSM approved status
b)* AFFIRM RVSM;
   
       
… to report non‑RVSM approval status followed by supplementary information
c)* NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State Aircraft)];
   
       
… to deny ATC clearance into RVSM airspace
d) UNABLE ISSUE CLEARANCE INTO RVSM AIRSPACE, MAINTAIN [or DESCEND TO, or CLIMB TO] (level);
   
       
… to report when severe turbulence affects the capability of an aircraft to maintain the height‑keeping requirements for RVSM
e)* UNABLE RVSM DUE TURBULENCE;
   
       
… for a pilot to report that the aircraft’s equipment has degraded below the MASPS
f)* UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT;
   
       
… to request an aircraft to provide information as soon as RVSM-approved status has been regained or the pilot is ready to resume RVSM operations
g) REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM;
   
       
… to request confirmation that an aircraft has regained RVSM-approved status or a pilot is ready to resume RVSM operations
h) CONFIRM ABLE TO RESUME RVSM;
   
       
…to report ability to resume RVSM operations after an equipment or weather-related contingency
i)* READY TO RESUME RVSM.
   
Transfer of control and/or frequency change
 
Overdragelse af kontrol og/eller frekvensskift
 
 
a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW;
 
a) KONTAKT (enhedens kaldesignal) (frekvens) [NU];
Note: - An aircraft may be requested to "STAND BY" on a frequency when it is intended that the ATS unit will initiate communications soon and to "MONITOR" a frequency when information is broadcast thereon.
b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN] [PASSING/LEAVING/REACHING (level)] CONTACT (unit call sign) (frequency);
c) IF NO CONTACT (instructions);
d) STAND BY FOR (unit call sign) (frequency);
e)* REQUEST CHANGE TO (frequency);
f) FREQUENCY CHANGE APPROVED;
g) MONITOR (unit call sign) (frequency);
h)* MONITORING (frequency);
i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency);
j) REMAIN THIS FREQUENCY.
Note: - Et luftfartøj kan blive bedt om at “AFVENTE” på en frekvens når det er meningen at ATS enheden initierer kommunikationen snarest og at “AFLYTTE” en frekvens når informationer bliver rundsendt der.
b) KL. (eller VED) (tidspunkt eller sted) [eller NÅR DU] [PASSERER/ FORLADER/NÅR] KONTAKT (enhedens kaldesignal) (frekvens);
c) HVIS INGEN KONTAKT (instruktioner);
d) AFVENT (enhedens kaldesignal) PÅ (frekvens);
e)* ANMODER OM AT SKIFTE TIL (frekvens);
f) FREKVENS SKIFT GODKENDT;
g) AFLYT (enhedens kaldesignal) (frekvens);
h)* AFLYTTER (frekvens);
i) NÅR KLAR KONTAKT (enhedens kaldesignal) (frekvens);
j) FORBLIV PÅ DENNE FREKVENS.
Change of call sign
 
Ændring af kaldesignal
 
       
…to instruct an aircraft to change its type of call sign
a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED];
…at instruere et luftfartøj om at ændre sit kaldesignalstype
a) SKIFT KALDESIGNAL TIL (nyt kaldesignal) INDTIL VIDERE;
       
… to advise an aircraft to revert to the call sign indicated in the flight plan
b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT (significant point)].
…at råde et luftfartøj til at gå tilbage og anvende flyveplanens kaldesignal
b) ANVEND FLYVEPLANENS KALDESIGNAL (kaldesignal) [VED (betydningsfuldt punkt).
Traffic information
 
Trafik information
 
       
… to pass traffic information
a) TRAFFIC (information);
…at udstede trafik information
a) TRAFIKKEN ER (information);
 
b) NO REPORTED TRAFFIC;
 
b) INGEN RAPPORTERET TRAFIK;
… to acknowledge traffic information
c)* LOOKING OUT;
…at bekræfte trafik information
c)* HOLDER UDKIG;
 
d)* TRAFFIC IN SIGHT;
 
d)* TRAFIK I SIGTE;
 
e)* NEGATIVE CONTACT [reasons];
 
e)* INGEN VISUEL KONTAKT (begrundelse);
 
f) [ADDITIONAL] TRAFFIC IS (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time);
 
f) [YDERLIGERE] TRAFIK ER (flyveretning) (luftfartstøjtype) (højde) FORVENTER (eller OVER) (betydningsfuldt punkt) (tidspunkt);
 
g) TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS [or ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REPORTED (level(s)) [or UNKNOWN] MOVING (direction) (other pertinent information, if any);
 
g) TRAFIK ER (klassifikation) UBEMANDET FRIBALLON [FORVENTET] OVER (sted) (tidspunkt) RAPPORTERET (højde) [eller UKENDT HØJDE] BEVÆGER SIG (retning) (anden betydningsfuld information, hvis nogen);
…related to runway operations at non-controlled aerodromes/heliports (AFIS/HIS)
NO TRAFFIC ON THE RUNWAY;
…i forbindelse med banebenyttelse på ikke-kontrollerede flyvepladser/heliport (AFIS/HIS)
h) INGEN TRAFIK PÅ BANEN;
       
…where traffic is of relevance to the departing/landing aircraft
TRAFFIC IS (aircraft type, position, additional information as applicable).
…når trafik er af betydning for startende/landende luftfartøjer
i) TRAFIK ER (luftfartøjstype, position, yderligere relevant information).
Meteorological conditions
 
Meteorologiske forhold
 
       
 
a) [SURFACE] WIND (number) DEGREES (speed) (units);
 
a) VIND (retning) GRADER (hastighed) (måleenhed);
       
…to notify wind at specific levels
b) WIND AT (level) (number) DEGREES (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR);
Note: - Wind is always expressed by giving the mean direction and speed and any significant variations thereof.
…at oplyse vinden i bestemte højder
VIND I (højde) (retning) GRADER (hastighed) (måleenhed);
Note: Vinden udtrykkes altid ved gennemsnitsretning og –hastighed samt e nhver betydningsfuld variation.
…to notify windvariations
c) WIND VARIABLE (speed) (units);
…at oplyse om vindvariation
c) VIND VARIABEL (hastighed) (måleenhed);
 
d) WIND (number) DEGREES (speed) (units) VARIABLE BETWEEN (number) DEGREES AND (number) DEGREES
 
d) VIND (retning) GRADER (hastighed) (måleenhed) VARIABEL MELLEM (retning) GRADER OG (retning) GRADER;
…to indicate gusting wind
e) MAXIMUM (speed) (units) [MINIMUM (speed) (units)];
…at indikere stødende vind
e) MAXIMUM (hastighed) (måleenhed) [MINIMUM (hastighed) (måleenhed)];
 
f) VISIBILITY (distance) (units) [direction];
 
f) SIGT (distance) (måleenhed) [retning];
…to report runway visual range
g) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (distance) (units);
…at rapportere banesynsvidde
g) BANESYNSVIDDE (eller RVR) [BANE (nummer)] (distance) (måleenhed);
 
h) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) RUNWAY (number) NOT AVAILABLE (or NOT REPORTED);
 
h) BANESYNSVIDDE (eller RVR) BANE (nummer) ER IKKE TILGÆNGELIG (eller ER IKKE RAPPORTERET);
…for multiple RVR observations
i) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units) (second position) (distance) (units) (third position) (distance) (units);
…for flere RVR observa-tioner
i) BANESYNSVIDDE (eller RVR) [BANE (nummer)] (første position) (distance) (måleenhed) (anden position) (distance) (måleenhed) (tredie position) (distance) (måleenhed);
 
Note 1: - Multiple RVR observations are always representative of the touchdown zone, midpoint zone and the roll-out/stop end zone respectively.
Note 2: - Where report for three locations are given, the indication of these locations may be omitted, provided that the reports are passed in the order of touchdown zone, followed by the midpoint zone and ending the roll-out/stop end zone report.
 
Note 1: - Flere RVR observationer repræsenteres altid af sætningszonen midtpunkt og baneslut.
Note 2: - Når rapporter angiver de 3 positioner, må afgivelse af disse positioner udelades under forudsætning af at rappoteringen sker i rækkefølgen sættepunkt, efterfulgt af midtpunkt og slutter med baneslut.
… in the event that RVR information on any one position is not available this information will be included in the appropriate sequence
j) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units) (second position) NOT AVAILABLE (third position) (distance) (units);
…i tilfælde af at RVR information på enkeltstående positioner ikke er til rådighed vil denne information blive inkluderet i passende rækkefølge
j) BANESYNSVIDDE (eller RVR) [BANE (nummer)]
SÆTTEPUNKT (første position) (distance)(måleenhed) (anden postion) IKKE TILGÆNGELIG (tredje position) (distance) (måleenhed);
       
…indication of tendency over a specific period of time
k) RVR (distance) (units) UPWARD (or DOWNWARD) (or NO TENDENCY OBSERVED)
…indikation af tendens over en fastsat tidsperiode
k) RVR (distance) (måleenhed) STIGENDE (eller FALDENDE) (eller INGEN TENDENS OBSERVERET);
 
l) PRESENT WEATHER (details);
 
l) AKTUELT VEJR (detaljer);
 
m) CLOUD (amount), [(type)] (height of base) (units) (or SKY CLEAR);
 
m) SKYER (mængde), [type] (højde på underkanten) (måleenhed) (eller SKYFRIT);
Note: Pronounced CAV-O-KAY.
n) CAVOK;
Note: Udtales CAV-O-KAY.
n) CAVOK;
 
o) TEMPERATURE [MINUS) (number) (and/or DEWPOINT [MINUS] (number));
 
o) TEMPERATUR [MINUS] (antal) (og/eller DUGPUNKT [MINUS] (antal));
 
p) QNH (number) ) [(units)];
 
p) QNH (antal) (måleenhed);
 
q) QFE (number) [(units)];
 
q) QFE (antal) (måleenhed);
 
r) (aircraft type) REPORTED [LIGHT or MODERATE or SEVERE] ICING (or TURBULENCE) [IN CLOUD] (area) AT (time);
 
r) (luftfartøjstype) RAPPORTEREDE [LET eller MODERAT eller KRAFTIG] ISNING (eller TURBULENS) [I SKYER] (område) KL. (tidspunkt);
 
s) REPORT FLIGHT CONDITIONS.
 
s) RAPPORTER FLYVEFORHOLD.
Position reporting
 
Positionsrapportering
 
 
a) NEXT REPORT AT (significant point);
 
a) NÆSTE RAPPORT VED (betydningsfuldt punkt);
… to omit position reports until a specified position
b) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)];
…at undlade positionsrapportering indtil angiven position
b) UNDLAD POSITIONSRAPPORTERING [INDTIL (angiv position/tidspunkt)];
 
c) RESUME POSITION REPORTING.
 
c) GENOPTAG POSITIONSRAPPORTERING.
Additional reports
 
Yderligere rapporter
 
 
a) REPORT PASSING (significant point);
 
a) RAPPORTER PASSAGE AF (betydningsfuldt punkt);
… to request a report at a
specified place or distance
b) REPORT (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point);
… at kræve en rapport ved bestemt sted eller distance
b) RAPPORTER (distance) MIL (GNSS eller DME) FRA (DME stationens navn) (eller betydningsfuldt punkt);
… to report at a specified place or distance
c)* (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point);
… at rapportere ved bestemt sted eller distance
c)* (distance) MIL (GNSS eller DME) FRA (DME stationens navn) (eller betydningsfuldt punkt);
 
d) REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR;
 
d) RAPPORTER PASSAGE AF (tre cifre) RADIAL (VOR stationens navn) VOR;
… to request a report of present position
e) REPORT (GNSS or DME) DISTANCE FROM (significant point) or (name of DME station);
… at kræve en rapport af nuværende position
e) RAPPORTER (GNSS eller DME) DISTANCE FRA (betydningsfuldt punkt) eller (DME stationens navn);
       
… to report present position
f)* (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point).
… at rapportere nuværende position
f)* (distance) MIL (GNSS eller DME) FRA (DME stationens navn) (eller betydningsfuldt punkt).
Aerodrome information
 
Flyvepladsinformation
 
 
a) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number ) (condition);
 
a) [(stednavn)] BANEFORHOLD PÅ BANE (nummer) (forhold);
 
b) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) NOT CURRENT;
 
b) [(stednavn)] BANEFORHOLD PÅ BANE (nummer) INGEN GÆLDENDE;
 
c) LANDING SURFACE (condition);
 
c) LANDINGSOMRÅDE (forhold);
 
d) CAUTION CONSTRUCTION WORK (location);
 
d) ADVARSEL KONSTRUKTIONSAR­BEJDE (sted);
 
e) CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY [number];
 
e) ADVARSEL (specifik grund) TIL HØJRE FOR (eller TIL VENSTRE FOR), (eller PÅ BEGGE SIDER AF) BANE (nummer);
 
f) CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice);
 
f) ADVARSEL IGANGVÆRENDE ARBEJDE (eller FORHINDRING) (sted og yderligere nødvendig rådgivning);
 
g) RUNWAY REPORT AT (observation time) [(coverage) PERCENT OF)] RUNWAY (number) [parts of runway] COVERED BY (type of precipitant) [UP TO] (depth of deposits) MILLIMETRES. BRAKING ACTION GOOD (or MEDIUM TO GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR or UNRELIABLE) [and/or BRAKING ACTION (equipment and number)];
 
g) BANERAPPORT [KL.] (observationstids­punkt) [(dækningsprocent) PROCENT AF] BANE (nummer) [(dele af banen)] DÆKKET AF (nedbørsaflejringer) [OP TIL] (lagets tykkelse) MILIMETER. BREMSEVIRKNING GOD (eller MIDDELTIL GOD, eller MIDDEL, eller MIDDEL TIL DÅRLIG, eller DÅRLIG eller UPÅLIDELIG [og/eller BREMSEVIRKNING (måleudstyr og koeficient)];
 
h) BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD (or MEDIUM, or POOR);
 
h) BREMSEVIRKNING RAPPORTERET AF (luftfartøjstype) KL. (tidspunkt) GOD (eller MIDDEL, eller DÅRLIG);
 
i) BRAKING ACTION [(location)] (measuring equipment used), RUNWAY (number), TEMPERATURE [MINUS] (number), WAS (reading) AT (time);
 
i) BREMSEVIRKNING [(sted)] (anvendt måleudstyr), BANE (nummer), TEMPERATUR [MINUS] (nummer), VAR (aflæsning) KL. (tidspunkt);
 
j) RUNWAY (or TAXIWAY) (number) WET [ or DAMP, WATER PATCHES, FLOODED (depth), or SNOW REMOVED (length and width as applicable) or TREATED, or COVERED WITH PATCHES OF DRY SNOW (or WET SNOW, or COMPACTED SNOW, or SLUSH, or FROZEN SLUSH, or ICE, or ICE UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or SNOWDRIFTS, or FROZEN RUTS AND RIDGES)];
 
j) BANE (eller RULLEVEJ) (nummer) VÅD [eller FUGTIG, VANDPYTTER, DÆKKET AF VAND (dybde), eller SNE FJERNET (længde og bredde af ryddet område) eller BEHANDLET, eller DÆKKET AF TØR SNE (eller VÅD SNE) I PLETTER, eller DÆKKET AF SAMMENKØRT SNE (eller SLUD, eller FROSSEN SLUD, eller IS, eller UNDERLIGGENDE IS, eller IS OG SNE, eller SNEFYGNING, eller FROSNE SPOR OG KAMME)];
 
k) TOWER OBSERVES (weather information);
 
k) TÅRNET OBSERVERER (relevante vejrinformationer);
 
l) PILOT REPORTS (weather information).
 
l) PILOT RAPPORTERER (relevante vejrinformationer).
Operational status of visual and non-visual aids
 
Operationel status for visuelle og ikke-visuelle hjælpemidler
 
 
a) (specify visual or non-visual aid) RUNWAY (number) (description of deficiency);
 
a) (specificér visuelt eller ikke-visuelt hjælpemiddel) BANE (nummer) (beskrivelse af manglen);
 
b) (type) LIGHTING (unserviceability);
 
b) (type) LYSSYSTEM (uanvendelighed);
 
c) GBAS/SBAS/MLS/ILS CATEGORY (category) (serviceability state);
 
c) GBAS/SBAS/MLS/ILS KATEGORI (kategori) (anvendelighed status);
 
d) TAXIWAY LIGHTING (description of deficiency);
 
d) RULLEVEJS LYSSYSTEMET (beskrivelse af manglen);
 
e) (type of visual slope indicator) RUNWAY (number) (description of deficiency).
 
e) (type af visuel glidevinkel indikator) BANE (nummer) (beskrivelse af manglen).
GNSS service status
 
GNSS service status
 
 
a) GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE [DUE TO INTERFERENCE]);
1) IN THE VICINITY OF (location) (radius) [BETWEEN (levels)]; or
2) IN THE AREA OF (description)(or IN (name) FIR) [BETWEEN (levels)];
   
 
b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR (specify operation) [FROM (time) TO (time) (or UNTIL FURTHER NOTICE)]
   
 
c)* BASIC GNSS UNAVAILABLE [DUE TO (reason e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)];
   
 
d)* GBAS (or SBAS) UNAVAILABLE
   
Degradation of aircraft navigation performance
 
Nedgradering af luftfartøjets navigationsevne
 
 
UNABLE RNP (specify type) (or RNAV) [DUE TO (reason e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]
   

Area Control Service

Issuance of a clearance
 
Udstedelse af klareringer
 
…when clearance is relayed
a) (name of unit) CLEARS (aircraft call sign);
…når klarering videresendes
a) (udstedende enheds navn) KLARERER (luftfartøjets kaldesignal);
 
b) (aircraft call sign) CLEARED TO;
 
b) (luftfartøjets kaldesignal) KLARERET;
 
c) RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED];
 
c) ÆNDRET KLARERING (detaljerede ændringer) [RESTERENDE KLARERING UÆNDRET];
 
d) RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED];
 
d) ÆNDRET KLARERING (ændret ruteafsnit) INDTIL (betydningsfuldt punkt på den oprindelige rute) [RESTERENDE KLARERING UÆNDRET];
 
e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) [AT (time)];
 
e) FLYV IND I KONTROLLERET LUFTRUM (eller KONTROLZONEN) [VIA (betydningsfuldt punkt eller rute)] I (højde) [KL. (tidspunkt)];
 
f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING TO (level), or DESCENDING TO (level));
 
f) FORLAD KONTROLLERET LUFTRUM (eller KONTROLZONEN) [VIA (betydningsfuldt punktellerrute)] I (højde) (eller STIGENDE TIL (højde), eller UNDER NEDGANG TIL (højde));
 
g) JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)].
 
g) TILSLUT DIG (specificér) VED (betydningsfuldt punkt) I (højde) [KL. (tidspunkt)].
Indication of route and clearance limit
 
Angivelse af rute og klareringsgrænse
 
 
a) FROM (location) TO (location);
 
a) FRA (sted) TIL (sted);
 
b) TO (location)
 
b) TIL (sted);
 
followed as necessary by
 
Efterfulgt om nødvendigt af
 
i) DIRECT;
 
i) DIREKTE;
 
ii) VIA (route and/orsignificant points);
 
II) VIA (rute og/ellerbetydningsfuldt punkt;
 
iii) VIA FLIGHT PLANNED ROUTE (Note: Special conditions for use apply);
 
iii) VIA FLYVEPLANENS RUTE (Note: Der gælder særlige regler for anvendelse);
 
iv) VIA (distance) DME ARC (direction) OF (name of DME station);
 
iv) VIA (distance) DME ARC (retning) FRA (DME stationens navn);
 
c) (route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE[S] IS/ARE (routes) ADVISE.
 
c) (rute) IKKE MULIG (grundet) ALTERNATIVE[R] ER (rute) ANGIV VALG.
Maintenance of specified levels
 
Forblive i specifikke højder
 
       
Note: - The term “MAINTAIN” is not to be used in lieu of “DESCEND” og “CLIMB” when instructing an aircraft to change level.
a) MAINTAIN (level) [TO (significant point)];
b) MAINTAIN (level) UNTIL PASSING (orLEAVING )(significant pointor area);
c) MAINTAIN (level) UNTIL (minutes) AFTER PASSING (significant point);
Note: - “FORBLIV I” erstatter ikke anvendelsen af “GÅ NED TIL” eller “STIG TIL” når et luftfartøj instrueres om at ændre højde.
a) FORBLIV I (højde) [INDTIL (betydningsfuldt punkt)];
b) FORBLIV I (højde) INDTIL PASSAGE AF (eller DU FORLADER) (betydningsfuldt punkteller områder);
c) FORBLIV I (højde) INDTIL (antal minutter) EFTER PASSAGE AF (betydningsfuldt punkt);
 
d) MAINTAIN (level) UNTIL (time);
 
d) FORBLIV I (højde) INDTIL (tidspunkt);
 
e) MAINTAIN (level) UNTIL ADVISED BY (name of unit);
 
e) FORBLIV I (højde) INDTIL ANGIVET AF (enhedens navn);
 
f) MAINTAIN (level) UNTIL FURTHER ADVISED;
 
f) FORBLIV I (højde) INDTIL NÆRMERE ANGIVET;
 
g) MAINTAIN (level) [OR BELOW] WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE);
 
g) FORBLIV I (højde) [ELLER DERUNDER] I KONTROLLERET LUFTRUM (eller I KONTROLZONEN);
 
h) MAINTAIN BLOCK (level) TO (level).
 
h) FORBLIV I BLOK (højde) TIL (højde).
Specification of cruising levels
 
Angivelse af marchhøjder
 
 
a) CROSS (significant point) AT (orABOVE, orBELOW) (level);
 
a) KRYDS (betydningsfuldt punkt) I (eller OVER, eller UNDER) (højde);
 
b) CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level);
 
b) KRYDS (betydningsfuldt punkt) KL. (tidspunkt) ELLER SENERE (eller FØR) I (højde);
 
c) CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (level));
 
c) MARCHSTIGNING MELLEM (højder) (eller OVER (højde));
 
d) CROSS (distance) MILES, (GNSS or DME) [(direction)] OF (name of DME station) DME AT (or ABOVE, or BELOW) (level).
 
d) KRYDS (distance) MIL, (GNSS eller DME) [(retning)] FOR (DME stationens navn) DME I (eller OVER, eller OVER) (højde).
Emergency descent
 
Nødnedgang
 
 
a)* EMERGENCY DESCENT (intentions);
 
a)* NØDNEDGANG (intentioner);
 
b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant pointorlocation) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.).
 
b) ADVARSEL, ALLE LUFTFARTØJER I NÆRHEDEN AF [eller VED] (betydningsfuldt punktellersted) NØDNEDGANG FOREGÅR FRA (højde) (efterfulgt af nødvendige specifikke instruktioner, klareringer, trafikinformationer osv.).
If clearance cannot be issued immediately upon request
EXPECT CLEARANCE (ortype of clearance) AT (time).
…hvis klarering ikke kan udstedes med det samme efter anmodning
FORVENT KLARERING (eller klareringstype) KL. (tidspunkt).
       
When clearance for deviation cannot be issued
UNABLE, TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER)(significant point) AT (time) CALL SIGN (call sign) ADVISE INTENTIONS.
…når klarering til afvigelse ikke kan udstedes
IKKE MULIGT, TRAFIK (flyveretning) (luftfartøjstype) (højde) FORVENTER (eller OVER) (betydningsfuldt punkt) KL (tidspunkt) KALDESIGNAL (kaldesignal) ADVISER OM INTENTIONER.
Separation instructions
 
Adskillelsesinstruktioner
 
 
a) CROSS (significant point) AT (time) [OR LATER (or OR BEFORE)];
 
a) KRYDS (betydningsfuldt punkt) KL. (tidspunkt) [ELLER SENERE (eller ELLER FØR)];
 
b) ADVISE IF ABLE TO CROSS (significant point) AT (levelortime);
 
b) ANGIV OM DU ER I STAND TIL AT KRYDSE (betydningsfuldt punkt) I (højde) (eller KL. (tidspunkt));
 
c) MAINTAIN MACH (number) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)];
 
c) BIBEHOLD MACH (nummer) [ELLER MERE (eller ELLER MINDRE)] [INDTIL (betydningsfuldt punkt)];
 
d) DO NOT EXCEED MACH (number).
 
d) OVERSKRID IKKE MACH (nummer).

Approach Control Service

Departure instructions
 
Udflyvningsinstruktioner
 
 
a) [AFTER DEPARTURE] TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) (or CONTINUE RUNWAY HEADING) (or TRACK EXTENDED CENTRE LINE) TO (level or signifacant point) [(other instructions as required)];
 
a) [EFTER AFGANG] DREJ TIL HØJRE (eller VENSTRE) PÅ KURS (tre cifre) (eller FORTSÆT PÅ BANEKURSEN) (eller FØLG BANERETNINGEN) INDTIL (højde eller betydningsfuldt punkt) [(anden instruktion hvis nødvendig)];
 
b) AFTER REACHING (or PASSING) (levelorsignificant point) (instructions);
 
b) EFTER DU NÅR (eller PASSAGE AF) (højde eller betydningsfuldt punkt) (instruktioner);
 
c) TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) TO (level) [TO INTERCEPT (track, route, airway, etc.)];
 
c) DREJ TIL HØJRE (eller VENSTRE) KURS (tre cifre) INDTIL (højde) [FOR AT FØLGE (flyvevej, rute, luftvej osv.)];
 
d) (standard departure name and number) DEPARTURE;
 
d) (standard udflyvning navn og nummer) DEPARTURE;
 
e) TRACK (three digits) DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)] TO (or FROM) (significant point) (UNTIL (time), or REACHING (fix orsignificant pointorlevel)) [BEFORE PROCEEDING ON COURSE];
 
e) TRACK (tre cifre) GRADER [MAGNETISK (eller SAND)] INDTIL (eller FRA) (betydningsfuldt punkt) (INDTIL (tidspunkt), eller DU NÅR (betydningsfuldt punkt eller højde)) [FØR DU FORTSÆTTER PÅ KURS];
 
f) CLEARED VIA (designation).
 
f) KLARERET VIA (designator).
Approach instructions
 
Indflyvnings instruktioner
Nogle af fraseologierne er kun relateret til IFR-flyvning
 
a) CLEARED (or PROCEED) VIA (designation);
 
a) KLARERET (eller FORTSÆT) VIA (designator);
 
b) CLEARED TO (clearance limit) VIA (designation);
 
b) KLARERET TIL (klareringsgrænse) VIA (designator);
 
c) CLEARED (or PROCEED) VIA (details of route to be followed);
 
c) KLARERET (eller FORTSÆT) VIA (detaljeret rutebeskrivelse);
 
d) CLEARED (type of approach) APPROACH [RUNWAY(number)];
 
d) KLARERET FOR (anflyvningstype) ANFLYVNING [BANE (nummer)];
 
e) CLEARED (type of approach) APPROACH RUNWAY (number) FOLLOWED BY CIRCLING TO RUNWAY (number)
 
e) KLARERET FOR (anflyvningstype) ANFLYVNING BANE (nummer) EFTERFULGT AF CIRCLING TIL BANE (nummer);
 
f) CLEARED APPROACH [RUNWAY (number)];
 
f) KLARERET FOR ANFLYVNING BANE (nummer);
 
g) COMMENCE APPROACH AT (time);
 
g) PÅBEGYND ANFLYVNING KLOKKEN (tidspunkt);
 
h)* REQUEST STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH [RUNWAY (number)];
 
h)* ANMODER OM DIREKTE (anflyvningstype) ANFLYVNING [BANE (nummer);
 
i) CLEARED STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH [RUNWAY(number)];
 
i) TILLADT AT FORETAGE DIREKTE [(anflyvningstype)] ANFLYVNING [BANE (nummer)];
 
j) REPORT VISUAL;
 
j) RAPPORTER VISUEL;
 
k) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT;
 
k) RAPPORTER BANEN (eller BANELYS) I SIGTE;
… when a pilot requests a visual approach
l)* REQUEST VISUAL APPROACH;
   
 
m) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number);
   
… to request if a pilot is able to accept a visual approach
Note: See PANS-ATM, para 6.5.3 for provisions relating to visual approach procedures.
ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROACH RUNWAY (number);
   
…in case of successive visual approaches when the pilot of a succeeding aircraft has reported the preceding aircraft in sight
CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION FROM PRECEDING (aircraft type and wake turbulence category as appropriate), [CAUTION WAKE TURBULENCE];
   
 
p) REPORT (significant point) [OUTBOUND, or INBOUND];
 
p) RAPPORTER (betydningsfuldt punkt) [OUTBOUND eller INBOUND];
 
q) REPORT COMMENCING PROCEDURE TURN;
 
q) RAPPORTER NÅR DU PÅBEGYNDER PROCEDUREDREJ;
 
r)* REQUEST VMC DESCENT;
 
r)* ANMODER OM VMC NEDGANG;
 
s) MAINTAIN OWN SEPARATION;
 
s) HOLD SELV ADSKILLELSE;
 
t) MAINTAIN VMC;
 
t) FORBLIV VMC.
 
u) ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE;
   
 
v)* REQUEST (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)];
   
 
x)* REQUEST (MLS/RNAV plain language designator);
   
 
y) CLEARED (MLS/RNAV plain language designator).
   
Holding clearances
 
Venteflyvning
 
…visual
a) HOLD VISUAL [OVER] (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks));
…visuel
a) VENT VISUELT [OVER] (position), (eller MELLEM (to genkendelige landemærker));
...published holding procedure over a
facility or a fix
b) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO)] (level) [HOLD [(direction)] AS PUBLISHED] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time);
…publiceret venteprocedure over et hjælpemiddel eller et fix
b) KLARERET (eller FORTSÆT) TIL (betydningsfuldt punkt, hjælpemidlets navn eller fix) [FORBLIV I (eller STIG eller GÅ NED TIL)] (højde) [VENT [(retning)] SOM PUBLICERET] FORVENT INDFLYVNINGSKLARERING (eller YDERLIGERE KLARERING) KLOKKEN (tid);
 
c)* REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS;
 
c)* ANMODER OM VENTEINSTRUKTIONER;
…when a detailed holding clearance is required
d) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO)] (level) HOLD [(direction)] [(specified) RADIAL, COURSE, INBOUND TRACK (three digits) DEGREES] [RIGHT (or LEFT) HAND PAT­TERNS] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary);
   
 
e) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO)] (level) HOLD (direction) [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary);
   
 
f) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO)] (level) HOLD BETWEEN (distance) AND (distance) DME [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary).
   
Expected approach time
 
Forventet indflyvningstidspunkt
 
 
a) NO DELAY EXPECTED;
 
a) INGEN FORVENTET FORSINKELSE;
 
b) EXPECTED APPROACH TIME (time);
 
b) FORVENTET INDFLYVNINGSTIDSPUNKT (tid);
 
c) REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time);
 
c) REVIDERET FORVENTET INDFLYVNINGSTIDSPUNKT (tid);
 
d) DELAY NOT DETERMINED (reasons).
 
d) FORSINKELSEN ER IKKE FASTSAT (grund).

Phraseologies for Use On and In the Vicinity of the Aerodrome

Identification of aircraft
SHOW LANDING LIGHTS;
Identifikation af luftfartøj
TÆND LANDINGSLYSENE;
…acknowledgement by visual means
a) ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (or RUDDER);
…bekræftelse ved hjælp af visuelle signaler
a) KVITTER VED AT BEVÆGE BALANCEKLAPPER (eller SIDEROR);
 
b) ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS;
 
b) KVITTER VED AT BEVÆGE VINGERNE;
 
c) ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS.
 
c) KVITTER VED AT BLINKE MED LANDINGSLYSENE.
Starting procedures
 
Opstarts procedurer
 
... to request permission to start engines
a)* [aircraftlocation] REQUEST START UP;
…at anmode om tilladelse
a)* [luftfartøjets position] ANMODER OM START OP;
 
b)* [aircraftlocation] REQUEST START UP, INFORMATION (ATIS identification);
til at starte motorerne
b)* [luftfartøjets position] ANMODER OM START OP, INFORMATION (ATIS identifikationsbogstav);
...ATC replies
c) START UP APPROVED;
…ATC svar
c) START OP GODKENDT;
 
d) START UP AT (time);
 
d) START OP KL. (tidspunkt)
 
e) EXPECT START UP AT (time);
 
e) FORVENT START OP KL. (tidspunkt);
 
f) START UP AT OWN DISCRETION;
 
f) START OP EFTER EGET SKØN;
 
g) EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION.
 
g) FORVENT AFGANG (tidspunkt) START OP EFTER EGET SKØN.
Push back procedures
Note: When local procedures so prescribe, authorization for pushback should be obtained from the control tower.
 
Skubbeprocedurer
Note: Når lokale procedurer foreskriver det, skal tilladelse til at skubbe indhentes fra kontroltårnet.
 
...aircraft request
a)* [aircraftlocation] REQUEST PUSH BACK;
…luftfartøj anmodning
a)* [luftfartøjets position] ANMODER OM AT SKUBBE;
…ATC response
b) PUSH BACK APPROVED;
…ATC svar
b) DU MÅ SKUBBE;
 
c) STAND BY;
 
c) VENT JEG KALDER TILBAGE;
 
d) PUSH BACK AT OWN DISCRETION;
 
d) SKUB EFTER EGET SKØN;
 
e) EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason).
 
e) FORVENT (antal) MINUTTERS FORSINKELSE PÅ GRUND AF (grund).
Towing procedures
 
Bugserings procedurer
 
 
a)** REQUEST TOW [company name] (aircraft type) FROM (location) TO (location);
 
a)**ANMODER OM BUGSERING AF [selskabets navn] (luftfartøjstype) FRA (position) TIL (position);
….ATC response
b) TOW APPROVED VIA (specific routing to be followed);
…ATC svar
b) BUGSERING GODKENDT VIA (specifik rute at følge);
 
c) HOLD POSITION;
 
c) HOLD POSITIONEN;
 
d) STAND BY.
** Denotes transmission from aircraft/tow vehicle combination.
 
d) VENT JEG KALDER TILBAGE.
** Indikerer transmission fra luftfartøj/bugserende køretøj.
Vehicle manoeuvres on the ground
 
Køretøjers bevægelser på jorden
 
…driving instructions - for vehicles only
a)** REQUEST TO PROCEED FROM (position) TO (position);
...kørselsinstruktioner - kun for køretøjer
a)** ANMODER OM KØRSEL FRA (position) TIL (position);
 
b) PROCEED TO (position) …(instructions as appropriate).
** Denotes vehicle transmission.
 
b) KØR (eller FORTSÆT) TIL (position) …(passende instruktioner).
** Indikerer køretøjs transmission.
To request time check and/or aerodrome data for departure
 
At anmode om korrekt tid og/eller flyveplads-data i forb. med afgang
 
 
a)* REQUEST TIME CHECK;
 
a)* ANMODER OM KLOKKESLÆT;
 
b) TIME (time);
 
b) KLOKKEN ER (tid);
…when no ATIS broadcast is available
c)* REQUEST DEPARTURE INFORMATION;
…når ingen ATIS-udsendelse er tilgængelig
c)* ANMODER OM AFGANGSINFORMATIONER;
Note: If multiple visibility and RVR observations are available, those that represent the roll-out/stop end zone should be used for take-off.
d) RUNWAY (number), WIND (direction and speed), (units), QNH (or QFE) (number) [(units)] TEMPERATURE [MINUS] (number), [VISIBILITY (distance) (units) (or RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR (distance (units)] [TIME].
Note: Hvis flere sigtbarheds- og RVR-observationer er til rådighed, skal de der er repræsentative for roll-out/stop end zonen anvendes.
d) BANE (nummer), VIND (retningog hastighed), (enhed), QNH (eller QFE) (nummer) [(enhed)] TEMPERATUR [MINUS] (nummer), [SIGTBARHED (afstand) (enhed) (eller BANESYNSVIDDE (eller RVR (afstand (enhed)] [TID].
Taxi procedures
 
Taxi procedurer
 
… for departure
a)* [aircraft type] [wake turbulence category if “heavy”] (aircraft location) REQUEST TAXI [intentions];
…i forb. med afgang
a)* [luftfartøjstype] [wake turbulens kategori hvis “heavy”] (luftfartøjets placering) ANMODER OM TAXI [intentioner];
 
b)* [aircraft type] [wake turbulence category if “heavy”] (aircraft location) (flight rules) TO (aerodrome of destination) REQUEST TAXI [intentions];
 
b)* [luftfartøjstype] [wake turbulens kategori hvis “heavy”] (luftfartøjets placering) (flyveregler) TIL (bestemmelsessted) ANMODER OM TAXI [intentioner];
 
c) TAXI TO HOLDING POINT [number] RUNWAY (number) [VIA TAXIWAY (number)] [TIME (time)];
 
c) TAXI TIL VENTEPOSITION [nummer] BANE (nummer) [VIA RULLEVEJ (nummer)] [KLOKKEN ER (tidspunkt)];
…where detailed taxi
instructions are required
d)* [aircraft type] [wake turbulence category if “heavy”] (aircraft location) REQUEST DETAILED TAXI INSTRUCTIONS;
…når detaljeret taxivejledning ønskes
d)* [luftfartøjstype] [wake turbulens kategori hvis “heavy”] (luftfartøjets placering) ANMODER OM TAXIVEJLEDNING;
 
e) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed) [TIME (time)]; [HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS RUNWAY (number))];
 
e) TAXI TIL VENTEPOSITION [nummer] [BANE (nummer)] VIA (specifik rute)] [KLOKKEN ER (tidspunkt)]; HOLD FØR BANE (nummer) (eller KRYDS BANE (nummer))];
…where aerodrome information is not available from an alternative
source such as ATIS
f) TAXI TO HOLDING POINT [number] (followed by aerodrome information as applicable) [TIME (time)];
…når flyvepladsinformationer ikke er tilgængelige fra en alternativ kilde så som ATIS
f) TAXI TIL VENTEPOSITION [nummer] (passende flyvepladsinformationer) [KLOKKEN ER (tidspunkt)];
 
g) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND) LEFT (or RIGHT);
 
g) TAG (eller DREJ) FØRSTE (eller ANDEN) TIL VENSTRE (eller HØJRE);
 
h) TAXI VIA (identification of taxiway);
 
h) TAXI VIA (rullevejsidentifikation);
 
i) TAXI VIA RUNWAY (number);
 
i) TAXI VIA BANE (nummer);
 
j) TAXI TO TERMINAL (or other location e.g. GENERAL AVIATION AREA or APRON) STAND (number);
 
j) TAXI TIL TERMINALEN (elleranden stedangivelse f.eks. GENERAL AVIAITON OMRÅDET eller FORPLADS) [STANDPLADS (nummer)];
… for helicopter operations
k)* REQUEST AIR-TAXIING FROM (or VIA) TO (location or routing as appropriate);
…for helikopteroperationer
k)* ANMODER OM AIR-TAXI FRA (eller VIA) TIL (stedellerrute);
 
l) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)];
 
l) AIR-TAXI TIL (eller VIA) (stedellerrute) [ADVARSEL (støv, høj snefygning, løse objekter, kørende lette luftfartøjer, personer osv.)];
 
m) AIR TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway) AVOID (aircraft or vehicles or personnel);
 
m) AIR-TAXI VIA (direkte, som anmodet, eller specificeret rute) TIL (sted, heliport, operations- eller trafikområdet, aktiv eller ikke-aktiv bane) UNDGÅ (luftfartøj eller køretøjer eller personer);
…after landing
n)* REQUEST BACKTRACK
…efter landing
n)* ANMODER OM BACKTRACK;
 
o) BACKTRACK APPROVED;
 
o) BACKTRACK GODKENDT;
 
p) BACKTRACK RUNWAY (number);
 
p) BACKTRACK BANE (nummer);
…general
q)* [aircraft location] REQUEST TAXI TO (destination on aerodrome);
…generelt
q)* [luftfartøjets placering] ANMODER OM TAXI TIL (sted på flyvepladsen);
 
r) TAXI STRAIGHT AHEAD;
 
r) TAXI LIGE UD;
 
s) TAXI WITH CAUTION;
 
s) TAXI MED FORSIGTIGHED;
 
t) GIVE WAY TO (traffic);
 
t) HOLD TILBAGE FOR (trafik);
 
u)* GIVING WAY TO (traffic);
 
u)* HOLDER TILBAGE FOR (trafik);
 
v)* TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT;
 
v)* TRAFIKKEN (eller luftfartøjstype) I SIGTE;
 
w) TAXI INTO HOLDING BAY;
 
w) TAXI IND PÅ OPVARMNINGSOMRÅDE (specifik angivelse af område);
 
x) FOLLOW (description of other aircraft or vehicle);
 
x) FØLG (beskrivelse af andet luftfartøj eller køretøj);
 
y) VACATE RUNWAY;
 
y) FORLAD BANEN;
 
z)* RUNWAY VACATED;
 
z)* HAR FORLADT BANEN;
 
aa) EXPEDITE TAXI [(reason)];
 
aa) TAXI HURTIGERE [(grundet)];
 
bb)* EXPEDITING;
 
bb)* TAXIER HURTIGERE;
 
cc) [CAUTION] TAXI SLOWER [(reason)];
 
cc) [ADVARSEL] TAXI LANGSOMMERE [(grundet)];
 
dd)* SLOWING DOWN;
 
dd)* TAXIER LANGSOMMERE;
…taxi in opposite direction
ee) MAKE A ONE EIGHTY DEGREES [LEFT (or RIGHT)] TURN (instructions as appropriate).
…taxi i modsat retning
ee) DREJ ETHUNDREDE OG FIRS GRADER [TIL VENSTRE (eller HØJRE)] (passende instruktioner).
Intersection take-off procedures
 
Start fra kryds på banen
 
… on pilot initiative
a)* REQUEST DEPARTURE FROM RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection);
b) APPROVED, TAXI TO HOLDING POINT RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection); or
…på pilot initiativ
a)* ANMODER OM AFGANG FRA BANE (nummer) (angivelse af specifik position);
GODKENDT, TAXI TIL VENTEPOSITION BANE (nummer), (angivelse af specifik position); eller
 
c) NEGATIVE, TAXI TO HOLDING POINT RUNWAY (number), [INTERSECTION (name of intersection)];
 
b) NEGATIV, TAXI TIL VENTEPOSITION BANE (nummer), [(angivelse af specifik position)];
… on ATC initiative
d) ADVISE ABLE TO DEPART FROM RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection);
…på ATC initiativ
c) ADVISER OM DU ER I STAND TIL AT AFGÅ FRA BANE (nummer), (angivelse af specifik position);
…upon request by a pilot or when deemed necessary by the controller
e) REDUCED TAKE-OFF RUN AVAILABLE RUNWAY (number), FROM INTERSECTION (name of intersection), (distance in metres).
…på anmodning fra piloten eller når det skønnes nødvendigt af flyvelederen
d) REDUCERET STARTDISTANCE BANE (nummer) FRA (angivelse af specifik position), (distancen i meter).
Holding (on ground)
 
Holde (på jorden)
 
…to hold not closer to a runway than the
runway-holding point
a)** HOLD (direction) OF (position, runway number, etc.);
b)** HOLD POSITION;
c)** HOLD (distance) FROM (position);
…at holde ikke tættere på banen end ventepositionen
a)** HOLD (retning) FOR (position, bane nummer, etc.);
b)** HOLD POSITIONEN;
c)** HOLD (distance) FRA (position);
** Requires specific acknowledgement from the pilot.
d)** HOLD SHORT OF (position);
e)* HOLDING;
f)* HOLDING SHORT.
** Kræver specifik kvittering fra piloten
d)** HOLD FØR (position);
e)* HOLDER;
f)* HOLDER FØR.
To cross a runway
 
At krydse en bane
 
 
a)* REQUEST CROSS RUNWAY (number);
Note: If the control tower is unable to see the crossing aircraft (e.g. night, low visibility, etc.), the instructtion should always be accompanied by a request to report when the aircraft has vacated the runway.
 
a)* ANMODER OM AT KRYDSE BANE (nummer);
Note: Hvis tårnet ikke er i stand til at se det krydsende luftfartøj (pga. nat, lav sigtbarhed, etc.), skal instruktionen altid indeholde en anmodning om at rapportere når luftfartøjet er fri af banen.
 
b) CROSS RUNWAY (number) [REPORT VACATED];
c) EXPEDITE CROSSING RUNWAY (number) TRAFFIC (aircraft type) (distance) MILES (or KILOMETRES) FINAL;
 
b) KRYDS BANE (nummer) RAPPORTER NÅR DU ER FRI [AF BANEN];
c) KRYDS BANE (nummer) HURTIGT, TRAFIK (luftfartøjstype) (afstand) MIL (eller KILOMETER) FINALE;
       
Note: The pilot will, when requested, report “RUNWAY VACATED” when the entire aircraft is beyond the relevant runway-holding point.
d)* RUNWAY VACATED.
Note: Piloten vil, efter anmodning, rapportere “FRI AF BANEN” når hele luftfartøjet har passeret den relevante venteposition.
d)* FRI AF BANEN.
Preparation for take-off
 
Forberedelse til start
 
 
a) UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE (reasons);
 
a) IKKE I STAND TIL AT UDSTEDE (betegnelse) UDFLYVNING (grundet);
 
b) REPORT WHEN READY [FOR DEPARTURE];
 
b) RAPPORTER KLAR [TIL AFGANG];
 
c) ARE YOU READY [FOR DEPARTURE]?;
 
c) ER DU KLAR [TIL AFGANG]?;
 
d) ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE?;
 
d) ER DU KLAR TIL ØJEBLIKKELIG AFGANG?;
 
e)* READY;
 
e)* KLAR ;
…if unable to issue take-off clearance
f) WAIT [reason];
…hvis ude af stand til af udstede startklarering
f) VENT (grundet);
       
... clearance to enter runway and await take-off clearance
g) LINE UP [AND WAIT];
…klarering til at køre på banen og afvente starttilladelse
g) TAXI IND PÅ BANEN [OG VENT];
 
h) LINE UP RUNWAY (number);
 
h) TAXI IND PÅ BANE (nummer);
 
i) LINE UP. BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE;
 
i) TAXI IND PÅ BANEN OG VÆR KLAR TIL ØJEBLIKKELIG AFGANG;
... conditional clearance
j) (condition) (clearance) (brief reiteration of the condition);
…betinget klarering
j) (betingelse) (klarering) (kort gentagelse af betingelsen);
... acknowledgement of a
conditional clearance
l)* (condition) LINING UP (brief reiteration of the condition;
…kvittering på en betinget klarering
l)* (betingelse) TAXIER JEG IND PÅ BANEN (kort gentagelse af betingelsen);
...confirmation or otherwise of the readback of a conditional clearance
m) [THAT IS] CORRECT (or NEGATIVE [I SAY AGAIN] ... (as appropriate)).
…bekræftelse eller andet af tilbagelæsningen af en betinget klarering
m) KORREKT (ellerNEGATIV [JEG GENTAGER] … (hvilket der er passende)).
Take-off clearance
 
Starttilladelse
 
 
a) UNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF [REPORT AIRBORNE];
 
a)BANE (nummer) TILLADT AT STARTE [RAPPORTER I LUFTEN];
…when reduced runway separation procedures are approved and applied
b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE OFF;
Note: Procedure not applied in Denmark.
…når nedsat baneadskillelsesprocedurer er godkendt og anvendes
.
b) (trafikinformation) BANE (nummer) TILLADT AT STARTE;
Note: Proceduren anvendes ikke i Danmark
       
... when take-off clearance
has not been complied with
c) TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY [(instructions)];
…når starttilladelsen ikke er blevet efterkommet
c) TART ØJEBLIKKELIGT ELLER TAXI FRI AF BANEN (instruktioner);
 
d) TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY;
 
d) TART ØJEBLIKKELIGT ELLER HOLD FØR BANEN;
... to cancel a take-off
clearance
e) HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF (reasons);
…at annullere en starttilladelse
e) OLD POSITIONEN, ANNULLER START, JEG GENTAGER ANNULLER START (grundet);
 
f)* HOLDING;
 
f)* OLDER POSITIONEN;
...to stop a take-off after an aircraft has commenced take-off roll
g) STOP IMMEDIATELY [(repeat aircraft call sign) STOP IMMEDIATELY];
h)* STOPPING;
…at stoppe en start efter at luftfartøjet har påbegyndt startløbet
g) TOP ØJEBLIKKELIGT [(gentag luftfartøjets kaldesignal) STOP ØJEBLIKKELIGT];
h)* STOPPER;
...for helicopter operations from other than the manoeuvring area
i) CLEARED FOR TAKE-OFF [FROM (location)] (present position, taxiway, final approach and take-off area, runway and number);
…for helikopteroperationer fra andet end manøvreområdet
i) TILLADT AT STARTE [FRA (lokation)] (nuværende position, rullevej, indflyvnings- og startområde, bane og nummer);
 
j)* EQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS;
 
j)* ANMODER OM AFGANGSINSTRUKTIONER;
 
k) FTER DEPARTURE TURN RIGHT (or LEFT, or CLIMB) (instructions as appropriate).
 
k) EFTER AFGANG DREJ TIL HØJRE (eller VENSTRE, eller STIG) (passende instruktioner).
Turn or climb instructions after take-off
 
Drej og stigning efter start
 
 
a)* REQUEST RIGHT (or LEFT) TURN;
 
a)* ANMODER OM HØJRE (eller VENSTRE) DREJ;
 
b) RIGHT (or LEFT) TURN APPROVED;
 
b) HØJRE (eller VENSTRE) DREJ GODKENDT;
 
c) WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (or LEFT) TURN;
 
c) KALDER DIG SENERE FOR HØJRE (eller VENSTRE) DREJ;
…to report airborne time
d) REPORT AIRBORNE;
e) AIRBORNE (time);
…at rapportere starttidspunkt
d) RAPPORTER I LUFTEN;
e) I LUFTEN (tidspunkt);
 
f) AFTER PASSING (level) (instructions);
 
f) EFTER PASSAGE AF (højde) (instruktioner);
...heading to be followed
Note: Right or left drift from the extended centre line may be expected depending on the actual wind direction and speed.
g) CONTINUE RUNWAY HEADING (instructions);
…styrede kurs at følge
Note: Drift til højre eller venstre fra den forlængede centerlinie kan forventes afhængig af den aktuelle vindretning og -hastighed.
g) FORTSÆT PÅ BANEKURSEN (instruktioner);
       
... when a specific track is to be followed
Note: The aircraft is to compensate for the actual wind direction and speed in order to follow the extended centre line.
h) TRACK EXTENDED CENTRE LINE (instructions);
…når en specifik flyvevej skal følges
Note: Luftfartøjet vil kompensere for den aktuelle vindretning og –hastighed mhp. at følge den forlængede centerlinie.
h) FØLG DEN FORLÆNGEDE CENTERLINIE (instruktioner);
       
 
i) CLIMB STRAIGHT AHEAD (instructions).
 
i) STIG LIGE UD (instruktioner).
Entering an aerodrome traffic circuit
 
Komme ind i trafikrunden
 
 
a)* [aircraft type] (position) (level) FOR LANDING;
 
a)* [luftfartstype] (position) (højde) FOR LANDING;
 
b) JOIN [(direction of circuit)] (position in circuit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)];
 
b) TILSLUT DIG [(trafikrundens retning)] (position i trafikrunden) (banenummer) VIND (retning og hastighed) (måleenhed) [TEMPERATUR [MINUS] (nummer)] QNH (eller QFE) (nummer) [(måleenhed)] [TRAFIKKEN ER (detaljer)];
 
c) MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)];
 
c) FORETAG DIREKTE ANFLYVNING BANE (nummer) VIND (retning og hastighed) (måleenhed) [TEMPERATUR [MINUS] (nummer)] QNH (eller QFE) (nummer) [(måleenhed)] [TRAFIKKEN ER (detaljer)];
...when ATIS information
is available
d)* (aircraft type) (position) (level) INFORMATION (ATIS identification) FOR LANDING;
…når ATIS information er mulig
d)* (luftfartstype) (position) (højde) INFORMATION (ATIS identifikation) FOR LANDING;
 
e) JOIN (position in circuit) RUNWAY (number) QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)].
 
e) TILSLUT DIG (position i trafikrunden) BANE (nummer) QNH (eller QFE) (nummer) [(måleenhed)] [TRAFIKKEN ER (detaljer)].
In the circuit
 
I trafikrunden
 
 
a)* (position in circuit, e.g. DOWNWIND or FINAL);
 
a)* (position i trafikrunden, f.eks. MEDVIND eller FINALE);
 
b) NUMBER ... FOLLOW (aircraft type and position) [additional instructions if required];
 
b) NUMMER … FØLG EFTER (luftfartøjstype og position) [yderligere instruktion hvis nødvendigt];
…landing exercise
c)* (position in circuit) REQUEST TOUCH AND GO;
…landingsøvelse
c)* (position i trafikrunden) ANMODER OM TOUCH AND GO;
 
d) RUNWAY (number) CLEARED TOUCH AND GO (direction of circuit) CIRCUIT [REPORT (position in the circuit)];
 
d) BANE (nummer) TILLADT AT FORETAGE TOUCH AND GO (trafikrundens retning) RUNDE [RAPPORTER (position i trafikrunden)];
…intention to terminate landing exercise
e)* (position in circuit) REQUEST FULL STOP;
…når landingsøvelser ønskes afsluttet
e)* (position i trafikrunden) ANMODER OM FULD STOP;
 
f) MAKE FULL STOP RUNWAY (number) or RUNWAY (number) CLEARED TO LAND.
 
f) LAND FULD STOP BANE (nummer) eller BANE (nummer) TILLADT AT LANDE.
Approach instructions
 
Anflyvningsinstruktioner
 
Note: The report “LONG FINAL” is made when aircraft turn on to final approach at a distance greater than 4 NM from touchdown or when an aircraft on a straight-in approach is 8 NM from touchdown. In both cases a report “FINAL” is required at 4 NM from touchdown.
a) MAKE SHORT APPROACH;
b) MAKE LONG APPROACH (or EXTEND DOWNWIND);
c) REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL);
d) CONTINUE APPROACH [PREPARE FOR POSSIBLE GO AROUND].
Note: Rapporten “LANG FINALE” afgives når luftfartøjer drejer på finale længere ude end 4 NM fra sættepunktet eller når et luftfartøj på en direkte indflyvning er 8 NM fra sættepunktet. I begge tilfælde skal en “FINAL” rapport afgives ved 4 NM fra sættepunktet.
a) FORETAG EN KORT ANFLYVNING;
b) FORETAG EN LANG ANFLYVNING (eller FORLÆNG MEDVIND);
c) RAPPORTER BASE (eller FINALE, eller LANG FINALE);
d) FORTSÆT ANFLYVNINGEN [VÆR FORBEREDT PÅ EVENTUEL OVERSKYDNING].
Landing clearance
 
Landingsklarering
 
 
a) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND;
 
a) BANE (nummer) TILLADT AT LANDE;
…special operations
b) RUNWAY (number) CLEARED TOUCH AND GO;
…specielle operationer
b) BANE (nummer) TILLADT AT FORETAGE TOUCH AND GO;
 
c) MAKE FULL STOP;
 
c) LAND FULD STOP;
…when reduced runway separation procedures are approved and applied
d) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND
Note: Procedure not applied in Denmark.
Når nedsat baneadskillelseprocedurer er godkendt og anvendes.
d) (trafikinformation) BANE (nummer) TILLADT AT LANDE;
Note: Proceduren anvendes ikke i Danmark
       
Note: Procedure applied in Denmark, ref. AIP DENMARK.
e) LAND AFTER PRECEDING LANDING (aircrafttype);
…anvendt procedure i Danmark ref. AIP DENMARK, GEN 1.7 – 3.
e) LAND BAGVED LANDENDE (luftfartøjstype);
…procedure applied in Denmark, ref. AIP DENMARK, GEN 1.7 – 3.
f) LAND AFTER DEPARTING (aircrafttype);
…anvendt procedure i Danmark ref. AIP DENMARK, GEN 1.7 – 3.
f) LAND BAGVED STARTENDE (luftfartøjstype);
... to make an approach along, or parallel to a runway, descending to an agreed minimum level
h)* REQUEST LOW APPROACH (reasons);
i) CLEARED LOW APPROACH [RUNWAY (number)] [(altitude restriction if required) (go around instructions)];
…foretage indflyvning langs eller parrallel til en bane, og går ned til en aftalt minimumshøjde
h)* ANMODER OM LAV INDFLYVNING (grund);
i) TILLADT AT FORETAGE LAV INDFLYVNING [BANE (nummer)] [(højde restriktioner hvis nødvendigt) (overskydningsinstruktioner)];
…to fly past the control tower or other
observation point for the purpose of visual inspection by persons on the ground
j)* REQUEST LOW PASS (reasons);
k) CLEARED LOW PASS [RUNWAY (number)] [(altitude restriction if required) (go around instructions)];
…flyve forbi tårnet eller andet observationspunkt for en visuel inspektion af luftfartøjet fra personer på jorden
j)* ANMODER OM LAV FORBIFLYVNING (grund);
k) TILLADT AT FORETAGE LAV FORBIFLYVNING [BANE (nummer)] [(højderestriktioner hvis nødvendigt) (overskydningsinstruktioner)];
...for helicopter operations
l)*REQUEST STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location));
…for helikopteroperationer
l)*ANMODER OM DIREKTE (eller CIRCLING INDFLYVNING, VENSTRE (eller HØJRE) DREJ TIL (sted);
 
m)MAKE STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location, runway, taxiway, final approach and take off area)) [ARRIVAL (or ARRIVAL ROUTE) (number, name or code)]. [HOLD SHORT OF (active runway, extended runway centre line, other)]. [REMAIN (directionordistance) FROM (runway, runway centre line, other helicopter or aircraft)]. [CAUTION (power lines, unlighted obstructions, wake turbulence.)]. CLEARED TO LAND.
 
m)FORETAG DIREKTE (eller CIRCLING INDFLYVNING, VENSTRE (eller HØJRE) DREJ TIL (sted, bane, rullevej, slutindflyvning- eller udflyvnings område) [(nummer, navn eller kode) INDFLYVNING (eller INDFLYVNINGSRUTE). [HOLD FØR (aktiv bane, forlænget banecenterlinie, andet)] [FORBLIV (retningellerdistance) FOR/FRA (bane, bane centerlinie, andre helikoptere eller luftfartøjer)] [ADVARSEL (elledninger, ubelyste forhindringer, randhvirvler)] TILLADT AT LANDE.
Delaying aircraft
 
Forsinkelse af luftfartøj
 
 
a) CIRCLE THE AERODROME;
 
a) FLYV RUNDT OM FLYVEPLADSEN;
 
b) ORBIT (RIGHT, or LEFT) [FROM PRESENT POSITION];
 
b) FORETAG EN CIRKEL (TIL HØJRE eller VENSTRE) [FRA NUVÆRENDE POSITION];
 
c) MAKE ANOTHER CIRCUIT.
 
c) FORETAG EN TRAFIKRUNDE MERE.
Missed approach
 
Afbrudt indflyvning
 
…where ATC requires specific procedures
a) IN CASE OF MISSED APPROACH (appropriate instructions);
…hvor ATC kræver specifikke procedurer
a) I TILFÆLDE AF AFBRUDT INDFLYVNING (passende instruktion);
 
b) GO AROUND;
 
b) FORETAG EN OVERSKYDNING;
 
c)* GOING AROUND.
 
c)* FORETAGER OVERSKYDNING.
Information to aircraft
 
Informationer til luftfartøj
 
…when pilot requested visual inspection of
landing gear
a) LANDING GEAR APPEARS DOWN;
…når piloten anmoder om visuel inspektion af understellet
a) UNDERSTELLET SER UD TIL AT VÆRE NEDE;
 
b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN);
 
b) HØJRE (eller VENSTRE, eller NÆSE) HJUL SER UD TIL AT VÆRE OPPE (eller NEDE);
 
c) WHEELS APPEAR UP;
 
c) HJULENE SER UD TIL AT VÆRE OPPE;
 
d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN);
 
d) HØJRE (eller VENSTRE, eller NÆSE) HJUL SER IKKE UD TIL AT VÆRE OPPE (eller NEDE);
…wake turbulence
e) CAUTION WAKE TURBULENCE [FROM ARRIVING (or DEPARTING) (type of aircraft)] [additional information as required];
…randhvirvler
e) ADVARSEL RANDHVIRVLER [FRA ANKOMMENDE (eller AFGÅENDE) (luftfartøjstype)] [yderligere information hvis nødvendigt];
...jet blast on apron or taxiway
f) CAUTION JET BLAST;
…jetblæst på forpladsen eller rullevej
f) ADVARSEL JETBLÆST;
... propeller-driven aircraft slipstream
g) CAUTION SLIPSTREAM.
…propelluftfartøjers slipstrøm
g) ADVARSEL SLIPSTRØM.
Runway vacating and communications after landing
 
Afkørsel af banen og kommunikation efter landing
 
 
a) CONTACT (prefix) GROUND (frequency);
 
a) KONTAKT (præfiks) GROUND (frekvens);
 
b) WHEN VACATED CONTACT (prefix) GROUND (frequency);
 
b) NÅR FRI AF BANEN KONTAKT (præfiks) GROUND (frekvens);
 
c) EXPEDITE VACATING;
 
c) SKYND DIG FRI AF BANEN;
 
d) YOUR STAND (or GATE) (designation);
 
d) DIN STANDPLADS (eller GATE) (designator);
 
e) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND, or CONVENIENT) LEFT (or RIGHT) AND CONTACT (prefix) GROUND (frequency)
 
e) TAXI (eller DREJ) FØRSTE GANG (eller ANDEN GANG, eller NÅR BELEJLIGT) TIL VENSTRE (eller HØJRE) OG KONTAKT (præfiks) GROUND (frekvens);
… for helicopter operations
f) AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (or HELICOPTER PARKING POSITION (area);
…for helikopter operationer
f) AIR-TAXI TIL HELIKOPTER STANDPLADS (eller HELIKOPTER PARKERING (område);
 
g) AIR-TAXI TO (or VIA) (locationor routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)];
 
g) AIR-TAXI TIL (eller VIA) (stedellerrute som er passende) [ADVARSEL (støv, snefygning, løse objekter, rullende lette luftfartøjer, personel, osv.)];
 
h) AIR-TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel).
 
h) AIR-TAXI VIA (direkte, som anmodet om, eller specificeret rute) TIL (sted, heliport, operations- eller trafikområdet, aktive eller ikke-aktive baner) UNDGÅ (luftfartøjer eller køretøjer eller personel).

ATS Surveillance Service Phraseologies

General ATS Surveillance Service Phraseologies

Identification of aircraft
 
Luftfartøjs identifikation
 
 
a) REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)];
 
a) RAPPORTER DIN KURS [OG FLYVENIVEAU (eller HØJDE);
 
b) FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits);
 
b) FOR IDENTIFIKATION DREJ TIL VENSTRE (eller HØJRE) PÅ KURS (tre cifre);
 
c) TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING;
 
c) TRANSMITTER FOR IDENTIFIKATION OG RAPPORTER DIN KURS;
 
d) RADAR CONTACT [position];
 
d) RADAR KONTAKT (position);
 
e) IDENTIFIED [position];
 
e) IDENTIFICERET (position);
 
f) NOT IDENTIFIED [reason], [RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION].
 
f) IKKE IDENTIFICERET [grund] [GENOPTAG (eller FORTSÆT) EGEN NAVIGATION].
Position information
 
Information om position
 
 
POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or ABEAM (significant point)).
 
POSITION (distance) (retning) FOR (betydningsfuldt punkt) (eller OVER eller TVÆRS AF (betydningsfuldt punkt)).
Vectoring instructions
 
Kursdirigering
 
 
a) LEAVE (significant point) HEADING (three digits);
 
a) FORLAD (betydningsfuldt punkt) PÅ KURS (tre cifre);
 
b) CONTINUE HEADING (three digits);
 
b) FORTSÆT PÅ KURS (tre cifre);
 
c) CONTINUE PRESENT HEADING;
 
c) FORTSÆT PÅ NUVÆRENDE KURS;
 
d) FLY HEADING (three digits);
 
d) STYR KURS (tre cifre);
 
e) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [reason];
 
e) DREJ TIL VENSTRE (eller HØJRE) PÅ KURS (tre cifre) (grund);
 
f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES [reason]
 
f) DREJ TIL VENSTRE (eller HØJRE) (antal grader) GRADER (grund);
 
g) STOP TURN HEADING (three digits);
 
g) STOP DREJ PÅ KURS (tre cifre);
 
h) FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (significant point);
 
h) STYR KURS (tre cifre), NÅR MULIGT FORTSÆT DIREKTE (navn) (betydningsfuldt punkt);
 
i) HEADING IS GOOD.
 
i) KURSEN ER GOD.
Termination of vectoring
 
Kursdirigering ophører
 
 
a) RESUME OWN NAVIGATION (position of aircraft) (specific instructions);
 
a) GENOPTAG EGEN NAVIGATION (luftfartøjets position) (specifikke instruktioner);
 
b) RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (significant point) [MAGNETIC] TRACK (three digits) DISTANCE (number) MILES (or KILOMETRES).
 
b) GENOPTAG EGEN NAVIGATION [DIREKTE] (betydningsfuldt punkt) [MAGNETISK] TRACK (tre cifre) DISTANCE (nummer) KILOMETER (eller MIL).
Manoeuvres
 
Manøvrer
 
 
a) MAKE A THREE SIXTY DEGREES TURN LEFT (or RIGHT) [reason];
 
a) FORETAG ET TREHUNDREDE OG TRES GRADERS DREJ TIL VENSTRE (eller HØJRE) (grund);
 
b) ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason];
 
b) CIRKEL TIL VENSTRE (eller HØJRE) (grund);
…(in case of unreliable directional instruments on board aircraft)
c) MAKE ALL TURNS RATE ONE (or (number) DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON THE COMMAND “NOW”;
…(i tilfælde af upålidelige instrumenter i luftfartøjet)
c) FORETAG ALLE DREJ RATE ET (eller (nummer) GRADER PER SEKUND) START OG STOP ALLE DREJ PÅ KOMMANDOEN “NU”;
 
d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW;
 
d) DREJ TIL VENSTRE (eller HØJRE) NU;
 
e) STOP TURN NOW.
 
e) STOP DREJ NU.
Reasons for vectoring or manoeuvres
 
Grunde til kursdirigering eller manøvrer
 
 
a) DUE TRAFFIC;
 
a) GRUNDET TRAFIK;
 
b) FOR SPACING;
 
b) FOR AT OPNÅ AFSTAND;
 
c) FOR DELAY;
 
c) FOR FORSINKELSE;
 
d) FOR DOWNWIND (or BASE, or FINAL).
 
d) FOR MEDVIND (eller BASE, eller FINALE).
Speed control
 
Kontrol med hastighed
 
 
a) REPORT SPEED;
 
a) RAPPORTER HASTIGHED;
 
b)* SPEED (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR);
 
b) HASTIGHED (nummer) KNOB (eller KILOMETER I TIMEN);
 
c) MAINTAIN (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)];
 
c) BEHOLD (nummer) KNOB (eller KILOMETER I TIMEN) [ELLER MERE (eller ELLER MINDRE)] [INDTIL (betydningsfuldt punkt);
 
d) DO NOT EXCEED (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR);
 
d) OVERSKRID IKKE (nummer) KNOB (eller KILOMETER I TIMEN);
 
e) MAINTAIN PRESENT SPEED;
 
e) BEHOLD NUVÆRENDE HASTIGHED;
 
f) INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR) [OR GREATER (or OR LESS)];
 
f) FORØG (eller REDUCER) HASTIGHEDEN TIL (nummer) KNOB (eller KILOMETER I TIMEN) [ELLER MERE (eller ELLER MINDRE)];
 
g) INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR);
 
g) FORØG (eller REDUCER) HASTIGHEDEN MED (nummer) KNOB (eller KILOMETER I TIMEN);
 
h) RESUME NORMAL SPEED;
 
h) GENOPTAG NORMAL HASTIGHED;
 
i) REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED;
 
i) REDUCER TIL MINIMUM INDFLYVNINGSHASTIGHED;
 
j) REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED;
 
j) REDUCER TIL MINIMUM CLEAN HASTIGHED;
 
k) NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS.
 
k) INGEN [ATC] HASTIGHEDS RESTRIKTIONER.
Position reporting
 
Positionsrapportering
 
... to omit position reports
a) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)];
… at udelade positionsrapportering
a) UDELAD POSITIONSRAPPORTERING [INDTIL (specificer)];
 
b) NEXT REPORT AT (significant point);
 
b) NÆSTE RAPPORT VED (betydningsfuldt punkt);
 
c) REPORTS REQUIRED ONLY AT (significant point(s));
 
c) RAPPORTER KUN VED (betydningsfuldt punkt(er));
 
d) RESUME POSITION REPORTING.
 
d) GENOPTAG POSITIONSRAPPORTERING.
Traffic information and avoiding action
 
Trafikinformation og undvigemanøvrer
 
…direction according to the face of a watch
a) TRAFFIC (1-12) O'CLOCK (distance) (direction of flight) [any other pertinent information]:
…retning i henhold til urskivemetoden
a) TRAFIK KLOKKEN (1-12) (afstand) (flyvningens retning) [andre relevante oplysninger]:
 
1) UNKNOWN;
 
1) UKENDT;
 
2) SLOW MOVING;
 
2) BEVÆGER SIG LANGSOMT;
 
3) FAST MOVING;
 
3) BEVÆGER SIG HURTIGT;
 
4) CLOSING;
 
4) NÆRMER SIG;
 
5) OPPOSITE (or SAME) DIRECTION;
 
5) MODSAT (eller SAMME) RETNING;
 
6) OVERTAKING;
 
6) OVERHALENDE;
 
7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT);
 
7) KRYDSER FRA VENSTRE MOD HØJRE (eller HØJRE MOD VENSTRE);
... (if known)
8) (aircraft type);
 
8) (luftfartøjstype);
 
9) (level);
 
9) (højde);
 
10) CLIMBING (or DESCENDING);
 
10) STIGENDE (eller UNDER NEDGANG);
... to request avoiding action
b)* REQUEST VECTORS;
…at anmode om undvigemanøvre
b)* ANMODER OM KURSDIRIGERING;
 
c) DO YOU WANT VECTORS?;
 
c) ØNSKER DU KURSDIRIGERING?;
... when passing unknown traffic
d) CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions];
 
d) FRI AF TRAFIKKEN (passende instruktioner);
... for avoiding action
e) TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (three digits) TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (bearing by clock-reference and distance);
…for undvigemanøvre
e) DREJ ØJEBLIKKELIGT TIL VENSTRE (eller HØJRE) PÅ KURS (tre cifre) FOR AT UNDGÅ [UIDENTIFICERET] TRAFIK I (retningefter urskivemetoden og distance);
 
f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing by clock-reference and distance);
 
f) DREJ ØJEBLIKKELIGT (antal grader) GRADER TIL VENSTRE (eller HØJRE) FOR AT UNDGÅ [UIDENTIFICERET] TRAFIK I (retning efter urskivemetoden og distance);
… loss of separation with risk of collision (ref.
ATS-instruks 10, pkt. 11,
Avoiding Action)
g) AVOIDING ACTION TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY [CLIMB or DESCEND IMMEDIATELY] TRAFFIC AT (bearing by clock-reference and distance).
…manglende adskillelse med fare for kollision (ref. ATS-instruks 10, pkt. 11, Afværgeforanstaltninger)
g) AFVÆRGEFORANSTALTNING DREJ ØJEBLIKKELIGT TIL VENSTRE (eller HØJRE) [STIG eller GÅ NED ØJEBLIKKELIG] TRAFIK I (retning efter urskivemetoden og distance).
Communications and loss of communication
 
Kommunikation og tab af kommunikation
 
 
a) [IF] RADIO CONTACT LOST (instructions);
 
a) [HVIS] RADIO KONTAKT MISTES (instruktioner);
 
b) IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (number) MINUTES (or SECONDS) (instructions);
 
b) HVIS INGEN TRANSMISSION ER MODTAGET I (antal) MINUTTER (eller SEKUNDER) (instruktioner);
 
c) REPLY NOT RECEIVED (instructions);
 
c) SVAR ER IKKE MODTAGET (instruktioner);
... if loss of communications
suspected
d) IF YOU READ [manoeuvre instructions or SQUAWK (code or IDENT)];
…hvis mistanke om radiofejl
d) HVIS DU HØRER MIG [manøvre instruktioner eller SQUAWK (code eller IDENT)];
 
e) (manoeuvre, SQUAWK or IDENT) OBSERVED. POSITION (position of aircraft) [(instructions)].
 
e) (manøvre, SQUAWK eller IDENT) OBSERVERET. POSITION (luftfartøjets position) [(instruktioner)].
Termination of radar and/or ADS-B service
 
Ophør af radar- og/eller ADS-B tjeneste
 
 
a) RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] (instructions or information);
 
a) RADAR TJENESTE (eller IDENTIFIKATION) OPHØRER [PÅ GRUND AF (grund) (instruktioner eller informationer);
 
b) WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate instructions or information);
 
b) MISTER SNART IDENTIFIKATIONEN (passende instruktioner eller informationer);
 
c) IDENTIFICATION LOST [reasons] (instructions).
 
c) HAR MISTET IDENTIFIKATIONEN [grund] (instruktioner).

Radar in Approach Control Service

Vectoring for approach
 
Kursdirigering til indflyvning
 
 
a) VECTORING FOR (type of pilot-interpreted aid) APPROACH RUNWAY (number);
 
a) KURSDIRIGERING FOR (type) ANFLYVNING BANE (nummer);
 
b) VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT;
 
b) KURSDIRIGERING FOR EN VISUEL ANFLYVNING BANE (nummer), RAPPORTER FLYVEPLADS (eller BANE) I SIGTE;
 
c) VECTORING FOR (positioning in the circuit);
 
c) KURSDIRIGERING FOR (tilslutning i trafikrunden);
 
d) VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number);
 
d) KURSDIRIGERING FOR [OVERVÅGNINGS] RADAR ANFLYVNING BANE (nummer);
 
e) VECTORING FOR PRECISION APPROACH RUNWAY (number);
 
e) KURSDIRIGERING FOR PRÆCISIONS ANFLYVNING BANE (nummer);
 
f) (type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions).
 
f) (type) ANFLYVNING IKKE MULIG GRUNDET (grund) (alternative instruktioner).
Vectoring for ILS or other pilot-interpreted aids
 
Kursdirigering til ILS eller andre pilot-aflæste hjælpemidler
 
 
a) POSITION (number) MILES (or KILOMETRES) FROM (fix) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits);
   
 
b) YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM (significant pointor TOUCHDOWN);
   
... when a pilot wishes to be positioned a specific distance from touchdown
c)* REQUEST (distance) FINAL;
…når piloten ønsker at blive placeret i en specifik afstand fra sættepunktet
c)* ANMODER OM (afstand) FINALE;
 
d) CLEARED FOR (type) APPROACH RUNWAY (number);
   
... instructions and information
e) REPORT ESTABLISHED [ON MLS APPROACH TRACK] or [ON ILS (LOCALIZER) or (GLIDE PATH)];
   
 
f) CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) [REPORT ESTABLISHED];
   
 
g) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [TO INTERCEPT] or [REPORT ESTABLISHED];
   
 
h) EXPECT VECTOR ACROSS (localizer course or radio aid) (reason);
   
 
i) THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH (localizer course or radioaid) [reason];
   
 
j) TAKING YOU THROUGH (localizer course or radio aid) [reason];
   
 
k) MAINTAIN (altitude) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION;
   
 
l) REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH;
   
 
m) INTERCEPT (localizer course or radio aid) [REPORT ESTABLISHED].
   
Manoeuvre during independent and dependent parallel approaches
 
Manøvrer i forb. med uafhængige og afhængige parallelle anflyvninger
 
 
a) CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT);
   
 
b) YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER (or GBAS/SBAS/MLS FINAL APPROACH COURSE). TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY AND RETURN TO THE LOCALIZER ( (or GBAS/SBAS/MLS FINAL APPROACH COURSE);
   
 
c) ILS (or MLS) RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT). LOCALIZER (or MLS) FREQUENCY IS (frequency);
   
... for avoidance action when an aircraft is observed penetrating the NTZ
d) TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three digits) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH], CLIMB TO (altitude);
   
…for avoidance action below 120 m (400 ft) above the runway threshold elevation where parallel approach obstacle assessment surfaces (PAOAS) criteria are being applied
e) CLIMB TO (altitude) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH] (further instructions).
   
Surveillance radar approach
 
Overvågningsradar indflyvning
 
Provision of service
a) THIS WILL BE A SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number) TERMINATING AT (distance) FROM TOUCHDOWN, OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (or HEIGHT) (number) METRES (or FEET) CHECK YOUR MINIMA [IN CASE OF GO AROUND (instructions)];
   
 
b) APPROACH INSTRUCTIONS WILL BE TER­MI­NATED AT (distance) FROM TOUCHDOWN.
   
Elevation
a) COMMENCE DESCENT NOW [TO MAINTAIN A (number) DEGREE GLIDE PATH];
   
 
b) (distance) FROM TOUCHDOWN ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE (numbers and units).
   
Position
a) (distance) FROM TOUCHDOWN.
   
Checks
a) CHECK GEAR DOWN [AND LOCKED];
   
 
b) CHECK OVER THRESHOLD
   
Completion of approach
a) REPORT VISUAL;
   
 
b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT;
   
 
c) APPROACH COMPLETED [CONTACT (unit)].
   
PAR approach
 
Præcisionsanflyvning PAR
 
Provision of service
a) THIS WILL BE A PRECISION RADAR APPROACH RUNWAY (number);
   
 
b) PRECISION APPROACH NOT AVAILABLE DUE(reason) (alternative instructions);
   
 
c) IN CASE OF GO AROUND (instructions).
   
Communications
a) DO NOT ACKNOWLEDGE FURTHER TRANS­MISSIONS;
   
 
b) REPLY NOT RECEIVED. WILL CONTINUE INSTRUCTIONS.
   
Azimuth
a) CLOSING [SLOWLY (or QUICKLY)] [FROM THE LEFT (or FROM THE RIGHT)];
   
 
b) HEADING IS GOOD;
   
 
c) ON TRACK;
   
 
d) SLIGHTLY (or WELL, or GOING) LEFT (or RIGHT) OF TRACK;
   
 
e) (number) METRES (or MILES) LEFT (or RIGHT) OF TRACK.
   
Elevation
a) APPROACHING GLIDE PATH;
   
 
b) COMMENCE DESCENT NOW [AT (number) METRES PER SECOND or (number) FEET PER MINUTE (or ESTABLISH A (number) DEGREE GLIDE PATH)];
   
 
c) RATE OF DESCENT IS GOOD;
   
 
d) ON GLIDE PATH;
   
 
e) SLIGHTLY (or WELL, or GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE PATH;
   
 
f) STILL (number) METRES (or FEET) TOO HIGH (or TOO LOW);
   
 
g) ADJUST RATE OF DESCENT;
   
 
h) COMING BACK [SLOWLY (or QUICKLY)] TO THE GLIDE PATH;
   
 
i) RESUME NORMAL RATE OF DESCENT;
   
 
j) ELEVATION ELEMENT UNSERVICEABLE (to be followed by appropriate instructions);
   
 
k) (distance) FROM TOUCHDOWN. ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE (numbers and units).
   
Position
a) (distance) FROM TOUCHDOWN;
   
 
b) OVER APPROACH LIGHTS;
   
 
c) OVER THRESHOLD.
   
Checks
a) CHECK GEAR DOWN AND LOCKED;
   
 
b) CHECK DECISION ALTITUDE (or HEIGHT).
   
Completion of approach
a) REPORT VISUAL;
   
 
b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT;
   
 
c) APPROACH COMPLETED [CONTACT (unit).
   
Missed approach
a) CONTINUE VISUALLY OR GO AROUND [missed approach instructions];
   
 
b) GO AROUND IMMEDIATELY [missed approach instructions] (reason);
   
 
c) ARE YOU GOING AROUND?
   
 
d) IF GOING AROUND (appropriate instructions);
   
 
e)* GOING AROUND.
   

Secondary Surveillance Radar (SSR) and ADS-B Phraseologies

To request the capability of the SSR equipment
a) ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY;
Anmode om SSR udstyrets muligheder
a) HVAD ER DIN TRANSPONDERS MULIGHEDER;
 
b)* TRANSPONDER (as shown in the flight plan);
 
b)* TRANSPONDER (som angivet i flyveplanen);
 
c)* NEGATIVE TRANSPONDER.
 
c)* NEGATIV TRANSPONDER.
To request the capability of the ADS-B equipment
a) ADVISE ADS-B CAPABILITY;
Anmode om ADS-B udstyrets muligheder
a) HVAD ER DINE ADS-B MULIG­HEDER;
 
b)* ADS-B TRANSMITTER (data link);
 
b)* ADS-B SENDER (data link);
 
c)* ADS-B RECEIVER (data link);
 
c)* ADS-B MODTAGER (data link);
 
d)* NEGATIVE ADS-B.
 
d)* NEGATIV ADS-B.
To instruct setting of transponder
 
Instruks om transponder indstilling
 
 
a) FOR DEPARTURE SQUAWK (code);
 
a) FOR AFGANG SQUAWK (kode);
 
b) SQUAWK (code).
 
b) SQUAWK (kode).
To request the pilot to reselect the assigned mode and code
 
Anmode piloten om at genindstille tildelt mode og kode
 
 
a) RESET SQUAWK [(mode) (code)];
 
a) GENINDSTIL SQUAWK [(mode) (kode)];
 
b)* RESETTING (mode) (code).
 
b)* GENINDSTILLER (mode) (kode).
To request reselection of aircraft identification
REENTER [ADS-B or MODE S] AIRCRAFT IDENTIFICATION.
Anmode om genvalg af luftfartøjets identifikation
GENINDSÆT [ADS-B eller MODE S] IDENTIFIKATION.
To request a pilot to confirm the Code selected on the aircraft's transponder
 
Anmode piloten om bekræftelse på valgt kode på luftfartøjets transponder
 
 
a) CONFIRM SQUAWK (code);
 
a) BEKRÆFT SQUAWK (kode);
 
b)* SQUAWKING (code).
 
b)* SQUAWKER (kode).
To request the operation of the IDENT feature
 
At anmode om anvendelse af IDENT funktionen
 
 
a) SQUAWK [(code)] [AND] IDENT;
 
a) SQUAWK [(kode)] [AND] IDENT;
 
b) TRANSMIT ADS-B IDENT.
 
b) SEND ADS-B IDENTIFIKATION.
To request temporary suspension of transponder operation
SQUAWK STANDBY.
At anmode om midlertidig ophør i anvendelsen af transponderen
SQUAWK STANDBY.
To request emergency code
SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN-SEVEN-ZERO-ZERO].
At anmode om Nød koden
SQUAWK MAYDAY [KODE SYVOGHALVFJERDS NUL NUL].
To request termination of tran­ponder and/or ADS-B transmitter operation
a) STOP SQUAWK. [TRANSMIT ADS-B ONLY];
At anmode om ophør i anvendelse af transponderen
a) STOP SQUAWK [SEND ALENE ADS-B];
 
b) STOP ADS-B TRANSMISSION [SQUAWK (code) ONLY].
 
b) STOP ADS-B UDSENDELSE [SQUAWK (kode)].
Note:Independent operations of Mode S transponder and ADS-B may not be possible in all aircraft (e.g. where ADS-B is solely provided by 1090 MHz extended squitter emitted from the transponder). In such cases, aircraft may not be able to comply with ATC instructions related to ADS-B operation.
 
Note:Uafhængige indstil­­linger af Mode S transponder og ADS-B er ikke nødven­digvis mulig i alle luftfartøjer (f.eks. hvor ADS-B anvendes udelukkende ved hjælp af 1090 MHz extended squitter udsendt fra transponderen). I sådanne tilfælde, kan luftfar­tøjer ikke forventes at kunne efterleve flyvekontrolinstruk­tioner relateret til ADS-B ind­stillinger.
 
To request transmission of pressure altitude
a) SQUAWK CHARLIE;
At anmode om at transmittere trykhøjden
a) SQUAWK CHARLIE;
 
b) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE.
 
b) UDSEND ADS-B HØJDE.
To request pressure setting check and confirmation of level
CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level).
At anmode om check af højdemålerindstilling og bekræftelse af højde
KONTROLLER HØJDEMÅLERINDSTILLING OG BEKRÆFT (højde).
To request termination of pressure altitude transmission because of faulty operation
a) STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION;
At anmode om ophør med at transmittere trykhøjden pga. fejlangivelse
a) STOP SQUAWK CHARLIE FEJLINDIKATION;
 
b) STOP ADS-B ALTITUDE TRANS­MISSION [(WRONG INDICATION, or reason)].
 
b) STOP ADS-B HØJDE UDSENDELSE [(FORKERT VISNING, eller grund)].
To request altitude check
CONFIRM (level).
At bekræfte højden
BEKRÆFT (højde).

8.33 kHz Channel Spacing Phraseologies

To request the capability of the radio
Note: In this paragraph, the term “point” is used only in the context of naming the 8.33 kHz channel spacing concept and does not constitute any change to existing ICAO provisions or phraseology regarding the use of the term “decimal”.
 
Anmodning om radioens evne
Note: Udtrykket “POINT” er her kun anvendt i forbindelse med angivelse af 8.33 kHz kanalseparationskonceptet, og ændrer ikke ved gældende bestemmelser eller fraseologi som vedrører anvendelse af udtrykket “komma” (”decimal”).
 
       
…to request confirmation of 8.33 kHz capability
a) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE;
…at anmode om bekræftelse på 8.33 kHz mulighed
a) BEKRÆFT OTTE KOMMA TREOGTREDIVE;
       
…to indicate 8.33 kHz capability
b)* AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE;
…at indikere at 8.33 kHz er mulig
b)* JA OTTE KOMMA TREOGTREDIVE;
     
…to indicate lack of 8.33 kHz capability
c)* NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE;
…at indikere manglende mulighed for 8.33 kHz
c)* NEGATIV IKKE OTTE KOMMA TREOGTREDIVE;
       
…to request UHF capability
d) CONFIRM UHF;
…at anmode om UHF mulighed
d) BEKRÆFT UHF;
…to indicate UHF capability
e)* AFFIRM UHF;
…at indikere om UHF er mulig
e)* JA UHF;
 
f) NEGATIVE UHF;
 
f) NEGATIV UHF;
       
…to request the status in respect of exemption
g) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED;
…at anmode om fritagelsesstatus
g) BEKRÆFT FRITAGET FOR OTTE KOMMA TREOGTREDIVE;
       
…to indicate 8.33 kHz exemption status
h)* AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED;
…at indikere 8.33 kHz fritagelsesstatus
h)* JA FRITAGET OTTE KOMMA TREOGTREDIVE;
       
 
i)* NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED;
 
i)* NEGATIV IKKE FRITAGET FOR OTTE KOMMA TREOGTREDIVE;
…to indicate that a certain clearance is given because otherwise a non-equipped aircraft would enter the airspace of mandatory carriage
j) DUE EIGHT POINT THREE THREE REQUIREMENT.
…at indikere at en klarering er givet på grund af kravet om 8.33 kHz udstyr
j) PÅ GRUND AF OTTE KOMMA TREOGTREDIVE KRAV.