Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0929

Resumé

Klager – en person – klagede over en berigtigelse af artiklen ”V-kandidat: Anbragte børn er for dyre” på politiken.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksomme på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

Da politiken.dk ikke har berigtiget den forkerte oplysning om, at klager mener, at kommunen skal bruge penge på et højhastighedstog, finder nævnet, at politiken.dk har handlet i strid med god presseskik, og udtaler sin kritik heraf.

Pressenævnet lægger til grund, at [K] og politiken.dk var enige om at berigtige oplysningen om, at klager ikke ”vil tage penge fra handikappede og anbragte børn”, og nævnet finder, at den i artiklen af 18. november 2009 foretagne rettelse berigtiger de – erkendte – fejlagtige oplysninger i artiklen. Pressenævnet finder imidlertid, at det af hensyn til nye læsere havde været hensigtsmæssigt, om politiken.dk havde bragt en artikel med den foretagne rettelse. Læsere af den oprindelige artikel med fejlen kan ikke forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med rettelsen. Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksomme på rettelsen, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige artikel. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet tillige kritik af politiken.dk for ikke at berigtige fejlen på behørig vis.

Pressenævnet finder i øvrigt ikke grundlag for at udtale kritik af politiken.dk.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af politiken.dk at offentliggøre et kendelsesresumé.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel på politiken.dk den 17. november 2009, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Politiken.dk bragte den 17. november 2009 artiklen ”V-kandidat: Anbragte børn er for dyre” med underoverskriften ”Venstres kandidat til Århus Byråd [K] vil tage penge fra handikappede og anbragte børn og bruge dem på et højhastighedstog til Hamburg.” Af artiklen fremgik følgende: ”17. NOV 2009 KL. 16.01

»Jeg hører, man bruger 80.000 kr. på en måned eller kortere tid på anbragte børn. Det er rigtig mange penge. Spørgsmålet er, om det behøver være så dyrt? Man skal ikke nødvendigvis bruge de dyreste løsninger. Det er ikke sikkert, at børn bliver rettet op af luksus-udstyr. Man kunne gøre mere for de samme penge«, siger [K]. Partifælle lægger afstand Hans partifælle [A] er lodret uenig og chokeret:»Vi har lavet et partiprogram, og der står også, at de handicappede skal have penge. Selvfølgelig skal vi holde de FN-konventioner om ligeværd for alle. Det har vi forpligtet os til i Danmark, og det skal Venstre også gøre. Så det må stå for [K]s egen regning«, siger hun. …

Nogen skummer fløden [K] mener, pengene bliver spildt et sted i systemet: »Det er mange penge, der bliver brugt. Der er nogen, der skummer fløden, og det er ikke nødvendigvis de anbragte børn, men der er nogen, der tjener penge på andres ulykke«. Ousager mener, at kommunen i stedet skal bruge penge på et højhastighedstog fra Aalborg til Hamburg - over Århus. Integration skal i hvert fald ikke have flere penge: »Jeg mener bare ikke, der skal bruges flere penge på integration. Jeg tror, der er penge nok. Man burde sælge ghetto-boliger til folk selv, så de får ejerskab over egen bolig. Så har folk ikke så stor tilbøjelighed til at brænde deres egen lejlighed af. Nogle folk tror, at Danmark er Israel-Palæstina. Vi skal have styr på uordenen«.”Politiken.dk rettede den 18. november 2009 artiklen således, at underoverskriften blev berigtiget til ”Venstremand fra Århus vil have hurtigtog til Hamburg. Han vil ikke bruge flere penge på adfærdsvanskelige børn og integration”. I artiklen, hvori der tillige er rettet, er politiken.dk’s rettelser understreget (alene i Pressenævnets gengivelse):

”17. NOV 2009 KL. 16.01 OPDATERET 18. NOV 2009 KL. 14.12

Venstres kandidat til Århus Byråd [K] synes ikke kommunen skal bruge flere penge på fysisk handicappede og anbragte børn.

»Jeg hører, man bruger 80.000 kr. på en måned eller kortere tid på anbragte børn. Det er rigtig mange penge. Spørgsmålet er, om det behøver være så dyrt? Man skal ikke nødvendigvis bruge de dyreste løsninger. Det er ikke sikkert, at børn bliver rettet op af luksus-udstyr. Man kunne gøre mere for de samme penge«, siger [K].

Nogen skummer fløden

[K] mener, pengene bliver spildt et sted i systemet og er især ude efter de penge, der bruges på anbragte børn:

»Det er mange penge, der bliver brugt. Der er nogen, der skummer fløden, og det er ikke nødvendigvis de anbragte børn, men der er nogen, der tjener penge på andres ulykke«.

Ousager mener, at kommunen i stedet skal bruge penge på et højhastighedstog fra Aalborg til Hamburg – over Århus.

Integration skal i hvert fald ikke have flere penge:

»Jeg mener bare ikke, der skal bruges flere penge på integration. Jeg tror, der er penge nok. Man burde sælge ghetto-boliger til folk selv, så de får ejerskab over egen bolig. Så har folk ikke så stor tilbøjelighed til at brænde deres egen lejlighed af. Nogle folk tror, at Danmark er Israel-Palæstina. Vi skal have styr på uordenen«.

Rettelse: Vi skrev i en tidligere udgave af denne artikel, at [K] mener, at der 'skal tages penge fra de fysisk handicappede børn'. Det var en fejl og er nu rettet til, at der 'ikke skal bruges flere penge på fysisk handicappede børn.' Politiken.dk beklager fejlen.”

[K] anmodede ved mail af 18. november 2009 politiken.dk om et ”dementi”. Ved mails af 24. og 25. november 2009 anmodede klager igen politiken.dk om at berigtige artiklen og indsætte de understregede passager:

”Venstres kandidat til såvel Århus Byråd som regionsrådet i Midtjylland, [K], mener bl.a., at regionen bør arbejde for et højhastighedstog fra Aalborg til Hamburg – over Århus.

Ousager synes derimod ikke, at kommunen skal bruge flere penge på anbragte børn.

Nogen skummer fløden

[K] mener slet ikke, at uenigheden drejer sig om fysisk handicappede, der hverken skal modtage flere eller færre penge. Handicappedes materielle behov bliver allerede tilgodeset.

Men der bliver spildt penge et sted i systemet, og han er især ude efter de penge, der bruges på anbragte adfærdsvanskelige og kriminelle børn, f.eks. i sikrede institutioner:

Halvdelen af adfærdsvanskelige og kriminelle børn har udenlandsk baggrund. Og integration behøver ikke flere penge:

»Jeg mener bare ikke, der skal bruges flere penge på integration. Jeg tror, der er penge nok. Frem for at rive ned og pumpe en halv milliard i byforskønnelse af Gellerup, burde man sælge ghetto-boliger til folk selv, så de får ejerskab over egen bolig. Så har folk ikke så stor tilbøjelighed til at brænde deres egen lejlighed af. Nogle folk tror, at Danmark er Israel-Palæstina. Vi skal have styr på uordenen«.

Rettelse: Vi skrev i to tidligere udgave af denne artikel, at [K] mener, at der 'skal tages penge fra de fysisk handicappede børn'. Det var en fejl; teksten er præciseret ad to omgange og er nu bl.a. rettet til, at der 'ikke skal bruges flere penge på fysisk handicappede børn.' Politiken.dk beklager dybt fejlen.”

Yderligere oplysninger

Jyllandsposten.dk bragte den 26. juni 2009 debatindlægget ”Højhastighedstog med fordele” skrevet af [K]. I indlægget redegjorde klager for, hvordan man efter hans mening kunne stimulere vækst i en nedgangstid ved at igangsætte ellers henlagte anlægsarbejder. Af indlægget fremgik bl.a. følgende:

”Fra Århus er der f.eks. næsten lige så lang vej til København (303 km) som til Hamborg (338 km) ved Jyllands rod. Hele Jylland – og Norge og Vestsverige med – kunne have overordentlig glæde af en højhastighedsforbindelse dertil.”

Af [K]s valgplakat fremgik bl.a. følgende:

”* Højhastighedstog fra Aalborg til Hamborg – over Århus!

* Svage psykisk syge skal ikke lukkes ind til kriminelle!”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at han er fejlciteret, og at artiklen trods den foretagne rettelse fortsat efterlader det indtryk, at han vil tage penge fra anbragte børn og bruge dem på et højhastighedstog til Hamburg. Der er intet belæg for den opfattelse, og klager har hverken sagt eller skrevet dette. Klager tror ikke, at flere penge automatisk giver bedre liv, og dette er en klar Venstre holdning, men det er hverken klagers eller Venstres holdning, at der skal tages penge fra handicappede. Penge til et højhastighedstog skal ikke hentes fra det kommunale budget, men fra en anden pulje, eksempelvis en regional eller statslig pulje. Dette burde være almen viden for avisen, særligt henset til at klager stillede op til regionsvalget. Klager har videre henvist til sine synspunkter fremført i debatindlægget på jyllandsposten.dk den 26. juni 2009.

Artiklen har ødelagt klagers omdømme som politiker og var særlig skadende på valgdagen den 17. november 2009. Herudover har artiklen medført, at klager har modtaget hademails.

2.2 Politiken.dk’s synspunkter

Politiken har anført, at artiklen blev rettet straks efter klagers henvendelse, og siden har alle læsere kunnet se den rettede version samt en note om rettelsen. Klager henvendte sig flere gange for at få artiklen rettet yderligere. I den sammenhæng har klager sendt en gennemskrevet og redigeret version af artiklen. Avisen har ikke fundet grundlag for så omfattende rettelser, hvorfor avisen har anmodet klager præcisere sin klage, så avisen kunne korrigere misvisende ord og vendinger, senest 3. december 2009.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Palle Weis, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksomme på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

Da politiken.dk ikke har berigtiget den forkerte oplysning om, at klager mener, at kommunen skal bruge penge på et højhastighedstog, finder nævnet, at politiken.dk har handlet i strid med god presseskik, og udtaler sin kritik heraf.

Pressenævnet lægger til grund, at [K] og politiken.dk var enige om at berigtige oplysningen om, at klager ikke ”vil tage penge fra handikappede og anbragte børn”, og nævnet finder, at den i artiklen af 18. november 2009 foretagne rettelse berigtiger de – erkendte – fejlagtige oplysninger i artiklen. Pressenævnet finder imidlertid, at det af hensyn til nye læsere havde været hensigtsmæssigt, om politiken.dk havde bragt en artikel med den foretagne rettelse. Læsere af den oprindelige artikel med fejlen kan ikke forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med rettelsen. Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksomme på rettelsen, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige artikel. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet tillige kritik af politiken.dk for ikke at berigtige fejlen på behørig vis.

Pressenævnet finder i øvrigt ikke grundlag for at udtale kritik af politiken.dk.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af politiken.dk at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet

Politiken.dk bragte den 17. november 2009 artiklen ”V-kandidat: Anbragte børn er for dyre”. I artiklen fremgik det, at kandidaten har udtalt, at kommunen skal bruge penge på et højhastighedstog, samt at han vil tage penge fra handikappede og anbragte børn og bruge dem på et højhastighedstog, hvilket var en fejl. Politiken.dk indarbejdede en rettelse den 18. november 2009 i den offentliggjorte artikel. Kandidaten har klaget til Pressenævnet over rettelsen.

Da det ikke fremgår i rettelsen den 18. november 2009, at klager mener, at det er andre end kommunen, der bør bruge penge på et højhastighedstog, finder Pressenævnet, at rettelsen den 18. november er utilstrækkelig, og nævnet udtaler sin kritik heraf.

Nævnet finder videre, at læsere af den oprindelige artikel med fejlen ikke kan forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med den foretagne rettelse, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige artikel. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet kritik af politiken.dk for ikke at berigtige artiklen på behørig vis.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside pressenævnet.dk”

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Afgjort den 22. februar 2010