Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Delvis ikrafttræden
Kapitel 2 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
Kapitel 3 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om erhvervsdrivende fonde
Kapitel 4 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om finansiel virksomhed
Kapitel 5 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
Kapitel 6 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om tilsyn med firmapensionskasser
Kapitel 7 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om et skibsfinansieringsinstitut
Kapitel 8 Midlertidige bestemmelser vedrørende fusionsskatteloven
Kapitel 9 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om erhvervsakademier
Kapitel 10 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Kapitel 11 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Kapitel 12 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
Kapitel 13 Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter
Kapitel 14 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

I medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 516 af 12. juni 2009 om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, som ændret ved § 3 i lov nr. 1273 af 16. december 2009 og § 2 i lov nr. 159 af 16. februar 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Delvis ikrafttræden

§ 1. Følgende bestemmelser træder i kraft den 1. marts 2010, jf. dog stk. 4 og 5:

1) § 1, nr. 1-8, 10 og 12-38, vedrørende årsregnskabsloven.

2) § 2, nr. 1-6, 8, 9 og 14, vedrørende lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

3) § 3 vedrørende lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven).

4) § 4 vedrørende lov om Det Centrale Virksomhedsregister.

5) § 5, nr. 1-4, vedrørende lov om erhvervsdrivende fonde.

6) § 6 vedrørende lov om det europæiske selskab (SE-loven).

7) § 7 vedrørende lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven).

8) § 8, nr. 1-9, 11-15, 17-30, 33-39, 42, 45, 49, 50 og 52-64, vedrørende lov om finansiel virksomhed.

9) § 9 vedrørende lov om værdipapirhandel m.v.

10) § 10, nr. 1-5 og 8-11, vedrørende lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

11) § 11, nr. 1-4, 18, 19 og 21, vedrørende lov om tilsyn med firmapensionskasser.

12) § 12, nr. 1, 5 og 6, vedrørende lov om et skibsfinansieringsinstitut.

13) § 13 vedrørende lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

14) § 14 vedrørende lov om finansiel stabilitet.

15) § 15 vedrørende lov om Energinet.dk.

16) § 16 vedrørende lov om elforsyning.

17) § 18 vedrørende lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

Stk. 2. Bestemmelserne, som sættes i kraft i henhold til stk. 1, suppleres af de midlertidige bestemmelser i denne bekendtgørelses kapitel 2-7.

Stk. 3. For følgende love finder de midlertidige bestemmelser i denne bekendtgørelses kapitel 8-13 anvendelse:

1) Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven).

2) Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

3) Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

4) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

5) Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

6) Lov om statsligt kapitalindskud for kreditinstitutter.

Stk. 4. Hvor det i bestemmelserne omfattet af stk. 1-3 er fastsat, at selskabslovens § 90 finder anvendelse, finder § 90, stk. 1, anvendelse fra den 1. marts 2010, mens § 90, stk. 2 og 3, finder anvendelse fra den 1. maj 2010, jf. § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven).

Stk. 5. Hvor det i bestemmelserne omfattet af stk. 1-3 er fastsat, at selskabslovens § 101 finder anvendelse, finder § 101, stk. 1-4, anvendelse fra den 1. marts 2010, mens § 101, stk. 5-7, finder anvendelse fra den 1. maj 2010, jf. § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven).

Kapitel 2

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

§ 2. For likvidation efter § 20 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder gælder selskabslovens §§ 216-221, § 222, stk. 1, § 223-230, § 231, stk. 2 og 3, og §§ 232-235 samt §§ 25 og 26 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) med de fornødne afvigelser under hensyn til virksomhedernes særlige karakter.

§ 3. Ved fusion efter § 21 a, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder finder de regler, der gælder for anpartsselskaber, i selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, samt §§ 27-35 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§ 4. Ved spaltning efter § 21 b, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder finder de regler, der gælder for anpartsselskaber, i selskabslovens § 254, § 255, stk. 3-6, §§ 256 og 257, § 258, stk. 1 og 2, § 259, § 261, stk. 2-6, § 263, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 264 og 265, § 266, stk. 1, §§ 267 og 268 og § 269, stk. 1 og 3, samt §§ 37-44 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) tilsvarende anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§ 5. Ved grænseoverskridende fusion efter § 21 c, stk. 1, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder finder selskabslovens §§ 271-274, § 275, stk. 1-3, § 276, § 278, stk. 2-6, § 280, stk. 2-7, §§ 281-287, § 288, stk. 1 og 3, og § 289 samt § 45 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§ 6. Ved grænseoverskridende spaltning efter § 21 d, stk. 1, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder finder selskabslovens §§ 291-294, § 295, stk. 1 og 2, § 296, § 298, stk. 2-6, § 300, stk. 2-7, §§ 301-307, § 308, stk. 1 og 3, §§ 309 og 311-318 samt § 46 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) tilsvarende anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Kapitel 3

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om erhvervsdrivende fonde

§ 7. Ved fastsættelse af regler om fusion efter § 50, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler, hvorefter selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, samt §§ 27-35 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§ 8. Ved fastsættelse af regler om grænseoverskridende fusion efter § 50, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler, hvorefter selskabslovens §§ 271-274, § 275, stk. 1-3, § 276, § 278, stk. 2-6, § 280, stk. 2-7, §§ 281-287, § 288, stk. 1 og 3, og § 289 samt § 45 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Kapitel 4

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om finansiel virksomhed

§ 9. For pengeinstitutters navne efter § 7, stk. 6, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed, finder selskabslovens § 2, stk. 2-4, § 3 og § 347, stk. 2, samt § 50 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse. Det samme er tilfældet for gensidige forsikringsselskabers og tværgående pensionskassers navne efter § 11, stk. 4, 5. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

§ 10. For regulering af gensidige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser efter § 23, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed finder selskabslovens §§ 24, 27-32, 35-37 og 39 og § 40, stk. 1, § 41, stk. 1, 3 og 4, og § 42 samt §§ 3-6 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) tilsvarende anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

§ 11. For gensidige forsikringsselskabers vedtægter, jf. § 112, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed finder, for så vidt angår reglerne i selskabsloven, selskabslovens §§ 28 og 29 anvendelse.

§ 12. For beslutning om ændring af vedtægterne efter § 113, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, finder, for så vidt angår reglerne i selskabsloven, § 9 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) og selskabslovens § 159, stk. 3, anvendelse.

§ 13. Ved sammenlægninger efter § 204, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed finder selskabslovens § 256, 3. pkt., § 257, stk. 2, og § 294, stk. 2, ikke anvendelse.

§ 14. I tilfælde omfattet af § 204, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed frigøres et forsikringsselskab, der ved sammenlægning overdrager hele eller en del af sin forsikringsbestand til et andet selskab ved tilladelse efter stk. 1 for ansvar over for forsikringstagerne, hvis sammenlægningen ikke er omfattet af reglerne om fusion i selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, samt §§ 27-35 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven), eller reglerne om grænseoverskridende fusion i selskabslovens §§ 271-274, § 275, stk. 1-3, § 276, § 278, stk. 2-6, § 280, stk. 2-7, §§ 281-287, § 288, stk. 1 og 3, og § 289 samt § 45 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven).

§ 15. I tilfælde omfattet af § 204, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed skal fusionsplaner og vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling efter § 30 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) senest 4 uger efter underskrivelsen indsendes til Finanstilsynet, som offentliggør modtagelsen af fusionsplanen og vurderingsmændenes erklæring.

§ 16. Ved fastsættelse af regler efter § 205, stk. 1, og § 206, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler, hvorefter reglerne om fusion i selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, samt §§ 27-35 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) og reglerne om grænseoverskridende fusion i selskabslovens §§ 271-274, § 275, stk. 1-3, § 276, § 278, stk. 2-6, § 280, stk. 2-7, §§ 281-287, § 288, stk. 1 og 3, og § 289 samt § 45 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Stk. 2. § 27 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) finder anvendelse for gensidige forsikringsselskaber, hvor sammenlægningen sker efter regler, som er fastsat i medfør af § 205, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. § 27 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) finder anvendelse ved overtagelse, hvor overtagelsen er omfattet af regler, som er fastsat i medfør af § 206, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§ 17. Ved fusion efter § 208, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed finder reglerne om fusion i selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, samt §§ 27-35 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) og reglerne om grænseoverskridende fusion i selskabslovens §§ 271-274, § 275, stk. 1-3, § 276, § 278, stk. 2-6, § 280, stk. 2-7, §§ 281-287, § 288, stk. 1 og 3, og § 289 samt § 45 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Stk. 2. Selskabslovens § 327, stk. 2, og § 328, stk. 2, finder ikke anvendelse.

§ 18. § 208, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed finder anvendelse på den fusionsplan, der er nævnt i § 28 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) og selskabslovens § 237, stk. 3 og 4.

§ 19. Ved opløsning af sparekasser, andelskasser og gensidige forsikringsselskaber efter § 241 i lov om finansiel virksomhed finder selskabslovens §§ 216-221, § 222, stk. 1, §§ 223-230, § 231, stk. 2 og 3, og §§ 232-235 samt §§ 24-26 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Kapitel 5

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

§ 20. Ved anvendelse af de for aktieselskaber gældende opløsningsbestemmelser efter § 83 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. kan selskabslovens § 221 ikke fraviges.

Kapitel 6

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om tilsyn med firmapensionskasser

§ 21. Ved fastsættelse af regler efter § 55, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler, hvorefter selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, samt §§ 28-36 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på fusion.

§ 22. § 27 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) finder anvendelse på fusioner, som er omfattet af § 55, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

§ 23. Ved fastsættelse af regler efter § 55 a, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler, hvorefter selskabslovens § 254, § 255, stk. 3-6, §§ 256 og 257, § 258, stk. 1 og 2, § 259, § 261, stk. 2-6, § 263, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 264 og 265, § 266, stk. 1, §§ 267 og 268 og § 269, stk. 1 og 3, samt §§ 37-44 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) finder anvendelse på spaltning med de nødvendige tilpasninger.

§ 24. For pensionskasser under likvidation efter § 57, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser finder, for så vidt angår selskabsloven, selskabslovens §§ 221, 223 og 224 anvendelse.

Kapitel 7

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om et skibsfinansieringsinstitut

§ 25. Ved omdannelse efter § 7, stk. 1, jf. lovens § 8, stk. 1, i lov om et skibsfinansieringsinstitut finder selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, samt §§ 27-35 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) tilsvarende anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§ 26. For fusionsplaner efter § 8, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut finder § 28 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) og selskabslovens § 237, stk. 3, anvendelse.

Kapitel 8

Midlertidige bestemmelser vedrørende fusionsskatteloven

§ 27. Fusionsskattelovens § 14 e finder anvendelse på omdannelse til aktieselskab af andelsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, i henhold til selskabslovens §§ 326-328, § 329, stk. 1 og 2, § 330, § 332, stk. 2-6, § 334, stk. 2-5, §§ 335 og 336, og § 337, stk. 1 og 3-6, samt § 49 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven).

§ 28. Fusionsskattelovens § 14 f, stk. 1, finder anvendelse på omdannelse til aktieselskab af selskaber, brugsforeninger og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, 3 a og 4, i henhold til selskabslovens §§ 326-328, § 329, stk. 1 og 2, § 330, § 332, stk. 2-6, § 334, stk. 2-5, §§ 335 og 336, og § 337, stk. 1 og 3-6, samt § 49 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven).

Kapitel 9

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om erhvervsakademier

§ 29. Ved fastsættelse af regler efter § 36, stk. 8, i lov om erhvervsakademier kan undervisningsministeren fastsætte regler, hvorefter reglerne om fusion og spaltning i selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, § 254, § 255, stk. 3-6, §§ 256 og 257, § 258, stk. 1 og 2, § 259, § 261, stk. 2-6, § 263, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 264 og 265, § 266, stk. 1, §§ 267 og 268 og § 269, stk. 1 og 3, samt §§ 27-44 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) finder anvendelse med de fornødne tilpasninger på sammenlægning og spaltning efter § 36, stk. 8.

Kapitel 10

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

§ 30. Ved fastsættelse af regler efter § 6, stk. 5, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. fastsætter undervisningsministeren regler, hvorefter reglerne om fusion og spaltning i selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, § 254, § 255, stk. 3-6, §§ 256 og 257, § 258, stk. 1 og 2, § 259, § 261, stk. 2-6, § 263, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 264 og 265, § 266, stk. 1, §§ 267 og 268 og § 269, stk. 1 og 3, samt §§ 27-44 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning eller spaltning efter § 6, stk. 1 og 2.

Kapitel 11

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

§ 31. Ved fastsættelse af regler efter § 4, stk. 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse fastsætter undervisningsministeren regler, hvorefter reglerne om fusion og spaltning i selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, § 254, § 255, stk. 3-6, §§ 256 og 257, § 258, stk. 1 og 2, § 259, § 261, stk. 2-6, § 263, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 264 og 265, § 266, stk. 1, §§ 267 og 268 og § 269, stk. 1 og 3, samt §§ 27-44 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning eller spaltning efter § 4, stk. 1 og 2.

Kapitel 12

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

§ 32. Ved fastsættelse af regler efter § 38, stk. 5, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser kan undervisningsministeren blandt andet fastsætte regler, hvorefter reglerne om fusion og spaltning i selskabslovens § 237, stk. 3 og 4, §§ 238 og 239, § 240, stk. 1-3, § 241, § 243, stk. 2-6, § 245, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 246 og 247, § 248, stk. 1, §§ 249 og 250 og § 251, stk. 1 og 3, § 254, § 255, stk. 3-6, §§ 256 og 257, § 258, stk. 1 og 2, § 259, § 261, stk. 2-6, § 263, stk. 3, 4, 6 og 7, §§ 264 og 265, § 266, stk. 1, §§ 267 og 268 og § 269, stk. 1 og 3, samt §§ 27-44 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning og spaltning efter § 38, stk. 3 og 4.

Kapitel 13

Midlertidige bestemmelser vedrørende lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

§ 33. For regulering af kreditinstitutters hybride kernekapital efter § 10 i lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter finder reglerne om konvertible og udbyttegivende gældsbreve i selskabslovens § 153, §§ 167-168, § 169, stk. 1-4, § 170, §§ 172-173, § 174, stk. 2 og 3, § 175, stk. 2 og 3, og §§ 176-178 samt §§ 12 og 13 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse for kreditinstitutter, der er etableret i aktieselskabsform og tilsvarende anvendelse med de fornødne tilpasninger for kreditinstitutter, der ikke er etableret i aktieselskabsform.

Kapitel 14

Ikrafttræden

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2010.

Stk. 2. § 1, nr. 1-4, 6-8 og 12-38 i lov nr. 516 af 12. juni 2009 har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. marts 2010 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 5 og 10, i lov nr. 516 af 12. juni 2009 har virkning for årsrapporter, der aflægges den 1. marts 2010 eller senere.

Stk. 4. § 18, nr. 2, i lov nr. 516 af 12. juni 2009 har virkning for indkomstår, der begynder den 1. marts 2010 eller senere.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 24. februar 2010

Brian Mikkelsen

/ Ole Blöndal