Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (25. februar 2010)

Transportministeren (Hans Christian Schmidt):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om Naviair.

(Lovforslag nr. L 139).

Nærværende lovforslag har til formål at omdanne statsvirksomheden Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) med henblik på at styrke virksomhedens position i den fremtidige grænseoverskridende udøvelse af luftfartstjeneste, ved at fokusere på den forretningsmæssige drift, herunder effektivitet og konkurrencedygtighed, og dermed styrke Naviair i samarbejdsrelationerne med udenlandske flyvesikringstjenester.

Det er hensigten, at Naviair i regnskabs- og skattemæssige henseende skal etableres med virkning fra 1. januar 2010. Der forelægges for Folketingets Finansudvalg et aktstykke, hvori de bevillingsmæssige aspekter af omdannelsen til SOV nærmere er beskrevet.

Med lovforslaget bliver Naviair i retligt henseende en selvstændig juridisk person, hvis formål er at drive luftfartstjenester inden for rammerne af lov om luftfart m.v. Herudover kan drives anden virksomhed, som har forretningsmæssig sammenhæng med luftfartstjenester.

Lovforslaget giver Naviair mulighed for at oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og selskaber samt indgå samarbejdsaftaler og lignende såvel i Danmark som i udlandet i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed.

Naviair etableres som SOV på et kapitalgrundlag, der sikrer, at Naviair kan løfte sine opgaver, også i en tid præget af vanskeligheder for luftfartsbranchen.

Virksomheden skal ledes af en bestyrelse på mellem 6 og 9 medlemmer, og der afholdes bl.a. årligt virksomhedsmøde svarende til generalforsamlingen i et aktieselskab. Bestyrelsen udpeges af transportministeren, og medarbejderne vælger repræsentanter til bestyrelsen efter reglerne i aktieselskabsloven.

Naviairs omkostninger til drift, anlæg og afskrivninger mv. vil som hidtil primært blive dækket af betaling fra brugerne (luftfartsselskaberne m.v.). En mindre del af Naviairs indtægter, som bl.a. omfatter tilskud til dækning af Naviairs omkostninger vedr. lufttrafiktjeneste i det nedre luftrum i Grønland, vil dog fortsat blive udført på basis af en finanslovsbevilling.

Tilsynet, som ejer, med Naviairs virksomhed udøves af transportministeren, som mødes med bestyrelsen med regelmæssige mellemrum. Endvidere fører SLV som regulerende og tilsynsførende myndighed tilsyn med Naviair som certificeret luftfartstjenesteudøver, og Naviair er i den forbindelse forpligtet til at udlevere alle oplysninger, der er nødvendige for SLVs tilsyn.

På det personalemæssige område lægges der op til en ordning, hvor kompetencen til at indgå aftaler om løn- og ansættelsesvilkår formelt vil blive fastholdt ved finansministeren (Personalestyrelsen), men at Naviair, efter finansministerens nærmere bestemmelse, kan få råderum til f.eks. at indgå mere virksomhedsspecifikke aftaler med konkurrencedygtige vilkår.

Naviair vil i kraft af sin status som selvstændig offentlig virksomhed oprettet ved lov være en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand.

Lovforslaget indeholder positive virkninger for samfundet, idet Naviairs mulighed for at indgå aftaler med udenlandske søsterorganisationer om samarbejde på luftfartstjenesteområdet bl.a. vil medføre en mere effektiv udnyttelse af ruterne og mindske flyvetider, brændstofforbrug og omkostninger mærkbart, med en deraf følgende reduktion i miljøbelastningen og påvirkningen af klimaet.

Idet der i øvrigt henvises til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, anbefales forslaget til Folketingets velvillige behandling.