Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (25. februar 2010)

Justitsministeren (Lars Barfoed):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Tredjeinstansbevilling til en del af en sag)

(Lovforslag nr. L 145).

Efter gældende ret kan Procesbevillingsnævnet meddele en tilladelse til at appellere en landsretsafgørelse til Højesteret som tredjeinstans i civile sager, hvis sagen er af principiel karakter, og i straffesager, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler for det.

Dette lovforslag går ud på at give Procesbevillingsnævnet mulighed for at begrænse en tilladelse til appel til tredjeinstans til en del af sagen i tilfælde, hvor det kun er den pågældende del af sagen, som har principiel karakter, eller – for straffesagers vedkommende – hvor der kun foreligger særlige grunde i øvrigt i forhold til den pågældende del af sagen. Baggrunden for lovforslaget er, at Procesbevillingsnævnet i en henvendelse til Justitsministeriet har anbefalet, at der bliver en sådan mulighed for at begrænse en tilladelse til appel til alene at angå en del af en sag. Sådanne ordninger gælder i Finland, Norge og Sverige.

Forslaget sigter mod at fremme, at Højesterets arbejde i endnu højere grad kan koncentreres om kerneopgaven for landets øverste domstol, nemlig at sikre retsenheden og at træffe afgørelse om spørgsmål af generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen (principielle sager mv.) eller om andre spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde.

Det foreslås således, at Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke en landsretsdom i en civil sag til Højesteret kan begrænses til en del af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav eller spørgsmål, til et (eller flere) af disse. Efter forslaget vil Procesbevillingsnævnet f.eks. kunne begrænse en anketilladelse til kun at angå et af flere erstatningskrav.

Det foreslås endvidere, at en anketilladelse i en straffesag kan begrænses til en eller flere af de lovovertrædelser, som er pådømt ved landsrettens dom, eller til en bestemt ankegrund eller delspørgsmål med hensyn til en ankegrund.

Endelig foreslås det, at også tilladelser til at kære en landsretskendelse til Højesteret som tredjeinstans skal kunne begrænses til en del af sagen.

Efter forslaget er det en betingelse for at begrænse en tilladelse til en del af sagen, at særlige grunde taler for det. Udgangspunktet er således, at en anketilladelse omfatter hele sagen. Procesbevillingsnævnets vurdering af, om der foreligger særlige grunde, vil navnlig bero på, om kun visse krav eller spørgsmål i sagen findes at være af principiel karakter, og i givet fald om de principielle dele af sagen skønnes at kunne udskilles og afgøres særskilt af Højesteret på en måde, som er hensigtsmæssig for parterne og retten.

Efter lovforslaget kan Procesbevillingsnævnet både efter ansøgning og af egen drift, i en sag som i øvrigt skønnes egnet til det, begrænse en tilladelse til appel til en del af sagen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.