Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål m.v.

Kapitel 2   Betingelser for tilskudstildeling

Kapitel 3   Tilskuddets størrelse m.v.

Kapitel 4   Tilskudstilsagn m.v.

Kapitel 5   Udbetaling af tilskud

Kapitel 6   Administrative bestemmelser, delegation, klage m.v.

Kapitel 7   Straf, ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

I medfør af § 4, § 5, stk. 3, § 6, stk. 1-4, § 6 stk. 6, og § 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser, § 1, stk. 2 i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, og § 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 6, stk. 5, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser fra klima- og energiministeren:

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at etablere en tilskudsordning, hvorefter ejere af helårsboliger med oliefyr som opvarmningssystem efter et først til mølle-princip kan modtage tilskud til køb og installation af et energieffektivt opvarmningssystem.

§ 2. Skrotditoliefyr.dk er et sekretariat etableret af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende tilskudsordningen, jf. § 21, stk. 1.

Kapitel 2

Betingelser for tilskudstildeling

Tilskudsberettigede opvarmningssystemer

§ 3. Skrotditoliefyr.dk kan efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse yde tilskud til køb og installation af:

1) fjernvarmeunit,

2) luft til vand-varmepumpe,

3) væske til vand-varmepumpe eller

4) solvarmeanlæg.

Stk. 2. Kun produkter, der er optaget på Energistyrelsens liste over tilskudsberettigede komponenter og ydelser, er tilskudsberettigede, jf. bilag 1.

Stk. 3. I områder, der er udlagt til fjernvarme, kan der kun ydes tilskud efter stk. 1, nr. 1.

Installation i en helårsbolig

§ 4. Tilskud kan kun ydes, hvis tilskuddet anvendes til køb og installation af det omhandlede varmesystem i en helårsbolig ejet af tilskudsmodtageren, herunder en enfamiliebolig eller en flerfamiliebolig.

Stk. 2. Ved helårsbolig forstås eksisterende boliger, som er registreret i Bygnings- og Bolig-registret, jf. lovbekendtgørelse om bygnings- og boligregistrering, og som lovligt anvendes til helårsbeboelse.

Stk. 3. Ved enfamiliebolig forstås en bygning med en bolig, jf. dog § 11.

Stk. 4. Ved flerfamiliebolig forstås en bygning med flere boliger, som har samme opvarmningssystem, jf. dog § 11.

Skrotning af oliefyr

§ 5. Tilskud til køb og installation af et nyt opvarmningssystem efter § 3, stk. 1, nr. 1-4, ydes på betingelse af, at det oliefyr, helårsboligen anvender til opvarmning, fjernes i forbindelse med installationen af det nye opvarmningssystem.

Stk. 2. Der kan ydes tilskud efter stk. 1 til installation af et solvarmeanlæg i forbindelse med skrotning af et oliefyr, uanset om der samtidig installeres et nyt fyr, herunder et nyt olie-, træpille- eller naturgasfyr, men købs- og installationsomkostningerne til installation af et nyt fyr må ikke medregnes i opgørelsen af indkøbs- og installationsomkostningerne ved installation af solvarmeanlægget.

Øvrige betingelser

§ 6. Der kan kun ydes tilskud til et af de i § 3, stk. 1, nævnte opvarmningssystemer pr. helårsbolig.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud, hvis der efter anden lovgivning er ydet tilskud eller givet tilsagn om tilskud til omlægning af helårsboligens opvarmningssystem.

§ 7. § 3, stk. 3, i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser er det en betingelse for udbetaling af tilskud, at den tilskudsberettigede aktivitet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud.

Kapitel 3

Tilskuddets størrelse m.v.

§ 8. Tilskuddet for enfamilieboliger til køb og installation af et nyt opvarmningssystem efter § 3, stk. 1, nr. 1-4, udgør henholdsvis:

1) 10.000 kr. ved installation af fjernvarmeunit,

2) 15.000 kr. ved installation af luft til vand-varmepumpe,

3) 20.000 kr. ved installation af væske til vand-varmepumpe eller

4) 25 pct. af indkøbs- og installationsomkostningerne ved installation af solvarmeanlæg.

§ 9. Tilskuddet for flerfamilieboliger til køb og installation af fjernvarmeunit eller varmepumpe, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-3, udgør den mindste beløbsstørrelse beregnet som enten 25 pct. af indkøbs- og installationsomkostninger eller 10.000 kr. pr. helårsbolig.

Stk. 2. Tilskuddet for flerfamilieboliger til køb og installation af et solvarmeanlæg efter § 3, stk. 1, nr. 4 udgør 25 pct. af indkøbs- og installationsomkostningerne.

§ 10. Hvor tilskuddets størrelse afhænger af indkøbs- og installationsomkostningerne, beregnes disse omkostninger inklusive moms og med fradrag af eventuelle rabatter, bonus m.v. Finansieringsomkostninger el.lign. medregnes ikke.

§ 11. I helårsboliger, hvor dele af bygningen også benyttes til erhverv, nedsættes indkøbs- og installationsomkostningerne, således at der alene beregnes tilskud til den andel af det samlede etageareal i bygningen, som er registreret i Bygnings- og Boligregistret, jf. lovbekendtgørelse om bygnings- og boligregistrering, og som anvendes til helårsbeboelse.

Kapitel 4

Tilskudstilsagn m.v.

Ansøgningens indgivelse

§ 12. Ansøgning om tilsagn om tilskud til køb og installation af et nyt opvarmningssystem, jf. § 3, indsendes til skrotditoliefyr.dk. Ved ansøgning skal der anvendes et særligt ansøgningsskema, jf. bilag 2-4.

§ 13. Som bilag til en ansøgning om tilskudstilsagn skal der vedlægges et bindende tilbud på køb og installation af det omhandlede opvarmningssystem fra en momsregistreret virksomhed. Tilbuddet må kun vedrøre komponenter og ydelser, der er optaget på Energistyrelsens liste over tilskudsberettigede komponenter og ydelser, jf. § 3, stk. 2, og bilag 1.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte tilbud skal indeholde en samlet pris for købet og arbejdet med installation af det omhandlede opvarmningssystem inklusive moms og med fradrag af eventuelle rabatter, bonus m.v., jf. § 10. Hvis tilbuddet angår solvarmeanlæg, skal det fremgå, hvilken supplerende varmekilde der eventuelt installeres, og hvad prisen for køb og installation af selve solvarmeanlægget udgør, jf. § 5, stk. 2.

Vurdering af ansøgninger om tilskudstilsagn

§ 14. Skrotditoliefyr.dk træffer på baggrund af ansøgningen afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles ansøgeren tilsagn om tilskud. Opfylder det ansøgte ikke tilskudsbetingelserne, meddeles afslag.

Stk. 2. Er ansøgningsskemaet ikke korrekt udfyldt, eller er der mangler ved bilaget fastsættes en frist på fire uger for indsendelse af korrekt udfyldt ansøgningsskema eller supplerende oplysninger. Ansøgningen afslås, hvis de ønskede oplysninger ikke er modtaget inden udløbet af den fastsatte frist.

Stk. 3. En ansøgning betragtes som indgivet, når den er modtaget af skrotditoliefyr.dk.

§ 15. Ansøgninger om tilskudstilsagn behandles i den rækkefølge, de modtages, og kun så længe der er midler hertil.

Stk. 2. Når der er meddelt tilsagn om tilskud for alle de midler, der er til rådighed, sætter skrotditoliefyr.dk behandling af hidtil modtagne ansøgninger i bero. Ansøgninger, der indgives efter dette tidspunkt, skal afslås. Behandlingen af modtagne ansøgninger, der er stillet i bero, genoptages og færdigbehandles, når der på grund af manglende udnyttelse af meddelte tilsagn måtte være midler hertil, jf. stk. 1.

Stk. 3. Skrotditoliefyr.dk meddeler ansøger, at behandling af ansøgning om tilsagn sættes i bero, og genoptages såfremt der senere på grund af manglende udnyttelse af meddelte tilsagn måtte være midler til rådighed, jf. stk. 1. Ansøgninger behandles også ved genoptagelse i den rækkefølge, de er modtaget. Når alle tilsagn er udnyttet, og midlerne dermed brugt meddeles afslag på resterende ansøgninger, der har været sat i bero.

Tilskudstilsagn

§ 16. Hvis skrotditoliefyr.dk konstaterer, at ansøgningen opfylder betingelserne for tilsagn, jf. §§ 12 og 13, udsteder skrotditoliefyr.dk et tilsagn om tilskud til ansøgeren. Det forventede tilskudsbeløb skal fremgå af tilsagnet.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud er gyldigt i seks måneder fra datoen for tilsagnet. Skrotditoliefyr.dk forlænger efter ansøgning tilsagnets gyldighedsperiode med op til tre måneder, og hvis særlige grunde så som markedskapacitet og lign. taler herfor i yderligere op til tre måneder. Tilskud, der ikke søges udbetalt i løbet af tilsagnets gyldighedsperiode, bortfalder uden varsel.

Stk. 3. Tilskudstilsagnet ydes på vilkår af, at det ansøgte projekt gennemføres i overensstemmelse med det, der er anført i ansøgningen og det vedlagte tilbud.

Ændringer af et tilskudstilsagn

§ 17. Tilskudstilsagnet kan ikke ændres i gyldighedsperioden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis en helårsbolig, hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud, i tilsagnets gyldighedsperiode overdrages til en anden end den, tilsagnet er meddelt til, kan den nye ejer efter aftale med overdrageren uden ansøgning indtræde i det meddelte tilsagn. Tilsagn om tilskud kan ikke i øvrigt overdrages.

Kapitel 5

Udbetaling af tilskud

Ansøgning om udbetaling

§ 18. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes til skrotditoliefyr.dk.

Stk. 2. Ansøgningen skal være skrotditoliefyr.dk i hænde inden tilskudstilsagnets udløb, jf. § 16, stk. 2.

Stk. 3. Ansøgning skal ske på et skema, jf. bilag 5. Ansøgningen er kun gyldig, såfremt skemaet er korrekt udfyldt, og dokumentation vedlagt, jf. § 19.

Dokumentation

§ 19. Som bilag til en ansøgning om udbetaling af tilskud skal der vedlægges

1) en kvittering for, at tilsagnsmodtageren eller den, der efter § 17, stk. 2, er indtrådt i tilsagnet, har betalt for arbejdet,

2) en kopi af en faktura for det udførte arbejde med udspecificering af arbejdsløn og indkøb inklusive moms og med fradrag af eventuelle rabatter, bonus m.v. jf. § 10,

3) en erklæring fra en momsregistreret installatør om, at et oliefyr er skrottet og det opvarmningssystem, som der er ydet tilskud til, er installeret jf., bilag 6, og

4) dokumentation i form af tinglyst adkomst for et eventuelt ejerskifte, jf. § 17, stk. 2.

Udbetaling

§ 20. Konstaterer skrotditoliefyr.dk, at vilkårene i tilsagnet og kravene til ansøgning om udbetaling af tilskud er opfyldt, udbetales tilskudsbeløbet, som anført i tilskudstilsagnet. Tilskuddet kan alene udbetales til den, der har modtaget tilsagnet eller er indtrådt heri, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 2. Er ansøgningsskemaet ikke korrekt udfyldt, eller er der mangler ved de vedhæftede bilag fastsættes en frist på 4 uger for indsendelse af korrekt udfyldt ansøgningsskema eller yderligere oplysninger i øvrigt. Ansøgningen afslås, hvis de ønskede oplysninger ikke er modtaget inden den fastsatte frists udløb.

Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse om afslag på en udbetalingsansøgning, kan der samtidig træffes beslutning om fornyelse eller forlængelse af gyldighedsperioden for det bagvedliggende tilskudstilsagn.

Stk. 4. Afhænger tilskuddets størrelse af prisen for det udførte arbejde, og er prisen ifølge den indsendte faktura, jf. § 19, stk. 1, nr. 2, lavere, end forudsat i tilskudstilsagnet, reguleres tilskuddet tilsvarende. Er prisen højere, end forudsat i tilskudstilsagnet, udbetales alene det beløb, der er anført i tilsagnet.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser, delegation, klage m.v.

§ 21. Energistyrelsen etablerer et sekretariat, skrotditoliefyr.dk, som efter retningslinjer fastsat af Energistyrelsen varetager administrationen af tilskudsordningen.

Stk. 2. Energistyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen til skrotditoliefyr.dk helt eller delvist.

Tilsyn m.v.

§ 22. Energistyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Energistyrelsen kan til enhver tid bestemme, at en eller flere sager, der behandles af skrotditoliefyr.dk, jf. § 21, i stedet skal behandles af styrelsen.

Stk. 3. Energistyrelsen kan foretage stikprøvekontrol af den behandling af ansøgninger om tilsagn eller om udbetaling af tilskud, som skrotditoliefyr.dk har foretaget.

Stk. 4. Energistyrelsen udarbejder retningslinjer for den virksomhed, der udøves af skrotditoliefyr.dk.

§ 23. Enhver, der ansøger om eller modtager tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen eller skrotditoliefyr.dk at afgive enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn, udbetaling af tilskud og tilsyn med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 2. I forbindelse med behandling af ansøgninger om udbetaling og en efterfølgende kontrol heraf kan Energistyrelsen eller skrotditoliefyr.dk forlange yderligere oplysninger til brug for vurderingen af ansøgningen, herunder nærmere dokumentation for arbejdets udførelse.

Offentlighedsloven og forvaltningsloven

§ 24. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for den virksomhed, som skrotditoliefyr.dk udøver i medfør af denne bekendtgørelse.

Klageadgang

§ 25. Afgørelser truffet af skrotditoliefyr.dk om afslag på en ansøgning om tilsagn eller udbetaling af et tilskud kan ikke påklages til Energistyrelsen eller anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan dog påklages til Energistyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 3. Afgørelser påklages til Energistyrelsen inden for en frist af 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til pågældende.

Tilbagebetaling

§ 26. Efter § 3, stk. 5, i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser kan Energistyrelsen træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at give tilsagn eller udbetale tilskud ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

Kapitel 7

Straf, ikrafttræden

§ 27. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger ved ansøgning om tilsagnstilskud, jf. § 12, eller ved ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. § 18, stk. 3, eller undlader at afgive oplysninger efter § 23 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2010.

Energistyrelsen, den 25. februar 2010

Ib Larsen

/ Mette Odgaard Mylin


Bilag 1

 
BJ253_6_1.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_2.jpg Size: (366 X 582)


Bilag 2

 
BJ253_6_3.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_4.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_5.jpg Size: (366 X 582)


Bilag 3

 
BJ253_6_6.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_7.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_8.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_9.jpg Size: (366 X 582)


Bilag 4

 
BJ253_6_10.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_11.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_12.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_13.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_14.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_15.jpg Size: (366 X 582)


Bilag 5

 
BJ253_6_16.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_17.jpg Size: (366 X 582)


Bilag 6

 
BJ253_6_18.jpg Size: (366 X 582)
 
 
BJ253_6_19.jpg Size: (366 X 582)