Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om indkøb i staten

Effektivisering af indkøb

§ 1. Ministerierne skal medvirke til at effektivisere statens indkøb blandt andet gennem samarbejde med Økonomistyrelsen.

Stk. 2. Hvert ministerium skal koordinere relevante indkøbsaktiviteter på sit ministerområde.

Centralt koordinerede aftaler

§ 2. Centralt koordinerede aftaler indgås af Økonomistyrelsen. Andre kan indgå centralt koordinerede aftaler efter aftale med Økonomistyrelsen.

Stk. 2. Økonomistyrelsen har det overordnede ansvar for de centralt koordinerede aftaler.

Stk. 3. Statslige institutioner har pligt til at anvende de centralt koordinerede aftaler, der er indgået i medfør af dette cirkulære.

Stk. 4. En oversigt over gældende centralt koordinerede aftaler findes i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og på Statens Indkøbs hjemmeside (www.statensindkob.dk).

Stk. 5. Ministerierne skal registrere data for ministerområdets indkøb, herunder blandt andet ministerområdets anvendelse af de centralt koordinerede aftaler. Ministerierne skal hvert kvartal sikre, at data er tilgængelige for Økonomistyrelsen og give uddybende oplysninger om ministeriets indkøbsdata på forespørgsel fra Økonomistyrelsen. Økonomistyrelsen udsender nærmere vejledning herom.

Udbudsoversigt

§ 3. Økonomistyrelsen udarbejder årligt en oversigt over kommende statslige udbud. Udbudsoversigten skal blandt andet kunne danne grundlag for koordinering af statslige udbud.

Stk. 2. Ministerierne skal bidrage med oplysninger til Økonomistyrelsen til brug for udbudsoversigten.

E-handel

§ 4. Enhver institution skal, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt, benytte elektronisk handel til indkøb. Økonomistyrelsen udsender nærmere vejledning herom.

Ikrafttræden

§ 5. Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002 om indkøb i staten.

Finansministeriet, den 13. februar 2010

Claus Hjort Frederiksen

/ Charlotte Münther