Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0464
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Liste over de vigtigste forurenende stoffer :
Bilag 2 Forurenende stoffer med nationale miljøkvalitetskrav for vand
Bilag 3 Forurenende stoffer med EU-fællesskabs miljøkvalitetskrav for vand
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 3, § 14, stk. 2, § 27, stk. 3, § 29, § 35, stk. 2, § 73, stk. 3, § 80, stk. 1 og 2 og § 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 220 af 31. marts 2004, § 1 i lov nr. 569 af 24. juni 2005 og ved § 1 i lov nr. 1571 af 20. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på tilladelser til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet efter lovens § 27, stk. 2 og 3, § 28, stk. 1 og 2, bortset fra almindeligt belastede separate regnvandsudledninger, samt på udledning ved godkendelser efter lovens § 33 om forhold, der direkte eller indirekte medfører en tilførsel af forurenende stoffer til vandløb søer eller havet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer i vandløb, søer eller i havet.

§ 2. Ved tilladelse henholdsvis godkendelse og påbud efter

1) lovens § 27, stk. 2 og 3, finder § 9, stk. 1, §§ 10 – 16, og §§ 18 - 20 anvendelse,

2) lovens § 28, stk. 1 og 2 og § 30 finder §§ 9, stk. 1 og §§ 10 – 20 anvendelse,

3) lovens § 33, stk. 1 og § 41 til udledning af spildevand finder § 9, stk. 2 og §§ 10 – 20 anvendelse,

4) lovens § 33, stk. 1 og § 41 til udsivning fra deponeringsanlæg finder § 9, stk. 2, §§ 10 – 16, og §§ 18 – 20 anvendelse, og

5) lovens § 33, stk. 1 og § 41 til udledning via luftemissioner finder § 9, stk. 2, §§ 10 – 14, § 16 og §§ 18 – 20 anvendelse.

Definitioner

§ 3. Ved forurenende stof forstås ethvert stof, der kan forårsage forurening, jf. lovens § 2.

Stk. 2. Stoffer nævnt i bilag 1 er forurenende stoffer.

§ 4. Ved et kvalitetskriterium forstås det højeste koncentrationsniveau, ved hvilket det skønnes, at der ikke vil forekomme uacceptable negative effekter på vandøkosystemer.

§ 5. Ved et miljøkvalitetskrav forstås den koncentration af et bestemt forurenende stof i vand, sediment eller biota, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

Stk. 2. Et miljøkvalitetskrav kan angives som et generelt kvalitetskrav, som årligt eller periodespecifikt gennemsnit skal være opfyldt i det berørte vandområde til beskyttelse mod kronisk effekt, eller et korttidskvalitetskrav, der som maksimal acceptabel koncentration skal være opfyldt i det berørte vandområde til beskyttelse mod især akut effekt.

§ 6. Ved korttidsudledning forstås udledning af højst 24 timers varighed, som må forekomme i gennemsnit højst 1 gang om måneden, dog med intervaller på mindst 6 dage mellem hver udledning.

§ 7. Ved fortyndingsfaktor F forstås fortynding i vandløb, søer og havet til og med

1) den umiddelbare opblanding efter en spildevandsudledning,

2) den umiddelbare opblanding efter stoffrigivelse, -tilførsel eller -oplægning ved anden udledning end spildevand og

3) den umiddelbare opblanding uden for det nære udsivningsområde ved udsivning fra deponeringsanlæg.

Stk. 2. Fortyndingsfaktorens størrelse er udtryk for, hvor stort et område det er acceptabelt at påvirke (blandingszone). Fortyndingsfaktoren defineres som forholdet mellem koncentrationen af et stof i udledningen og koncentrationen af samme stof i et givet punkt i vandområdet.

Stk. 3. Miljømyndigheden efter lovens kapitel 4 og 5 fastsætter fortyndingsfaktor F.

§ 8. Ved miljømyndighed forstås den tilladelses-, godkendelses- eller tilsynsmyndighed, der er myndighed efter loven.

Kapitel 2

Krav til udledning af forurenende stoffer

Krav til ansøgningen

§ 9. Ansøgning efter lovens § 27 og § 28 skal indeholde oplysning om

1) den udledte vandmængde og om udledningens stofsammensætning, udtrykt i koncentration og mængde, og

2) økotoksikologiske data eller kvalitetskriterier for de udledte forurenende stoffer, hvis der i bilag 2 eller 3, vandplanen eller ændringer til vandplanen gældende for vandområdet, hvor udledningen finder sted, ikke er fastlagt et miljøkvalitetskrav for disse stoffer.

Stk. 2. Ansøgning efter lovens § 33 skal opfylde kravene i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Miljøkvalitetskrav

§ 10. For forurenende stoffer, hvor der ikke er fastsat et miljøkvalitetskrav, skal miljømyndigheden ved modtagelse af ansøgningen vurdere, om stofkoncentrationen i udledningen er uden betydning for vandmiljøet. Vurderer miljømyndigheden, at stofkoncentrationen er så lav, at den er uden betydning for vandmiljøet, træffer miljømyndigheden afgørelse uden fastsættelse af miljøkvalitetskrav.

Stk. 2. Kan miljømyndigheden ikke konkludere, at stofkoncentrationen er så lav, at den er uden betydning for vandmiljøet, forelægger miljømyndigheden sagen for Miljøstyrelsen og underretter de berørte parter herom. Miljømyndigheden kan ikke træffe afgørelse, før Miljøstyrelsen har vurderet behovet for miljøkvalitetskrav, og disse i givet fald er fastsat, jf. stk. 3.

Stk. 3. Vurderer Miljøstyrelsen efter stk. 2, at der er behov for et miljøkvalitetskrav udsender styrelsen et forslag til et kvalitetskriterium sammen med et forslag til miljøkvalitetskrav for det konkrete vandområde, udarbejdet af det statslige miljøcenter under Miljøministeriet, jf. bilag 1, pkt. 1 i bekendtgørelse om delegation af ministerens beføjelse i miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet, i høring til de parter, der er nævnt i lovens § 11. Efter høringsperiodens afslutning udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt kvalitetskriterium og anmoder det statslige miljøcenter under Miljøministeriet om at fastsætte et miljøkvalitetskrav. Det statslige miljøcenter under Miljøministeriet underretter de miljømyndigheder, som kan blive berørt heraf, om således fastsatte kvalitetskrav for konkrete vandområder.

Stk. 4. Det statslige miljøcenter under Miljøministeriet kan for konkrete vandområder fastsætte strengere miljøkvalitetskrav end de i bilag 2 og 3 anførte, når der er begrundet behov herfor. Det statslige miljøcenter under Miljøministeriet skal forinden fastsættelse af et sådant miljøkvalitetskrav foretage offentlig høring ved annoncering med en høringsfrist på 4 uger. Efter høringsperiodens afslutning udarbejder det statslige miljøcenter under Miljøministeriet et endeligt miljøkvalitetskrav for det konkrete vandområde, og underretter de miljømyndigheder, som kan blive berørt heraf.

Stk. 5. Miljøkvalitetskrav fastsættes som et generelt kvalitetskrav og kan herudover fastsættes som et korttidskvalitetskrav. Ved korttidsudledning af forurenende stoffer skal der dog fastsættes et korttidskvalitetskrav, og derudover kan der fastsættes et generelt kvalitetskrav.

§ 11. Miljøkvalitetskrav for konkrete vandområder fastsat i medfør af § 10, stk. 3 og 4 offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside og optages ved førstkommende lejlighed i vandplanen eller i en ændring hertil.

Vilkår

§ 12. Miljømyndigheden skal sikre overholdelse af de miljøkvalitetskrav, der er fastsat i bilag 2 og 3, vandplanen eller i ændring til vandplanen gældende for vandområdet, hvor udledningen finder sted, samt de miljøkvalitetskrav, som de har fået underretning om i medfør af § 10, stk. 3 og 4, og skal, såfremt de forurenende stoffers tilstedeværelse kan have betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskravene, fastsætte vilkår til at sikre, at miljøkvalitetskravene er opfyldt, jf. dog § 23, stk. 3. Miljømyndigheden skal samtidig fastsætte vilkår om egenkontrol.

Stk. 2. Kravet om fastsættelse af vilkår, jf. stk. 1, finder ikke anvendelse på udledning af husspildevand mindre end 30 PE.

§ 13. Udledning af forurenende stoffer skal begrænses ved hjælp af bedste tilgængelige teknik.

Stk. 2. Såfremt et miljøkvalitetskrav kræver overholdelse af strengere vilkår end dem, som følger af anvendelse af bedste tilgængelige teknik, fastsættes der i overensstemmelse hermed strengere vilkår i tilladelsen, godkendelsen eller påbudet om udledning.

§ 14. Ved fastsættelse af vilkår skal det sikres, at der ikke sker en øget forurening, jf. dog miljømålslovens § 11, stk. 3.

§ 15. Ved fastsættelse af vilkår i tilladelser, godkendelser eller påbud nævnt i § 2, nr. 1 – 4 skal det ved beregning sikres, at miljøkvalitetskrav for forurenende stoffer for det berørte vandområde kan opfyldes.

Stk. 2. I beregningen efter stk. 1 skal indgå stoffets eller stoffernes eventuelle i forvejen forekommende koncentrationer i det pågældende vandområde.

Stk. 3. Sker der ved udledning en fortynding i det konkrete vandområde, kan der i beregningen efter stk. 1 indregnes en fortyndingsfaktor F.

Stk. 4. Miljøkvalitetskravet skal være opfyldt efter denne fortynding, dvs. ved kanten af blandingszonen. Hvor der i vandplanen eller i en ændring hertil er fastsat et nærområde med mindre strenge miljømål i relation til udledning af forurenende stoffer, skal miljøkvalitetskravene for disse forurenende stoffer dog først være opfyldt ved nærområdets afgrænsning. Det skal være opfyldt,

1) at der inden for nærområdet intet sted efter fortyndingen som fastsat efter stk. 3 må forekomme koncentrationer, der kan forårsage akut giftvirkning,

2) at udledningen ikke må give anledning til ophobning af stoffet i nærområdets sedimenter, bløddyr, skaldyr eller fisk, og

3) at udledningen ikke giver anledning til smagsforringende påvirkning af fisk og skaldyr.

§ 16. Ved fastsættelse af vilkår skal det, såfremt udledningen kan påvirke sedimentet i det berørte vandområde, sikres, f.eks. ved beregning, at sedimentkvaliteten i forhold til forurenende stoffer ikke forringes.

§ 17. Fastsættelse af vilkår i tilladelser, godkendelser eller påbud efter § 2, nr. 2 og 3 til udledning af spildevand skal omfatte

1) den størst tilladte koncentration af stoffet i udledningen målt et vilkårligt tidspunkt for at sikre, at et korttidskvalitetskrav er opfyldt, når et sådant er fastsat,

2) den gennemsnitlige tilladte koncentration af stoffet i udledningen i en eller flere nærmere angivne perioder, hvor der sker udledning til vandmiljøet, for at sikre, at et generelt kvalitetskrav er opfyldt, og

3) den størst tilladte mængde af stoffet i udledningen i en eller flere nærmere angivne perioder eller en tilladt udledt vandmængde i en eller flere nærmere angivne perioder.

§ 18. Såfremt der er fastsat strengere regler i anden lovgivning eller stillet strengere krav i vandplanen eller ændring hertil til udledning af forurenende stoffer for konkrete vandområder, end hvad der følger af denne bekendtgørelse, finder disse regler eller krav anvendelse.

Særlige krav til udledning af stoffer nævnt i
bilag 3

§ 19 . Fastsættelse af vilkår i tilladelser og godkendelser til eller påbud om udledning af stoffer nævnt i bilag 3 skal omfatte

1) den størst tilladte koncentration af stoffet i udledningen målt et vilkårligt tidspunkt og

2) den størst tilladte mængde af stoffet i udledningen i en eller flere nærmere angivne perioder.

Stk. 2. Tilladelser eller godkendelser til udledning af stoffer nævnt i bilag 3 kan kun gives for et begrænset tidsrum.

§ 20 . Kun såfremt vilkår fastsat efter denne bekendtgørelse for de i bilag 3 opførte stoffer vil være strengere end vilkår for udledningen fastsat efter

1) Bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer og havet (Liste 1 – stoffer),

2) Bekendtgørelse om grænseværdier for cadmium for processpildevand fra visse industrianlæg,

3) Bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af hexachlorcyklohexan til vandmiljøet, eller

4) Bekendtgørelse om grænseværdier for kviksølv ved udledning af spildevand fra visse industrianlæg,

skal vilkår for udledningen fastsættes i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. I øvrige tilfælde anvendes de i nr. 1-4 nævnte bekendtgørelsers bestemmelser.

Indsendelse af oplysninger

§ 21. Miljømyndigheden orienterer det statslige miljøcenter under Miljøministeriet om den meddelte tilladelse, godkendelse eller det meddelte påbud, jf. bilag 1, pkt. 1 i bekendtgørelse om delegation af ministerens beføjelser i miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet.

Stk. 2. Miljømyndigheden skal efter anmodning, oplyse det statslige miljøcenter under Miljøministeriet om eksisterende og planlagte udledninger af forurenende stoffer til vandløb søer eller havet, jf. bilag 1, pkt. 1 i bekendtgørelse om delegation af ministerens beføjelser i miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet.

Kapitel 3

Klage

§ 22. Afgørelser efter § 10 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet ophæves.

Stk. 3. Miljømyndigheden træffer foranstaltninger til sikring af, at vilkår i eksisterende tilladelser, godkendelser til eller påbud om udledning bringes i overensstemmelse med miljøkvalitetskrav fastsat efter denne bekendtgørelse eller i vandplanen, når

1) der foretages en revurdering efter lovens § 41 af godkendelser efter §§ 33,

2) en tilladelse efter §§ 27 og 28 eller påbud efter § 30 i øvrigt giver anledning til revision,

3) der er fremkommet væsentlige nye oplysninger om forurenende stoffer udledt i medfør af en tilladelse efter §§ 27 og 28 eller et påbud efter § 30, eller

4) et indsatsprogram efter miljømålslovens kapitel 8 forudsætter en revision af en tilladelse efter §§ 27 og 28 eller et påbud efter § 30.

§ 24. For § 9, stk. 1, nr. 2, § 12, stk. 1, § 15, stk. 4 og for § 18 gælder, at miljøkvalitetskrav fastsat i regionplanen opretholdes, indtil denne erstattes af en vandplan, jf. 3, stk. 5 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning.

 

Miljøministeriet, den 14. december 2006

Connie Hedegaard

/Karsten SkovBilag 1

Liste over de vigtigste forurenende stoffer 2) :

1 Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vandmiljøet.

2 Organiske fosforforbindelser

3 Organiske tinforbindelser

4 Stoffer og præparater eller nedbrydningsprodukter heraf, som har vist sig at have kræftfremkaldende eller mutagene egenskaber eller egenskaber, som kan påvirke steroidogene, thyriode, eller reproduktions- eller andre endokrine funktioner i eller via vandmiljøet.

5 Persistente kulbrinter og persistente og bioakkumulerbare organiske giftstoffer.

6 Cyanider.

7 Metaller og metalforbindelser.

8 Arsen og arsenforbindelser.

9 Biocider og plantebeskyttelsesmidler.


2) Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. Bilag VIII.Bilag 2

Forurenende stoffer med nationale miljøkvalitetskrav for vand

Miljøkvalitetskravene refererer til totalt stofindhold, med mindre andet specifikt er anført for det enkelte stof.

CAS-nr.

Stofnavn

Generelt kvalitetskrav 3)

 

Korttids kvalitetskrav 4)  fersk/marin

µg/l

fersk

µg/l

marin

µg/l

26787-78-0

amoxcillin

0,078

0,078

0,37

25057-89-0

bentazon

45

45

450

94-09-7

benzocain

7,2

0,72

72

98-87-3

benzylidenchlorid (alfa, alfa-dichlortoluen)

0,21

0,021

2,1

50-28-2

17beta-østradiol

0,0001

0,0001

4,6

3844-45-9

Brilliant Blue

96

9,6

960

7722-84-1

brintoverilte

10 tilføjet ) 5)

10 Tilføjet5)

100

97-00-7

1-chlor-2,4-dinitrobenzen (DNCB)

5

0,5

37

89-63-4

4-chlor-2-nitroanilin

1

0,1

10

59-50-7

4-chlor-3-methylphenol (PCMC)

9

0,9

90

95-74-9

3-chlor-p-toluidin

0,62

0,062

62

57-15-8

chlorbutanol

130

13

1300

1320-66-7

 

 

 

 

79-11-8

chloreddikesyre (MCAA)

0,58

0,058

3,3

126-99-8

chlorpren (2-chlorbuta-1,3-dien)

32

3,2

2000

615-65-6

2-chlor-p-toluidin

0,62

0,062

62

56-72-4

coumaphos

0,0007

0,00007

0,007

540-59-0

1,2-dichlorethylen (sym)

6,8

0,68

68

87-65-0

2,6-dichlorphenol

3,4

0,34

34

50-00-0

formaldehyd

9,2 tilføjet5)

9,2 tilføjet5)

46 tilføjet5)

7553-56-2

jod

10 tilføjet5)

10 tilføjet5)

10 tilføjet5)

7722-64-7

kaliumpermanganat

0,84

0,084

8,4

127-65-1

Kloramin-T

5,8

0,58

5,8

7440-50-8

kobber (Cu)

1 6)  tilføjet5)

126) øvre værdi

16) tilføjet5 )

2,96) øvre værdi

26) tilføjet5)

80-05-7

2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane

(Bisphenol A)

0,1

0,01

10

79-57-2

oxytetracyklin

10

10

21

68-35-9

sulfadiazin

4,6

4,6

14

79-34-5

1,1,2,2-tetrachlorethan

70

7

93

738-70-5

trimethoprim

100

10

160

 


3) Generelt kvalitetskrav er introduceret som "Maksimum Annual Average Concentration" (AA-EQS) i direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

4) Korttidskvalitetskrav er introduceret som Maximum Aceptable Concentration (MAC-EQS) i rapporten "Towards the Derivation of Quality Standards for Priority Substances in the Context of the Water Framework Directive", udarbejdet af Fraunhofer Instituttet for EU-Kommissionen.

5) Miljøkvalitetskravet er denne stofkoncentration tilføjet den naturlige baggrundskoncentration.

6) Opløst metalkoncentration.Bilag 3

Forurenende stoffer med EU-fællesskabs miljøkvalitetskrav for vand 7)

Miljøkvalitetskravene refererer til totalt stofindhold, med mindre andet specifikt er anført for det enkelte stof.

CAS-nr.

Stofnavn

Generelt kvalitetskrav

 

fersk

 

µg/l

Generelt kvalitetskrav

marint

 

µg/l

309-00-2

Aldrin

0,01

0,01

7440-43-9

cadmium og cadmiumforbindelser

5,0

2,56)

56-23-5

carbontetrachlorid (tetrachlormethan)

10

10

67-66-3

Chloroform (trichlormethan)

10

10

107-06-2

1,2-dichlorethan

10

10

50-29-3

DDT (herunder metabolitterne DDD og DDE)

0,002

0,002

60-57-1

Dieldrin

0,01

0,01

72-20-8

Endrin

0,005

0,005

118-74-1

Hexachlorbenzen

0.01

0,01

87-68-3

Hexachlorbutadien

0,1

0,1

608-73-1

58-89-9

hexachlorcyclohexan (herunder alle isomere og lindan)

0,01

0,01

465-73-6

Isodrin

0,005

0,005

77439-97-6

kviksølv og kviksølvforbindelser

1,0

0,36)

87-86-5

Pentachlorphenol

1

1

127-18-4

tetrachlorethylen (perchlorethylen)

10

10

 

Trichlorbenzen (teknisk blanding)

0,1

0,1

79-01-6

Trichlorethylen

10

10

 


7) Stoffer omfattet af liste I bilag 1 i Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø (ændret ved Rådets direktiv nr. 2006/11/EF af 15. februar 2006, kodificeret udgave), og hvor kvalitetskravene er fastlagt i følgende direktiver: direktivet om udledning af kviksølv (82/176/EØF), direktivet om udledninger af cadmium (83/513/EØF), kviksølvsdirektivet (84/156/EØF), direktivet om udledninger af hexachlorcyklohexan (84/491/EØF), direktivet om udledninger af farlige stoffer (86/280/EØF med senere ændringer ved direktiv 88/347/EØF og direktiv 90/415/EØF).

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 76/464/EØF af 4. maj 1976 (EF-tidende 1976 nr. L 129, side 23) om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø, som er ændret ved Rådets direktiv nr. 2006/11/EF af 15. februar 2006 (kodificeret udgave).