Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

 

I medfør af § 2, stk. 2, § 3 og § 10 b, stk. 2, i lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989, som ændret ved lov nr. 564 af 24. juni 2005, § 16, stk. 1, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 og § 33, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, efter kongelig resolution af 7. marts 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for campingpladser. Ved campingpladser forstås arealer, som erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i campingenheder, dvs. telte, campingvogne eller andre transportable konstruktioner som campingbiler o.lign.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke

1) arealer, der er reserveret til spejderhytter og spejderformål,

2) mindre arealer, der udelukkende benyttes til primitiv overnatning i telt,

3) arealer, der anvendes til opstilling af maksimalt to campingenheder i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom (bondegårdscampering), og

4) arealer, der i højst 6 uger alene benyttes i forbindelse med afholdelse af festivals, sportsarrangementer, dyrskuer o.lign., såfremt arealet er særligt afgrænset og ligger i umiddelbar tilknytning til det område, hvor det pågældende arrangement afholdes.

Kapitel 2

Tilladelse m.v.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele ejere og brugere af fast ejendom tilladelse til erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt at udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan kun meddeles, såfremt campingpladsen har en kapacitet på mindst 100 campingenheder. Dette gælder dog ikke

1) for campingpladser, som var lovligt i drift den 6. februar 2000,

2) for campingpladser på de små øer, eller

3) såfremt der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det ubetænkeligt at tillade en mindre kapacitet.

§ 3. En tilladelse efter § 2 skal indeholde en angivelse af det tilladte antal campingenheder og kan indeholde vilkår om bl.a.

1) tidsbegrænsning,

2) campingpladsens indhegning og afskærmning,

3) campingpladsens udformning og disponering og

4) benyttelsen og placeringen af de til campingpladsen hørende bygninger.

Stk. 2. Det kan ikke i en tilladelse efter § 2 bestemmes, at en campingplads er forbeholdt en bestemt kreds af brugere. Dette gælder dog ikke

1) for campingpladser, som den 6. februar 2000 lovligt var forbeholdt en bestemt brugerkreds, eller

2) såfremt der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det ubetænkeligt at forbeholde campingpladsen en bestemt brugerkreds.

§ 4. En tilladelse efter bekendtgørelsen er personlig og begrænset til den i tilladelsen nærmere beskrevne virksomhed.

Kapitel 3

Campingpladsens benyttelse

§ 5. En campingplads må benyttes til campering i perioden 1. marts - 31. oktober, medmindre tilladelsen bestemmer andet. I perioden 20. juni - 10. august skal mindst 50 pct. af den tilladte kapacitet være til rådighed for campering af højst 4 ugers varighed (korttidscampering). Kommunalbestyrelsen kan tillade fravigelse af grænsen i 2. pkt., idet dog mindst 25 pct. af den tilladte kapacitet skal være til rådighed for korttidscampering.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for campingpladser, som er forbeholdt en bestemt brugerkreds, jf. § 3, stk. 2.

Vintercampering og vinteropbevaring

§ 6. Campingvogne, telte m.v. må kun være opstillet på en campingplads i perioden 1. november - 28. februar, såfremt der er givet tilladelse til vintercampering, dvs. kortvarige ophold, weekends m.v., eller vinteropbevaring af campingvogne m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en nærmere afgrænset del af en campingplads benyttes til vintercampering, og at en anden nærmere afgrænset del benyttes til vinteropbevaring, når planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod. En tilladelse kan indeholde vilkår, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 3. Arealet til vintercampering og arealet til vinteropbevaring kan tilsammen udgøre et areal, der svarer til højst ca. 50 pct. af det tilladte antal campingenheder. Det samlede areal kan dog undtagelsesvis være større, såfremt mere end 50 pct. af campingpladsens areal var til rådighed for vintercampering eller vinteropbevaring den 6. februar 2000.

Stk. 4. Såfremt campingpladsen er beliggende i et område, der i regionplanen er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, naturområde el.lign., kan der ikke meddeles tilladelse til vintercampering, og tilladelse til vinteropbevaring kan kun omfatte et areal, der svarer til højst ca. 25 pct. af det tilladte antal campingenheder. For campingpladser, som i henhold til tilladelse meddelt før den 7. februar 2000 kan benyttes til vintercampering, kan der dog meddeles tilladelse til vintercampering efter stk. 2 og 3.

Stk. 5. Ved vintercampering skal campingpladsen være under opsyn, og fællesfaciliteterne skal være åbne og opvarmede. Affald skal bortskaffes.

Stk. 6. Ved vinteropbevaring skal campingvognene m.v. placeres på en sådan måde, at de ikke kan benyttes til dag- eller natophold.

Hytter m.v.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til, at der på campingpladser, hvor planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod det, kan opstilles hytter, campingvogne og telte til udlån eller udlejning.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan omfatte indtil 15 pct. af det tilladte antal campingenheder. For campingpladser på små øer og campingpladser, der ikke er beliggende i et område, der i regionplanen er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, naturområde el.lign., kan tilladelsen dog omfatte indtil 30 pct. af det tilladte antal campingenheder.

Stk. 3. Hytter, der er opstillet på campingpladser, må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 25 m2. Bestemmelserne om krav til vådrum og vand- og afløbsinstallationer i Bygningsreglement for småhuse skal iagttages for hytter med bad eller toilet. Hytterne skal opstilles samlet, eventuelt i klynger. Kommunalbestyrelsen kan stille vilkår om bl.a. hytternes nærmere udformning, såsom materiale- og farvevalg, samt hytternes indbyrdes placering og placering på campingpladsen, jf. dog § 10, stk. 1.

Stk. 4. Hytter må stilles til rådighed for samme bruger i højst 4 uger årligt og må forudbestilles for højst et år ad gangen.

Forbud mod store eller permanente vogne

§ 8. Campingvogne o.lign., der er opstillet på campingpladser, skal være mobile (ikke-permanente). Området omkring den enkelte campingvogn o.lign. (enhedspladsen) skal være indrettet på en sådan måde, at campingvogne til enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen.

Stk. 2. På campingpladser må campingvogne o.lign. på over 25 m² ikke opstilles i over 4 uger årligt. Endvidere må der ikke opstilles campingvogne o.lign., der har en bredde eller højde, der udelukker registrering efter færdselsloven (store vogne).

Kapitel 4

Enhedspladsens indretning

§ 9. På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre faste konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.

Kapitel 5

Brandværnsforanstaltninger

§ 10. Den indbyrdes afstand mellem hytter skal være mindst 5 meter. For øvrige campingenheder skal den indbyrdes afstand være mindst 3 meter, jf. dog § 6, stk. 6. Campingpladsens daglige leder skal påse, at campering finder sted i overensstemmelse hermed.

Stk. 2. På en campingplads skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt sted målt i ganglinien højst er 75 meter til nærmeste håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker. Kommunalbestyrelsen kan dog stille krav om mindre afstand.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal foretages yderligere driftsmæssige foranstaltninger, såfremt dette skønnes nødvendigt for at forebygge eller formindske brandfare og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at de i stk. 2 nævnte håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere skal erstattes af vandfyldte slangevinder.

Stk. 4. Det i stk. 2 og 3 nævnte brandslukningsmateriel skal være anbragt let tilgængeligt og være tydeligt afmærket i overensstemmelse med Beskæftigelsesministeriets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

Stk. 5. Afbrænding af bål må kun finde sted efter tilladelse fra campingpladsens ejer eller forpagter og i overensstemmelse med Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Stk. 6. På et sted, der er synligt for publikum, f.eks. ved indgangen til campingpladsen eller på campingpladsens opslagstavle, skal være et tydeligt opslag om

1) afstandskravet, jf. stk. 1,

2) forbudet mod afbrænding af bål uden særlig tilladelse, jf. stk. 5,

3) hvordan brandvæsenet alarmeres, og

4) hvor brandslukningsmateriellet er placeret.

Kapitel 6

Hygiejniske forhold m.v.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte betingelser med hensyn til antal og indretning af toiletter, vaske- og bruserum og affaldsbeholdere samt andre forhold med henblik på at forebygge og imødegå forurening og uhygiejniske forhold på campingpladsen.

Kapitel 7

Identifikation af vogne m.v.

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan af ejeren eller forpagteren kræve dokumentation for, at de på campingpladsen opstillede campingvogne o.lign. er mobile, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 2. Ejeren eller forpagteren af en campingplads skal efter kommunalbestyrelsen nærmere bestemmelse sørge for, at campingvogne o.lign., der er opstillet på campingpladsen og ikke er registreret efter færdselsloven, er forsynet med tydeligt identifikationsnummer.

Stk. 3. Ejeren eller forpagteren af en campingplads skal føre en fortegnelse over de opstillede vogne med angivelse af identifikationsnummer, jf. stk. 2, og navn og adresse på vognenes ejere og brugere. Fortegnelsen skal opbevares tilgængeligt for kommunalbestyrelsen.

Kapitel 8

Tilsyn m.v.

§ 13. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de hygiejniske forhold på campingpladser. For disse forhold gælder bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med brandværnsforanstaltninger på campingpladser.

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse efter §§ 2, 6 og 7 i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af bekendtgørelsen, tilsidesættelse af vilkårene for en tilladelse eller undladelse af at efterkomme et påbud.

Kapitel 9

Klage

§ 15. Kommunalbestyrelsens afgørelser i medfør af bekendtgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 10 og 11 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 10

Straf

§ 16. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, 5 og 6, § 7, stk. 3 og 4, § 8, § 9 og § 10, stk. 1, 2, 4 og 5,

2) tilsidesætter bestemmelser fastsat i medfør af § 10, stk. 3,

3) undlader at foretage opslag, registrering eller indberetning, jf. § 10, stk. 6 og § 12, stk. 2 og 3, eller

4) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en tilladelse efter bekendtgørelsen, eller undlader at efterkomme påbud, der er udstedt i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2007.

Stk. 2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2000 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser ophæves.

§ 18. Afviklingsordninger for campingpladser med store eller permanente campingvogne o. lign. er gyldige indtil ordningens ophør senest den 31. december 2010.

Stk. 2. Ejeren eller forpagteren af en campingplads, der er omfattet af en afviklingsordning, skal en gang årligt over for kommunalbestyrelsen indberette, hvorledes afviklingen forløber. Indberetningen skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest den 31. december.

Miljøministeriet, den 21. marts 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen