Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område

Kapitel 2   Adgangskrav

Kapitel 3   Optagelse

Kapitel 4   Optagelseskvoter

Kapitel 5   Ansøgningsprocedure og tidsfrister mv.

Kapitel 6   Indskrivning mv.

Kapitel 7   Orlov mv.

Kapitel 8   Studieskift og overflytning til anden institution

Kapitel 9   Andre bestemmelser

Kapitel 10   Ikrafttræden mv.

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov mv. ved Undervisningsministeriets videregående uddannelser

I medfør af § 1 og § 2 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser, § 34, stk. 2 og 4, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, § 22, stk. 1, og § 30, i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, § 27 og § 42, stk. 1, i lov om medie og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 8. september 2009, § 1, stk. 2, § 38 og 38 a, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, § 6 og § 28 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, som ændret ved lov nr. 576 af 9. juni 2006, § 11 og § 14 i lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, § 15, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, og § 8, stk. 1, og § 13 i lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de videregående uddannelser, der er nævnt i bilag 1.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Adgang til en videregående uddannelse, jf. § 1, forudsætter, at ansøgeren opfylder de adgangskrav, der er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Adgangskravene fastsættes af Undervisningsministeriet. Ændringer af disse adgangskrav offentliggøres på ministeriets optagelsesportal, www.optagelse.dk. Skærpelser varsles mindst 2 år, før de træder i kraft.

§ 3. Ved en gymnasial uddannelse forstås i denne bekendtgørelse følgende:

1) Studentereksamen (stx).

2) Højere forberedelseseksamen (hf).

3) Højere handelseksamen (hhx).

4) Højere teknisk eksamen (htx).

5) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A.P. Møller Skolen.

6) Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

7) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) eller Option Internationale de Baccalauréat (OIB).

8) Udenlandsk eksamen mv., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som den ansøgte institution har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 8, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

§ 4. Når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til ”relevant erhvervsuddannelse” eller ”relevant erhvervsakademiuddannelse”, afgør institutionen i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt.

Stk. 2. Når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til en række gymnasiale enkeltfag, skal institutionen for ansøgere med udenlandske uddannelseskvalifikationer i det enkelte tilfælde vurdere, om adgangskravet er opfyldt. Institutionen skal tage udgangspunkt i den vurdering af hele udenlandske eksaminer, der foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. § 3, stk. 2.

§ 5. Når et fag kræves på et bestemt niveau, skal ansøgeren for de gymnasiale uddannelser, der er anført i § 3, stk. 1, nr. 1-4 og 6, have opnået mindst karakteren 02 i faget på dette eller et højere niveau. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis det vægtede gennemsnit efter reglerne på den pågældende uddannelse er mindst 2,0. Kravet kan ikke opfyldes med oprunding. For de uddannelser, der er anført i § 3, stk. 1, nr. 5 og 7-8, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse.

§ 6. Institutionen kan kræve, at den adgangsgivende uddannelse skal være gennemført med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller de fag, der kræves på et bestemt niveau, er bestået, jf. § 5, med en bestemt minimumskarakter, der er højere end 02. Institutionens beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændring heraf skal meddeles Undervisningsministeriet, der offentliggør kravet på ministeriets optagelsesportal, www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser heraf skal varsles mindst 2 år, før de træder i kraft.

Stk. 2. Institutionen kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag senest 5. juli i ansøgningsåret har bestået Studieprøven i dansk eller dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

§ 7. Institutionen kan kræve, at ansøgerne senest inden det tidspunkt, der er fastsat i ansøgningsfristen, jf. dog § 8, skal dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, hvis uddannelsen eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk. Institutionen kan fastsætte, at ansøgere skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 2. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af institutionens hjemmeside, og forinden skal Undervisningsministeriet være orienteret herom. Fastsættelse af krav til engelskkundskaber og skærpelser heraf skal varsles mindst 2 år, før de træder i kraft.

§ 8. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere på en videregående uddannelse, selv om adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen. Optagelse skal gøres betinget af, at ansøgeren efter institutionens nærmere bestemmelser inden studiestart eller snarest mulig derefter, opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter institutionens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.

Stk. 2. En institution kan i tilfælde af forventet væsentlig adgangsbegrænsning af en uddannelse bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke kan finde sted. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort på institutionens hjemmeside på internettet mindst 1 år, før den træder i kraft, og forinden skal Undervisningsministeriet være orienteret herom.

§ 9. Har en ansøger bestået flere adgangsgivende uddannelser, kan kun den først beståede uddannelse benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium.

Stk. 2. Institutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

§ 10. Institutionen skal tillade ansøgere at søge optagelse på en videregående uddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren efter en realkompetencevurdering skønnes at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen vurderer, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan, jf. § 8, betinges af, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, består en kvalifikationsprøve eller gennem en anden form for individuel bedømmelse dokumenterer nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den ansøgte uddannelse ved den pågældende uddannelsesinstitution.

Kapitel 3

Optagelse

§ 11. Institutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger.

§ 12. Institutionen fastsætter, jf. stk. 2, hvor mange ansøgere der kan optages på den enkelte videregående uddannelse, medmindre optagelseskapaciteten er fastsat af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer tilfredsstillende uddannelsesforhold.

§ 13. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages, hvis der er ledige pladser, eller hvis der efter institutionens vurdering foreligger usædvanlige forhold. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Kapitel 4

Optagelseskvoter

§ 14. Antallet af uddannelsespladser, jf. § 12, kan opdeles i kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 kan opdeles i kvote 1a og 1b. Overskydende pladser i kvote 2, jf. § 18, overføres til kvote 1.

Stk. 2. For uddannelser, der udbydes på engelsk, kan der fastsættes en kvote 3 for ansøgere, der har behov for en tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til uddannelse, jf. § 19.

Stk. 3. Undervisningsministeriet fastsætter hvert år kvoternes størrelse, jf. stk. 1 og evt. stk. 2, herunder eventuel opdeling i kvote 1a og kvote 1b, efter indstilling fra institutionen.

Stk. 4. Ministeriet kan godkende, at en institution fastsætter den nærmere fordeling af pladserne mellem kvote 1a og 1b.

Stk. 5. Ministeriet kan godkende, at en institution anvender andre optagelsessystemer end kvotesystemet.

Stk. 6. Institutionen offentliggør på institutionens hjemmeside på internettet den fastsatte fordeling af uddannelsespladserne efter stk. 1-4, og et evt. optagelsessystem efter stk. 5.

§ 15. Uddannelsespladserne i kvote 1a tildeles efter faldende optagelseskvotient, jf. stk. 2, ansøgere med gymnasial uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-8.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den gymnasiale uddannelse justeret i henhold til reglerne i § 16, eller eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen, jf. dog § 29.

Stk. 3. Alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. stk. 1, optages. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal pladser i kvote 1a til at optage alle med samme optagelseskvotient, overføres pladser fra kvote 2.

§ 16. En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. § 3, stk.1, nr. 1-4, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 4, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 3, når det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 15.

Stk. 2. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende uddannelse er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for justering efter stk. 1.

Stk. 3. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. § 29, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal.

Stk. 4. Institutionen forlænger toårsfristen efter stk. 1, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.

3) Adoption eller barsel.

4) Længerevarende sygdom.

5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

Stk. 5. Fristforlængelse efter stk. 4 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst sammenlagt få 4 års fristforlængelse. Det påhviler ansøgeren over for uddannelsesinstitutionen at dokumentere, at betingelsen for fristforlængelse er opfyldt.

Stk. 6. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, 7 og 8 får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 1-5. En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende uddannelse, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse. Det påhviler ansøgeren over for uddannelsesinstitutionen at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt.

§ 17. Uddannelsespladserne i kvote 1b tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere, der alene på grund af adgangsbegrænsning ikke kan optages i kvote 1a.

Stk. 2. Optagelseskvotienten efter stk. 1 beregnes som gennemsnittet af 4 skriftlige eksamenskarakterer i den gymnasiale uddannelse beregnet med én decimal, jf. nr. 1-4, lagt sammen med eksamensgennemsnittet beregnet efter § 15, stk. 2:

1) For ansøgere med gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 1, indgår dansk, et yderligere fag på A-niveau, engelsk samt studieretningsprojektet.

2) For ansøgere med en gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 2, indgår dansk, engelsk, matematik samt den større skriftlige opgave.

3) For ansøgere med gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 3, indgår dansk, et yderligere fag på A-niveau, engelsk samt studieretningsprojektet.

4) For ansøgere med en gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 4, indgår dansk, matematik, engelsk samt teknologi.

Stk. 3. For ansøgere med flere fag på A-niveau, ud over dansk og eventuelt engelsk, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, indgår karakteren fra det A-niveaufag, hvori der er opnået den højeste karakter. For ansøgere, der har fag på et højere niveau end det krævede i den pågældende gymnasiale uddannelse, indgår karakteren fra faget på det højere niveau, jf. stk. 2, nr. 1, 2 og 4.

Stk. 4. En ansøger med gymnasial uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, korrigeret kvotienten, når den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 2. Kravet om dansk kan erstattes af ansøgerens modersmål på A-niveau eller tilsvarende niveau. Det påhviler ansøgeren over for institutionen at dokumentere, at betingelsen for korrigering er opfyldt.

Stk. 5. Alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. stk. 1, optages. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal pladser i kvote 1b til at optage alle med samme optagelseskvotient, overføres pladser fra kvote 2.

§ 18. Uddannelsespladserne i kvote 2 tildeles følgende ansøgere:

1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, men ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1a eller 1b.

2) Ansøgere, der ikke har en gymnasial uddannelse, men som opfylder andre adgangskrav, jf. bilag 1, til den pågældende uddannelse.

3) Ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. § 10.

4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1.

Stk. 2. Uddannelsespladserne i kvote 2 tildeles efter konkret vurdering af ansøgerne.

Stk. 3. Hvis institutionen ud over den adgangsgivende eksamen lader aktiviteter indgå i vurderingen af ansøgerens kvalifikationer, må der højst indgå aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder.

Stk. 4. Anvendes erhvervsarbejde som kriterium, skal arbejde, der optjenes som led i kontrakt med forsvaret, kunne medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. På tilsvarende vis medregnes værnepligtstjeneste.

Stk. 5. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside på internettet, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

§ 19. Uddannelsespladserne i kvote 3, jf. § 14, stk. 2, tildeles på grundlag af en konkret vurdering af ansøgerne efter kriterier fastsat af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen offentliggør på engelsk på sin hjemmeside, hvilke objektive faglige kriterier der, sammen med de fastsatte adgangskrav, jf. bilag 1, indgår i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige skærpelser af kriterierne skal varsles med mindst 1 år, før de får virkning.

Stk. 2. Ansøgere, der opfylder betingelserne i § 14, stk. 2, optages uden for kvote 1 og 2.

§ 20. Institutionen fastsætter ud over optagelseskapaciteten et antal ventelistepladser, som kan søges samtidig med ansøgning om ordinær optagelse. Ansøgerne til ventelistepladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved den ordinære optagelse.

Stk. 2. Retten til uddannelsesplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om uddannelsesplads inden for en frist fastsat af institutionen. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år.

Stk. 3. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, indsendes der på ny ansøgning året efter.

Stk. 4. Det er dog en betingelse for optagelsen, at ansøgeren senest inden ansøgningsfristens udløb opfylder de specifikke adgangskrav og krav til bestemte minimumskarakterer i de enkelte fag, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. §§ 5 og 6 og § 8.

Kapitel 5

Ansøgningsprocedure og tidsfrister mv.

§ 21. Ansøgning om optagelse sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på www.optagelse.dk eller manuelt ved brug af skemaer på papir.

Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil 8 af de optagelsesområder, der fremgår af ansøgningsskemaet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren sender ansøgningsskema og dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelsesinstitutioner samt prioriteringsskema til den højest prioriterede institution, jf. bekendtgørelse om procedure for ansøgning til og koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, procedure om tilmelding til 10. klasse og om meddelelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dokumentation for adgangsgrundlag skal eftersendes, såfremt ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen, jf. § 22.

§ 22. Ansøgningsfristen om optagelse på en videregående uddannelse er følgende:

1) For ansøgere, der er omfattet af § 14, stk. 2, fastsætter institutionen ansøgningsfristen, som dog ikke kan være senere end 15. marts kl. 12.00.

2) 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der jf. § 18 søger optagelse gennem kvote 2.

3) 15. marts kl. 12.00 for alle ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 7 og 8, med mindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. nr. 1.

4) 15. marts kl. 12.00 for ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene, jf. bilag 1, indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende.

5) 5. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1.

6) Ved uddannelsesinstitutioner, der ikke optager efter kvotesystemet, er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00 eller 5. juli kl. 12.00.

Stk. 2. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00, vil blive bedømt efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og 2. Optagelse gennem kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 14, stk. 1. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00 vil alene blive bedømt efter optagelseskriterierne i kvote 1.

Stk. 3. Institutionen skal senest den 30. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en uddannelsesplads. Ansøgere, der er omfattet af § 14, stk. 2, skal dog have besked om optagelse eller afslag senest den 1. juni. Ansøgeren skal bekræfte tilbuddet inden for en frist fastsat af institutionen. I modsat fald bortfalder tilbuddet. Uddannelsesinstitutionen meddeler koordineringssekretariatet senest den 15. juni, hvem der er blevet optaget efter § 14, stk. 2.

Stk. 4. Koordineringssekretariatet skal, jf. bekendtgørelse om procedure for ansøgning til og koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, procedure om tilmelding til 10. klasse og om meddelelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning, senest den 30. juli på vegne af institutionerne give meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved de søgte uddannelser. Samtidig skal koordineringssekretariatet medsende en oversigt over uddannelser, hvor der er ledige pladser.

Stk. 5. Institutionen kan i ganske særlige tilfælde se bort fra en mindre overskridelse af ansøgningsfristen i stk.1.

Kapitel 6

Indskrivning mv.

§ 23. Institutionen træffer afgørelse om indskrivning på det relevante trin af uddannelsen under en af følgende kategorier:

1) Grunduddannelser.

2) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

3) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse af gangen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Institutionen kan dispensere fra stk. 2, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

Stk. 4. Indskrivning kan foregå på ethvert tidspunkt, jf. dog kapitel 7, og ved flere studiestartstidspunkter efter institutionens regler om fordeling af de studerende.

Stk. 5. Indskrivning på en uddannelses senere trin er betinget af, at institutionen har ledig plads.

Stk. 6. Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

Stk. 7. Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 24. Indskrivningen bringes til ophør, når den studerende

1) har gennemført uddannelsen,

2) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, eller

3) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse eller regler fastsat i medfør af § 25, stk. 1.

Stk. 2. Hvor indskrivning er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, kan institutionen tillade den pågældende at søge optagelse på ny, jf. dog § 13, hvis institutionen på grundlag af en konkret faglig vurdering finder, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

§ 25. Institutionen kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Det skal af reglerne fremgå, hvilke krav der stilles for at være studieaktiv.

Stk. 2. Det skal af institutionens regler fremgå, at institutionen kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

Stk. 3. Regler, jf. stk. 1, skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Kapitel 7

Orlov mv.

§ 26. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af institutionen.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen og prøver inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov.

§ 27. En institution kan kun i ganske særlige tilfælde meddele orlov til en studerende, der endnu ikke har bestået prøverne efter 1. studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Orlov skal meddeles studerende, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste.

Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste mv., følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Kapitel 8

Studieskift og overflytning til anden institution

§ 28. Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den pågældende uddannelse eller institution, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Overflytning til samme uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst foretages, når den studerende har bestået prøver svarende til første studieår på den modtagende uddannelse.

Kapitel 9

Andre bestemmelser

§ 29. Karakterer og karaktergennemsnit, jf. § 5 og § 6, er angivet efter 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 2. Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse, jf. § 3 stk. 1, nr. 1-4 og 6, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trinsskalaen.

Stk. 3. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen, jf. stk. 1 og 2, sker efter omsætningstabeller som offentliggøres på Undervisningsministeriets optagelsesportal på www.optagelse.dk og på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside på www.iu.dk.

Stk. 4. Omregning efter stk. 1 og 2 for ansøgere med udenlandske adgangsgivende uddannelser, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, 7 og 8, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trinsskalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Undervisningsministeriets optagelsesportal på www.optagelsesportal.dk og på www.iu.dk.

Stk. 5. Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. § 16, foretages efter omregningen til 7-trinsskalaen.

§ 30. Ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal der ved hver optagelse reserveres plads til 2 ansøgere fra Færøerne, der har bestået adgangskravene til uddannelsen, jf. bilag 1.

§ 31. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 32. Undervisningsministeriet kan bestemme, at institutionernes meddelelser til Undervisningsministeriet i henhold til bekendtgørelsen skal ske i elektronisk form, herunder bestemme, i hvilket format og til hvilke adressater meddelelserne skal gives.

§ 33. Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen inden for en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Såfremt uddannelsesinstitutionen fastholder sin tidligere meddelte afgørelse, videresender denne klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af en udtalelse, som klageren har haft lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge. Kommentarerne medsendes til ministeriet.

Kapitel 10

Ikrafttræden mv.

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts 2010.

Stk. 2. § 16, har virkning fra optagelsen i 2010, og den finder anvendelse for ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2008 eller senere.

§ 35. Bekendtgørelse nr. 106 af 9. februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse) ophæves.

Undervisningsministeriet, den 15. marts 2010

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Pernille Ulla Knudsen


Bilag 1

Adgangskrav ved optagelse til videregående uddannelser fra og med 2010

Bilaget er inddelt i erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor).

For en vurdering af de nedenfor angivne gymnasiale specifikke adgangskrav henvises til bekendtgørelse nr. 756 af 9. juli 2008 om merit i de gymnasiale uddannelser (meritbekendtgørelsen), hvor niveauindplacering af fag fra tidligere gældende ordninger for gymnasiale uddannelser angives i det omfang, fagene var uden niveaubetegnelse. Bilaget kan ses på www.optagelse.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk.

For så vidt angår specifikke krav til dansk på A niveau bemærkes, at faget ”Danish A1, standard level” fra International Beccalaureate (IB) anses for at opfylde adgangskravet ”dansk på A niveau”. Der henvises endvidere til bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

I bilaget under ”adgang via erhvervsuddannelser” er betegnelserne for de adgangsgivende uddannelser og trin/specialer i overensstemmelse med de på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden gældende regelsæt for de enkelte erhvervsuddannelser. Adgangskravet gælder som hovedregel for fuldendte almindelige erhvervsuddannelser af mindst tre års varighed. Erhvervsuddannelserne er betegnet efter følgende principper:

1) Uddannelsens navn (med specialer): Uddannelsen skal være afsluttet med et af uddannelsens specialer for at være adgangsgivende.

2) Uddannelsens navn (trin 2): Uddannelsen skal være afsluttet på det pågældende trin for at være adgangsgivende.

3) Uddannelsens navn, navn på speciale: Uddannelsen skal være afsluttet med pågældende speciale for at være adgangsgivende.

4) Uddannelsens navn står alene: Alle trin/specialer er adgangsgivende.

Hvorvidt erhvervsuddannelser fra tidligere gældende ordninger er adgangsgivende, afhænger af en konkret vurdering.

I de tilfælde, hvor der også findes en engelsk titel for de videregående uddannelser, der er omfattet af bekendtgørelsen, er denne indsat i parentes under det danske navn.

Erhvervsakademiuddannelser

Administrationsøkonom

(AP Graduate in Administrative Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

generel kontoruddannelse

kontoruddannelse med specialer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C

Automationsteknolog

(AP Graduate in Automation Engineering)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

fysik C og matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

fysik C og matematik C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Autoteknolog

(AP Graduate in Automotive Technology)

Adgang via gymnasial uddannelse

Adgang via erhvervsuddannelse:

cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer)

flymekaniker

karrosseriuddannelsen

mekaniker (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav

matematik C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik C

Byggetekniker

(AP Graduate in Construction Technology)

Ansøgere optages på bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, se denne.

Datamatiker

(AP Graduate in Computer Science)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik B

Adgang via erhvervsuddannelse:

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

Specifikke adgangskrav:

matematik B

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik B

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik B

Designteknolog

(AP Graduate in Design, Technology and Business)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og matematik C

bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

beklædningshåndværker (med specialer)

boligmonteringsuddannelsen, autosadelmager

boligmonteringsuddannelsen, møbelpolstrer

detailhandelsuddannelse med specialer

eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)

grafisk tekniker

handelsuddannelse med specialer

mediegrafiker (trin 2)

snedker (med specialer)

teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)

teknisk designer

ædelsmed (med specialer)

Specifikke adgangskrav:

engelsk C

bestået optagelsesprøve

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og matematik C

bestået optagelsesprøve

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

engelsk C

bestået optagelsesprøve

Driftsteknolog – Offshore

(AP Graduate in Management Technology Offshore)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

beslagsmedeuddannelsen

cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer)

finmekaniker (med specialer)

flymekaniker

industriteknikeruddannelsen (med specialer)

karrosseriuddannelsen

køletekniker (trin 2)

mekaniker (trin 2)

metalsmed (med specialer)

skibsmekaniker (trin 2)

skibsmontør (trin 2)

skibstekniker (trin 2)

skorstensfejer (trin 2)

smedeuddannelsen (med specialer)

støberitekniker (med specialer)

teknisk designer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og matematik C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

E-designer

(AP Graduate in e-design)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

boligmonteringsuddannelsen, autosadelmager

boligmonteringsuddannelsen, møbelpolstrer

digital media

mediegrafiker (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og matematik C

Elektronikteknolog

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for it-teknologi, se it-teknolog.

Energiteknolog

(AP Graduate in Energy Technology)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

fysik C og matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

murer (trin 2)

smedeuddannelsen (med specialer)

snedker (med specialer)

træfagenes byggeuddannelse

VVS-uddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C

Ernæringsteknolog

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog.

Farmakonom

(Pharmaconomist)

Adgang via gymnasial uddannelse

Adgang via erhvervsuddannelse:

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk C og naturfag C og engelsk D

Finansøkonom

(AP Graduate in Financial Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

finansuddannelsen (trin 2)

generel kontoruddannelse

kontoruddannelse med specialer

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Fiskeriteknolog (indledende trin)

På det indledende trin kan alle optages, som har mindst 2 års studierelevant erhvervserfaring, gerne i fiskerisektoren, og også har enten: folkeskolens 10. klasseprøve i matematik og naturlære eller mindst folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk. Andre eksamener på tilsvarende eller højere niveau kan også give adgang.

Fiskeriteknolog (fagligt trin)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og fysik B og kemi B

samt mindst 1 års relevant erhvervserfaring (fortrinsvis inden for fiskeindustrien).

Anden adgang

bestået eksamen efter det indledende trin

Specifikke adgangskrav:

fysik B og matematik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Fødevareteknolog

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog.

Handelsøkonom

(AP Graduate in Commerce Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C

Adgang via erhvervsuddannelse:

detailhandelsuddannelse med specialer

detailslagter (trin 2)

eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)

finansuddannelsen (trin 2)

generel kontoruddannelse

handelsuddannelse med specialer

kontoruddannelse med specialer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten erhvervsøkonomi D eller matematik D

Installatør, stærkstrøm

(AP Graduate in Service Engineering)

Adgang via erhvervsuddannelse:

automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C

Installatør, VVS

(AP Graduate in Service Engineering)

Adgang via erhvervsuddannelse:

smedeuddannelsen (med specialer)

VVS-uddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C

It-teknolog

(AP Graduate in IT Technology)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og matematik C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Jordbrugsteknolog

(AP Graduate in Agro Business and Landscape Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C og bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

anlægsgartner (trin 2)

dyrepasser (trin 2)

landbrugsuddannelsen (med specialer)

produktionsgartner (trin 2)

skov- og naturtekniker (trin 2)

væksthusgartner (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Klinisk tandtekniker

Adgang via erhvervsuddannelse:

laboratorietandtekniker (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Kort- og landmålingstekniker

(AP Graduate in Construction Technology)

Ansøgere optages på bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, se denne.

Laborant

(AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

mejerist (trin 2)

procesoperatør (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

matematik C og enten kemi C eller naturfag C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Logistikøkonom

(AP Graduate in Logistic Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

handelsuddannelse med specialer

kontoruddannelse med specialer

lager- og terminaluddannelsen (trin 3)

personbefordringsuddannelsen (trin 3)

postuddannelsen (trin 3)

vejgodstransportuddannelsen, kørselsdisponent

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og matematik C

Markedsføringsøkonom

(AP Graduate in Marketing Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

detailhandelsuddannelse med specialer

eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)

finansuddannelsen (trin 2)

generel kontoruddannelse

handelsuddannelse med specialer

kontoruddannelse med specialer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten erhvervsøkonomi B eller matematik B

Mejeriteknolog

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog.

Multimediedesigner

(AP Graduate in Multimedia Design and Communication)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

digital media

film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

fotograf

grafisk tekniker

mediegrafiker (trin 2)

teknisk designer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

engelsk C

Netværksteknolog

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for it-teknologi, se it-teknolog.

Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi)

(AP Graduate in Nutrition and Technology)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

bager (trin 2)

detailslagter (med specialer)

ernæringsassistent (trin 2)

gastronom (med specialer)

industrislagter (med specialer)

konditor (trin 2)

mejerist (trin 2)

procesoperatør (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten kemi C eller matematik C og naturfag C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Produktionsteknolog

(AP Graduate in Production Technology)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

beslagsmedeuddannelsen

cnc-teknikuddannelsen (trin 2)

cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer)

finmekaniker (med specialer)

flymekaniker

industriteknikuddannelsen (med specialer)

karrosseriuddannelsen

køletekniker (trin 2)

maskinsnedker (trin 2)

mekaniker (trin 2)

metalsmed (med specialer)

plastmager (trin 2)

skibsmekaniker (trin 2)

skibsmontør (trin 2)

skibstekniker (trin 2)

skorstensfejer (trin 2)

smedeuddannelsen (med specialer)

snedker (med specialer)

støberitekniker (trin 2)

teknisk designer

vindmølletekniker (med specialer)

værktøjsuddannelsen (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og matematik C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Serviceøkonom

(AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

bager (trin 2)

detailhandelsuddannelse med specialer

detailslagter (trin 2)

eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)

gastronom (med specialer)

generel kontoruddannelse

handelsuddannelse med specialer

konditor (trin 2)

kontoruddannelse med specialer

receptionist

tjener (trin 2)

Tandplejer

Adgang via gymnasial uddannelse

Adgang via erhvervsuddannelse:

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk C og engelsk D og naturfag C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

dansk C og engelsk D og enten fysik C eller kemi C eller matematik C eller naturfag C

Professionsbacheloruddannelser

Bachelor of Global Nutrition and Health

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Bandagist/ortopædiingeniør

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller kemi C

Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion

(Bachelor of Archtectural Technology and Construktion Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

anlægsstruktør

brolægger

bygningsstruktør

elektriker, bygningsautomatik

maskinsnedker (trin 2)

murer (trin 2)

snedker (med specialer)

teknisk designer

træfagenes byggeuddannelse

VVS-uddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og matematik C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Diplomingeniør

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, arktisk teknologi

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, bioprocesteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, Business Development Engineer

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik B og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik B og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, byggeri og anlæg

Samme adgangskrav som diplomingeniør, bygning, se denne.

Diplomingeniør, bygning

(Bachelor of Engineering in Construction)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, bygningsdesign

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, bygningsteknik

Samme adgangskrav som diplomingeniør, bygning, se denne.

Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik

(Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, datateknik og it

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, eksport

(Bachelor of Engineering in Global Business Engineering)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk A og enten fransk C eller spansk C eller tysk C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

engelsk A og enten fransk C eller spansk C eller tysk C

Diplomingeniør, eksportteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og matematik B

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og matematik B

Diplomingeniør, elektro

(Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, elektroteknik

(Bachelor of Engineering in Electrotechnics: Computer, Electrical or Electronic Engineering)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, fødevareanalyse

(Bachelor of Engineering in Food Analysis)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C

Diplomingeniør, Global Management and Manufacturing

(Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og fysik B og matematik B

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og fysik B og matematik B

Diplomingeniør, industri og produktion

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, informations- og kommunikationsteknologi

(Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B

Diplomingeniør, integreret design

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, interaktivt design

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B

Diplomingeniør, it

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B

Diplomingeniør, kemi (kemiteknik)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Diplomingeniør, mekatronik

(Bachelor of Engineering in Mechatronics)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, maskin

(Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, nanoteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, proces og innovation

(Bachelor of Engineering in Process and Innovation)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse

relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, stærkstrøm

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, sundhedsteknologi

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse

relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, teknologi og økonomi (internetteknologi og økonomi)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse

relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, teknologi og økonomi (kemi og økonomi)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Adgang via anden uddannelse

relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Diplomingeniør, trafik og transport

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik C

Adgang via anden uddannelse

relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik A og fysik C

Professionsbachelor, afspændingspædagog

(Bachelor in Relaxation and Psychomotor Therapy)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement

(Bachelor of Mitigation, Emergency and Risk Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

fysik C og kemi C og samfundsfag C

Adgang via erhvervsuddannelse:

redderuddannelsen, ambulanceassistent

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk C og kemi C og matematik C og naturfag C og engelsk D

Anden adgang:

6 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

dansk A og engelsk B og fysik C og kemi C og matematik C og samfundsfag C

Professionsbachelor, bioanalytiker

(Bachelor of Biomedical Laboratory Science)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk C og kemi C og matematik C og naturfag C og engelsk D

Anden adgang:

5 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

dansk A og engelsk B og matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C

Professionsbachelor i eksport og teknologi

(Bachelor of Export and Tecnology Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

beslagsmedeuddannelsen

cnc-teknikuddannelsen (trin 2)

cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

elektronikoperatør

finmekaniker (med specialer)

industriteknikeruddannelsen (med specialer)

karrosseriuddannelsen

køletekniker (trin 2)

maritime håndværksfag

maskinsnedker (trin 2)

mekaniker (trin 2)

metalsmed (med specialer)

modelsnedker

procesoperatør (trin 2)

skibsmekaniker (trin 2)

skibsmontør (trin 2)

skibstekniker (trin 2)

skorstensfejer (trin 2)

smedeuddannelsen (med specialer)

snedker (med specialer)

støberitekniker (trin 2)

teknisk designer

vejgodstransportuddannelsen, kørselsdisponent

vindmølletekniker (med specialer)

værktøjstekniker

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Professionsbachelor, ergoterapeut

(Bachelor of Occupational Therapy)

Adgang via gymnasial uddannelse

Adgang via erhvervsuddannelse:

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk C og engelsk C og naturfag C

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

9 måneders erhvervserfaring samt alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk A og engelsk B

2. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

3. Samfundsfag C eller psykologi C

Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

(Bachelor in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communication)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk A eller tysk begyndersprog på A niveau eller tysk fortsættersprog på B niveau afhængig af det valgte sprog

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

(Bachelor in Nutrition and Health)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og kemi C eller bioteknologi A og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og kemi C eller bioteknologi A og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Professionsbachelor i finans

(Bachelor of Financial Management and Services)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

finansuddannelsen (trin 2)

kontoruddannelse med specialer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten matematik B eller erhvervsøkonomi C

Professionsbachelor, folkeskolelærer

(Bachelor of Education)

Adgang via gymnasial uddannelse

Efter optag på uddannelsen er der specifikke adgangskrav til valg af linjefag, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Professionsbachelor, fotojournalist

(Bachelor of Journalism)

Anden adgang:

Specifikke krav:

bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor, fysioterapeut

(Bachelor of Physiotherapy)

Adgang via gymnasial uddannelse

Adgang via erhvervsuddannelse:

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller naturfag C

Professionsbachelor som have- og parkingeniør

(Bachelor of Urban Landscape Engineering)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

dansk A og matematik B og engelsk på C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

anlægsgartner (trin 2)

landbrugsuddannelsen (med specialer)

produktionsgartner (trin 2)

skov- og naturtekniker (trin 2)

væksthusgartner (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk A og matematik B og engelsk på C og enten biologi B bioteknologi A eller kemi B

Adgang via erhvervsakademiuddannelse (til overbygningsdelen):

erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog med studieretning inden for landskab og anlæg

Professionsbachelor, jordemoder

(Bachelor of Midwifery)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk C og kemi C og naturfag C og engelsk D

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

uddannelsen skal være af mindst 2½ års varighed

Specifikke adgangskrav:

dansk A og engelsk B og kemi C og enten psykologi C eller samfundsfag C

Professionsbachelor, journalist

(Bachelor of Journalism)

Anden adgang

Specifikke adgangskrav:

bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i grafisk kommunikation

(Bachelor of Graphic Communication)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

grafisk tekniker

mediegrafiker (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i karakteranimation

(Bachelor of Character Animation)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B

bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

(Bachelor of Christianity, Culture and Communication)

Adgang via gymnasial uddannelse

Professionsbachelor i Leisure Management

(Bachelor of Leisure Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og matematik B

Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse

(Bachelor of Media Production and Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

grafisk tekniker

mediegrafiker (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation

(Bachelor of Media and Sonic Communication)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

bestået optagelsesprøve

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C

bestået optagelsesprøve

Anden adgang:

musikalsk grundkursus (MGK)

Specifikke adgangskrav:

engelsk C

bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i mejeriteknologi

(Bachelor of Dairy Technology)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik B og fysik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

mejerist (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

matematik B og engelsk C og fysik C og kemi C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

matematik B og fysik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsakademiuddannelse (til overbygningsdelen):

erhvervsakademiuddannelse inden for procesteknologi med studieretning inden for mejeriteknologi

Professionsbachelor i natur- og kulturformidling

(Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Anden adgang

Ansøgere, der efter en realkompetencevurdering har kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Professionsbachelor i offentlig administration

(Bachelor of Public Administration)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

kontoruddannelse med specialer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk C og enten matematik B eller erhvervsøkonomi C

Professionsbachelor i optometri

(Bachelor in Optometry)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og biologi C og matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

optometrist

Anden adgang:

6 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk A og engelsk B og matematik C

2. Biologi C eller bioteknologi A

3. Psykologi C eller samfundsfag C

4. Bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C

Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse

(Bachelor of Value Chain Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B og matematik B

Professionsbachelor, pædagog

(Bachelor in Social Education)

Adgang via gymnasial uddannelse

Adgang via erhvervsuddannelse:

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk C, naturfag C og engelsk D

Adgang via erhvervsuddannelse:

den pædagogiske assistentuddannelse (den pædagogiske grunduddannelse)

Specifikke adgangskrav:

dansk C og samfundsfag C og engelsk E

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

dansk A og engelsk B og samfundsfag C og et valgfrit fag på C-niveau

Anden adgang

Ansøgere, der efter en realkompetencevurdering har kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Professionsbachelor, radiograf

(Bachelor of Radiography)

Adgang via gymnasial uddannelse

Adgang via erhvervsuddannelse:

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

dansk A og engelsk C samt to af de følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

Professionsbachelor, socialrådgiver

(Bachelor of Social Work)

Adgang via gymnasial uddannelse

Adgang via erhvervsuddannelse:

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk C og naturfag C og engelsk D

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

dansk A og engelsk B og samfundsfag B og psykologi C

Professionsbachelor, sygeplejerske

(Bachelor of Science in Nursing)

Adgang via gymnasial uddannelse

Adgang via erhvervsuddannelse:

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk C og naturfag C og engelsk D

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

9 måneders erhvervserfaring samt alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk A og engelsk B

2. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

3. Samfundsfag C eller psykologi C

Professionsbachelor, tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk

Adgang via gymnasial uddannelse

Professionsbachelor i tekstile fag og formidling

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav

bestået optagelsesprøve, hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning

Professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse

(Bachelor of TV and Media Management)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

engelsk B

bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

engelsk B

bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i økonomi og it

(Bachelor of Economics and Information Technology)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

matematik B

Skov- og landskabsingeniør

(Bachelor of Forest and Landscape Engineering)

Adgang via gymnasial uddannelse

Specifikke adgangskrav:

dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

anlægsgartner (trin 2)

landbrugsuddannelsen (med specialer)

skov- og naturtekniker (trin 2)

væksthusgartner (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

Selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)

Professionsbachelor i design og business

(Bachelor of Design and Business)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

designteknolog

markedsføringsøkonom

multimediedesigner

produktionsteknolog

Specifikke adgangskrav:

bestået optagelsesprøve

Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

bestået optagelsesprøve

Anden adgang

Ansøger har afsluttet 6 semestre fra Danmarks Designskole eller Designskolen i Kolding

eller har afsluttet en uddannelse som professionsbachelor i tekstile fag og formidling

eller har afsluttet en uddannelse fra en anerkendt udenlandsk designskole

Specifikke adgangskrav:

bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i e-konceptudvikling

(Bachelor of E-concept Developement)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

datamatiker

designteknolog

e-designer

multimediedesigner

Professionsbachelor i International Hospitality Management

(Bachelor of International Hospitality Management)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

markedsføringsøkonom

serviceøkonom

Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse

Professionsbachelor i international handel og markedsføring

(Bachelor of International Sales and Marketing Management)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

markedsføringsøkonom

Specifikke adgangskrav:

Ved optagelse på uddannelsen lægges der vægt på gennemsnit på adgangsgivende eksamen, motivation og tidligere erfaring. Ansøgere kan blive indkaldt til personlig samtale.

Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

(Bachelor of Chemical and Biotechnical Technology, Food Technology and Process Technology)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

laborant

procesteknolog

Professionsbachelor i sportsmanagement

(Bachelor of Sport Management)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

finansøkonom

markedsføringsøkonom

serviceøkonom

Professionsbachelor i softwareudvikling

(Bachelor of Software Development)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

datamatiker

Professionsbachelor i webudvikling

(Bachelors of Web Development)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

datamatiker

multimediedesigner

Professionsbachelor som teknisk manager offshore

(Bachelor of Technical Management Offshore)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

driftsteknolog offshore

installatør med studieretning inden for stærkstrøm

produktionsteknolog