Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31986L0278
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) 1)

 

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 6, nr. 7, nr. 8 og nr. 11, § 7 a, stk. 1, 2 og 4, § 13, stk. 1 og 2, § 16, § 19, stk. 5, § 44, stk. 1, § 67, § 73, stk. 1 og 3, § 80, § 92, 110, stk. 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 260 af 8. maj 2002, lov nr. 385 af 25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005, lov nr. 244 af 27. marts 2006 og lov nr. 1571 af 20. december 2006 fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om, i hvilket omfang affald, jf. § 2, kan anvendes til jordbrugsformål, således at hensynet til miljøbeskyttelsen ikke tilsidesættes.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder, herunder biologisk behandlet affald, processpildevand og spildevandsslam, i det omfang affaldet påtænkes anvendt til jordbrugsformål.

Stk. 2. Komposteret og ukomposteret have- og parkaffald kan uden forudgående tilladelse anvendes til jordbrugsformål, og er i øvrigt ikke omfattet af denne bekendtgørelses regler.

Stk. 3. Affald, der kan udbringes efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Animalske biprodukter, bortset fra organisk dagrenovation og madaffald fra storkøkkener, der indsamles med organisk dagrenovation, er undtaget fra reglerne i denne bekendtgørelse i det omfang, forholdet er omfattet af Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

§ 3. Reglerne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse, hvis de strider mod bestemmelser om forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme, zoonoser eller planteskadegørere i anden lovgivning.

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affaldsproducent: Den, der frembringer, forarbejder, forhandler eller importerer affald, som skal afhændes til jordbrugsformål.

2) Bruger: Den, der har brugsret over det areal, hvorpå affaldet anvendes.

3) Jordbrug: Plante- eller træproduktion i landbrug, skovbrug og gartneri, havebrug samt park- eller kirkegårdsdrift o. lign.

4) Jordbrugsformål: Gødskning eller jordforbedring i jordbrug.

5) Privat havebrug: Ikke-erhvervsmæssig plante- og træproduktion, som kun er til brug for en enkelt eller få husstande.

6) Rekreative arealer: Parker, gårdanlæg, sportspladser o.lign., hvor det er almindeligt at tage ophold.

7) Offentlige spildevandsanlæg: Spildevandsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 7.

Kapitel 2

Anvendelse af affald, som er optaget på bilag 1

§ 5. Affald, som er optaget på bilag 1, kan uden forudgående tilladelse efter lovens § 19 anvendes til jordbrugsformål i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitlerne 3-9 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Ved anvendelse i skove af affald, som er optaget på bilag 1, skal der søges tilladelse efter lovens § 19. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte vilkår om, at kapitel 3-9 gælder. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårene i kapitlerne 3-9 eller fastsætte yderligere vilkår.

Stk. 3. Ved afhændelse til eller anvendelse i privat havebrug gælder §   12, stk. 3, 2. punktum, § 13, stk. 2-4, § 19 og kapitlerne 8 og 9 ikke.

Kapitel 3

Generelle krav til affald der skal anvendes til jordbrugsformål

§ 6. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål eller tilføres husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg, skal overholde grænseværdierne i bilag 2 og må ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer. Affaldet skal være prøvetaget og analyseret i henhold til §§ 7, 8, 15 eller 16.

Stk. 2. Ved sammenblanding af flere affaldsproducenters affald, herunder spildevandsslam fra forskellige anlæg, samt ved sammenblanding af affald med produkter, skal de enkelte affaldsarter inden sammenblanding prøvetages med henblik på analyse af, om grænseværdierne i bilag 2 overholdes.

Stk. 3. Affald fra husholdninger, der behandles samlet, anses som stammende fra én affaldsproducent. Den ansvarlige myndighed for indsamlingsordningen anses i dette tilfælde for affaldsproducent.

Analyser mv.

§ 7. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål eller tilføres husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg, skal være analyseret ved repræsentative prøver.

Stk. 2. Prøverne skal udtages og analyseres af et dertil akkrediteret laboratorium.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i affaldsproducentens kommune kan beslutte, at prøver kan udtages eller analyseres af affaldsproducenten efter forskrift af laboratoriet.

Stk. 4. Laboratoriet fremsender analyseresultaterne til tilsynsmyndigheden inden første levering af affaldet finder sted. Efter første levering skal hvert analyseresultat fremsendes til tilsynsmyndigheden, så snart det foreligger.

§ 8. Prøveudtagning, a nalysehyppighed, -parametre og -metoder skal overholde forskrifterne i bilag 5.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at prøveudtagnings- og analysehyppigheden skal øges eller nedsættes. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at prøverne skal analyseres for flere eller færre parametre.

§ 9. §§ 7 og 8 finder ikke anvendelse for affald omfattet af reglerne i kapitel 6.

Kapitel 4

Opbevaring og anvendelse af affald, der tilføres husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg

§ 10. Hvis det afgassede affald indeholder mere end 75 % husdyrgødning regnet på tørstofbasis før afgasning, finder reglerne om opbevaring og anvendelse af forarbejdet husdyrgødning i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. anvendelse.

Stk. 2. De med affald tilførte mængder kvælstof omregnes til dyreenheder, således at maksimalt 100 kg totalkvælstof svarer til 1 dyreenhed.

Kapitel 5

Generelle krav til affaldsproducenten

§ 11. Affaldsproducentens pligter efter §§ 12-14 påhviler den affaldsproducent, der afhænder affaldet til bruger eller husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg.

§ 12. Affaldsproducenten skal udarbejde en deklaration, som skal angive følgende:

1) Affald med beskrivelse af oprindelse og produktionssted samt henvisning til de betegnelser, der er anvendt i bilag 1.

2) De enkelte bestanddele samt blandingsforhold for affald, som er fremkommet ved blanding af flere forskellige affaldsarter.

3) De enkelte bestanddele samt blandingsforhold for affald, som er blandet med gødning, jordforbedringsmiddel eller andre produkter.

4) Behandling, resultater af eventuelle analyser samt eventuelle restriktioner for anvendelsen. De betegnelser, der er angivet i bilag 3, skal anvendes.

5) Analyseresultater, jf. §§ 7 og 15, herunder angivelse af prøveudtagnings- og analysetidspunkt.

6) Oplysning om opbevaringsmuligheder.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen i en afgørelse har fastsat vilkår i medfør af § 29, skal disse fremgå af deklarationen.

Stk. 3. Kopi af deklarationen fremsendes til kommunalbestyrelsen i affaldsproducentens kommune. Fremsendelse skal ske senest 8 dage før levering til bruger eller husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg.

§ 13. Enhver affaldsproducent, der indgår aftale om leverance af affald, er ansvarlig for, at deklarationen følger affaldet og svarer til dette.

Stk. 2. Levering af affald må kun ske efter skriftlig aftale mellem affaldsproducenten og brugeren eller ledelsen af det husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg.

Stk. 3. Den årlige leverance, jf. stk. 2, skal kunne forudses anvendt til gødskningsformål på jordbrugsbedriften i den indeværende og kommende planperiode, jf. §§ 21-25.

Stk. 4. Ved indgåelse af aftale om levering af affald til bruger, skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen, deklaration samt kort med angivelse af, hvor affaldet forventes udspredt, til kommunalbestyrelsen i brugers kommune senest 8 dage før første levering. Ved aftale om levering af affald til husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg, skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen og deklaration til tilsynsmyndigheden for det husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg senest 8 dage før første levering.

§ 14. Hvert år inden 1. marts skal affaldsproducenten indberette til kommunalbestyrelsen, hvor store mængder af hver affaldsart, der er afhændet til anvendelse til jordbrugsformål i det foregående kalenderår, fordelt på anvendelse i landbrug, skovbrug, biogas- eller forarbejdningsanlæg, gartneri, parkdrift og privat havebrug. Indberetningen skal ske med henvisning til deklarationen, jf. § 12, for hver affaldsart.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest 1. juli indberette de i stk. 1 omhandlede oplysninger til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan efter forhandling med kommunalbestyrelserne fastsætte regler om indberetningens form.

Kapitel 6

Krav til anvendelse af slam fra offentlige spildevandsanlæg og biologisk behandlet kildesorteret affald til jordbrugsformål

§ 15. Slam fra offentlige spildevandsanlæg og biologisk behandlet kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og private virksomheder, der skal anvendes til jordbrugsformål, skal være prøvetaget og analyseret i henhold til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 2. Prøvetagning og analyse kan dog undlades for slam fra offentlige spildevandsanlæg med en kapacitet på mindre end 500 PE eller tømningsordninger fra private husstande, såfremt slammet med henblik på behandling tilføres et offentligt spildevandsanlæg.

§ 16. Ved videreforarbejdning af slam fra offentlige spildevandsanlæg i slammineraliseringsanlæg o.lign. skal prøveudtagning med henblik på analyse af, om grænseværdierne for tungmetal i bilag 2 er overholdt, være foretaget inden videreforarbejdningen.

Stk. 2. Ved tømning af slammineraliseringsanlæg, der indeholder slam produceret før 1. februar 2000, skal slammet analyseres for overskridelse af grænseværdierne for tungmetaller i bilag 2 inden udbringning.

§ 17. Slam fra offentlige spildevandsanlæg og biologisk behandlet kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og private virksomheder med forhøjede indhold af miljøfremmede organiske stoffer, jf. bilag 2, kan uanset § 6, stk. 2 videreforarbejdes med henblik på omsætning af miljøfremmede stoffer i miljøgodkendte komposteringsanlæg.

Stk. 2. Komposteringsanlægget skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at der sker omsætning af de miljøfremmede stoffer.

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal råde over opbevaringsfaciliteter for slam fra offentlige spildevandsanlæg i kommunen svarende til 9 måneders produktion.

Stk. 2. Slam fra offentlige spildevandsanlæg må ikke opbevares i markstakke.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december hvert år til Miljøstyrelsen indsende en redegørelse for, hvor og på hvilken måde slam fra offentlige spildevandsanlæg skal opbevares det kommende år.

Kapitel 7

Affald, der ikke er omfattet af kapitel 6, og som skal anvendes til jordbrugsformål

§ 19. Opbevaring af affald på brugers virksomhed kan ske uden forudgående tilladelse efter lovens § 19, hvis det sker på et opbevaringsanlæg, der er placeret, indrettet og drevet i overensstemmelse med bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning ensilage mv., og hvis der ikke opbevares en større mængde affald, end bruger selv kan anvende i indeværende og kommende vækstsæson, jf. §§ 21-25.

Stk. 2. Affald, der ikke afgiver væske, kan opbevares i markstakke på brugers virksomhed uden forudgående tilladelse efter lovens § 19. Markstakkene skal være overdækket, så vand ikke kan trænge ind i stakken, og placeringen skal følge reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.

Stk. 3. Spildevandsslam må ikke opbevares i markstakke.

Stk. 4. Anlæg, der anvendes til opbevaring af både affald og husdyrgødning, skal have en tilstrækkelig kapacitet, således at bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. overholdes.

Kapitel 8

Brugers anvendelse af affald

§ 20. Anvendelse af affald må ikke:

1) Ske på sådan en måde og på sådanne arealer, at der ved tøbrud og regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn.

2) Give anledning til forurening af grundvandet, væsentlige gener eller uhygiejniske forhold.

Stk. 2. Affald må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

§ 21. Affald, der ifølge denne bekendtgørelse udbringes til jordbrugsformål, skal anvendes til gødskningsformål og indgå i gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet.

Stk. 2. På landbrugsarealer må affald kun udbringes til afgrøder med kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser.

Stk. 3. På arealer, der ikke er omfattet af stk. 2, må affald kun udbringes til afgrøder med et gødskningsbehov.

Stk. 4. Bruger skal senest 31. marts hvert år fremsende markplan for jordbrugsbedriften for indeværende planperiode samt kort med angivelse af udspredningsarealer til kommunalbestyrelsen i brugers kommune. Meddelelsespligten gælder kun i de tilfælde, hvor bruger modtager affald i mængder, der overstiger 10 tons tørstof pr. år.

§ 22. På arealer, der tilføres affald, må den samlede tilførsel af næringsstoffer i form af affald og husdyrgødning ikke overstige 170 kg totalkvælstof og 30 kg totalfosfor pr. ha pr. år. Fosfordoseringen kan beregnes som et gennemsnit over 3 år. I skove kan fosfordoseringen beregnes som et gennemsnit over 10 år.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, må der ikke med affald tilføres jorden mere end 7 tons tørstof pr. ha pr. år beregnet som et gennemsnit over 10 år. I parker og skove, hvor der ikke dyrkes fortærbare afgrøder, må der tilføres 15 tons tørstof pr. ha pr. år, beregnet som et gennemsnit over 10 år.

Stk. 3. Hvis dosering beregnes som et gennemsnit over flere år efter reglerne i stk. 1 og 2, skal bruger hvert år senest 31. marts fremsende markplan for jordbrugsbedriften til kommunalbestyrelsen i brugers kommune. Meddelelsespligten gælder kun i de tilfælde, hvor bruger modtager affald i mængder, der overstiger 10 tons tørstof pr. år.

Stk. 4. De i stk. 1 og 2 angivne maksimale mængder pr. ha pr. år skal overholdes inden for enhver planperiode. Hvor mængderne kan beregnes som et gennemsnit over 3 eller 10 år, skal kravene være opfyldt i hver 3-års henholdsvis 10-års planperiode.

Stk. 5. For affald, der består af mere end 75% husdyrgødning regnet på tørstofbasis, træder reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. i stedet for stk. 1 og 2. De med affald tilførte mængder kvælstof omregnes til dyreenheder, således at maksimalt 100 kg kvælstof svarer til 1 dyreenhed.

§ 23. I perioden fra høst, dog senest 1. september, til 1. februar må der ikke udbringes flydende affald.

Stk. 2. I perioden fra 1. september til 1. marts må der ikke udbringes flydende affald på flerårige afgrøder uden årlig høst.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for udbringning af flydende affald fra høst til 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarealer og på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. På disse arealer må der med flydende affald maksimalt tilføres 50 kg totalkvælstof pr. ha.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder endvidere ikke anvendelse for udbringning af flydende affald fra høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med et frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson. På disse arealer må der med flydende affald maksimalt tilføres 50 kg totalkvælstof pr. ha.

§ 24. Flydende affald må højst udbringes i mængder på 3.000 m3 pr. ha pr. planperiode. I perioden fra 1. februar til 1. april må der kun udbringes 1.000 m3 pr. ha.

§ 25. Udbringning af fast affald i perioden fra høst til 20. oktober må kun ske på arealer, hvor der er afgrøder samme vinter.

§ 26. Anvendelse af affald skal ske i overensstemmelse med deklarationen, jf. § 12.

§ 27. De hygiejniske restriktioner for anvendelsen skal overholdes, jf. bilag 3.

Kapitel 9

Særlige bestemmelser om tungmetaller i jord

§ 28. Arealer, som tilføres affald, må ikke indeholde mere tungmetal end angivet i bilag 4.

Stk. 2. På arealer, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at der er risiko for, at de i bilag 4 nævnte grænseværdier for indhold i jord er overskredet, skal kommunalbestyrelsen lade udtage og analysere jordprøver til dokumentation for, hvorvidt grænseværdierne er overholdt.

Stk. 3. Jordprøverne skal udtages og analyseres af et dertil akkrediteret laboratorium. Udgifterne til disse prøver afholdes af affaldsproducenten.

Stk. 4. Prøveudtagning og analyse skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 4.

Kapitel 10

Anvendelse af affald, som ikke er optaget på bilag 1

§ 29. Ved meddelelse af tilladelse efter lovens § 19 til anvendelse af affald, der ikke er optaget på listen i bilag 1, til jordbrugsformål, skal kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår om, at reglerne i kapitel 3-9 gælder. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårene i forhold til, hvad der gælder efter kapitlerne 3-9 eller fastsætte yderligere vilkår og herunder bestemme, at anvendelse ikke må ske på nærmere angivne arealer.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal indhente udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og veterinærchefen i fødevareregionen, inden afgørelse træffes.

Kapitel 11

Tilsyn og håndhævelse

§ 31. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Plantedirektoratet fører uanset stk. 1 tilsyn med kvaliteten af slam fra offentlige spildevandsanlæg og biologisk behandlet kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og private virksomheder.

§ 32. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelse eller opbevaring af affald giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener eller forurening.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan nedlægge forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor.

Kapitel 12

Dispensation og klage

§ 33. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne efter konkret ansøgning.

§ 34..Følgende afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed:

1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 7, 8 og 32.

2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 29, når afgørelsen vedrører mindre end 10.000 tons affald pr. år.

3) Miljøstyrelsens afgørelser efter § 33.

Kapitel 13

Straf

§ 35. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) anvender affald i strid med § 5, stk. 1

2) overtræder §§ 6 og 7, stk. 1, 2 og 3,

3) overtræder § 8, stk. 1,

4) overtræder vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 2,

5) overtræder §§ 10 og 19,

6) undlader at udarbejde deklaration eller giver urigtige oplysninger i deklarationen, jf. § 12, stk. 1 og 2,

7) undlader at fremsende deklarationen til kommunalbestyrelsen, jf. § 12, stk. 3,

8) overtræder § 13,

9) undlader at foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, jf. § 14, stk. 1,

10) overtræder § 16,

11) overtræder dokumentationskravet i § 17, stk. 2,

12) overtræder §§ 20-28,

13) overtræder vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 29, eller

14) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 32.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 14

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) ophæves.

§ 37. Verserende sager om revision af tilladelser meddelt i henhold til § 30 i bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Miljøministeriet, den 13. december 2006

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

Liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes uden forudgående tilladelse efter reglerne i denne bekendtgørelse

A) Slam og spildevand samt uforurenede produktrester fra forarbejdning af vegetabilske råvarer samt slam og spildevand fra mejerier.

B) Slam fra dambrug:

– Slam fra ferskvandsdambrug samt slam og spildevand fra recirkulerede anlæg til opdræt af fisk.

– Slam fra indpumpningsdambrug.

C) Slam fra forarbejdning af animalske råvarer:

– Slam og flotationsfedt fra renseanlæg på slagterier og opskæringsvirksomheder opsamlet efter at spildevandet har været underkastet en primær rensning i henhold til biproduktforordningen.

– Slam og flotationsfedt fra renseanlæg på levnedsmiddelvirksomheder andre end slagterier og opskæringsvirksomheder.

– Slam og flotationsfedt fra rensningsanlæg på fiskeindustrier.

D) Organisk madaffald:

– Organisk dagrenovation

– Madaffald fra storkøkkener indsamlet med organisk dagrenovation.

– Madaffald fra butikker, der ikke er omfattet af litra F

E) Spildevandsslam:

– Slam fra offentlige spildevandsanlæg.

– Slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand.

F) Animalske biprodukter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, bortset fra organisk dagrenovation og madaffald fra storkøkkener.Bilag 2

Grænseværdier, jf. § 6

A. Grænseværdier for tungmetaller

Tabel 1

 

mg pr. kg tørstof

mg pr. kg totalfosfor

Cadmium

0,8

100

Kviksølv

0,8

200

Bly1)

120

10.000

Nikkel

30

2.500

1) Blyværdien er 60 mg pr. kg tørstof eller 5.000 mg pr. kg totalfosfor for privat havebrug. For anvendelse i privat havebrug gælder endvidere arsenværdien 25 mg pr. kg tørstof.

Tabel 2

 

mg pr. kg tørstof

Chrom

100

Zink

4.000

Kobber

1.000

B. Overholdelse af grænseværdier for tungmetaller

Analyseværdierne skal overholde de tørstofrelaterede eller fosforrelaterede grænseværdier i tabel 1. Analyseværdierne skal overholde grænseværdierne i tabel 2. Ud af de seneste 5 prøver skal analyseresultaterne fra mindst 75% ligge under grænseværdierne. Dog må ingen prøve overskride en grænseværdi med mere end 50%. Hvis en prøve overskrider en grænseværdi med 0 - 50% skal der umiddelbart foretages fornyet prøveudtagning og analyse.

Affaldsproducenten kan vælge enten at overholde de tørstofrelaterede eller de fosforrelaterede grænseværdier.

C. Grænseværdier for miljøfremmede stoffer

Tabel 3

 

mg pr. kg tørstof

LAS1)

1.300

å PAH2)

3

NPE3)

10

DEHP4)

50

1) LAS: Lineære alkylbenzensulfonater.

2) PAH: Polycykliske, aromatiske hydrocarboner. Σ PAH = Σ Acenaphthen, Phenathren, Fluoren, Fluoranthen, Pyren, Benzfluoranthener (b+j+k), Benz(a)pyren, Benz(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren.

3) NPE: Nonylphenol (+ethoxylater). NPE omfatter selve stoffet nonylphenol og nonylphenolethoxylater med 1-2 ethoxygrupper.

4) DEHP: di(2-ethylhexyl)phthalat.

D. Overholdelse af grænseværdier for miljøfremmede stoffer

Hver enkelt analyseresultat skal overholde grænseværdierne i tabel 3.Bilag 3

Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald

Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for forskellige affaldstyper, jf. bilag 1, efter forskellige behandlinger. Behandlingerne er defineret nedenfor.

Behandling

Affald

Ikke behandlet

Stabiliseret

Kontrolleret kompostering

Kontrolleret hygiejnisering

A) Slam m.v. fra vegetabilsk produktion

+

+

+

+

B) Slam m.v. fra dambrug

Må ikke anvendes på rekreative arealer og privat havebrug

+

+

+

C Slam fra forarbejdning af animalske råvarer

Må ikke anvendes til jordbrugsformål

 

Må ikke anvendes til jordbrugsformål

 

Må ikke anvendes til jordbrugsformål

+ (3)

D) Organisk madaffald

Må ikke anvendes til jordbrugsformål

Må ikke anvendes til jordbrugsformål

(1)

+ (4)

+ (4)

E) Spildevandsslam

Må ikke anvendes til jordbrugsformål

Ikke til fortærbare afgrøder eller på rekreative arealer og privat havebrug. Nedbringes inden 6 timer efter tilførsel. (2)

Ikke til fortærbare afgrøder eller på rekreative arealer og privat havebrug. (2)

+

F) Animalske biprodukter, bortset fra organisk dagrenovation og storkøkkenaffald

Skal følge reglerne, der fremgår af EuropaParlamentes og Rådets forordning (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

+ Kan anvendes uden hygiejnisk begrundede restriktioner.

(1) På brug med klovbærende dyr skal udspredning og nedbringning af kompost ske før såning.

(2) På arealer, hvor der tilføres spildevandsslam, må der indtil 1 år efter tilførsel kun dyrkes korn- eller frøafgrøder til modenhed samt græs eller lignende til industriel fremstilling af tørfoder. Endvidere må der dyrkes ikke fortærbare afgrøder. Der må f.eks. ikke dyrkes kartofler, græs og majs til ensilage samt foder eller sukkerroer.

Ved udspredning i skov skal skoven holdes lukket for offentligheden mindst 1/2 år efter tilførsel. Afspærring skal gennemføres med skiltning, der forbyder plukning af bær, svampe og lignende.

Opbevarings-, transport-, sprednings- og nedfældningsudstyr skal rengøres forsvarligt umiddelbart efter brugen.

(3) Kun efter hygiejnisering ved 70 C i 60 minutter og efterfølgende bioforgasning eller kompostering.

(4) Vedrørende anvendelse på græsningsarealer skal reglerne, der fremgår af EuropaParlamentes og Rådets forordning (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, desuden følges.

Definitioner til bilag 3

Fortærbare afgrøder

Afgrøder, der kan fortæres i rå tilstand af dyr eller mennesker. Afgrøder fra frugttræer er dog undtaget herfra.

Kompostering

Findeling med efterfølgende beluftning. Beluftningen kan være aktiv, f.eks. ved omstikning eller passiv ved opretholdelse af en struktur, som tillader luftpassage.

Nedbringning

Nedpløjning, nedharvning, direkte nedfældning eller anden metode, hvor affaldet bringes ned i jorden.

1. Ikke behandlet:

Uden behandling efter en af nedenstående behandlingsformer.

2. Stabilisering:

Stabiliseret affald skal ved levering have gennemgået en af de nedenfor under a) - e) nævnte behandlingsformer.

Endvidere må stabiliseret affald ikke afgive lugt i væsentlig grad.

a) Anaerob stabilisering ved udrådning i opvarmet rådnetank eller behandling i biogasreaktor.

b) Aerob stabilisering ved slambeluftning, enten i specielt indrettet slamluftningstank eller i langtidsbeluftet, aktiveret slamanlæg.

c) Kompostering, hvor temperaturen ikke kontrolleres.

d) Kemisk stabilisering ved tilsætning af kalk.

e) Slam, som har mineraliseret i slammineraliseringsanlæg i mindst 6 måneder fra sidste tilførsel.

3. Kontrolleret kompostering:

Kompostering med daglig temperaturmåling, således at alt affald underkastes en temperatur på minimum 55 grader C i minimum 2 uger. Behandlingen skal dokumenteres i form af registrerede temperaturmålinger.

4. Kontrolleret hygiejnisering:

Kontrolleret hygiejniseret affald skal ved levering have gennemgået en af de nedenfor under a) - c) nævnte behandlingsformer.

Endvidere skal kontrolleret hygiejniseret affald ved levering opfylde følgende hygiejniske kvalitetskrav:

– Salmonella må ikke påvises

– Indholdet af E.coli skal være mindre end 100 CFU/g våd vægt

– Indholdet af enterokokker skal efter hygiejniseringsprocessen være mindre end 100 CFU/g våd vægt

Prøveudtagning og analyse skal ske efter metoder, der er anvist af Miljøstyrelsen.

5. Behandlingsformer:

a) Behandling i reaktor, som sikrer en temperatur på minimum 70 grader C i minimum 1 time eller tilsvarende hygiejnisering. Behandlingen skal dokumenteres i form af registreret tid og temperatur.

b) Behandling ved tilsætning af brændt kalk så alt materiale opnår pH 12 i minimum 3 måneder. Behandlingen skal dokumenteres i form af tid og pH målinger, der dækker hele partiet.

c) Behandling i biogasreaktor ved termofil udrådningstemperatur samt behandling i separat hygiejniseringstank kombineret med udrådning i termofil eller mesofil reaktortank og med sikrede minimumsholdetider på en af følgende kombinationer:

Temperatur

Holdetid ved udrådning i termofil(1) reaktortank

Holdetid ved behandling i separat hygiejniseringstank(2)

 

 

før eller efter udrådning i termofil reaktortank(3)

før eller efter udrådning i mesofil reaktortank(4)

Grader C

Timer

Timer

Timer

52,0

10

 

 

53,5

8

 

 

55,0

6

5,5

7,5

60,0

 

2,5

3,5

65,0

 

1,0

1,5

(1) Ved termofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning ved 52 grader C eller derover. Mindste garanterede holdetid i reaktortanken (MGRT) er angivet i timer. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 7 døgn.

(2) Den kontrollerede hygiejnisering foregår i separat hygiejniseringstank i forbindelse med en termofil eller en mesofil biogasreaktor. Udrådningen foregår enten før eller efter hygiejniseringen. Mindste garanterede holdetid i hygiejniseringstanken (MGRT) er angivet i timer.

(3) Ved termofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning ved 52 grader C eller derover. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 7 døgn.

(4) Ved mesofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning i temperaturområdet mellem 20 grader C og 52 grader C. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 14 døgn.Bilag 4

Grænseværdier og prøveudtagnings- og analysemetode for indhold i jord, jf. § 28.

Grænseværdier, jf. § 28, stk. 1.

Tabel 4.

 

Mg pr. kg tørstof i jord

Cadmium

0,5

Kviksølv

0,5

Bly

40

Nikkel

15

Chrom

30

Zink

100

Kobber

40

Prøveudtagnings- og analysemetode, jf. § 28, stk. 4.

Der skal udtages repræsentative jordprøver. Dette vil normalt omfatte blandingsprøver af 25 enkeltprøver, udtaget på et areal, der er mindre end eller lig med 5 ha, og som dyrkes på ensartet måde.

Prøverne skal udtages til en dybde af 25 cm, medmindre dybden af pløjelaget er mindre end denne værdi, idet dybden for prøveudtagningen dog i så fald ikke må være mindre end 10 cm.

Analyse af tungmetaller foretages efter oplukning, jf. DS 259. Detektionsgrænsen for det enkelte metal må ikke være højere end 10 pct. af den relevante grænseværdi.Bilag 5

Prøveudtagning, analysehyppighed, analyseparametre samt analysemetoder, jf. § 8.

A. Prøveudtagning

Prøveudtagning og analyse skal ske efter metoder, der er anvist af Miljøstyrelsen.

B. Analyseparametre

Prøverne skal analyseres for følgende parametre:

Cadmium

Kviksølv

Bly

Nikkel

Chrom

Zink

Kobber

Tørstof

Totalfosfor

Totalkvælstof

Udeladelse af parametre kan godkendes af amtsrådet efter følgende retningslinjer:

Parametrene chrom, zink, kobber, cadmium, kviksølv, bly og nikkel kan udelades, hvis affaldsproducenten kan dokumentere eller sandsynliggøre, at de ikke eller kun i ringe grad forekommer i affaldet.

C. Analyseparametre for miljøfremmede stoffer

Prøverne skal analyseres for følgende parametre:

LAS(1)

PAH(2)

NPE(3)

DEHP(4)

Parametrene kan udelades efter godkendelse af amtsrådet, hvis affaldsproducenten kan dokumentere eller sandsynliggøre, at de ikke eller kun i ringe grad forekommer i affaldet.

D. Analysehyppighed for stoffer under litra B

Prøveudtagning og analyse skal foretages mindst hver 3. måned.

E. Analysehyppighed for miljøfremmede stoffer

Prøveudtagning og analyse skal foretages mindst hver 12. måned.

F. Analysemetoder for tungmetaller

Analyse af tungmetaller skal foretages efter oplukning, jf. DS 259. Detektionsgrænsen for det enkelte metal må ikke være højere end 10% af den relevante grænseværdi.

G. Analysemetoder for miljøfremmede stoffer

Analyse af miljøfremmede stoffer skal ske efter metoder, der er anvist af Miljøstyrelsen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EF-Tidende 1986 nr. L181side 6) ændret ved direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (EF-Tidende 1991 nr. L 377, side 48) Bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.