Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed1)

(Standardvilkår og implementering af servicedirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 168 af 21. februar 2007, bekendtgørelse nr. 1481 af 12. december 2007, bekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2008, bekendtgørelse nr. 1097 af 25. november 2009 og bekendtgørelse nr. 1257 af 9. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets og Parlamentets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave), (EU-Tidende 2008 nr. L 24 side 8), dele af Rådets direktiv 96/82/EØF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, (EF-Tidende 1997 nr. L 10 side 13), Kommissionens beslutning 98/433/EF om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EF-Tidende 1998 nr. L 192, side 19) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU-Tidende 2003 nr. L 345, side 97), dele af Rådets direktiv 99/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, (EF-Tidende 1999 nr. L 182 side 1), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald, (EF-Tidende 2000 nr. L 332, side 91), dele af Rådets direktiv 87/101/EØF om ændring af direktiv 75/439/EØF om bortskaffelse af olieaffald (EU-Tidende 1987 nr. L 42 side 43), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EU-Tidende 2003 nr. L 156 side 17) samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, (EU-tidende 2006 L 143, s. 36).«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7 b, § 35, § 37, stk. 2, § 39, stk. 3 og 4, § 40, § 41 b, stk. 1, § 66, stk. 5, § 67, § 74, stk. 2, § 79, § 80, stk. 1 og 2, § 89 b, § 90, stk. 1 og 2, § 92, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 172 af 12. marts 2008, lov nr. 97 af 10. februar 2009, lov nr. 251 af 31. marts 2009, lov nr. 513 af 12. juni 2009, lov nr. 1383 af 21. december 2009 og lov nr. 1519 af 27. december 2009 fastsættes:«

3. Efter § 13 indsættes:

»Frist for meddelelse af afgørelse

§ 13 a. Godkendelsesmyndigheden skal fastsætte og offentliggøre sine tidsfrister for behandling af ansøgninger om meddelelse af miljøgodkendelse af de virksomheder, som er omfattet af listepunkterne C 103, J 103 - J 104, K 101 - K 104, K 106 - K 107, C 201, D 201, D 204, E 203, H 201, J 201 - J 204, K 201 - 206, K 209 - K 215, og som udfører en tjenesteydelse. Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende i henhold til § 7.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden kan forlænge fristen i stk. 1 én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Godkendelsesmyndigheden skal give ansøgeren meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 og 2 må ansøgeren ikke påbegynde den godkendelsespligtige aktivitet, før godkendelsesmyndigheden har truffet afgørelse efter lovens § 33.

Kvittering

§ 13 b. Godkendelsesmyndigheden skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om miljøgodkendelse af de i § 13 a, stk. 1, nævnte virksomheder. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 13 a, stk. 1 og 2,

2) oplysning om, at ansøger ikke må påbegynde den godkendelsespligtige aktivitet, før der er truffet afgørelse efter lovens § 33, uanset at fristen efter § 13 a, stk. 1, eller en efterfølgende meddelte frist er overskredet, og

3) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse. Hvis afgørelsen ikke kan påklages administrativt, gives oplysning om muligheden for at anlægge søgsmål samt om fristen herfor.«

4. Efter § 19 indsættes:

»Kapitel 8 a

Oplysningspligt

§ 19 a. Virksomheder, som er omfattet af listepunkterne C 103, J 103 - J 104, K 101 - K 107, C 201, D 201, D 204, E 203, H 201, J 201 - J 204, K 201 - 206, K 209 - K 215, og som udfører en tjenesteydelse, skal over for modtagerne af tjenesteydelsen oplyse kontaktoplysninger til den myndighed, der har meddelt miljøgodkendelsen, og som fører tilsyn med virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven. Alternativt kan kontaktoplysninger oplyses til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke indgås en skriftlig aftale.«

5. § 22, stk. 1, affattes således:

»§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at meddele oplysninger efter § 19 a, eller

2) undlader at indsende ansøgning efter § 26, § 27 eller § 32.«

6. Bilag 2, punkt F 207, affattes således:

»F 207. Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyr.«

7. I bilag 5 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse som indholdsfortegnelse.

8. I bilag 5 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse som afsnit 22.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2. § 13 b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 3, gælder ikke for ansøgninger om miljøgodkendelse, som er indsendt til godkendelsesmyndigheden før den 1. april 2010.

Stk. 3. Bestående virksomheder omfattet af bilag 2, punkt F 207, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 6, der ikke er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal senest den 1. oktober 2010 indsende en ansøgning om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Stk. 4. Verserende sager om ansøgning om godkendelse af virksomheder færdigbehandles efter denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 5 og 6, hvis virksomheden er omfattet af bilag 5, afsnit 22 som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 8.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 7, stk. 4 - 6, i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af virksomheder, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. april 2010, og som er omfattet bilag 5, afsnit 22 som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 8.

Stk. 6. Bestemmelsen i § 15 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelser af virksomheder omfattet af bilag 5, afsnit 22 som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 8, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. april 2010, hvis der træffes afgørelse om godkendelse inden den 1. juli 2010.

Stk. 7. Klager over afgørelser, hvor 1. instansen ikke har anvendt § 15 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, jf. stk. 6, skal ikke behandles efter reglerne i § 15.

Miljøministeriet, den 25. marts 2010

Karen Ellemann

/ Anne-Marie Rasmussen


Bilag 1

»Bilag 5

     
Standardvilkår for visse virksomheder, anlæg eller aktiviteter omfattet af bilag 2, jf. § 15 og 19
 
Indholdsfortegnelse
 
Indledning
     
Afsnit 1.
K 209 Autoophugning (autogenbrug)
 
1.1.
Anvendelsesområde
 
1.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
1.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
1.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 2.
 
G 201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW
 
2.1.
Anvendelsesområde
 
2.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
2.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
2.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 3.
 
 
G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW
 
3.1.
Anvendelsesområde
 
3.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
3.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
3.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 4.
H 201 Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner
 
4.1.
Anvendelsesområde
 
4.2.
Beskrivelse af væsentligste miljøforhold
 
4.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
4.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 5.
A 203
 
 
 
 
Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time.
 
 
 
 
Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104.
 
5.1.
Anvendelsesområde
 
5.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
5.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
5.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 6.
K 203 Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K 209, K 210 og K 211 nævnte anlæg.
 
6.1.
Anvendelsesområde
 
6.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
6.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
6.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 7.
K 211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
 
7.1.
Anvendelsesområde
 
7.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
7.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
7.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 8.
B 202 Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.
 
8.1.
Anvendelsesområde
 
8.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
8.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
8.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 9.
C 202 Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer.
 
9.1.
Anvendelsesområde
 
9.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
9.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
9.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 10.
E 207 Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trætørring og træpilleproduktion.
 
10.1.
Anvendelsesområde
 
10.2.
Beskrivelse af væsentligste miljøforhold
 
10.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
10.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 11.
J 202 Krematorieanlæg
 
11.1.
Anvendelsesområde
 
11.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
11.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
11.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 12.
K 212 Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.
 
12.1.
Anvendelsesområde
 
12.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
12.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
12.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 13.
K 213 Anlæg for oplagring, omlastning, oparbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover.
 
13.1.
Anvendelsesområde
 
13.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
13.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
13.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 14.
A 205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.
 
14.1.
Anvendelsesområde
 
14.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
14.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
14.4.
Standardvilkår.
     
Afsnit 15.
D 207 Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af flourplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag.
 
15.1.
Anvendelsesområde
 
15.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
15.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
15.4.
Standardvilkår.
     
Afsnit 16.
J 203 Udendørs skydebaner
 
16.1.
Anvendelsesområde
 
16.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
16.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
16.4.
Standardvilkår.
     
Afsnit 17.
K 206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1 - R11 som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K 209 – K 215 nævnte anlæg.
 
17.1.
Anvendelsesområde
 
17.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
17.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
17.4.
Standardvilkår.
     
Afsnit 18.
D 208 Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.
 
18.1.
Anvendelsesområde
 
18.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
18.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
18.4.
Standardvilkår.
     
Afsnit 19.
E 202 Virksomheder, der foretager trykimprægnering af træ.
 
19.1.
Anvendelsesområde
 
19.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
19.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
19.4.
Standardvilkår.
     
Afsnit 20.
E 215 Virksomheder der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Bortset fra virksomheder, der er omfattet af J 104.
 
20.1.
Anvendelsesområde
 
20.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
20.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
20.4.
Standardvilkår
     
Afsnit 21.
K 214 Komposteringsanlæg i øvrigt med en kapacitet for tilførsel af affald på 100 tons pr. år eller derover bortset fra husdyrgødning.
 
21.1.
Anvendelsesområde
 
21.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
21.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
21.4.
Standardvilkår.
     
Afsnit 22.
F 207 Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyr
 
22.1.
Anvendelsesområde
 
22.2.
Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
22.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
22.4.
Standardvilkår.
     

Indledning

En virksomhed er omfattet af bilag 5, hvis virksomhedens aktiviteter er omfattet af et eller flere punkter på listen i bilag 2, for hvilke der er udarbejdet standardvilkår, og hvis virksomhedens aktiviteter svarer til beskrivelsen under »Anvendelsesområde« i det eller de relevante afsnit i bilag 5.

Hvis det i teksten under »Anvendelsesområde« er anført, at standardvilkårene ikke omfatter visse nærmere angivne processer eller aktiviteter, skal godkendelsen udover standardvilkårene suppleres med de nødvendige krav til disse processer eller aktiviteter, jf. § 14, stk. 1, 3. punktum.

Enkelte vilkår er sat i kantede parenteser. Det betyder, at godkendelsesmyndigheden fastsætter det specifikke vilkår på baggrund af en konkret vurdering. I nogle tilfælde er der indsat nærmere instrukser til godkendelsesmyndigheden i de kantede parenteser.«


Bilag 2

»Afsnit 22

F 207: Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyr.

22.1. Anvendelsesområde

Dette afsnit omfatter virksomheder, der producerer foder til minkfarme.

Standardvilkårene omfatter ikke:

produktion af foder til kæledyr f.eks. hunde og katte,
fremstilling af halvfabrikata, der indgår i fremstilling af foder til minkfarme.
   

22.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Væsentligste
miljøforhold
Kilder til forurening eller gene
Luftforurening
– Støv fra aflæsning af tørre produkter som korn og protein samt fra aspirationsanlæg* mm.
– Støv fra slaglemølle ved formaling af tørre råvarer
– Lugt fra våde råvarer til foderproduktionen, herunder fra anlæg til forbehandling af spildevand
Støj
– Støj fra afkast, kondensatorer, hal med åbenstående porte samt kørselsaktiviteter, herunder truckkørsel
Affald
– Spildolie
– Slam fra olieudskiller og sandfang
– Forurenet absorptionsmateriale
– Fejlproduktion, spildte råvarer
Spildevand
– Udledning af sanitært spildevand, spildevand fra rengøring af produktionsanlæg og – arealer og lastbiltanke samt overfladevand
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand
Spild/overløb ved opbevaring og tapning af
 
– flydende råvarer til foderproduktionen
 
– færdigproduceret minkfoder samt
 
– motorbrændstof og øvrige olieprodukter
Udsivning fra utætte olieudskillere og kloaksystemer
*Aspirationsanlæg anvendes til at fjerne støv fra varerne og til at opretholde et undertryk i siloer/transportelementer, så diffus støvudslip undgås.
 

22.3. Oplysningskrav ved ansøgning

Hvis ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, afsnit 22, skal ansøgningen indeholde nedennævnte oplysninger, jf. dog § 6, stk. 5 og 6.

Litreringen følger inddelingen i bilag 4.

A. Ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

2) Virksomhedens navn, adresse samt matrikel-, CVR- og P-nummer.

3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

4) Navn, adresse og telefonnummer på virksomhedens kontaktperson.

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

C. Oplysninger om etablering

7) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

8) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

9) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.

10) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

11) Virksomhedens daglige driftstid angives. Der angives desuden driftstid og –tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

12) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

13) Ansøgningen skal ledsages af situationsplan, der viser følgende:

Placering af alle bygninger mv. på ejendommen.

Placeringen af skorstene og andre luftafkast.

Placeringen af støjkilder.

Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, bundfældningsanlæg, tilslutningssteder til offentlig kloak, befæstede og ubefæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.

Interne transportveje, herunder truckkørsel.

Placering af oplag af råvarer i tanke og på frostlager mm.

Placering af hakkere, transportsystemer, blandere samt oplag og udlevering af færdigprodukter.

Situationsplanen skal forsynes med målestok og nordpil.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

14) Oplysninger om produktionskapacitet.

15) Oplysninger om art, forbrug, oplag og oplagsform af industrifisk, fiskeafskær, fiske/kyllingeensilage, fedt, olie, korn mv. For hvert oplag angives de maksimalt forekommende oplagsmængder.

16) Oplysninger om brændselstyper, herunder motorbrændstof, og hvilke mængder der oplagres.

17) Oplysninger om køleanlæg, herunder kapacitet og kølemiddel.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

18) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

19) Oplysninger om typen af støvrensning samt om udstyr til emissions- og driftskontrol, herunder dokumentation for at filtre kan overholde emissionsgrænseværdien for støv i vilkår 15.

20) Virksomheden skal fremsende en redegørelse for, hvordan inspektion af luftfiltre vil blive foretaget, jf. vilkår 10.

Spildevand

21) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:

Oplysninger om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand og sanitært spildevand.

For hver spildevandstype oplyses om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand, som virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om koncentrationer af forurenende stoffer.

Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Oplysninger om størrelse på bundfældningsanlæg, sandfang og olieudskillere.

Oplysninger om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at undgå eller minimere afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.

22) Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. lovens § 28.

23) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagne vandområde.

Støj

24) Beskrivelse af støjkilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering samt beskrivelse af planlagte støjdæmpende foranstaltninger.

Affald

25) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. Farligt affald angives med EAK-koder. For hver affaldstype angives de maksimalt forekommende oplagsmængder.

26) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden.

Jord og grundvand

27)
Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering, oplagring og transport af forurenende stoffer, herunder oplysninger om, hvorvidt nedenstående arealer er befæstede eller ej, samt om arten af befæstning.
 
Oplysningerne gives for arealer til
 
oplag af flydende råvarer og flydende kemikalier,
 
olieprodukter, motor- og truckbrændstof og
 
oplag af farligt affald.
     

I. Andet

28) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

29) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

30) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

22.4. Standardvilkår

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af driftspersonalet på virksomheden.

Indretning og drift

2. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter den daglige driftstid.]

3. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

4. Driften af virksomheden må ikke give anledning til støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

5. Virksomhedens udendørsarealer skal holdes rene for rå- og færdigvarer samt spild og andet affald.

6. Levering af flydende råvarer fra tankbiler skal ske i lukkede systemer.

7. Levering af støvende råvarer fra lastbiler skal ske enten ved indblæsning i lukkede systemer eller til anlæg/systemer, der som minimum er forsynet med et påslag og bændelgardin.

8. Afsug fra påslag, slaglemølle og aspirationsanlæg skal renses i filtre. Filtrene skal være monteret efter fabrikantens forskrifter. Der skal foreligge en dokumentation og garanti fra leverandøren, at filtrene og filterposerne kan overholde grænseværdierne nævnt i vilkår 15, samt at de er velegnet til at tilbageholde organiske proteinholdige partikler. Filterposerne skal være antistatiske.

9. Filtrenes rengasside skal nemt kunne inspiceres.

10. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter - på baggrund af virksomhedens redegørelse, jf. H 20 – hvordan inspektionen af filtrene skal foregå].

11. Arealer, hvor der aftippes friske råvarer i form af fiskeprodukter, skal være forsynet med impermeable og kørefaste belægninger. Arealerne skal være indrettet med afløb til et forrensningsanlæg for spildevand.

Ved »impermeabel belægning« forstås et befæstet areal, der er i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som håndteres på arealet.

12. Skyllevand fra rengøring af hakkere, transportsystemer og blandere skal så vidt muligt anvendes i næste dags produktion, dog under hensyntagen til bakteriologiske krav til foderet.

13. Oplagring af færdiglavet minkfoder skal ske indendørs og i egnede beholdere

14. Udlevering af færdiglavet minkfoder skal ske på arealer med en fast kørebelægning.

Luftforurening

15. Afkast fra støvfrembringende processer skal være forsynet med filter, der sikrer, at emissionsgrænseværdierne, der er anført i tabel 1, kan overholdes.

   
Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for procesanlæg
Afsug fra:
Emissionsgrænseværdi
mg/normal1) m3
 
Støv2)
Påslag
10
Slaglemølle
10
Aspirationsanlæg
10
1) normal = referencetilstanden (0 grader C,101, 3kPa, tør røggas)
2) Total støv
   

16. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter b-værdien for støv på baggrund af Miljøstyrelsens gældende B-værdivejledning]

17. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder, der fremgår af beregningerne under oplysningspunkt 18.]

18. Afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænseværdi, skal være etableret med en prøveudtagningsstuds. Prøveudtagningsstudsen skal være indrettet og placeret som anført under punkterne 8.2.3.2 – 8.2.3.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 - Luftvejledningen.

Affald

19. Spildolie, forurenet absorptionsmateriale og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Det farlige affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig, enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank.

20. Affald i form af frasorterede råvarer, fejlproduktioner mv. skal opbevares i lukkede beholdere.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af råvarer

21. Flydende råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank.

22. [Hvis der på virksomheden er tankoplag af olie indsætter godkendelsesmyndigheden vilkår i henhold til bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.]

23. Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel.

Påfyldning

24. Spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård uden afløb eller med afspærringsventil. Tankgården skal som minimum kunne indeholde volumen af den største tank. Udendørs tankgårde skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården maksimalt udgør 10 % af tankgårdens volumen.

25. [Hvis der på virksomheden er påfyldningsstudse eller aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, fastsætter godkendelsesmyndigheden, at disse skal placeres inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig.]

26. Påfyldning af færdigt minkfoder til lastbil skal overvåges. Eventuelt spild skal opsamles straks.

27. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Der skal til enhver tid forefindes absorptionsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier inkl. forurenet absorptionsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Egenkontrol

28. Luftfiltrenes rengasside skal inspiceres mindst hver anden måned og konstaterede utætheder i form af støvaflejringer skal hurtigst muligt udbedres, evt. ved skiftning af filtrene. Rengassiden skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.

29. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med fast belægning og eventuelle tankgrave. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.

30. Hvis der konstateres utætheder i køle- og/eller fryseanlæg skal disse straks udbedres og hændelsen skal indskrives i driftsjournalen.

Præstationskontrol

31. [Hvis der er fastsat vilkår for emissionsgrænseværdier, jf. vilkår 15, fastsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at der foretages præstationskontrol af afkast med en emissionsgrænseværdi. Ved en præstationskontrol skal der foretages 3 enkeltmålinger af støvemissionen med henblik på at dokumentere, at vilkår 15 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift). Alle målinger skal udføres af et firma eller et laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. ]

32. Emissionsgrænseværdierne i vilkår 15 anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdierne.

33. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

 
Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder.
Navn
Parameter
Metodeblad nr.*
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas
Støv
MEL-02
* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk
     

Driftsjournal

34. Virksomheden skal registrere følgende:

Dato for eftersyn af alle filtre, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale.

Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af impermeable arealer, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.

Data opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal kunne gøres tilgængelige for tilsynsmyndigheden.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, (EU-tidende 2006 L 143, side 36).