Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for faglige rådgivende udvalg under Forebyggelsesfonden

§ 1

I bekendtgørelse nr. 411 af 7. maj 2007 om forretningsorden for faglige rådgivende udvalg under Forebyggelsesfonden foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »6 øvrige medlemmer« til: »8 øvrige medlemmer«.

2. § 8, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Mindst 4 af de i § 1, stk. 2, nævnte medlemmer«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Beskæftigelsesministeriet, den 17. marts 2010

Inger Støjberg

/ Lis Gamborg