Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
32006L0118
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vanddistrikt1)

I medfør af § 2, stk. 2, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om samarbejdet om beskyttelse af overfladevand og grundvand mellem miljøcentret tilknyttet det internationale vanddistrikt, jf. § 23 i den gældende bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre, og Slesvig-Holstens ministerium for landbrug, miljø og åbent land.

Stk. 2. Det internationale vanddistrikt omfatter de grænseoverskridende oplande til vandløbene Vidå, Kruså, Meden Å og Jardelund Grøft samt kystområdet syd for Vidås udmunding i Vadehavet.

§ 2. Miljøcentret koordinerer med Slesvig-Holstens ministerium for landbrug, miljø og åbent land udarbejdelsen af:

1) En basisanalyse, jf. lovens § 5, nr. 1.

2) En statusrapport, jf. lovens § 27.

3) Et forslag til arbejdsprogram for tilvejebringelse af vandplan, jf. lovens § 5, nr. 2.

4) Et forslag til oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses, jf. lovens § 5, nr. 3.

5) Et forslag til vandplan, jf. lovens § 3 og § 4.

§ 3. Efter udarbejdelse af basisanalysen, statusrapporten og de i § 2, stk. 1, nr. 3-4, nævnte forslag, henholdsvis efter vedtagelse af det i § 2, stk. 1, nr. 5, nævnte forslag, jf. lovens § 28, stk. 3, sender miljøcentret samtidigt med offentliggørelsen, jf. lovens § 28, stk. 2, og § 29, stk. 1, materialet til Slesvig-Holstens ministerium for landbrug, miljø og åbent land.

Stk. 2. Miljøcentret oplyser om muligheden for at fremsætte indsigelser mod forslag til prioriteringen af foranstaltningerne i det samlede indsatsprogram, jf. lovens § 28, stk. 2.

Stk. 3. Miljøcentret oplyser om muligheden for at fremsætte indsigelser mod de i § 2, stk. 1, nr. 3-5, nævnte forslag inden for de i loven fastsatte tidsfrister, jf. lovens § 29, stk. 3.

§ 4. Efter modtagelse af forslag til kommunal handleplan, jf. lovens § 31 b, stk. 2, sender Miljøcentret straks det til Slesvig-Holstens ministerium for landbrug, miljø og åbent land.

Stk. 2. Miljøcentret oplyser ved fremsendelsen om de i loven fastsatte frister, jf. lovens § 31b, stk. 5.

Stk. 3. Miljøcentret sørger for straks at videresende indsigelser og øvrige kommentarer fra Slesvig-Holstens ministerium for landbrug, miljø og åbent land til rette kommune.

§ 5. Miljøcentret sender det endeligt vedtagne arbejdsprogram, den endeligt vedtagne oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, den endeligt vedtagne vandplan og endeligt vedtagne kommunale handleplaner til Slesvig-Holstens ministerium for landbrug, miljø og åbent land.

§ 6. Slesvig-Holstens ministerium for landbrug, miljø og åbent land er klageberettiget for så vidt angår klage i henhold til lovens § 53, stk. 1.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 838 af 1. september 2005 om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vanddistrikt ophæves.

Miljøministeriet, den 25. marts 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (grundvandsdirektivet), EU-Tidende 2006, nr. L 372, side 19.