Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (3. marts 2010)

Skatteministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven (Digital kommunikation, køretøjsregistrering, forenklet tilbagebetaling af skatter og afgifter, regler for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten samt fradrag for særlige integrerede barnesæder i taxier)

(Lovforslag nr. L 149).

Baggrunden for forslaget om digital kommunikation er regeringens målsætning (i Regeringsgrundlaget 2007) om, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige skal foregå digitalt senest i 2012, og at relevant skriftlig kommunikation mellem borgerne og det offentlige skal kunne foregå digitalt senest i 2012.

Baggrunden for forslaget om køretøjsregistrering er at told- og skatteforvaltningen har overtaget dette område fra politiet pr. 1. januar 2008.

Baggrunden for forslaget om forenklet tilbagebetaling af skatter og afgifter er beslutningsforslag B 42 fra 2005 om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt ulovligt opkrævede skatter og afgifter.

Baggrunden for forslaget om orlovsregler m.v. for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten er, at sådanne regler blev indført for ankenævnsmedlemmer i 2008.

Baggrunden for forslaget om nedsættelse af den afgiftspligtige værdi af barnestole i taxier er at udligne, at der ellers skal betales registreringsafgift af merudgiften til barnestole.

1. Det foreslås, at indføre regler om obligatorisk digital kommunikation til og fra told- og skatteforvaltningen. Der er tale om en udbygning af den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse i skatteforvaltningslovens § 35, der vedrører henvendelser fra det offentlige.

Folketinget vedtog i december 2009 et lovforslag fra økonomi- og erhvervsministeren (Lov nr. 1272 af 16. december 2009), hvori der for nogle udvalgte indberetninger mv. på en række ministeriers områder indføres obligatorisk digital kommunikation. De pågældende indberetninger samt indberetningerne omhandlet i dette lovforslag er udvalgt på baggrund af et tværministerielt analysearbejde.

For at sikre en hensigtsmæssig indførelse af digital kommunikation er valgt en model, hvor der foreslås en bemyndigelse således, at regler om obligatorisk digital kommunikation vil kunne indføres område for område, efterhånden som dette findes hensigtsmæssigt. I første omgang er det alene tanken at gøre digital kommunikation obligatorisk for virksomheder. De angivelser/indberetninger, som det i første omgang er hensigten at gøre obligatorisk digitale, er følgende:

Angivelse af ordinær moms (ordinær)

Listeindberetning (moms)

Angivelse af lønsumsafgift (ordinær)

Angivelse af punktafgifter (ordinær)

Indberetning til eIndkomstregistret

Indgivelse af selvangivelse for personligt erhvervsdrivende

Indgivelse af selvangivelse for selskaber og fonde

Udbytteindberetning af unoterede aktier og anparter

2. Det foreslås, at gøre skatteforvaltningslovens regler anvendelige på sager vedrørende registrering af køretøjer. Told- og skatteforvaltningen har overtaget dette område fra politiet pr. 1. januar 2008 og sagsområdet bør omfattes af de almindelige administrative og proceduremæssige regler, der i øvrigt gælder på skatteministerens område, så særregler så vidt muligt undgås.

3. Det foreslås, at indføre regler om forenklet tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede skatter og afgifter. Forslaget er en opfølgning på beslutningsforslag B 42 fra 2005 om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt ulovligt opkrævede skatter og afgifter. Formålet med forslaget er at forenkle tilbagebetalingen i sager, hvor der opstår spørgsmål om nedsættelse af tilbagebetalingskravet som følge af overvæltning af afgiften på varer.

Forslaget går ud på, at tilbagebetalingskrav under 25.000 kr. kan honoreres uden analyse af, om der er sket overvæltning og dermed reduktion af virksomhedens tab. For krav mellem 25.000 kr. og 500.000 kr. kan virksomheden vælge tilbagebetaling på grundlag af en skematisk tabsprocent fastsat af SKAT ud fra forholdene i den pågældende branche. Overstiger kravet 500.000 kr., eller fravælger virksomheden den skematiske tabsprocent, skal der som hidtil ske en konkret vurdering i den enkelte sag med indhentning af virksomhedsspecifikke oplysninger.

4. Det foreslås, at indføre regler om indstillings-, orlovs- og afskedigelsesregler for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten. Reglerne svarer til dem, der blev indført for ankenævnsmedlemmer i 2008.

5. Det foreslås, at nedsætte den afgiftspligtige værdi for særlige integrerede barnestole i taxier. Formålet er at afløfte registreringsafgiften af taxier for den del af afgiften, der vedrører merudgiften til de særlige integrerede barnestole.

Forslaget vedrørende digital kommunikation skønnes at medføre engangsudgifter i perioden 2010-2012 på ca. 30 mio. kr. til finansiering af en række initiativer vedrørende kommunikation fra virksomheder udover de ovenfor nævnte initiativer. Årsværksbesparelsen skønnes at udgøre 22 årsværk udover hvad der er indbudgetteret i SKATs rammer. Portobesparelse skønnes at udgøre 13 mio. kr. årligt. Øgede it-driftsudgifter skønnes at udgøre 4 mio. kr. årligt. Forslaget vedrørende forenklet tilbagebetaling skønnes at medføre et provenutab på ¾ mio. kr. årligt. Forslaget om registreringsafgiften af særlige barnesæder i taxier skal notificeres som udkast efter direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet).

Lovforslaget har derudover ikke væsentlige økonomiske, administrative, erhvervsmæssige, miljømæssige eller EU-retlige konsekvenser.

Idet jeg henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslagene til Folketingets velvillige behandling.